ภาษา

สมัครงาน

นักกายภาพบำบัด

รายละเอียด
ตำแหน่ง : นักกายภาพบำบัด
หน้าที่รับผิดชอบ : วางแผนการรักษาให้เหมาะสมกับผู้ป่วย เลือกเครื่องมือที่เหมาะสมและถูกต้องกับผู้ป่วย ให้การรักษาตรงกับโรค ถูกต้อง ถูกตำแหน่ง ถูกวิธี ให้คำอธิบายและแนะนำแก่ผู้ป่วยและญาติอย่างถูกต้องและปลอดภัย
คุณสมบัติ : -ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต คณะกายภาพบำบัด
-มีใบประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด
-มีประสบการณ์การทำงาน หรือผ่านการฝึกงาน อย่างน้อย 6 เดือน
-สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อรัญประเทศ
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ประวัตผู้สมัคร
Resume:
ขนาดไฟล์ไม่เกิน 6 MB, รองรับเฉพาะไฟล์ pdf
ชื่อ - สกุล : *
อีเมล์ : *
ยืนยันอีเมล์ : *
เบอร์ติดต่อ : *