ภาษา

ติดต่อ/สมัครงาน โรงพยาบาลเกษมราษฎร์อรัญประเทศ

ที่อยู่โรงพยาบาล

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล อรัญประเทศ
เลขที่ 885 หมู่ 5 ถนนสุวรรณศร ตำบลบ้านใหม่หนองไทร
อำเภออรัญประเทศ จังหวัด สระแก้ว 27120
037-640000 ถึง 99

แผนที่โรงพยาบาล

แบบฟอร์มการติดต่อ

ประเภท
หัวข้อ *
ชื่อ - สกุล *
เบอร์โทรติดต่อ
อีเมล์ *
ยืนยันอีเมล์ *
ข้อความ
 

สมัครงานที่นี่

ตำแหน่ง (คลิกเพื่อสมัครงาน) จำนวน
แพทย์ Full Time และ Part Time ทุกสาขา

ตำแหน่ง : แพทย์ Full Time และ Part Time ทุกสาขา

หน้าที่รับผิดชอบ : หน้าที่รับผิดชอบ :
- แพทย์อายุรกรรมทั่วไป (Full Time)
- ออกตรวจผู้ป่วยใน, ผู้ป่วยนอก, เป็นที่ปรึกษา และร่วมผ่าตัด
แพทย์ทั่วไป (Part Time)
- ออกตรวจผู้ป่วยประกันสังคม หรือห้องฉุกเฉิน
คุณสมบัติ : คุณสมบัติ :
- เพศ : ชาย / หญิง อายุ 21 ปีขึ้นไป
- วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี แพทยศาสตร์บัณฑิต และ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
- สามารถทำงานเป็นกะหมุนเวียนได้
- บุคลิกภาพดี สุภาพแข็งแรง
- มีความรับผิดชอบในหน้าที่การงานที่ได้รับมอบหมาย
- บุคลิกดี มีใจรักบริการ ขยัน และสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
- สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
- มีประสบการณ์ในการทำงาน และเป็นคนในพื้นที่ จะพิจารณาเป็นพิเศษหลักฐานที่ต้องนำมาในวันสมัครงาน
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาวุฒิการศึกษา, สำเนาทะเบียนสมรส/หย่า และสำเนาใบเปลี่ยนชื่อสกุล
2. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมแว่นตา ไม่สวมหมวก ขนาด 1นิ้ว หรือ 1½ นิ้ว จำนวน 3 รูป
3. สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร สด.8 หรือ สด.43
4. ใบประกอบวิชาชีพ / ใบประกอบโรคศิลป์
5. หนังสือรับรองการทำงาน
6.ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ (สำหรับตำแหน่งที่เกี่ยวข้อง)
***เอกสารการสมัครงานให้รับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ***

สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
(รับสมัครทุกวันจันทร์-วันศุกร์ ยกเว้น วันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 09.00-15.00 น.)
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อรัญประเทศ ถนนสุวรรณศร ตำบล บ้านใหม่หนองไทร อำเภอ อรัญประเทศ สระแก้ว 27120
โทร. 02-8369970
หรือส่ง Resume มาได้ที่เมล์ hr@bangkokchainhospital.com
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อรัญประเทศ
จำนวน : หลายอัตรา ตำแหน่ง
Quick Apply
หลายอัตรา
หัวหน้าแผนกหอผู้ป่วยนอก(OPD)

ตำแหน่ง : หัวหน้าแผนกหอผู้ป่วยนอก(OPD)

หน้าที่รับผิดชอบ : หน้าที่รับผิดชอบ :
- คัดกรองผู้เข้ารับบริการตามภาวะสุขภาพประเภทความเจ็บป่วยและความรุนแรงของโรค
- ช่วยแพทย์ในการตรวจรักษาให้การพยาบาลก่อนและหลังการ ตรวจรักษา
- ให้คำปรึกษา แนะนำ แนะแนวแก่ผู้รับบริการ ผู้ป่วยและญาติเกี่ยวกับการปฏิบัติตน
- พัฒนาระบบบริการพยาบาลตามมาตรฐานวิชาชีพการ พยาบาล
คุณสมบัติ : คุณสมบัติ :
- เพศหญิง อายุ 30 ปี ขึ้นไป ปริญญาตรี สาขา พยาบาลศาสตร์
- สามารถทำงานเป็นกะได้, มีความรับผิดชอบ
- มีประสบการณ์ในการทำงานในโรงพยาบาลจะพิจารณาเป็นพิเศษ
- บุคลิกภาพดี มีทัศนคติที่ดีต่องานบริการผู้ป่วยและองค์กร
- สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

สวัสดิการ
1. ค่ารักษาพยาบาลสำหรับพนักงาน และญาติสายตรง
2. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
3. ประกันสังคม
4. ตรวจสุขภาพประจำปี
5. โบนัสประจำปี

หลักฐานที่ต้องนำมาในวันสมัครงาน
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาวุฒิการศึกษา, สำเนาทะเบียนสมรส/หย่า และสำเนาใบเปลี่ยนชื่อสกุล
2. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมแว่นตา ไม่สวมหมวก ขนาด 1นิ้ว หรือ 1½ นิ้ว จำนวน 3 รูป
3. สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร สด.8 หรือ สด.43
4. ใบประกอบวิชาชีพ / ใบประกอบโรคศิลป์
5. หนังสือรับรองการทำงาน
6.ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ (สำหรับตำแหน่งที่เกี่ยวข้อง)
***เอกสารการสมัครงานให้รับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ***

สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
(รับสมัครทุกวันจันทร์-วันศุกร์ ยกเว้น วันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 09.00-15.00 น.)
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อรัญประเทศ ถนนสุวรรณศร ตำบล บ้านใหม่หนองไทร อำเภอ อรัญประเทศ สระแก้ว 27120
โทร. 037640000 หรือ 0946678118 (คุณเจมส์)
หรือส่ง Resume มาได้ที่เมล์ hr.kihart@gmail.com
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อรัญประเทศ
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
Quick Apply
1
ผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล

หน้าที่รับผิดชอบ : - ร่วมกำหนดนโยบาย เป้าหมาย และกลยุทธ์ขององค์กร เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารดำเนินงาน วางแผนงบประมาณ และบริหารควบคุมต้นทุนค่าใช้จ่ายของสายงาน เพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่ายให้แก่องค์กร
- วางแผนจัดสรรอัตรากำลังคนภายในสายงานให้เหมาะสม เพื่อจัดเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานให้สอดคล้องกับทิศทางและความต้องการขององค์กร
- วางแผน และบริหารติดตามการพัฒนาความรู้ และทักษะของงานปฏิบัติการ
- ติดตามการพยาบาลดูแลลูกค้าในช่วงพักฟื้นให้เป็นไปตามมาตรฐาน
- บริหารติดตามการประสานงานแพทย์ และการจัดคิวนัดหมาย เพื่อวางแผน และจัดเตรียมความพร้อมสำหรับการปฏิบัติงานให้แก่แพทย์และฝ่ายงานที่เกี่ยวข้อง
- วางแผน และบริหารคลังสินค้าให้เป็นระบบระเบียบ และมีความปลอดภัย เพื่อป้องกันการสูญหาย และรักษาคุณภาพของสินค้า วางแผนพัฒนา
- บริหารระบบข้อมูลคลังสินค้า เพื่อให้มีความถูกต้องตามความเป็นจริง สามารถตรวจสอบได้
- รายงานผลการดำเนินงานในภาพรวมของสายงาน เพื่อรายงานและนำเสนอแก่ผู้บริหาร
- ให้คำแนะนำ เป็นที่ปรึกษา และวิเคราะห์แก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในสายงาน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่น และมีประสิทธิภาพ
- ศึกษา วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นในสายงาน และพัฒนาปรับปรุงมาตรฐานการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และลดต้นทุนค่าใช้จ่าย
- มีส่วนร่วมในการนำเสนอแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงองค์กรในภาพรวมให้มีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันขององค์กร ศึกษา
- ติดตามข่าวสารความรู้ และเทคโนโลยีใหม่ๆที่เกี่ยวกับสินค้าและบริการขององค์กร เพื่อนำมาพัฒนาประยุกต์ใช้ในการทำงาน
คุณสมบัติ : คุณสมบัติ :
- เพศ : ชาย/หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
- ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป ด้านพยาบาลศาสตร์
-ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ
- เป็นสมาชิกการพยาบาล
- มีประสบการณ์ด้านผู้อำนวยการพยาบาลอย่างน้อย 3 ปี
- มีประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการอย่างน้อย 3 ปี
- มีทักษะในการสื่อสาร มีมนุษย์สัมพันธ์และบุคลิกภาพดี สามารถทำงานเป็นทีม ไหวพริบดีและมีความละเอียดรอบคอบ
- มีภาวะความเป็นผู้นำ
- มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป และอุปกรณ์สำนักงานได้ดี
- มีทักษะ การ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาไทยและภาษาอังกฤษในระดับดี


สวัสดิการ
1. ค่ารักษาพยาบาลสำหรับพนักงาน และญาติสายตรง
2. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
3. ประกันสังคม
4. ตรวจสุขภาพประจำปี
5. โบนัสประจำปี

หลักฐานที่ต้องนำมาในวันสมัครงาน
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาวุฒิการศึกษา, สำเนาทะเบียนสมรส/หย่า และสำเนาใบเปลี่ยนชื่อสกุล
2. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมแว่นตา ไม่สวมหมวก ขนาด 1นิ้ว หรือ 1½ นิ้ว จำนวน 3 รูป
3. สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร สด.8 หรือ สด.43
4. ใบประกอบวิชาชีพ / ใบประกอบโรคศิลป์
5. หนังสือรับรองการทำงาน
6.ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ (สำหรับตำแหน่งที่เกี่ยวข้อง)
***เอกสารการสมัครงานให้รับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ***

สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
(รับสมัครทุกวันจันทร์-วันศุกร์ ยกเว้น วันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 09.00-15.00 น.)
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อรัญประเทศ ถนนสุวรรณศร ตำบล บ้านใหม่หนองไทร อำเภอ อรัญประเทศ สระแก้ว 27120
โทร. 02-8369970 (คุณบอย)
หรือส่ง Resume มาได้ที่เมล์ hr@bangkokchainhospital.com
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อรัญประเทศ
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
Quick Apply
1
ผู้ตรวจการพยาบาล Full time / Part time

ตำแหน่ง : ผู้ตรวจการพยาบาล Full time / Part time

หน้าที่รับผิดชอบ : - เป็นผู้ให้คำปรึกษา และ ประสานงานด้านการพยาบาลกับทีมบุคลากรทางการพยาบาล
- บริหารจัดการแก้ไขปัญหา กำกับ ดูแล ติดตาม ประเมินการใช้ทรัพยากรบุคคล
- บริหารอัตรากำลังให้เพียงพอในการให้บริการผู้ป่วย
- ควบคุม กำกับ ดูแลการให้บริการพยาบาลอย่างมีคุณภาพ ตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน และมาตรฐานวิชาชีพ
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
คุณสมบัติ : คุณสมบัติ :
- เพศ หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
- วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์บัณฑิต
- สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
- มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ
- มีความรับผิดชอบในหน้าที่การงานที่ได้รับมอบหมาย
- สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
- มีมนุษย์สัมพันธ์ และบุคลิกภาพดี มีใจรักบริการ ขยัน สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
- หากมีประสบการณ์เฉพาะหน่วยงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีคุณธรรม ซื่อสัตย์ มีวิจารณญาณ เชียวชาญเฉพาะทางด้านการพยาบาลที่รับผิดชอบ มีวินัย และมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์

สวัสดิการ
1. ค่ารักษาพยาบาลสำหรับพนักงาน และญาติสายตรง
2. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
3. ประกันสังคม
4. ตรวจสุขภาพประจำปี
5. โบนัสประจำปี

หลักฐานที่ต้องนำมาในวันสมัครงาน
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาวุฒิการศึกษา, สำเนาทะเบียนสมรส/หย่า และสำเนาใบเปลี่ยนชื่อสกุล
2. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมแว่นตา ไม่สวมหมวก ขนาด 1นิ้ว หรือ 1½ นิ้ว จำนวน 3 รูป
3. สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร สด.8 หรือ สด.43
4. ใบประกอบวิชาชีพ / ใบประกอบโรคศิลป์
5. หนังสือรับรองการทำงาน
6.ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ (สำหรับตำแหน่งที่เกี่ยวข้อง)
***เอกสารการสมัครงานให้รับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ***

สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
(รับสมัครทุกวันจันทร์-วันศุกร์ ยกเว้น วันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 09.00-17.00 น.)
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอณืเนชั่นแนล อรัญประเทศ
885 ม.5 ถนนสุวรรณศร ตำบล บ้านใหม่หนองไทร อำเภอ อรัญประเทศ สระแก้ว 27120
โทร. 03-7640000 หรือ 094-6678118 (คุณเจมส์)
หรือส่ง Resume มาได้ที่เมล์ hr.kihart@gmail.com
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อรัญประเทศ
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
Quick Apply
1
นักกายภาพบำบัด

ตำแหน่ง : นักกายภาพบำบัด

หน้าที่รับผิดชอบ : วางแผนการรักษาให้เหมาะสมกับผู้ป่วย เลือกเครื่องมือที่เหมาะสมและถูกต้องกับผู้ป่วย ให้การรักษาตรงกับโรค ถูกต้อง ถูกตำแหน่ง ถูกวิธี ให้คำอธิบายและแนะนำแก่ผู้ป่วยและญาติอย่างถูกต้องและปลอดภัย
คุณสมบัติ : -ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต คณะกายภาพบำบัด
-มีใบประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด
-มีประสบการณ์การทำงาน หรือผ่านการฝึกงาน อย่างน้อย 6 เดือน
-สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อรัญประเทศ
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
Quick Apply
1
ผู้ช่วยพยาบาล/ผู้ช่วยเหลือคนไข้

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยพยาบาล/ผู้ช่วยเหลือคนไข้

หน้าที่รับผิดชอบ : ผู้ช่วยพยาบาล/ผู้ช่วยเหลือคนไข้ ( PN )/ (NA)
รายละเอียดของงาน
- การพยาบาลขั้นพื้นฐานภายใต้การดูแลและแนะนำของพยาบาลวิชาชีพ
- การรับและจำหน่ายผู้ป่วย
- การช่วยแพทย์พยาบาลในการตรวจรักษาและทำหัตถการภายใต้การดูแลและแนะนำของพยาบาลวิชาชีพ
- ให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด และอำนวยความสะดวกแก่ผู้ป่วยและญาติผู้ป่วย
คุณสมบัติ : คุณสมบัติ
- เพศชาย/หญิง อายุ 21 ปีขึ้นไป
- วุฒิการศึกษา : ม. 3 ขึ้นไป ผ่านการอบรมหลักสูตรการดูแลเด็กและผู้สูงอายุ
- สามารถทำงานเป็นกะหมุนเวียนได้
- บุคลิกภาพดี สุภาพแข็งแรง
- มีความรับผิดชอบในหน้าที่การงานที่ได้รับมอบหมาย
- บุคลิกดี มีใจรักบริการ ขยัน และสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
- สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
- มีประสบการณ์ในการทำงาน และเป็นคนในพื้นที่ จะพิจารณาเป็นพิเศษ


สวัสดิการ
1. ค่ารักษาพยาบาลสำหรับพนักงาน และญาติสายตรง
2. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
3. ประกันสังคม
4. ตรวจสุขภาพประจำปี
5. โบนัสประจำปี

หลักฐานที่ต้องนำมาในวันสมัครงาน
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาวุฒิการศึกษา, สำเนาทะเบียนสมรส/หย่า และสำเนาใบเปลี่ยนชื่อสกุล
2. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมแว่นตา ไม่สวมหมวก ขนาด 1นิ้ว หรือ 1½ นิ้ว จำนวน 3 รูป
3. สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร สด.8 หรือ สด.43
4. ใบประกอบวิชาชีพ / ใบประกอบโรคศิลป์
5. หนังสือรับรองการทำงาน
6.ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ (สำหรับตำแหน่งที่เกี่ยวข้อง)
***เอกสารการสมัครงานให้รับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ***

สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
(รับสมัครทุกวันจันทร์-วันศุกร์ ยกเว้น วันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 09.00-17.00 น.)
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอณืเนชั่นแนล อรัญประเทศ
885 ม.5 ถนนสุวรรณศร ตำบล บ้านใหม่หนองไทร อำเภอ อรัญประเทศ สระแก้ว 27120
โทร. 03-7640000 หรือ 094-6678118 (คุณเจมส์)
หรือส่ง Resume มาได้ที่เมล์ hr.kihart@gmail.com
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อรัญประเทศ
จำนวน : หลายอัตรา ตำแหน่ง
Quick Apply
หลายอัตรา
เภสัชกร Full Time และ Part Time

ตำแหน่ง : เภสัชกร Full Time และ Part Time

หน้าที่รับผิดชอบ : 1. ให้บริการจ่ายยาผู้ป่วยนอกและจ่ายยาผู้ป่วยใน เพื่อให้ผู้ปา่วยได้รับยาที่ถูกต้อง ปลอดภัย และได้คุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
2. ให้บริการอย่างรวดเร็วและสร้างความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการ
3. ให้คำแนะนำ คำปรึกษา แก่ผู้รับบริการ
คุณสมบัติ : คุณสมบัติ :
- เพศชาย/หญิง อายุ 21 ปีขึ้นไป
- วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขาเภสัชศาสตร์บัณฑิต และมีใบประกอบวิชาชีพเภสัชกร
- หากมีประสบการณ์เฉพาะหน่วยงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ
- สามารถทำงานเป็นกะหมุนเวียนได้
- มีความรับผิดชอบในหน้าที่การงานที่ได้รับมอบหมาย
- บุคลิกดี มีใจรักบริการ ขยัน และสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
- สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
- ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

หลักฐานที่ต้องนำมาในวันสมัครงาน
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาวุฒิการศึกษา, สำเนาทะเบียนสมรส/หย่า และสำเนาใบเปลี่ยนชื่อสกุล
2. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมแว่นตา ไม่สวมหมวก ขนาด 1นิ้ว หรือ 1½ นิ้ว จำนวน 3 รูป
3. สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร สด.8 หรือ สด.43
4. ใบประกอบวิชาชีพ / ใบประกอบโรคศิลป์
5. หนังสือรับรองการทำงาน
6.ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ (สำหรับตำแหน่งที่เกี่ยวข้อง)
***เอกสารการสมัครงานให้รับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ***

สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
(รับสมัครทุกวันจันทร์-วันศุกร์ ยกเว้น วันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 09.00-17.00 น.)
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอณืเนชั่นแนล อรัญประเทศ
885 ม.5 ถนนสุวรรณศร ตำบล บ้านใหม่หนองไทร อำเภอ อรัญประเทศ สระแก้ว 27120
โทร. 03-7640000 หรือ 094-6678118 (คุณเจมส์)
หรือส่ง Resume มาได้ที่เมล์ hr.kihart@gmail.com
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อรัญประเทศ
จำนวน : 2 ตำแหน่ง
Quick Apply
2
นักรังสีเทคนิค

ตำแหน่ง : นักรังสีเทคนิค

หน้าที่รับผิดชอบ : 1. ทำหน้าที่ถ่ายภาพรังสีโดยใช้เครื่องมือที่เกี่ยวข้อง
2. ทำหน้าที่ควบคุมคุณภาพของการถ่ายภาพรังสี ด้านรังสีรักษา
3. ทำหน้าที่ควบคุมการใช้เครื่องจำลองการรักษา
4. ทำหน้าที่ตรวจและรักษาด้วยสารเภสัชรังสีและถ่ายภาพรังสี
คุณสมบัติ : คุณสมบัติ :
- เพศชาย/หญิง อายุ 21 ขึ้นไป
- วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขารังสีเทคนิค
- สอบผ่านใบอนุญาตประกอบวิชาชีพรังสีเทคนิค
- สามารถประเมินวินิจฉัยทางรังสี
- มีเทคนิคการปฏิบัติการรังสีเทคนิค
- หากมีประสบการณ์เฉพาะหน่วยงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ
- สามารถทำงานเป็นกะหมุนเวียนได้
- บุคลิกภาพดี สุภาพแข็งแรง
- มีความรับผิดชอบในหน้าที่การงานที่ได้รับมอบหมาย
- บุคลิกดี มีใจรักบริการ ขยัน และสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
- สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
- ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

สวัสดิการ
1. ค่ารักษาพยาบาลสำหรับพนักงาน และญาติสายตรง
2. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
3. ประกันสังคม
4. ตรวจสุขภาพประจำปี
5. โบนัสประจำปี

หลักฐานที่ต้องนำมาในวันสมัครงาน
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาวุฒิการศึกษา, สำเนาทะเบียนสมรส/หย่า และสำเนาใบเปลี่ยนชื่อสกุล
2. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมแว่นตา ไม่สวมหมวก ขนาด 1นิ้ว หรือ 1½ นิ้ว จำนวน 3 รูป
3. สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร สด.8 หรือ สด.43
4. ใบประกอบวิชาชีพ / ใบประกอบโรคศิลป์
5. หนังสือรับรองการทำงาน
6.ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ (สำหรับตำแหน่งที่เกี่ยวข้อง)
***เอกสารการสมัครงานให้รับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ***

สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
(รับสมัครทุกวันจันทร์-วันศุกร์ ยกเว้น วันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 09.00-17.00 น.)
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอณืเนชั่นแนล อรัญประเทศ
885 ม.5 ถนนสุวรรณศร ตำบล บ้านใหม่หนองไทร อำเภอ อรัญประเทศ สระแก้ว 27120
โทร. 03-7640000 หรือ 094-6678118 (คุณเจมส์)
หรือส่ง Resume มาได้ที่เมล์ hr.kihart@gmail.com
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อรัญประเทศ
จำนวน : 2 ตำแหน่ง
Quick Apply
2
หัวหน้าหน่วยบัญชีลูกหนี้

ตำแหน่ง : หัวหน้าหน่วยบัญชีลูกหนี้

หน้าที่รับผิดชอบ : -ตรวจสอบบันทึกรายได้ค่ารักษาฯ ประจำวัน กระทบยอดบันทึกรับเงินสดเทียบกับ Pay in เพื่อบันทึกเข้าระบบ GL
-ตรวจสอบระบบวางบิลของลูกหนี้ ให้ทันตามกำหนด และดำเนินการแก้ไขปัญหา เพื่อส่งคืนกลับไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
-ตรวจสอบการตัดบัญชีลูกหนี้ โดยหลีกเลี่ยงการลงบัญชีพักที่ไม่จำเป็น
-ออกรายงานลูกหนี้คงเหลือรายตัว (Invoice Balance)
-ออกรายงานสรุปยอดลูกหนี้คงเหลือ เพื่อตรวจสอบความเคลื่อนไหวของลูกหนี้ประเภทต่างๆ
-งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ : เพศ : หญิง
อายุ(ปี) : 30 ปีขึ้นไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี - ปริญญาโท
ประสบการณ์(ปี) : 3ปีขึ้นไป

คุณสมบัติเพิ่มเติม
1.สามารถเริ่มงานได้ทันที***
2.มีประสบการณ์ลูกหนี้ หรือหัวหน้าลูกหนี้อย่างน้อย 3 ปี
3.สามารถทำงานเป็นทีม

เอกสารประกอบการสมัครงาน

1.สำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ
2.สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ใบ
3.สำเนาใบปริญญาบัตร 1 ใบ
4.สำเนาใบทรานสคลิป 1 ใบ
5.สำเนาใบผ่านงาน 1 ใบ (หากมี)
6.สำเนาใบเปลี่ยนแปลงชื่อ-นามสกุล 1 ใบ (หากมี)
7.สำเนาใบประกอบวิชาชีพ (หากมี)
8.สำเนาใบประกาศอบรมหลักสูตร PN/NA (หากมี) 1 ใบ
9.สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร
**กรุณาเตรียมเอกสารฉบับจริง ใบปริญญาบัตร ทรานสคลิป ใบผ่านงาน ใบเปลี่ยนแปลงชื่อ-นามสกุล ใบประกอบวิชาชีพ มาเพื่อการตรวจสอบในสัมภาษณ์งานด้วยครับ

ช่องทางการสมัครงาน
1.กรอกใบสมัครด้วยตนเองที่ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์ฯ อรัญประเทศ วันจันทร์ ถึงศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ) เวลา 09.00 - 16.00 น.
2.ส่ง ประวัติส่วนตัว(CV) มาที่อีเมล hr.kihart@gmail.com
หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เบอร์ 094-6678118
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อรัญประเทศ
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
Quick Apply
1
เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้

หน้าที่รับผิดชอบ : – จัดทำ Invoice พร้อมทั้งบันทึกบัญชี
– บันทึกบัญชีเกี่ยวกับการรับชำระหนี้จากลูกหนี้
– สรุปยอดขายสาขาประจำวัน และประจำเดือน
– สรุปยอดลูกหนี้คงเหลือประจำสัปดาห์
– จัดทำรายงานวิเคราะห์อายุลูกหนี้ประจำเดือน
คุณสมบัติ : เพศ : หญิง
อายุ(ปี) : 23 ปีขึ้นไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาบัญชี
ประสบการณ์(ปี) : 2ปีขึ้นไป

1.สามารถเริ่มงานได้ทันที***
2.มีประสบการณ์ลูกหนี้อย่างน้อย 2 ปี
3.สามารถทำงานเป็นทีม

ช่องทางการสมัครงาน
1.กรอกใบสมัครด้วยตนเองที่ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์ฯ อรัญประเทศ วันจันทร์ ถึงศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ) เวลา 09.00 - 16.00 น.
2.ส่ง ประวัติส่วนตัว(CV) มาที่อีเมล hr.kihart@gmail.com
หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เบอร์ 094-6678118

เอกสารประกอบการสมัครงาน
1.สำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ
2.สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ใบ
3.สำเนาใบปริญญาบัตร 1 ใบ
4.สำเนาใบทรานสคลิป 1 ใบ
5.สำเนาใบผ่านงาน 1 ใบ (หากมี)
6.สำเนาใบเปลี่ยนแปลงชื่อ-นามสกุล 1 ใบ (หากมี)
7.สำเนาใบประกอบวิชาชีพ (หากมี)
8.สำเนาใบประกาศอบรมหลักสูตร PN/NA (หากมี) 1 ใบ
9.สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร
**กรุณาเตรียมเอกสารฉบับจริง ใบปริญญาบัตร ทรานสคลิป ใบผ่านงาน ใบเปลี่ยนแปลงชื่อ-นามสกุล ใบประกอบวิชาชีพ มาเพื่อการตรวจสอบในสัมภาษณ์งานด้วยครับ
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อรัญประเทศ
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
Quick Apply
1