ภาษา

ข่าว

ผล ATK เป็นบวก รับตรวจ PCR ฟรี

24 กันยายน 2564

ผล ATK เป็นบวก รับตรวจ PCR ฟรี

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่ลแนล อรัญประเทศ
บริการตรวจ covid-19 โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย <RT-PCR> สำหรับผู้ที่มีผล Antigen Test Kit เป็นบวก (ยังไม่รวมค่าใบรับรองแพทย์ ) และรับเข้าการรักษาตามระบบของทางโรงพยาบาล
- สำหรับผู้ที่ผลเป็นลบ แจ้งผลตรวจผ่านทาง SMS
- สำหรับผู้ที่ผลเป็นบวก จะมีการติดต่อประสานไปยังผู้ป่วยโดยตรง
**ทราบผลภายใน 24-48 ชม. **
***กรุณานำผลตรวจ ATK พร้อมบัตรประชาชนแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนเข้ารับการตรวจ***
................................................................
ผู้ที่เข้ารับการตรวจหาเชื้อ Covid-19 ต้องไม่เป็นผู้ที่มีข้อจำกัด ดังต่อไปนี้
1. บุคคลที่มีอายุน้อยกว่า 7 ปีหรือมากกว่า 65 ปี
2. บุคคลที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้จำเป็นต้องมีผู้ช่วยเหลือดูแลตลอดเวลา
3. บุคคลที่มีปัญหาทางด้านการสื่อสาร , การมองเห็น , การได้ยิน , การทรงตัว
4. บุคคลที่มีภาวะหรืออาการทางจิต ประสาท รวมถึงผู้ใช้สารเสพติดที่ผิดกฎหมายทุกประเภท
5. บุคคลที่อยู่ในภาวะอ้วนน้ำหนักมากกว่า 90 กิโลกรัม หรือ BMI มากกว่า 30
6. บุคคลที่อยู่ในช่วงกำลังตั้งครรภ์และไม่ได้ฝากครรภ์กับทางโรงพยาบาล
7. บุคคลต่างด้าว