ภาษา

บริการห้องพัก/สิ่งอำนวยความสะดวก

ห้องพิเศษเตียงเดี่ยว ward 10 Deluxe

ราคาห้องพัก 2,500 บาท/วัน
ค่าอาหาร 550 บาท/วัน
ค่าบริการพยาบาล 1,400 บาท/วัน
ค่าบริการโรงพยาบาล 400 บาท/วัน
รวมอัตราค่าบริการ 4,850 บาท/วัน

ห้องพิเศษเตียงเดี่ยว ward 9 VIP

ราคาห้องพัก 2,300 บาท/วัน
ค่าอาหาร 550 บาท/วัน
ค่าบริการพยาบาล 1,400 บาท/วัน
ค่าบริการโรงพยาบาล 400 บาท/วัน
รวมอัตราค่าบริการ 4,650 บาท/วัน

ห้องพิเศษเตียงเดี่ยว ward 9

ราคาห้องพัก 1,400 บาท/วัน
ค่าอาหาร 500 บาท/วัน
ค่าบริการพยาบาล 1,400 บาท/วัน
ค่าบริการโรงพยาบาล 400 บาท/วัน
รวมอัตราค่าบริการ 3,700 บาท/วัน

ห้องพิเศษเด็กเตียงเดี่ยว

ราคาห้องพัก 1,200 บาท/วัน
ค่าอาหาร 500 บาท/วัน
ค่าบริการพยาบาล 1,400 บาท/วัน
ค่าบริการโรงพยาบาล 400 บาท/วัน
รวมอัตราค่าบริการ 3,500 บาท/วัน

ห้องพิเศษเตียงเดี่ยว Ward 10

ราคาห้องพัก 1,200 บาท/วัน
ค่าอาหาร 500 บาท/วัน
ค่าบริการพยาบาล 1,400 บาท/วัน
ค่าบริการโรงพยาบาล 400 บาท/วัน
รวมอัตราค่าบริการ 3,500 บาท/วัน

ห้องพิเศษรวม ปรับอากาศ 4 เตียง

ราคาห้องพัก 700 บาท/วัน
ค่าบริการพยาบาล 900 บาท/วัน
ค่าบริการโรงพยาบาล 400 บาท/วัน