ภาษา

ค้นหาแพทย์

ค้นหาแพทย์

ศูนย์รังสีวิทยาพญ.สุดารัตน์ หงส์โชคทวี

ศูนย์รังสีวิทยาพญ.สุดารัตน์ หงส์โชคทวี

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์รังสีวิทยา
ความชำนาญ : รังสีวิทยาวินิจฉัย (Radiology)
ความชำนาญพิเศษ : รังสีวิทยาวินิจฉัย (Radiology)
รายละเอียด :
ประวัติการศึกษา : ปี 2558 แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปี 2562 วุฒิบัตรสาขารังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์    
จันทร์ 08.00-20.00 น. ศูนย์รังสีวิทยา
อังคาร 08.00-20.00 น. ศูนย์รังสีวิทยา
พุธ 08.00-20.00 น. ศูนย์รังสีวิทยา
พฤหัสบดี 08.00-20.00 น. ศูนย์รังสีวิทยา
ศุกร์    
เสาร์