Language

Health Articles

Search Article

เมนูแนะนำสำหรับก่อนและหลังเข้ารับการผ่าตัดลดขนาดกระเพาะอาหาร

เมนูแนะนำสำหรับก่อนและหลังเข้ารับการผ่าตัดลดขนาดกระเพาะอาหาร

ปวด คอ - บ่า - ไหล่ สาเหตุ อาการ และการรักษา

ปวด คอ - บ่า - ไหล่

สาเหตุ อาการ และการรักษา

ผ่าตัดลดขนาดกระเพาะอาหาร ลดปัญหาสุขภาพจากโรคอ้วนและโรคร่วม โดย นพ.ปวัน จันทร์แสนโรจน์

#การผ่าตัดลดขนาดกระเพาะอาหารด้วยวิธีส่องกล้อง
Laparoscopic Sleeve Gastrectomy (LSG)
การผ่าตัดลดขนาดกระเพาะอาหาร เพื่อลดขนาดกระเพาะให้เล็กลง
หรือลดการดูดซึมของกระเพาะอาหาร เป็นการผ่าตัดเพื่อรักษาผู้ที่มี
ภาวะอ้วนให้มีน้ำหนักลดลง มีสุขภาพร่างกายดีขึ้น ช่วยลดความเสี่ยง
ในการเกิดโรคที่มาพร้อมโรคอ้วน เช่น โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง
หรือข้อเข่าเสื่อม

BMI เท่าไหร่ ถึงเรียกว่าอ้วน

อัตราดัชนีมวลกาย BMI และสูตรคำนวน

กายภาพบำบัดเหมาะกับใครบ้าง??

การทำกายภาพบำบัดช่วยประเมินอาการส่วนที่เป็นปัญหาและทำการรักษาลดความเจ็บปวด ให้ผู้ป่วยสามารถเคลื่อนไหวร่างกายได้ตามปกติหรือเคลื่อนไหวได้มากที่สุด

การผ่าตัดลดขนาดกระเพาะอาหารด้วยวิธีส่องกล้อง

เป็นการผ่าตัดลดขนาดกระเพาะอาหาร เพื่อรักษาผู้ที่มีภาวะโรคอ้วนให้มีน้ำหนักลดลง มีสุขภาพร่างกายดีขึ้นช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคที่มาพร้อมโรคอ้วน เช่น โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง หรือข้อเข่าเสื่อม

Eyelid Spa สปาตา

Eyelid Spa คือ
การทำความสะอาดตา ด้วยการประคบอุ่น รีดไขมันเปลือกตา เพื่อให้สบายตา ลดอาการตาแห้ง ตาล้า

บอกลาน้ำหนักด้วยการใส่บอลลูนในกระเพาะอาหาร

บอกลาน้ำหนักด้วยการใส่บอลลูนในกระเพาะอาหาร

ถ้ามีวิธีที่ง่ายในการลดน้ำหนัก คุณสนใจไหม ?

ถ้ามีวิธีที่ง่ายในการลดน้ำหนัก คุณสนใจไหม ?