ภาษา

ค้นหาแพทย์

ค้นหาแพทย์

พญ.ชามา ปัญจพลพงษ์

สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา
ศูนย์บริการทางการแพทย์ : แผนกตรวจสุขภาพ
ความชำนาญ : เวชปฏิบัติทั่วไป
ความชำนาญพิเศษ : เวชปฏิบัติทั่วไป
Schedule
Date Time Location
Sunday    
Monday 8.30-17.30 น.  
Tuesday 8.30-17.30 น.  
Wednesday 8.30-17.30 น.  
Thursday 8.30-17.30 น.  
Friday 8.30-17.30 น.  
Saturday    

 

นายแพทย์ชินวิช ธเนศสกุลวัฒนา

สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค
ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์ตา หู คอ จมูก และผิวหนัง
ความชำนาญ : จักษุแพทย์
ความชำนาญพิเศษ : -
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์ - -
จันทร์ - -
อังคาร - -
พุธ 12:00 - 17:00 จักษุ
พฤหัสบดี -

-

ศุกร์

12:00-17:00 

จักษุ
เสาร์ - -

 

นพ.ชิษณุชา ชุณหเชิดชัย

สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์
ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์ศัลยกรรมอุบัติเหตุกระดูกและข้อ
ความชำนาญ : ศัลยกรรมกระดูก-ข้อเข้าข้อสะโพก
ความชำนาญพิเศษ : ศัลยกรรมกระดูก-ข้อเข้าข้อสะโพก การศึกษา -ปริญญาแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ -แพทย์ใช้ทุนสาขาศัลยกรรมกระดูก โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพฯ -แพทย์ประจำบ้านต่อยอดสาขาศัลยกรรมกระดูก-ข้อเข่าข้อสะโพก โรงพยาบาลเลิดสิน
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์ 08.00-12.00 โรงพยาบาลเกษมราษฏร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์
จันทร์ 12.00-20.00 โรงพยาบาลเกษมราษฏร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์
พุธ 08.00-20.00 โรงพยาบาลเกษมราษฏร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์
พฤหัสบดี 09.00-20.00 โรงพยาบาลเกษมราษฏร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์
ศุกร์ 08.0018.00 โรงพยาบาลเกษมราษฏร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์

 

ทันตแพทย์ชีวัน อุปรา

สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์
ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์ทันตกรรม
ความชำนาญ : ทันตกรรม
ความชำนาญพิเศษ : รากฟันเทียม
ตารางการออกตรวจแพทย์

 

ทันตแพทย์หญิงญาดากุล พิรัลกิตติ์

สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น
ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์ทันตกรรม
ความชำนาญ : สาขาทันตกรรม
ความชำนาญพิเศษ : ทันตกรรมทั่วไป
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อังคาร 09.00-20.00 น. โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น
กรุณาติดต่อ 02-910-1600-45 ต่อ  1130 - 1131 เพื่อนัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ
 

นายแพทย์ฐิตวัฒน์ วงศ์อัมพรพัฒน์

สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค
ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์ศัลยกรรมทั่วไป, ศูนย์โรคระบบทางเดินปัสสาวะ
ความชำนาญ : ศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ
ความชำนาญพิเศษ : -
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์ - -
จันทร์ - -
อังคาร - -
พุธ - -
พฤหัสบดี

16:00 - 18:00

18:00 - 20:00

ศูนย์ศัลยกรรม

ห้องผ่าตัด

ศุกร์ - -
เสาร์ - -

 

แพทย์หญิงฐิตารีย์ สุวรรณนัจศิริ

สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค
ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์ตา หู คอ จมูก และผิวหนัง
ความชำนาญ : หู คอ จมูก
ความชำนาญพิเศษ : -
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์ - -
จันทร์ - -
อังคาร - -
พุธ 15.00 - 20.00 หู คอ จมูก
พฤหัสบดี - -
ศุกร์ - -
เสาร์ - -

 

นพ.ฐิติ โรจนวุฒนนท์

สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา
ศูนย์บริการทางการแพทย์ : แผนกตรวจสุขภาพ
ความชำนาญ : เวชปฏิบัติทั่วไป
ความชำนาญพิเศษ : -
Schedule
Date Time Location
Sunday    
Monday 8.30-16.30 น.  
Tuesday 8.30-16.30 น.  
Wednesday 8.30-16.30 น.  
Thursday 8.30-16.30 น.  
Friday 8.30-16.30 น.  
Saturday 8.30-17.30 น.  

 

พญฐิติกุล แร่ทอง

สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์
ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์อายุรกรรมสมอง ไขสันหลังและเส้นประสาท
ความชำนาญ : อายุศาสตร์ (ระบบประสาทและสมอง)
ความชำนาญพิเศษ : อายุศาสตร์ (ระบบประสาทและสมอง) การศึกษา : -อายุรกรรระบบประสาท สถาบันประสาท 2561 -แพทย์ศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล 2555
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
จันทร 12.00-17.00 โรงพยาบาลเกษมราษฏร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์
     
     
     

 

ทันตแพทย์หญิงฐิตินันท์ สุคนธ์ฤทธิกร

สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์
ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์ทันตกรรม
ความชำนาญ : ทันตกรรมสำหรับเด็ก
ความชำนาญพิเศษ : - การศึกษา : -ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต 2541 -ทันตแพทย์ศาสตร์มหาบัณฑิต สขาทันตกรรมสำหรับเด็ก 2548
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์ (สัปดาห์ ที่ 1,3,5) 09.00-18.00 โรงพยาบาลเกษมราษฏร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์
เสาร์  10.00-18.00 โรงพยาบาลเกษมราษฏร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์