ภาษา

ค้นหาแพทย์

ค้นหาแพทย์

นพ.ชัชวาล สุทธิพงศ์เกียรติ์

สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น
ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
ความชำนาญ : ศูนย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
ความชำนาญพิเศษ : ผู้เชี่ยวชาญสาขากระดูกข้อต่อ และ เข่า, เวชศาสตร์การกีฬา
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์  08.00-18.00 น.
อังคาร  08.00-17.00 น.
พุธ  13.00-17.00 น.
พฤหัสบดี  08.00-17.00 น.
เสาร์  08.00-13.00 น.

 

นายแพทย์ชัชวิน ระงับภัย

สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค
ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์อายุรกรรม
ความชำนาญ : -
ความชำนาญพิเศษ : -
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์ - -
จันทร์ - -
อังคาร - -
พุธ - -
พฤหัสบดี - -
ศุกร์ - -
เสาร์ - -

 

ทันตแพทย์ชัยณรงค์ โกศลศุภศิริชัย

สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น
ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์ทันตกรรม
ความชำนาญ : ทันตกรรมทั่วไป
ความชำนาญพิเศษ : ทันตกรรมศัลยกรรมช่องปาก
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
พุธ  17.00 - 20.00 น.    โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น
กรุณาติดต่อ 02-910-1600-45 ต่อ  1130 - 1131 เพื่อนัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ
 

นายแพทย์ชัยพร ทีฆเสนี

สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น
ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
ความชำนาญ : ศัลยกรรม
ความชำนาญพิเศษ : ศัลยกรรมกระดูกสันหลัง
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์  12.00 - 19.00 น.   โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น

กรุณาติดต่อ 02-910-1600-45 ต่อ 1030 , 1031 เพื่อนัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ

นายแพทย์ชัยรัตน์ นิธิเสถียร

สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค
ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
ความชำนาญ : ศัลยกรรมกระดูก
ความชำนาญพิเศษ : เชี่ยวชาญกระดูกสันหลัง
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์ 13.00-17.00 ศัลยกรรมกระดูก
จันทร์ 08.00-17.00 ฉุกเฉินศัลยกรรมกระดูก
อังคาร 13.00-16.00 ประกันสังคมศัลยกรรมกระดูก
พุธ

09.00-12.00

13.00-16.00

ศัลยกรรมกระดูก

ประกันสังคมศัลยกรรมกระดูก

พฤหัสบดี - -
ศุกร์ 08.00-17.00 ฉุกเฉินศัลยกรรมกระดูก
เสาร์ - -

 

นายแพทย์ชัยวัฒน์ อริยะคุณาธร

สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค
ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์อายุรกรรม
ความชำนาญ : อายุรกรรมทั่วไป และ โรคระบบทางเดินอาหาร
ความชำนาญพิเศษ : ส่องกล้องทางเดินอาหาร เจาะปอด เจาะท้อง เจาะหลัง
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์ 08:00 – 17:00 อายุรกรรม
จันทร์    
อังคาร    
พุธ    
พฤหัสบดี    
ศุกร์    
เสาร์ 08.00 - 17.00 อายุรกรรม

 

นายแพทย์ชัยวัฒน์ จันทน์เนื้อไม้

สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์
ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์สุขภาพ
ความชำนาญ : เวชปฎิบัติทั่วไป
ความชำนาญพิเศษ : -
ตารางการออกตรวจแพทย์

 

นายแพทย์ชาญชัย วันทนาศิริ

สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค
ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์สูติ-นรีเวช
ความชำนาญ : สูติ-นรีเวช มารดาและเด็กทารกในครรภ์
ความชำนาญพิเศษ : การเจาะน้ำคร่ำ
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์ - -
จันทร์ - -
อังคาร - -
พุธ 17:00 - 20:00 สูติ-นรีเวช
พฤหัสบดี - -
ศุกร์ - -
เสาร์ - -

 

นายแพทย์ชาญชัย อาตมผดุง

สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์
ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์อายุรกรรม
ความชำนาญ : อายุรกรรม
ความชำนาญพิเศษ : -
ตารางการออกตรวจแพทย์

 

นายแพทย์ชานนทร์ ปัญญางาม

สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง
ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์ศัลยกรรมทั่วไป, แผนกศัลยกรรมประสาทและสมอง, แผนกศัลยกรรมกระดูกและข้อ
ความชำนาญ : ออร์โธปิดิกส์
ความชำนาญพิเศษ : ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ ศัลยกรรมกระดูกสันหลัง
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์ 08.00-17.00  
จันทร์ 08.00-17.00   
อังคาร 08.00-17.00   
พุธ 08.00-17.00   
พฤหัสบดี 08.00-17.00   
ศุกร์ -  
เสาร์ -