ภาษา

ค้นหาแพทย์

ค้นหาแพทย์

พญ.กนกลดา สกุลศรี

พญ.กนกลดา สกุลศรี

สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา
ศูนย์บริการทางการแพทย์ : คลินิกกุมารเวชกรรม
ความชำนาญ : กุมารแพทย์
ความชำนาญพิเศษ : กุมารเวชศาสตร์
รายละเอียด :
--