ภาษา

ค้นหาแพทย์

ค้นหาแพทย์

นพ.กรณ์พงษ์ วิเชียรประไพ

นพ.กรณ์พงษ์ วิเชียรประไพ

สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา
ศูนย์บริการทางการแพทย์ : คลินิกกุมารเวชกรรม
ความชำนาญ : กุมารแพทย์
ความชำนาญพิเศษ : กุมารแพทย์
รายละเอียด :
--