ภาษา

แพ็คเกจ&โปรโมชั่น

ค้นหา

หน่วยตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ -Mobile Check up

หน่วยตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ -Mobile Check Up

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง

 

 

ข้อมูลทั่วไป

ให้บริการตรวจสุขภาพประจำปี แก่บุคลากรในสถานประกอบการทั้งภาครัฐและภาคเอกชน แบบครบวงจร โดยมีทีมงานที่ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพที่มีประสบการณ์สูง คือ แพทย์ พยาบาล ผู้ช่วยพยาบาล เทคนิคการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ตรวจสมรรถภาพร่างกายเฉพาะทางต่างๆ

และปัจจุบันนี้หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนต่างให้ความสำคัญเกี่ยวกับสุขภาพเป็นอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งการตรวจสุขภาพประจำปีเป็นหนทางหนึ่งที่ช่วยป้องกันและช่วยดูแลสุขภาพให้ดีอยู่เสมอเนื่องจากเป็นการเฝ้าระวังค้นหาโรคต่างๆตั้งแต่ยังไม่แสดงอาการเพื่อเป็นแนวทางในการดูแลและรักษาสุขภาพต่อไป
บุคคลากรในองค์กรต่างๆ นับว่ามีความสำคัญยิ่ง การดูแลเอาใจใส่เรื่องสุขภาพและการเฝ้าระวังความเจ็บป่วยจากการทำงาน จึงถือเป็นความจำเป็นที่ต้องปฏิบัติ ซึ่งภาครัฐบาลเองได้มีความตระหนักและห่วงใยประชาชนวัยทำงาน ซึ่งเป็นกำลังที่สำคัญของประเทศในการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า จึงได้มีการตราพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน มาตรา 107 ซึ่งให้นายจ้างต้องดำเนินการตรวจสุขภาพให้กับลูกจ้างทุกปี

สิ่งอำนวยความสะดวกและเทคโนโลยีทางการแพทย์ของเรา

• ตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี
• ตรวจสุขภาพก่อนเข้างาน
• ตรวจสุขภาพทั่วไปโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
• ตรวจวิเคราะห์ตามปัจจัยเสี่ยงของงาน และผลกระทบที่ได้รับ ในแต่ละสถานประกอบการโดยแพทย์อาชีวเวชศาสตร์
• มีรถเอกซเรย์เคลื่อนที่ โดยทีมงานแพทย์ เทคนิคการแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่เทคนิค ผู้มีประสบการณ์ และเชี่ยวชาญงานตรวจสุขภาพนอกสถานที่

 ราคา : 0 บาท


วันหมดอายุุ 22 พฤษภาคม 2568