Language

Clinics & Centers

ศูนย์รังสีวิทยา

ศูนย์รังสีวิทยา

Overview

ศูนย์รังสีวิทยา ให้บริการทางการตรวจรักษาผู้ป่วยนอก ด้วยบุคลากรทางการแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ มีประสบการณ์สูงในการตรวจ และวินิจฉัยแต่ละระบบ พร้อมทั้งเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อการใช้บริการที่สะดวกและรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพสูง ในการวินิจฉัยโรคต่างๆ

โรงพยาบาลได้จัดสรรเครื่องมือที่มีคุณภาพมาตรฐาน และอุปกรณ์เทคโนโลยีอันทันสมัย เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง(ต่างๆ สามารถตรวจหาความผิดปกติของ
ร่างกายได้อย่างละเอียดครบทุกระบบ ทั้งนี้เพื่อให้ผลการตรวจวิเคราะห์ถูกต้องแม่นยำ ตรงกับความเป็นจริงในตัวผู้ป่วย และสามารถรายงานผลได้อย่างรวดเร็ว

Our facilities & medical technologies

- เครื่องสแกนด้วยรังสีเอกซ์แบบพิเศษ และแบบทั่วไป
- เครื่องตรวจวินิจฉัยโรคเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT 128 Slice)
- ตรวจด้วยเครื่องแมมโมแกรม
- วิเคราะห์ความหนาแน่นของกระดูก
- ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องบน
- ตรวจอัลตร้าซาวด์การตั้งครรภ์ (ตรวจโดยสูตินรีแพทย์)
- ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนล่างสำหรับผู้ชาย
- ตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง ต่างๆ(CT Scan 128 Slices)
- เอกซเรย์ทั่วไป (X-Ray General)
- ตรวจด้วยเครื่องตรวจส่องทางรังสี (Fluoroscopy)
- ตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์เต้านมระบบดิจิตอล ( Digital Mammography)
- ตรวจอวัยวะด้วยคลื่นความถี่สูง (Ultrasonography)
- ตรวจความหนาแน่นของมวลกระดูก (Bone Densitometer)
- ตรวจอัลตร้าซาวด์ไทรอยด์
- ตรวจอัลตร้าซาวด์ทรวงอก
- ตรวจอัลตร้าซาวด์กะโหลกศีรษะทารก
- ส่องกล้องตรวจรักษาท่อทางเดินน้ำดีและตับอ่อน
- ตรวจลำไส้ใหญ่ , ตรวจทางเดินอาหารส่วนต้น
- ตรวจระบบทางเดินปัสสาวะ
- ฉีดสี เพื่อตรวจหาความผิดปกติในหลอดเลือด
- ฉีดสี เพื่อตรวจมดลูกและท่อนำไข่ (ตรวจโดยสูตินรีแพทย์)
- หรือ การเอ็กซเรย์ สำหรับเต้านม ตับ หรืออวัยวะส่วนอื่นๆ

Location & Contact

ศูนย์รังสีวิทยา ชั้น 1 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล โทร.037-640000 ต่อ 1104

Doctor ศูนย์รังสีวิทยา

พญ.สุดารัตน์ หงส์โชคทวี ,ศูนย์รังสีวิทยา

Clinics & Centers : ศูนย์รังสีวิทยา
Specialty : รังสีวิทยาวินิจฉัย (Radiology)
Sub-specialty : รังสีวิทยาวินิจฉัย (Radiology)
Schedule
Date Time Location
Sunday    
Monday 08.00-20.00 pm. ศูนย์รังสีวิทยา
Tuesday 08.00-20.00 pm. ศูนย์รังสีวิทยา
Wednesday 08.00-20.00 pm. ศูนย์รังสีวิทยา
Thursday 08.00-20.00 pm. ศูนย์รังสีวิทยา
Friday 08.00-20.00 pm. ศูนย์รังสีวิทยา
Saturday