ภาษา

ข่าว

กิจกรรม CQI & Innovation contest ประจำปี 2565

29 มีนาคม 2566

กิจกรรม CQI & Innovation contest ประจำปี 2565

กิจกรรม CQI & Innovation contest ประจำปี 2565 

นพ.สุชัย สุทธิกาศนีย์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกษมราษฎร์  สระบุรี  

ได้มอบรางวัลการนำเสนอผลงานมหกรรมคุณภาพ ( CQI )  ประจำปี 2565  

วันพุธที่ 29 มีนาคม2566 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์   มีผู้เข้าร่วม 44 แผนก  สรุปผลรางวัลแบ่งเป็น 3 ประเภท  ดังนี้

1.ประเภทนวัตกรรม

นวัตกรรมดีเด่น อันดับ 1    นางสาวพรรณิภา  เพ็ชรพราว  แผนกไตเทียม   เรื่อง :  มือวิเศษ

นวัตกรรมดีเด่น อันดับ 2    นางสาวภัทร์ภร  ตรีธรปิธิ  แผนกห้องคลอด  เรื่อง : Fetal Belt new normal

นวัตกรรมดีเด่น อันดับ 3    นายพิจิตร  รัตนพันธ์   แผนกกายภาพบำบัด  เรื่อง : STEP…..โย่ววว ( ไชโย )

2.ประเภท Clinic

Clinic  ดีเด่น อันดับ 1 นางสาววิไลลักษณ์  อรุณเพ็ง  แผนกห้องปฏิบัติการ  เรื่อง : ลดระยะเวลารอคอยผล Hemo Culture

Clinic  ดีเด่น อันดับ 2 นางสาววิไลพรรณ อิ่มสำอางค์  แผนกศูนย์ตรวจสุขภาพ  เรื่อง : รายงานผลถูกต้อง ป้องกันผิดพลาด

Clinic  ดีเด่น อันดับ 3 นางสาวอัจฉรา  โสภาสูงเนิน แผนกผู้ป่วยวิกฤต  เรื่อง : จอมนางคู่บัลลังก์

รางวัลชมเชย นางกรรณิการ์  นามพะธาย แผนกผู้ป่วยนอกประกันสังคม   เรื่อง : การคัดกรองผู้ป่วย MI

รางวัลชมเชย   นางเกศกัญญา  ชมเชย แผนกผู้ป่วยในประกันสังคม วอร์ด 4   เรื่อง : การพัฒนาระบบการบริหารยาในหอผู้ป่วยในชั้น 4

รางวัลชมเชย นางมุจลินทร์  พละสาร แผนกผู้ป่วยในพิเศษ วอร์ด 10   เรื่อง : พัฒนาความพึงพอใจระบบบริการในการดูแลผู้ป่วยโรค COVID -19

รางวัลชมเชย  นางวาสนา บำรุงราษฎร์  แผนกเด็กแรกเกิด   เรื่อง : สายใยรักแห่งครอบครัว

3.ประเภท Non Clinic

Non Clinic  ดีเด่น อันดับ 1 นางภัททิยา  บุญชุตินันท์  แผนกห้องอบฆ่าเชื้อ  เรื่อง : บ่งชี้ถูก Set ไม่ get out แน่นอน

Non Clinic  ดีเด่น อันดับ 2 นางสาวนิตญา ขุนวงษ์  แผนกรับผู้ป่วยใน  เรื่อง : เพิ่มยอด พ.ร.บ

Non Clinic  ดีเด่น อันดับ 3 นายสัณห์  อินหมี  แผนกเทคโนโลยีและสารสนเทศ เรื่อง : On call คอมไม่ไร้ผู้รับ

รางวัลชมเชย   นางทักษิณี สันติชัยกุล แผนกกราฟฟิกแอนด์มีเดีย เรื่อง : งานถูกต้อง ทันใช้ ถูกใจไร้คำร้องเรียน

รางวัลชมเชย   นางสุกานดา  งามสมบัติ  แผนกศูนย์พัฒนาคุณภาพ เรื่อง : ข้อมูลถูกต้อง หน่วยงานถูกใจ

รางวัลชมเชย   นางสาวณัฐริกา  ทองกูล  แผนกประสานงานการแพทย์ เรื่อง : เราต้องไม่พลาด

รางวัลชมเชย   นางสาววราภรณ์  ศิริ  แผนกการตลาดนอก เรื่อง : ส่งผลตรวจสุขภาพประจำปีนอกสถานที่ ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาล และทีมบริหาร ได้ให้กำลังใจ

ให้คำแนะนำต่อยอดแก่ผู้นำเสนอผลงาน  อันจะนำไปสู่กิจกรรมการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง