ภาษา

บริการห้องพัก/สิ่งอำนวยความสะดวก

ห้องพิเศษรวมปรับอากาศ 4 เตียง

สอบถามรายละเอียด โทร.036-315555 ต่อ 8131

ห้องพิเศษเตียงเดี่ยว ward 9 VIP

ราคาห้องพัก 3,000 บาท/วัน
ค่าอาหาร 500 บาท/วัน
ค่าบริการพยาบาล 1,500 บาท/วัน
ค่าบริการโรงพยาบาล 1,000 บาท/วัน
รวมอัตราค่าบริการ 6,000 บาท/วัน
สอบถามรายละเอียด โทร.036-315555 ต่อ 8131

ห้องพิเศษเด็กเตียงเดี่ยว ward 9

ราคาห้องพัก 1,500 บาท/วัน
ค่าอาหาร 500 บาท/วัน
ค่าบริการพยาบาล 1,500 บาท/วัน
ค่าบริการโรงพยาบาล 1,000 บาท/วัน
รวมอัตราค่าบริการ 4,500 บาท/วัน
สอบถามรายละเอียด โทร.036-315555 ต่อ 8131

ห้องพิเศษเตียงเดี่ยว ward 9

ราคาห้องพัก 1,500 บาท/วัน
ค่าอาหาร 500 บาท/วัน
ค่าบริการพยาบาล 1,500 บาท/วัน
ค่าบริการโรงพยาบาล 1,000 บาท/วัน
รวมอัตราค่าบริการ 4,500 บาท/วัน
สอบถามรายละเอียด โทร.036-315555 ต่อ 8131

ห้องพิเศษเตียงเดี่ยว standard room หอพักพิเศษไอรยรา ward 11

ราคาห้องพัก 2,400 บาท/วัน
ค่าบริการพยาบาล 1,500 บาท/วัน
ค่าบริการโรงพยาบาล 1,000 บาท/วัน
ค่าอาหาร 500 บาท/วัน
รวมอัตราค่าบริการ 5,400 บาท/วัน
สอบถามรายละเอียด โทร.036-315555 ต่อ 8131

ห้องพิเศษเตียงเดี่ยวโกเมน หอพักพิเศษไอรยรา ward 11

ราคาห้องพัก 4,800 บาท/วัน
ค่าบริการพยาบาล 1,800 บาท/วัน
ค่าบริการโรงพยาบาล 1,000 บาท/วัน
ค่าอาหาร 500 บาท/วัน
รวมอัตราค่าบริการ 8,100 บาท/วัน
สอบถามรายละเอียด โทร.036-315555 ต่อ 8131

ห้องพิเศษเตียงเดี่ยวมรกต หอพักพิเศษไอรยรา ward 11

ราคาห้องพัก 5,800 บาท/วัน
ค่าบริการพยาบาล 1,800 บาท/วัน
ค่าบริการโรงพยาบาล 1,000 บาท/วัน
ค่าอาหาร 500 บาท/วัน
รวมอัตราค่าบริการ 9,100 บาท/วัน
สอบถามรายละเอียด โทร.036-315555 ต่อ 8131