ภาษา

ข่าว

พีท-กันตพร รับเข็ม “เสมาคุณูปการ”

1 เมษายน 2566

พีท-กันตพร รับเข็ม “เสมาคุณูปการ”

พีท-กันตพร รับเข็ม “เสมาคุณูปการ” ผู้ทําคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ

 (1 เม.ย.66) นายกันตพร หาญพาณิชย์ กรรมการบริหารฝ่ายการตลาด บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน) รับมอบประกาศเกียรติคุณบัตรและเข็มที่ระลึกผู้ทําคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ประจําปี 2566 โดยนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้มอบ ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ

โดยที่ผ่านมา นายกันตพร หาญพาณิชย์ และโรงพยาบาลในเครือเกษมราษฏร์ ได้สนับสนุนการให้บริการสุขภาพกับครูและบุคลากรทางการศึกษา พัฒนาสถานพยาบาล สกสค.ให้เป็นโรงพยาบาลครู โดยมีการจัดให้บุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลฯ มาให้บริการตรวจทางห้องปฏิบัติการ และตรวจสุขภาพประจำปี โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา

ทั้งนี้ รางวัลดังกล่าว กระทรวงศึกษาธิการมีการคัดเลือกบุคคล องค์กร และหน่วยงาน ที่ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2565 โดยได้มอบประกาศเกียรติคุณบัตรและเข็มที่ระลึกแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ เพื่อเป็นเกียรติและเป็นแบบอย่างที่ดีในการสนับสนุนงานด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ในงานวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ ในวันที่ 1 เมษายนของทุกปี หรือในโอกาสวันสำคัญของกระทรวงศึกษาธิการ