ภาษา

ติดต่อ/สมัครงาน

ที่อยู่โรงพยาบาล

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ปราจีนบุรี
766 หมู่ 10 ตำบล ท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัด ปราจีนบุรี 25140
โทร : 037627000

ช่องทางการติดต่อ

LineID

แบบฟอร์มการติดต่อ

ประเภท
หัวข้อ *
ชื่อ - สกุล *
เบอร์โทรติดต่อ
อีเมล์ *
ยืนยันอีเมล์ *
ข้อความ
 

แผนที่โรงพยาบาล

สมัครงานที่นี่

ตำแหน่ง (คลิกเพื่อสมัครงาน) จำนวน
เภสัชกร Full Time และ Part Time

ตำแหน่ง : เภสัชกร Full Time และ Part Time

หน้าที่รับผิดชอบ : 1. ให้บริการจ่ายยาผู้ป่วยนอกและจ่ายยาผู้ป่วยใน เพื่อให้ผู้ปา่วยได้รับยาที่ถูกต้อง ปลอดภัย และได้คุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
2. ให้บริการอย่างรวดเร็วและสร้างความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการ
3. ให้คำแนะนำ คำปรึกษา แก่ผู้รับบริการ
คุณสมบัติ : คุณสมบัติ :
- เพศชาย/หญิง อายุ 21 ปีขึ้นไป
- วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขาเภสัชศาสตร์บัณฑิต และมีใบประกอบวิชาชีพเภสัชกร
- หากมีประสบการณ์เฉพาะหน่วยงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ
- สามารถทำงานเป็นกะหมุนเวียนได้
- มีความรับผิดชอบในหน้าที่การงานที่ได้รับมอบหมาย
- บุคลิกดี มีใจรักบริการ ขยัน และสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
- สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
- ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

หลักฐานที่ต้องนำมาในวันสมัครงาน
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาวุฒิการศึกษา, สำเนาทะเบียนสมรส/หย่า และสำเนาใบเปลี่ยนชื่อสกุล
2. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมแว่นตา ไม่สวมหมวก ขนาด 1นิ้ว หรือ 1½ นิ้ว จำนวน 3 รูป
3. สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร สด.8 หรือ สด.43
4. ใบประกอบวิชาชีพ / ใบประกอบโรคศิลป์
5. หนังสือรับรองการทำงาน
6.ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ (สำหรับตำแหน่งที่เกี่ยวข้อง)
***เอกสารการสมัครงานให้รับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ***

สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
(รับสมัครทุกวันจันทร์-วันศุกร์ ยกเว้น วันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 09.00-15.00 น.)
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ปราจีนบุรี
โทร. 037-627000 ต่อ 4072
หรือส่ง Resume มาได้ที่เมล์ hr.kh.pbr@gmail.com
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ปราจีนบุรี
จำนวน : 3 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
3
ผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล

หน้าที่รับผิดชอบ : หน้าที่ความรับผิดชอบ
- บริหารจัดการของฝ่ายการพยาบาลให้เป็นไปตามนโยบายขององค์กร
และสอดคล้องกับหลักมาตรฐานสากล HA, JCI
คุณสมบัติ : เพศ : ชาย/หญิง
อายุ 35 ปีขึ้นไป ป.ตรี ขึ้นไป
สาขาการพยาบาลศาสตร์
ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ

สามารถ Walk in เข้าไปเขียนใบสมัครได้ที่
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ปราจีนบุรี
ติดต่อฝ่ายบุคคล ชั้น 4
หรือโทร 037-627-000 ต่อ 4072
หรือจะส่ง CV. หรือ Resume เข้ามาได้ที่ hr.kh.pbr@gmail.com
พร้อมระบุ ตำแหน่ง เข้ามาด้วยนะคะ
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ปราจีนบุรี
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
1
พนักงานเวรเปล

ตำแหน่ง : พนักงานเวรเปล

หน้าที่รับผิดชอบ : พนักงานนำส่งผู้ป่วย (เวรเปล) รับผิดชอบหน้าที่ในส่วนของเคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่เข้ามารับบริการภายในโรงพยาบาล
และเตรียมความพร้อมของอุปกรณ์เคลื่อนย้ายผู้ป่วย จากรถส่วนตัวไปตามจุดต่าง ๆ ภายในโรงพยาบาล
คุณสมบัติ : - เพศชายเท่านั้น
- อายุไม่เกิน 45 ปี
- วุฒิการศึกษา ระดับ ม.6 ขึ้นไป
- มีใจรักในงานบริการ
- มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- ผ่านเกณฑ์ทหาร
- สามารถทำงานเป็นกะได้
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ปราจีนบุรี
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
1
พนักงานเวชระเบียน

ตำแหน่ง : พนักงานเวชระเบียน

หน้าที่รับผิดชอบ : - ดูแลรับผิดชอบงานระบบเวชระเบียนของโรงพยาบาลให้เป็นระบบ
- ดูแลระบบคนไข้ที่มาใช้บริการกับทางโรงพยาบาล
- จัดระบบบริการงานเวชระเบียนด้วยความถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลาและประทับใจ เป็นที่ยอมรับของผู้รับบริการ
- จัดระบบบริการ ค้นหาและจัดเก็บเวชระเบียนผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน พร้อมทั้งตรวจสอบปริมาณและคุณภาพเวชระเบียน
- จัดทำประวัติเวชระเบียนของผู้รับบริการโดยมีข้อมูลประวัติส่วนบุคคล อย่างถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว เพื่อส่งต่อให้หน่วยงานรักษาพยาบาลได้ใช้ประกอบในการให้บริการทางการแพทย์
- หน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ : - เพศหญิง เท่านั้น
- อายุ 30-40 ปี
- จบปริญญาตรีทุกสาขา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์รับงานเวชระเบียน งานบริการต้อนรับภายในโรงพยาบาล
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
- สามารถทำงานเป็นกะได้
- มีใจรักในงานบริการ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี พูดจาไพเราะ
- มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ปราจีนบุรี
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
1
นักรังสีเทคนิค

ตำแหน่ง : นักรังสีเทคนิค

หน้าที่รับผิดชอบ : - ทำหน้าที่ถ่ายภาพรังสีโดยใช้เครื่องมือที่เกี่ยวข้อง
- ทำหน้าที่ควบคุมคุณภาพของการถ่ายภาพรังสี ด้านรังสีรักษา
- ทำหน้าที่ควบคุมการใช้เครื่องจำลองการรักษา
- ทำหน้าที่ตรวจและรักษาด้วยสารเภสัชรังสีและถ่ายภาพรังสี
คุณสมบัติ : -สำเร็จการศึกษา ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขารังสีเทคนิค
-สอบผ่านใบอนุญาตประกอบวิชาชีพรังสีเทคนิค
-สามารถประเมินวินิจฉัยทางรังสี
-มีเทคนิคการปฏิบัติการรังสีเทคนิค
-บุคลิกดี มีใจรักบริการ ขยัน และสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
-สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
-หากมีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ปราจีนบุรี
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
1
นักเทคนิคการแพทย์

ตำแหน่ง : นักเทคนิคการแพทย์

หน้าที่รับผิดชอบ : 1.ทำการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการตามมาตราฐานวิชาชีพ
2.ควบคุมคุณภาพในการตรวจวิเคราะห์ ตามมาตราฐานวิชาชีพ
3.บำรุงรักษาเครื่องมื อุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจวิเคราะห์
4.ตรวจสอบให้มีน้ำยา หรือเลือด คงเหลือที่เพียงพอต่อการใช้งานอยู่เสมอ
5.เข้าร่วมประชุม แสดงความคิดเห็นและรับนโยบายจาก
- แผนกห้องปฏิบัติการ นำสู่การปฏิบัติ และรายงานความคืบหน้า หรือผลการปฏิบัติให้หัวหน้าแผนกรับทราบ
- ทีมสหสาขาวิชาชีพที่ได้รับมอบหมาย นำสู่การปฏิบัติ และรายงานความคืบหน้าหรือผลการปฏิบัติให้หัวหน้าแผนกทราบ
6.เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของหน่วยงานและปฏิบัติตามนโยบายของโรงพยาบาลหรือของแผนก เพื่อให้แผนกมีผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายทั้งด้านคุณภาพมาตราฐานที่เกี่ยวกับวิชาชีพ แลคุณภาพด้านการบริหารงาน
7.ให้ความร่วมมือกับทางบริษัทฯ ตามนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
8.การดำเนินการเบข้อมูลเบื้องต้น สำหรับดำเนินการภายใต้ศูนย์ความรับผิดชอบ (SBU)
9.จัดทำรายงานเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นภายในแผนก และรับเรื่องร้องเรียนจากลูกค้าทั้งภายใน ภายนอก
คุณสมบัติ : - อายุไม่เกิน 35 ปี
- วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิต เทคนิคการแพทย์
- มีบุคลิกที่ดี มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สุภาพอ้อนน้อม
- กล้าแสดงความคิดเห็นในเรื่องในเรื่องที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามมาตราฐานวิชาชีพ
- หากมีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ปราจีนบุรี
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
1
ช่างเครื่องมือแพทย์

ตำแหน่ง : ช่างเครื่องมือแพทย์

หน้าที่รับผิดชอบ : - วิเคราะห์และระบุสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นรวมทั้งหาแนวทางและวิธีการป้องกันปัญหา
- จัดทำรายงานผลการทำงานต่อระดับผู้บังคับบัญชาต่อไป
- จัดเก็บประวัติเครื่องมือแพทย์ตั้งแต่รับเข้าจนถึงจำหน่าย
- รายงานสภาพ,ภาพรวมเครื่องมือแพทย์ต่อผู้บังคับบัญชา
- แก้ไขปัญหาฉุกเฉินต่างๆที่อาจเกิดกับเครื่องมือแพทย์
- สื่อสารและประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ
- แก้ไขปัญหาในส่วนของการการซ่อม, บำรุงรักษา, สอบเทียบ ให้แก่ลูกค้าตามความต้องการและพึงพอใจ
- การทำงานเป็นทีม
- การทำงานอย่างปลอดภัย และได้ตามมาตราฐาน
คุณสมบัติ : -จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
-เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 40 ปี
- มีใบรับรองการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS Office ได้เป็นอย่างดี
-มีความรู้ความสามารถด้านไฟฟ้ากำลัง (Power ) , ไฟฟ้า - อิเล็กทรอนิกส์ (Control ) ,เครื่องมือวัด ( Meansurement ) , Motor ไฟฟ้า ,
-มีความรู้ด้านเทคนิคการแพทย์,เครื่องมือแพทย์ จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
-มีความรับผิดชอบ
-สามารถทำงานภายใต้แรงกดดัน แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้

หลักฐานที่ต้องนำมาในวันสมัครงาน
1. รูปถ่ายภาพสีหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว หรือ 1.5 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
2.สำเนาบัตรประชาชน 2 ฉบับ
3.สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
4.สำเนาทะเบียนสมรสหย่า/สำเนาใบเปลี่ยนชื่อสกุล
5.สำเนาหนังสือรับรองวุฒิการศึกษา 1 ฉบับ (พร้อมตัวจริงเพื่อตรวจสอบ)
6.สำเนาใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) 2 ฉบับ (พร้อมตัวจริงเพื่อตรวจสอบ)
7.สำเนาใบปริญญาบัตร 1 ฉบับ (พร้อมตัวจริงเพื่อตรวจสอบ)
8.สำเนาใบประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล/พนักงานผู้ช่วย 2 ฉบับ (พร้อมตัวจริงเพื่อตรวจสอบ) เฉพาะตำแหน่ง
8.สำเนาใบประกอบวิชาชีพ ใบประกอบโรคศิลป์ 2 ฉบับ (พร้อมตัวจริงเพื่อตรวจสอบ) เฉพาะตำแหน่ง
9.สำเนาบัตรสภา 1 ฉบับ (พร้อมตัวจริงเพื่อตรวจสอบ) เฉพาะตำแหน่ง
10.สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร สด.8 หรือ สด.43 (เฉพาะเพศชาย)
11.ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ (สำหรับตำแหน่งที่เกี่ยวข้อง)
11.สำเนาเอกสารอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น หนังสือรับรองการทำงาน ใบฝึกอบรม เกียรติบัตร หรือประวัติย่อส่วนบุคคลำหรับใช้สมัครงาน (Resume)
***เอกสารการสมัครงานให้รับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ***

สามารถ Walk in เข้าไปเขียนใบสมัครได้ที่ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ปราจีนบุรี
ติดต่อฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ชั้น 4 หรือโทร 037-627-000 ต่อ 4072
หรือจะส่ง CV หรือ Resume เข้ามาได้ที่ hr.kh.pbr@gmail.com
พร้อมระบุ ตำแหน่ง เข้ามาด้วยนะคะ
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ปราจีนบุรี
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
1
IT Manager

ตำแหน่ง : IT Manager

หน้าที่รับผิดชอบ : - รับมอบหมายงานและนโยบายจากผู้บริหารในการดำเนินงานด้านระบบงานคอมพิวเตอร์ทั้งหมด
- ดูแล ควบคุม และจัดวางระบบในการทำงานเพื่อให้เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง
- ดูแลเรื่องการจัดการฐานข้อมูลและสำรองข้อมูล
- ดูแลควบคุมระบบคอมพิวเตอร์ โปรแกรมต่าง ๆ ทั้งหมดภายในโรงพยาบาล ให้สามารถใช้งานได้ตลอด 24 ชั่วโมง
- ควบคุม จัดเก็บข้อมูลต่าง ๆ ในระบบคอมพิวเตอร์ของโรงพยาบาลให้เป็นไปอย่างปลอดภัย
คุณสมบัติ : - ปริญญาตรีสาขาคอมพิวเตอร์
- มีความสามารถทางด้านระบบคอมพิวเตอร์บริหารงานโรงพยาบาลทั้ง Back Office และ Front Office
- มีความรู้เรื่องการจัดการฐานข้อมูล
- มีความรู้ด้าน Hardward , Sftware และ Network
- สามารถประสานงาน วางแผนงาน และ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
- สามารถติดตามผลงานต่าง ๆ และมอบหมายงานได้ แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
- มีความละเอียดรอบคอบเป็นอย่างสูง สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
- ประสบการณ์ดูแลระบบคอมพิวเตอร์โรงพยาบาลจะพิจารณาเป็นพิเศษ
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ปราจีนบุรี
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
1
หัวหน้าแผนกฝ่ายการตลาด

ตำแหน่ง : หัวหน้าแผนกฝ่ายการตลาด

หน้าที่รับผิดชอบ : - รับผิดชอบเป้าหมายด้านการตลาดทั้งหมด รวมถึงงานประชาสัมพันธ์และกิจกรรมส่งเสริมการขาย
- วางแผน กำหนดกลยุทธ์ทางการตลาด ดำเนินจัดทำเอกสารการตลาดเพื่อใช้สำหรับงานกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องใ้สอดคล้องกับเป้าหมายขงองค์กร
- ดำเนินกิจกรรมทางการตลาด ออกพบลูกค้า ออกงานอีเว้นท์ต่าง ๆ
- จัดทำสื่อออนไลน์ marketing ต่าง ตามสื่อโซเชียลมีเดีย
- วิเคราะห์ วางแผน ติดตามผลการทำ online/offline marketing
- จัดทำรายงานสรุป เปรียบเทียบการดำเนินการต่าง ๆ
- สนับสนุนการตลาดภายใต้งบประมาณที่กำหนด
- จัดทำแผนงบประมาณประจำปี และบริหารประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบ
- สื่อสารภาพลักษณ์ และบริการที่ดี เป็นมิตร ออกสู่กลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่มีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติ : - ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 45 ปี
- จบการศึกษาปริญญาตรี - ปริญญาโท สาขาการตลาดหรือที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ด้านการบริหารการตลาดอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
- สามารถวิเคราะห์ วางแผน ประชาสัมพันธ์และควบคุมต้นทุนได้
- สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
- หากมีประสบการณ์ด้านงานโรงพยาบาล จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ


หลักฐานที่ต้องนำมาในวันสมัครงาน
1. รูปถ่ายภาพสีหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว หรือ 1.5 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
2.สำเนาบัตรประชาชน 2 ฉบับ
3.สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
4.สำเนาทะเบียนสมรสหย่า/สำเนาใบเปลี่ยนชื่อสกุล
5.สำเนาหนังสือรับรองวุฒิการศึกษา 1 ฉบับ (พร้อมตัวจริงเพื่อตรวจสอบ)
6.สำเนาใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) 2 ฉบับ (พร้อมตัวจริงเพื่อตรวจสอบ)
7.สำเนาใบปริญญาบัตร 1 ฉบับ (พร้อมตัวจริงเพื่อตรวจสอบ)
8.สำเนาใบประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล/พนักงานผู้ช่วย 2 ฉบับ (พร้อมตัวจริงเพื่อตรวจสอบ) เฉพาะตำแหน่ง
8.สำเนาใบประกอบวิชาชีพ ใบประกอบโรคศิลป์ 2 ฉบับ (พร้อมตัวจริงเพื่อตรวจสอบ) เฉพาะตำแหน่ง
9.สำเนาบัตรสภา 1 ฉบับ (พร้อมตัวจริงเพื่อตรวจสอบ) เฉพาะตำแหน่ง
10.สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร สด.8 หรือ สด.43 (เฉพาะเพศชาย)
11.ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ (สำหรับตำแหน่งที่เกี่ยวข้อง)
11.สำเนาเอกสารอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น หนังสือรับรองการทำงาน ใบฝึกอบรม เกียรติบัตร หรือประวัติย่อส่วนบุคคลำหรับใช้สมัครงาน (Resume)
***เอกสารการสมัครงานให้รับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ***

สามารถ Walk in เข้าไปเขียนใบสมัครได้ที่ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ปราจีนบุรี
ติดต่อฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ชั้น 4 หรือโทร 037-627-000 ต่อ 4072
หรือจะส่ง CV หรือ Resume เข้ามาได้ที่ hr.kh.pbr@gmail.com
พร้อมระบุ ตำแหน่ง เข้ามาด้วยนะคะ
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ปราจีนบุรี
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
1
เจ้าหน้าที่ประกันสัมพันธ์

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ประกันสัมพันธ์

หน้าที่รับผิดชอบ : - มีความรู้เกี่ยวกับประกันของบริษัท ต่าง ๆ โดยละเอียด
- สามารถให้ความรู้ คำแนะนำหรือคำปรึกษาเกี่ยวกับประกันกับผู้ป่วยหรือญาติผู้ป่วยได้อย่างถูกต้องแม่นยำ
- ประสานงานและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีเพื่อขยายงานบริการแก่ลูกค้าและคู่ค้า
- สามารถสื่อสารได้ชัดเจน พูดจาไพเราะฉะฉาน เข้าใจได้ง่าย
คุณสมบัติ : - วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป
- เพศชาย/หญิงอายุไม่เกิน 45 ปี
- สามารถทำงานเป็นกะได้
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้
- มีความอดทน แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
- มีใจรักในการบริการ มนุษยสัมพันธ์ดี อ่อนน้อม
- สามารถสื่อสารได้ชัดเจน พูดจาไพเราะฉะฉาน เข้าใจได้ง่าย
- หากมีประสบการณ์ด้านงานโรงพยาบาล จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ปราจีนบุรี
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
1
UR Nurse

ตำแหน่ง : UR Nurse

หน้าที่รับผิดชอบ : - ประสานงานและให้ข้อมูลทางการแพทย์กับบริษัทประกันคู่สัญญาของโรงพยาบาล
- ให้คำปรึกษาด้านกรมธรรม์ สิทธิการเบิกประกัน กับผู้รับบริการ
- รวบรวมข้อมูลและค้นหา สาเหตุ กรณีมีข้อเรียกร้องด้านค่าใช้จ่ายในผู้ป่วยที่มีสิทธิประกันชีวิต หรือมีการร้องขอให้ทบทวนจากบริษัทประกัน
- ประสานข้อมูลการแพทย์ กับบริษัทประกัน
- ประสานงานแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวในการดูแลผู้ป่วยรายนั้นๆเมื่อพบประเด็นที่ไม่สอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร
- จัตทำสถิติ รายงานข้อมูลผู้ป่วยประกันชีวิต
- ดูแลการใช้ทรัพยากรทางการแพทย์ในด้านความสมเหตุสมผลการเข้ารับการรักษาแบบผู้ป่วยใน การส่งตรวจวินิจฉัย การรักษา วันนอนโรงพยาบาล โดยยึดหลักมาตรฐานวิชาชีพ
- ติดตามการให้บริการทางการแพทย์ของผู้ป่วยประกันชีวิต, ประกันภัย
- ตรวจสอบการบันทึกใบเคลมประกันชีวิต ค่าใช้จ่าย และการบันทึกการใช้ทรัพยากรเพื่อให้สอดคล้องกับการเบิกค่าใช้จ่ายกับบริษัทประกันชีวิต, บริษัทประกันภัย
- ประสานงานด้านผู้ป่วยประกันชีวิต เช่น เป็นที่ปรึกษาด้านข้อมูลทางการแพทย์ในการเคลมประกัน, ในกรณีมีการขอประวัติการรักษา
- ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บัญชา
คุณสมบัติ : - เพศหญิง
- อายุ 30-45 ปี
- ปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์
- มีประสบการณ์ในงานพยาบาลวิชาชีพ

หลักฐานที่ต้องนำมาในวันสมัครงาน
1. รูปถ่ายภาพสีหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว หรือ 1.5 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
2.สำเนาบัตรประชาชน 2 ฉบับ
3.สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
4.สำเนาทะเบียนสมรสหย่า/สำเนาใบเปลี่ยนชื่อสกุล
5.สำเนาหนังสือรับรองวุฒิการศึกษา 1 ฉบับ (พร้อมตัวจริงเพื่อตรวจสอบ)
6.สำเนาใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) 2 ฉบับ (พร้อมตัวจริงเพื่อตรวจสอบ)
7.สำเนาใบปริญญาบัตร 1 ฉบับ (พร้อมตัวจริงเพื่อตรวจสอบ)
8.สำเนาใบประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล/พนักงานผู้ช่วย 2 ฉบับ (พร้อมตัวจริงเพื่อตรวจสอบ) เฉพาะตำแหน่ง
8.สำเนาใบประกอบวิชาชีพ ใบประกอบโรคศิลป์ 2 ฉบับ (พร้อมตัวจริงเพื่อตรวจสอบ) เฉพาะตำแหน่ง
9.สำเนาบัตรสภา 1 ฉบับ (พร้อมตัวจริงเพื่อตรวจสอบ) เฉพาะตำแหน่ง
10.สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร สด.8 หรือ สด.43 (เฉพาะเพศชาย)
11.ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ (สำหรับตำแหน่งที่เกี่ยวข้อง)
11.สำเนาเอกสารอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น หนังสือรับรองการทำงาน ใบฝึกอบรม เกียรติบัตร หรือประวัติย่อส่วนบุคคลำหรับใช้สมัครงาน (Resume)
***เอกสารการสมัครงานให้รับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ***

สามารถ Walk in เข้าไปเขียนใบสมัครได้ที่ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ปราจีนบุรี
ติดต่อฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ชั้น 4 หรือโทร 037-627-000 ต่อ 4072
หรือจะส่ง CV หรือ Resume เข้ามาได้ที่ hr.kh.pbr@gmail.com
พร้อมระบุ ตำแหน่ง เข้ามาด้วยนะคะ
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ปราจีนบุรี
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
1
Programmer

ตำแหน่ง : Programmer

หน้าที่รับผิดชอบ : - ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์กับแผนกต่าง ๆ
- สามารถเขียนโปรแกรมได้เป็นอย่างดี
- แก้ไขปัญหาและดูแล Hardware,Software,Network
- ลงโปรแกรม Windows Office และโปรแกรมอื่น ๆ
- ติดตั้ง ลงโปรแกรม ดูแลระบบ Internet และระบบ Security
- แก้ไขปัญหาการใช้งานโปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ให้แก่ผู้ใช้งาน
- จัดอบรมและให้ความรู้เกี่ยวกับระบบงานทางคอมพิวเตอร์แก่ผู้ใช้งาน
- ให้ความร่วมมือแก่ฝ่าย แผนกต่างๆ ในการแก้ปัญหาทางคอมพิวเตอร์เพื่อปรับปรุงคุณภาพงาน
- จัดทำสรุปหรือรายงานผลการดำเนินการของงานที่รับผิดชอบให้กับผู้บังคับบัญชา
- เอกสารและดำเนินการจัดซื้อโปรแกรมและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต่างๆ
คุณสมบัติ : - เพศ : ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 45 ปี
- วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีมนุษย์สัมพันธ์ดี และมีใจรักบริการ มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา และทำงานภายใต้แรงกดดัดได้ดี
- สามารถแก้ไข้ปัญหาเฉพาะหน้าได้
- หากมีประสบการณ์โรงพยาบาลจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ปราจีนบุรี
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
1
พนักงานเสิร์ฟอาหาร

ตำแหน่ง : พนักงานเสิร์ฟอาหาร

หน้าที่รับผิดชอบ : - จัดเรียงถาดอาหารและจัดวางอาหารให้ตรงกับใบสั่งอาหารจาก Ward ต่าง ๆ
- ดำเนินการเสิร์ฟอาหารให้แก่ผู้ป่วยตามสถานที่และเวลาที่กำหนดตามใบเบิก
- ดำเนินการจัดเก็บถาดอาหารของผู้ป่วยตามเวลาที่กำหนด
- จัดอาหารว่างและเตรียมผลไม้สำหรับบริการผู้ป่วยและแพทย์
- ดูแลความสะอาดเรียบร้อยบริเวณที่จัดเตรียมถาดอาหาร
คุณสมบัติ : - วุฒิการศึกษา ม.6-ปวส.
- อายุไม่เกิน 45 ปี
- หน้าตาที่ยิ้มแย้ม แจ่มใส รักในงานบริการ
- สุภาพ อ่อนน้อม พูดจาไพเราะฉะฉาน
- สามารถทำงานเป็นกะได้
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ปราจีนบุรี
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
1
เจ้าหน้าที่ช่างซ่อมบำรุง

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ช่างซ่อมบำรุง

หน้าที่รับผิดชอบ : - ควบคุมรักษาอาคารและระบบอาคาร ตลอดจนครุภัณฑ์ต่างๆ ภายในโรงพยาบาลให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 
- รับผิดชอบงานปฏิบัติงานและบริการ ติดตั้ง ปรับปรุงแก้ไข สายไฟ หลอดไฟ ที่ชำรุดและบำรุงรักษางานระบบไฟฟ้าตามอาคารต่างๆ โดยทำหน้าที่ ซ่อม บำรุงรักษา
- เตรียมกระบวนการในการควบคุมและตรวจสอบคุณภาพทั้งก่อนดำเนินการ ระหว่างดำเนินการและหลังดำเนินการ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างประสิทธิภาพ พร้อมใช้ตลอดเวลา
- จัดทำแผนซ่อมบำรุงประจำวัน, จัดทำรายงานการซ่อมบำรุงรายงานผู้บังคับบัญชา
คุณสมบัติ : - เพศชาย
- อายุ 25 ปีขึ้นไป
- วุฒิการศึกษา ปวส. สาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีความรู้เรื่องระบบไฟฟ้า สามารถเดินสายไฟ ซ่อมแซม ตรวจสอบ แก้ไขได้
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานได้
- สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้

หลักฐานที่ต้องนำมาในวันสมัครงาน
1. รูปถ่ายภาพสีหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว หรือ 1.5 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
2.สำเนาบัตรประชาชน 2 ฉบับ
3.สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
4.สำเนาทะเบียนสมรสหย่า/สำเนาใบเปลี่ยนชื่อสกุล
5.สำเนาหนังสือรับรองวุฒิการศึกษา 1 ฉบับ (พร้อมตัวจริงเพื่อตรวจสอบ)
6.สำเนาใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) 2 ฉบับ (พร้อมตัวจริงเพื่อตรวจสอบ)
7.สำเนาใบปริญญาบัตร 1 ฉบับ (พร้อมตัวจริงเพื่อตรวจสอบ)
8.สำเนาใบประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล/พนักงานผู้ช่วย 2 ฉบับ (พร้อมตัวจริงเพื่อตรวจสอบ) เฉพาะตำแหน่ง
8.สำเนาใบประกอบวิชาชีพ ใบประกอบโรคศิลป์ 2 ฉบับ (พร้อมตัวจริงเพื่อตรวจสอบ) เฉพาะตำแหน่ง
9.สำเนาบัตรสภา 1 ฉบับ (พร้อมตัวจริงเพื่อตรวจสอบ) เฉพาะตำแหน่ง
10.สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร สด.8 หรือ สด.43 (เฉพาะเพศชาย)
11.ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ (สำหรับตำแหน่งที่เกี่ยวข้อง)
11.สำเนาเอกสารอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น หนังสือรับรองการทำงาน ใบฝึกอบรม เกียรติบัตร หรือประวัติย่อส่วนบุคคลำหรับใช้สมัครงาน (Resume)
***เอกสารการสมัครงานให้รับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ***

สามารถ Walk in เข้าไปเขียนใบสมัครได้ที่ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ปราจีนบุรี
ติดต่อฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ชั้น 4 หรือโทร 037-627-000 ต่อ 4072
หรือจะส่ง CV หรือ Resume เข้ามาได้ที่ hr.kh.pbr@gmail.com
พร้อมระบุ ตำแหน่ง เข้ามาด้วยนะคะ
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ปราจีนบุรี
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
1
พยาบาลวิชาชีพ

ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพ

หน้าที่รับผิดชอบ : - พยาบาลวิชาชีพ แผนก ผู้ป่วยนอก (OPD SURG WI)
- พยาบาลวิชาชีพ แผนก ห้องผ่าตัด (OR)
- พยาบาลวิชาชีพ แผนก ผู้ป่วยระยะวิกฤต (ICU)
- พยาบาลวิชาชีพ แผนก ทารกแรกกิด (NR)
- พยาบาลวิชาชีพ แผนก ทารกแรกกิดระยะวิกฤต (NICU)
- พยาบาลวิชาชีพ แผนก ห้องพักฟื้น (RR)
คุณสมบัติ : - อายุ 25 ปี ขึ้นไป
- วุฒิการศึกษาปริญญาตรี พยาบาลศาสตร์
- มีใบประกอบอนุญาตวิชาชีพพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้
- มีใบประกอบโรคศิลปะ
- มีทักษะในมาตรฐานการปฏิบัติการพยาบาล ทักษะการประสานงาน
- มีทักษะในงานเวชระเบียน การบำรุงรักษาเครื่องมือ การรับเคลื่อนย้ายส่งมอบผู้ป่วย การรู้จักมอบหมายและติดตามงาน การแก้ปัญหา
- มีความรับผิดชอบ บุคลิกดี คล่องแคล่ว รักงานบริการ
- สามารถทำงานเป็นกะได้
- มีสุขภาพกายและจิตแข็งแรงสมบูรณ์ มีทักษะในการสื่อสาร มนุษย์สัมพันธ์ดี
- สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้

หลักฐานที่ต้องนำมาในวันสมัครงาน
1. รูปถ่ายภาพสีหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว หรือ 1.5 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
2.สำเนาบัตรประชาชน 2 ฉบับ
3.สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
4.สำเนาทะเบียนสมรสหย่า/สำเนาใบเปลี่ยนชื่อสกุล
5.สำเนาหนังสือรับรองวุฒิการศึกษา 1 ฉบับ (พร้อมตัวจริงเพื่อตรวจสอบ)
6.สำเนาใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) 2 ฉบับ (พร้อมตัวจริงเพื่อตรวจสอบ)
7.สำเนาใบปริญญาบัตร 1 ฉบับ (พร้อมตัวจริงเพื่อตรวจสอบ)
8.สำเนาใบประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล/พนักงานผู้ช่วย 2 ฉบับ (พร้อมตัวจริงเพื่อตรวจสอบ) เฉพาะตำแหน่ง
8.สำเนาใบประกอบวิชาชีพ ใบประกอบโรคศิลป์ 2 ฉบับ (พร้อมตัวจริงเพื่อตรวจสอบ) เฉพาะตำแหน่ง
9.สำเนาบัตรสภา 1 ฉบับ (พร้อมตัวจริงเพื่อตรวจสอบ) เฉพาะตำแหน่ง
10.สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร สด.8 หรือ สด.43 (เฉพาะเพศชาย)
11.ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ (สำหรับตำแหน่งที่เกี่ยวข้อง)
11.สำเนาเอกสารอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น หนังสือรับรองการทำงาน ใบฝึกอบรม เกียรติบัตร หรือประวัติย่อส่วนบุคคลำหรับใช้สมัครงาน (Resume)
***เอกสารการสมัครงานให้รับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ***

สามารถ Walk in เข้าไปเขียนใบสมัครได้ที่ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ปราจีนบุรี
ติดต่อฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ชั้น 4 หรือโทร 037-627-000 ต่อ 4072
หรือจะส่ง CV หรือ Resume เข้ามาได้ที่ hr.kh.pbr@gmail.com
พร้อมระบุ ตำแหน่ง เข้ามาด้วยนะคะ
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ปราจีนบุรี
จำนวน : 6 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
6