ภาษา

ติดต่อ/สมัครงาน

ที่อยู่โรงพยาบาล

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ปราจีนบุรี
766 หมู่ 10 ตำบล ท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัด ปราจีนบุรี 25140
โทร : 037627000

ช่องทางการติดต่อ

LineID

แบบฟอร์มการติดต่อ

ประเภท
หัวข้อ *
ชื่อ - สกุล *
เบอร์โทรติดต่อ
อีเมล์ *
ยืนยันอีเมล์ *
ข้อความ
 

แผนที่โรงพยาบาล

สมัครงานที่นี่

ตำแหน่ง (คลิกเพื่อสมัครงาน) จำนวน
ผู้จัดการ IPD SC

ตำแหน่ง : ผู้จัดการ IPD SC

หน้าที่รับผิดชอบ : - นำนโยบาย และมาตรฐานการปฏิบัติงานของหน่วยงาน และ โรงพยาบาล ลงสู่การปฏิบัติ
- บริหารจัดการด้านอัตรากำลังให้เพียงพอในการให้บริการ
- กำกับและ ติดตามดูแลการปฏิบัติการพยาบาลให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ
- ช่วยวางแผนงาน,การจัดระบบงานและพัฒนารูปแบบการบริการ ให้มีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติ : - วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาพยาบาลศาสตรบัณฑิต
- ได้รับใบประกอบวิชาชีพการพยาบาล และการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
- อายุไม่เกิน 45 ปี
- มีประสบการณ์บริหารงาน OPD IPD อย่างน้อย 5 ปี
- หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ปราจีนบุรี
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
1
ผจก.เภสัชกร

ตำแหน่ง : ผจก.เภสัชกร

หน้าที่รับผิดชอบ : - กำกับดูแลติดตามทบทวนและ บริหารจัดการควบคุมการบริการทางเภสัชกรรม
- ประกอบด้วยการจัดยาและเวชภัณฑ์ตามใบสั่งแพทย์
- บริหารคลังยาและเวชภัณฑ์ ให้เป็นไปตามมาตรฐานเภสัชกรรมและมาตรฐานโรงพยาบาล
- บริหารอัตรากำลังและพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรในแผนกให้ปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานวิชาชีพและโรงพยาบาล
คุณสมบัติ : • เพศ ชาย/หญิง
• อายุ 30 ปีขึ้นไป
• จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาเภสัชศาสตร์ และมีใบประกอบวิชาชีพ
• ประสบการณ์ด้านหัวหน้าเภสัชกรรม จะพิจารณาเป็นพิเศษ
• มีทักษะในการวางแผน มีความละเอียดรอบคอบ
• มีความขยัน อดทน
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ปราจีนบุรี
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
1
ผู้จัดการบัญชีและการเงิน

ตำแหน่ง : ผู้จัดการบัญชีและการเงิน

หน้าที่รับผิดชอบ : - กำหนดนโยบายวางแผนงานด้านบัญชี ให้สอดคล้องกับนโยบายบริษัทเพื่อนำเสนอต่อคณะผู้บริหาร
- สามารถดูแลรับผิดชอบ ตรวจสอบความถูกต้องของระบบงานบัญชีและการเงินทั้งระบบ รวมถึงรับผิดชอบงานด้านภาษีทุกตัว
- ควบคุมดูแลและจัดการด้านต้นทุนสินค้า
- จัดทำงบประมาณ งบดุล งบกระแสเงินสด
- ควบคุมการจัดทำรายงานภาษีต่างๆ
- มีความรู้ในมาตรฐานการบัญชี กฎหมายภาษีอากร เป็นอย่างดี
- มีความรู้ ความถนัด หรือเคยใช้โปรแกรม Express จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
- ควบคุมดูแล บัญชีทรัพย์สิน
- ปิดงบบัญชี และเซ็นต์ผู้ทำบัญชีได้
คุณสมบัติ : - สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี
- เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
- บุคลิกดี มีใจรักบริการ ขยัน และสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
- สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
- มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
- มีประสบการณ์ด้านบัญชี อย่างน้อย 7 ปีขึ้นไป
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ปราจีนบุรี
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
1
นักรังสีเทคนิค

ตำแหน่ง : นักรังสีเทคนิค

หน้าที่รับผิดชอบ : - ทำหน้าที่ถ่ายภาพรังสีโดยใช้เครื่องมือที่เกี่ยวข้อง
- ทำหน้าที่ควบคุมคุณภาพของการถ่ายภาพรังสี ด้านรังสีรักษา
- ทำหน้าที่ควบคุมการใช้เครื่องจำลองการรักษา
- ทำหน้าที่ตรวจและรักษาด้วยสารเภสัชรังสีและถ่ายภาพรังสี
คุณสมบัติ : -สำเร็จการศึกษา ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขารังสีเทคนิค
-สอบผ่านใบอนุญาตประกอบวิชาชีพรังสีเทคนิค
-สามารถประเมินวินิจฉัยทางรังสี
-มีเทคนิคการปฏิบัติการรังสีเทคนิค
-บุคลิกดี มีใจรักบริการ ขยัน และสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
-สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
-หากมีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ปราจีนบุรี
จำนวน : 2 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
2
นักเทคนิคการแพทย์

ตำแหน่ง : นักเทคนิคการแพทย์

หน้าที่รับผิดชอบ : 1.ทำการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการตามมาตราฐานวิชาชีพ
2.ควบคุมคุณภาพในการตรวจวิเคราะห์ ตามมาตราฐานวิชาชีพ
3.บำรุงรักษาเครื่องมื อุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจวิเคราะห์
4.ตรวจสอบให้มีน้ำยา หรือเลือด คงเหลือที่เพียงพอต่อการใช้งานอยู่เสมอ
5.เข้าร่วมประชุม แสดงความคิดเห็นและรับนโยบายจาก
- แผนกห้องปฏิบัติการ นำสู่การปฏิบัติ และรายงานความคืบหน้า หรือผลการปฏิบัติให้หัวหน้าแผนกรับทราบ
- ทีมสหสาขาวิชาชีพที่ได้รับมอบหมาย นำสู่การปฏิบัติ และรายงานความคืบหน้าหรือผลการปฏิบัติให้หัวหน้าแผนกทราบ
6.เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของหน่วยงานและปฏิบัติตามนโยบายของโรงพยาบาลหรือของแผนก เพื่อให้แผนกมีผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายทั้งด้านคุณภาพมาตราฐานที่เกี่ยวกับวิชาชีพ แลคุณภาพด้านการบริหารงาน
7.ให้ความร่วมมือกับทางบริษัทฯ ตามนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
8.การดำเนินการเบข้อมูลเบื้องต้น สำหรับดำเนินการภายใต้ศูนย์ความรับผิดชอบ (SBU)
9.จัดทำรายงานเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นภายในแผนก และรับเรื่องร้องเรียนจากลูกค้าทั้งภายใน ภายนอก
คุณสมบัติ : - อายุไม่เกิน 35 ปี
- วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิต เทคนิคการแพทย์
- มีบุคลิกที่ดี มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สุภาพอ้อนน้อม
- กล้าแสดงความคิดเห็นในเรื่องในเรื่องที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามมาตราฐานวิชาชีพ
- หากมีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ปราจีนบุรี
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
1
เภสัชกร

ตำแหน่ง : เภสัชกร

หน้าที่รับผิดชอบ : 1. ให้บริการจ่ายยาผู้ป่วยนอกและจ่ายยาผู้ป่วยใน เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับยาที่ถูกต้อง ปลอดภัย และได้คุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
2. ให้บริการอย่างรวดเร็วและสร้างความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการ
3. ให้คำแนะนำ คำปรึกษา แก่ผู้รับบริการ
คุณสมบัติ : คุณสมบัติ :
- เพศชาย/หญิง อายุ 21 ปีขึ้นไป
- วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขาเภสัชศาสตร์บัณฑิต และมีใบประกอบวิชาชีพเภสัชกร
- หากมีประสบการณ์เฉพาะหน่วยงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ
- สามารถทำงานเป็นกะหมุนเวียนได้
- มีความรับผิดชอบในหน้าที่การงานที่ได้รับมอบหมาย
- บุคลิกดี มีใจรักบริการ ขยัน และสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
- สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
- ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ปราจีนบุรี
จำนวน : 3 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
3
สมุห์บัญชี

ตำแหน่ง : สมุห์บัญชี

หน้าที่รับผิดชอบ : – จัดทำเอกสารเกี่ยวกับบัญชี บัญชีรายรับ-รายจ่าย
– ติดต่อจัดทำรายละเอียดภาษีนำส่งหน่วยงานราชการ
– บันทึกข้อมูลทางบัญชี และรายงานให้ผู้บริหารรับทราบตามกำหนดเวลา
– ติดต่อประสานงานทั้งภายใน และภายนอกองค์กร
– ปฎิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ : - เพศ ชาย/หญิง
- วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ขึ้นไป ด้านบริหารการเงิน / บัญชี
- อายุ ไม่ต่ำกว่า 35ปี
- มีประสบการณ์ด้านควบคุมการจัดเก็บเงิน ด้านควบคุมงานลูกหนี้ ด้านการปิดบัญชี 5-10 ปี ขึ้น
- มีสามารถบริหารงานด้านระบบsoftwarware - SSB, Excel, Word, Power Point, Flow chart,
- มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
- มีความขยัน กระตือรือร้น และรอบคอบ
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ปราจีนบุรี
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
1
Programmer

ตำแหน่ง : Programmer

หน้าที่รับผิดชอบ : - ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์กับแผนกต่าง ๆ
- สามารถเขียนโปรแกรมได้เป็นอย่างดี
- แก้ไขปัญหาและดูแล Hardware,Software,Network
- ลงโปรแกรม Windows Office และโปรแกรมอื่น ๆ
- ติดตั้ง ลงโปรแกรม ดูแลระบบ Internet และระบบ Security
- แก้ไขปัญหาการใช้งานโปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ให้แก่ผู้ใช้งาน
- จัดอบรมและให้ความรู้เกี่ยวกับระบบงานทางคอมพิวเตอร์แก่ผู้ใช้งาน
- ให้ความร่วมมือแก่ฝ่าย แผนกต่างๆ ในการแก้ปัญหาทางคอมพิวเตอร์เพื่อปรับปรุงคุณภาพงาน
- จัดทำสรุปหรือรายงานผลการดำเนินการของงานที่รับผิดชอบให้กับผู้บังคับบัญชา
- เอกสารและดำเนินการจัดซื้อโปรแกรมและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต่างๆ
คุณสมบัติ : - เพศ : ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 45 ปี
- วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีมนุษย์สัมพันธ์ดี และมีใจรักบริการ มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา และทำงานภายใต้แรงกดดัดได้ดี
- สามารถแก้ไข้ปัญหาเฉพาะหน้าได้
- หากมีประสบการณ์โรงพยาบาลจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ปราจีนบุรี
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
1
IT Infrastructure

ตำแหน่ง : IT Infrastructure

หน้าที่รับผิดชอบ : •จัดเตรียมการดูแลระบบรวมถึงการดูแลบัญชีผู้ใช้ / กลุ่มการกำหนดค่าผู้ใช้ปัญหาการเข้าถึงการแก้ไขปัญหาและการกรอกเอกสารในสถานที่
•ตรวจสอบและสนับสนุนระบบและโครงสร้างพื้นฐานที่ติดตั้งทั้งหมดรวมถึงคอมพิวเตอร์พีซีเซิร์ฟเวอร์เครือข่ายระบบรักษาความปลอดภัยและโทรศัพท์
•ตรวจสอบและรองรับ Windows server, Client, Network, Network Security, Antivirus System, Backup System, Storage System
•ช่วยในการจัดการโครงสร้างพื้นฐานของเซิร์ฟเวอร์การตรวจสอบประสิทธิภาพการอัพเกรดระบบปฏิบัติการและการแก้ไขปัญหา
•แก้ไขปัญหาระบบและเครือข่ายวินิจฉัยและแก้ไขข้อบกพร่องของฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์
•รักษาการทำงานที่มีประสิทธิภาพของเครือข่ายท้องถิ่นเช่นความปลอดภัยของระบบการป้องกันไวรัสการเข้าถึงของผู้ใช้การบำรุงรักษาไฟล์และการสำรองข้อมูลระบบ ให้การสนับสนุนในพื้นที่สำหรับปัญหาเครือข่ายในพื้นที่
•การวางแผน / ดำเนินการ / ปรับปรุงแผนฉุกเฉินและแผนความปลอดภัยของข้อมูล
•การจัดการโครงการโครงสร้างพื้นฐานไอที
•การวางแผน / วิเคราะห์ / ออกแบบการจัดการโครงสร้างพื้นฐานขั้นพื้นฐานและการจัดการห้องเซิร์ฟเวอร์
•วางแผนการนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ และกำหนดขอบเขตของการวิจัยเทคโนโลยี
•การจัดการโครงสร้างพื้นฐานให้มีความเสถียรพร้อมใช้งาน
•นักแก้ปัญหาที่สร้างสมดุลระหว่างความอดทนและความคิดสร้างสรรค์ในการค้นหาวิธีแก้ปัญหายาก ๆ
คุณสมบัติ : - Male or Female
- Bachelor degree in Computer Science, Engineer, IS / IT or related subject
- Good attitude, service mind and customer service skills
- Experience in IT monitoring and systems control
- Experience in networking knowledge (LAN, WLAN, and WAN) and VM system

คุณสมบัติผู้สมัคร
- ชายหรือหญิง
- ปริญญาตรีสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์วิศวกร IS / IT หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีทัศนคติที่ดีมีใจรักงานบริการและมีทักษะในการบริการลูกค้า
- มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบระบบไอทีและการควบคุมระบบ
- มีประสบการณ์ด้านความรู้เกี่ยวกับระบบเครือข่าย (LAN, WLAN และ WAN) และ ระบบ VM system
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ปราจีนบุรี
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
1
เจ้าหน้าที่บัญชีคงคลัง

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บัญชีคงคลัง

หน้าที่รับผิดชอบ : – จัดทำ Invoice พร้อมทั้งบันทึกบัญชี
– บันทึกบัญชีเกี่ยวกับการรับชำระหนี้จากลูกหนี้
– สรุปยอดขายสาขาประจำวัน และประจำเดือน
– สรุปยอดลูกหนี้คงเหลือประจำสัปดาห์
– จัดทำรายงานวิเคราะห์อายุลูกหนี้ประจำเดือน
คุณสมบัติ : - สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี
- เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
- บุคลิกดี มีใจรักบริการ ขยัน และสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
- สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
- มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
- หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ปราจีนบุรี
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
1
เจ้าหน้าที่ประกันสัมพันธ์

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ประกันสัมพันธ์

หน้าที่รับผิดชอบ : - มีความรู้เกี่ยวกับประกันของบริษัท ต่าง ๆ โดยละเอียด
- สามารถให้ความรู้ คำแนะนำหรือคำปรึกษาเกี่ยวกับประกันกับผู้ป่วยหรือญาติผู้ป่วยได้อย่างถูกต้องแม่นยำ
- ประสานงานและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีเพื่อขยายงานบริการแก่ลูกค้าและคู่ค้า
- สามารถสื่อสารได้ชัดเจน พูดจาไพเราะฉะฉาน เข้าใจได้ง่าย
คุณสมบัติ : - วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป
- เพศชาย/หญิงอายุไม่เกิน 45 ปี
- สามารถทำงานเป็นกะได้
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้
- มีความอดทน แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
- มีใจรักในการบริการ มนุษยสัมพันธ์ดี อ่อนน้อม
- สามารถสื่อสารได้ชัดเจน พูดจาไพเราะฉะฉาน เข้าใจได้ง่าย
- หากมีประสบการณ์ด้านงานโรงพยาบาล จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ปราจีนบุรี
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
1
ผู้ช่วยพยาบาล IPD SC

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยพยาบาล IPD SC

หน้าที่รับผิดชอบ : - มีส่วนร่วมในการให้บริการพยาบาลพื้นฐานแก่ผู้ป่วย ช่วยเหลือพยาบาล ในการทำกิจกรรมการพยาบาล และการทำหัตถการต่างๆ
- ส่งต่อรือส่งมอบงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการส่งต่อบริการได้อย่างถูกต้อง
- งานปฏิบัติการพยาบาลขั้นพื้นฐาน ด้วยความชำนาญและระมัดระวังมากขึ้นแก่ผู้รับบริการตามที่ได้รับมอบหมายและ ภายใต้การนิเทศจากพยาบาลวิชาชีพ
- บันทึกข้อมูลการพยาบาลและร่วมดูแลความสะอาด ความรับผิดชอบของเครื่องมือ อุปกรณ์ และสถานที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
- สังเกตอาการและสิ่งผิดปกติของผู้รับบริการ รายงานแก่หัวหน้าเวร และร่วมในการส่งเวร
- ให้บริการผู้ป่วยในแผนก ให้ได้รับการบริการที่ถูกต้อง รวดเร็ว พึงพอใจ ตามมาตรฐานวิชาชีพ
- ปฏิบัติการพยาบาลภายใต้การดูแลของพยาบาลวิชาชีพ
- ปฏิบัติหน้าที่ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
คุณสมบัติ : - อายุ 22 ปีขึ้นไป (แต่ไม่เกิน 45 ปี)
- วุฒิการศึกษาระดับม.6 ขึ้นไป
- จบประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลหลักสูตร 1 ปีตามที่สภาการพยาบาลกำหนด
- สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
- มีทักษะด้านการสื่อสารที่ดี พูดจาไพเราะฉะฉาน
- สามารถแก้ไขปัญาเฉพาะหน้าได้
- ไม่มีโรคประจำตัวหรือโรคติดต่อที่เป็นอุปสรรคต่อการทำงาน
- มีใจรักด้านการบริการ บุคลิกภาพดีและทัศนคติดี
- ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล PN หรือ NA มาก่อน
- สามารถทำงานเป็นกะ และทำงานล่วงเวลาได้

หลักฐานที่ต้องนำมาในวันสมัครงาน
1. รูปถ่ายภาพสีหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว หรือ 1.5 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
2.สำเนาบัตรประชาชน 2 ฉบับ
3.สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
4.สำเนาทะเบียนสมรสหย่า/สำเนาใบเปลี่ยนชื่อสกุล
5.สำเนาหนังสือรับรองวุฒิการศึกษา 1 ฉบับ (พร้อมตัวจริงเพื่อตรวจสอบ)
6.สำเนาใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) 2 ฉบับ (พร้อมตัวจริงเพื่อตรวจสอบ)
7.สำเนาใบปริญญาบัตร 1 ฉบับ (พร้อมตัวจริงเพื่อตรวจสอบ)
8.สำเนาใบประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล/พนักงานผู้ช่วย 2 ฉบับ (พร้อมตัวจริงเพื่อตรวจสอบ) เฉพาะตำแหน่ง
8.สำเนาใบประกอบวิชาชีพ ใบประกอบโรคศิลป์ 2 ฉบับ (พร้อมตัวจริงเพื่อตรวจสอบ) เฉพาะตำแหน่ง
9.สำเนาบัตรสภา 1 ฉบับ (พร้อมตัวจริงเพื่อตรวจสอบ) เฉพาะตำแหน่ง
10.สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร สด.8 หรือ สด.43 (เฉพาะเพศชาย)
11.ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ (สำหรับตำแหน่งที่เกี่ยวข้อง)
11.สำเนาเอกสารอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น หนังสือรับรองการทำงาน ใบฝึกอบรม เกียรติบัตร หรือประวัติย่อส่วนบุคคลำหรับใช้สมัครงาน (Resume)
***เอกสารการสมัครงานให้รับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ***

สามารถ Walk in เข้าไปเขียนใบสมัครได้ที่ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ปราจีนบุรี
ติดต่อฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ชั้น 4 หรือโทร 037-627-000 ต่อ 4072
หรือจะส่ง CV หรือ Resume เข้ามาได้ที่ [email protected]
พร้อมระบุ ตำแหน่ง เข้ามาด้วยนะคะ
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ปราจีนบุรี
จำนวน : 2 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
2
เจ้าหน้าที่หน่วยจ่ายกลาง

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่หน่วยจ่ายกลาง

หน้าที่รับผิดชอบ : - การรับล้างเครื่องมือทางการแพทย์ที่ปนเปื้อน
- ทำการตรวจรับห่อเครื่องมือทางการแพทย์ที่หน่วยงานส่งมาฝากนึ่ง เช่นความสะอาดของผ้าที่นำมาห่อ / ลักษณะการห่อ / ใบติดหน้า set
- ทำการบรรจุหีบห่อเครื่องมือทางการแพทย์ต่างๆ ตามใบรายการประกอบ set และตรวจสอบเครื่องมือให้มีสภาพที่สะอาดพร้อมใช้งาน
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ : - วุฒิการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า
- เพศชาย-หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี (หากเป็นเพศชายต้องผ่านเกณฑ์ทหาร)
- สามาถทำงานภายใต้แรงกดดันได้
- สามารถทำงานเป็นทีมได้
- หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ปราจีนบุรี
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
1
พนักงานซักรีด

ตำแหน่ง : พนักงานซักรีด

หน้าที่รับผิดชอบ : - รับ - จ่าย ผ้าสะอาด และผ้าเปื้อน ให้กับบริษัททำความสะอาด
- จ่ายผ้าสะอาดตามการเบิกจ่ายของหน่วยงาน
- ควบคุมสต๊อกผ้า จัดเก็บตามมาตรฐาน
คุณสมบัติ : - เพศหญิง/ชาย (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร)
- วุฒิการศึกษาการศึกษาระดับ ม.3 ขึ้นไป หรือเทียบเท่า
- มีทัศนคติที่ดี อดทนต่อภาวะแรงกดดันได้
- มีความรับผิดชอบทำงานหนักได้
- สามารถทำงานเป็นทีมได้ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
- หากมีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ปราจีนบุรี
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
1
แม่ครัว

ตำแหน่ง : แม่ครัว

หน้าที่รับผิดชอบ : - ทำอาหารตามออเดอร์ที่หัวหน้าแผนกส่งให้ เพื่อจัดให้คนไข้
- ทำอาหารในครัว ได้หลายประเภท
- ดูแลเครื่องใช้ภายในครัว
- รักษาความสะอาด และ ทำอาหารให้ถูกสุขอนามัย
คุณสมบัติ : - ชาย หญิง
- อายุ 20 ปีขึ้นไป
- จบมัธยมศึกษาตอนต้น ม.3 ขึ้นไป
- ทำงานเป็นกะได้
- มีความรับผิดชอบ และรักษาความสะอาด
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ปราจีนบุรี
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
1