ภาษา

ค้นหาแพทย์

ค้นหาแพทย์

ทพญ.อัญชลี วณิชโยบล

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : แผนกทันตกรรม
ความชำนาญ : ทันตแพทย์
ความชำนาญพิเศษ : ทันตแพทย์

พญ.ธิติมา นาแซง

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : แผนกรังสีวิทยา
ความชำนาญ : รังสีวิทยา
ความชำนาญพิเศษ : รังสีวินิจฉัย

นพ.สุดสายชล งามละมัย

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : แผนกศัลยกรรม ตา หู คอ จมูก
ความชำนาญ : ศัลยแพทย์ ทั่วไป
ความชำนาญพิเศษ : ศัลยแพทย์ ทั่วไป

นพ.ธีระวัฒน์ วิสุทธิญาณ

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : แผนก กุมารเวชกรรม
ความชำนาญ : กุมารแพทย์
ความชำนาญพิเศษ : กุมารเวชกรรมทั่วไป

นพ.อภิรัฐ จุฬาลักษณานุกุล

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : แผนกอายุรกรรม
ความชำนาญ : อายุรแพทย์
ความชำนาญพิเศษ : อายุรกรรมทั่วไป

พญ.ธัญภา วรสิงห์

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : แผนกสูติ-นรีเวช
ความชำนาญ : สูติ-นรีแพทย์
ความชำนาญพิเศษ : สูติ-นรีเวชกรรมทั่วไป

นพ.กิตตินันท์ เลิศนันทปัญญา

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : แผนกตรวจสุขภาพ
ความชำนาญ : แพทย์เวชปฏิบัติ
ความชำนาญพิเศษ : เวชปฏิบัติทั่วไป

พญ.มานิตา สระแก้ว

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : แผนกศัลยกรรม ตา หู คอ จมูก
ความชำนาญ : ศัลยแพทย์ กระดูกและข้อ
ความชำนาญพิเศษ : ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ

นพ.นพพร วิเศษมงคลชัย

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : แผนกผู้ป่วยนอกประกันสังคม
ความชำนาญ : เวชศาสตร์ครอบครัว
ความชำนาญพิเศษ : -

นพ.ไตรรัตน์ ชัยนรานนท์

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : แผนกผู้ป่วยนอกประกันสังคม
ความชำนาญ : เวชปฏิบัติทั่วไป
ความชำนาญพิเศษ : -