ภาษา

ค้นหาแพทย์

ค้นหาแพทย์

ทพญ.อัญชลี วณิชโยบล

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : แผนกทันตกรรม
ความชำนาญ : ทันตแพทย์
ความชำนาญพิเศษ : ทันตแพทย์

นพ.อภิรัฐ จุฬาลักษณานุกุล

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : แผนกอายุรกรรม
ความชำนาญ : อายุรแพทย์
ความชำนาญพิเศษ : อายุรกรรมทั่วไป

นพ.กิตตินันท์ เลิศนันทปัญญา

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์ตรวจสุขภาพและอาชีวเวชศาสตร์
ความชำนาญ : แพทย์เวชปฏิบัติ
ความชำนาญพิเศษ : เวชปฏิบัติทั่วไป

พญ.ปริชมน พันธ์ติยะ

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : แผนกผู้ป่วยนอกประกันสังคม
ความชำนาญ : แพทย์เวชปฏิบัติ
ความชำนาญพิเศษ : เวชปฏิบัติทั่วไป
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์    
จันทร์    
อังคาร    
พุธ    
พฤหัสบดี    
ศุกร์    
เสาร์