ภาษา

ร่วมงานกับเรา

ค้นหางาน

ยินดีต้อนรับสู่โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ เรามุ่งมั่นในการบริการด้านสุขภาพ ด้วยคุณภาพสูงสุด โดยเชื่อมั่นว่า การผสมผสานความชำนาญของคณาจารย์แพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์จะช่วยส่งมอบสุขภาพ และความสุขให้แก่ผู้ป่วย และผู้ใช้บริการได้อย่างครบครัน โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ หวังเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างแรงบันดาลใจในการทำงาน เป็นที่ได้ร่วมแสดงศักยภาพ และพัฒนาทักษะร่วมกับทีมงานมืออาชีพของเรา
ตำแหน่ง สถานที่ประจำการ อัตรา
IT Manager

ตำแหน่ง : IT Manager

หน้าที่รับผิดชอบ : - รับมอบหมายงานและนโยบายจากผู้บริหารในการดำเนินงานด้านระบบงานคอมพิวเตอร์ทั้งหมด
- ดูแล ควบคุม และจัดวางระบบในการทำงานเพื่อให้เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง
- ดูแลเรื่องการจัดการฐานข้อมูลและสำรองข้อมูล
- ดูแลควบคุมระบบคอมพิวเตอร์ โปรแกรมต่าง ๆ ทั้งหมดภายในโรงพยาบาล ให้สามารถใช้งานได้ตลอด 24 ชั่วโมง
- ควบคุม จัดเก็บข้อมูลต่าง ๆ ในระบบคอมพิวเตอร์ของโรงพยาบาลให้เป็นไปอย่างปลอดภัย
คุณสมบัติ : - ปริญญาตรีสาขาคอมพิวเตอร์ - มีความสามารถทางด้านระบบคอมพิวเตอร์บริหารงานโรงพยาบาลทั้ง Back Office และ Front Office - มีความรู้เรื่องการจัดการฐานข้อมูล - มีความรู้ด้าน Hardward , Sftware และ Network - สามารถประสานงาน วางแผนงาน และ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ - สามารถติดตามผลงานต่าง ๆ และมอบหมายงานได้ แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี - มีความละเอียดรอบคอบเป็นอย่างสูง สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ - ประสบการณ์ดูแลระบบคอมพิวเตอร์โรงพยาบาลจะพิจารณาเป็นพิเศษ
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ปราจีนบุรี
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ปราจีนบุรี 1
นักเทคนิคการแพทย์

ตำแหน่ง : นักเทคนิคการแพทย์

หน้าที่รับผิดชอบ : 1.ทำการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการตามมาตราฐานวิชาชีพ
2.ควบคุมคุณภาพในการตรวจวิเคราะห์ ตามมาตราฐานวิชาชีพ
3.บำรุงรักษาเครื่องมื อุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจวิเคราะห์
4.ตรวจสอบให้มีน้ำยา หรือเลือด คงเหลือที่เพียงพอต่อการใช้งานอยู่เสมอ
5.เข้าร่วมประชุม แสดงความคิดเห็นและรับนโยบายจาก
- แผนกห้องปฏิบัติการ นำสู่การปฏิบัติ และรายงานความคืบหน้า หรือผลการปฏิบัติให้หัวหน้าแผนกรับทราบ
- ทีมสหสาขาวิชาชีพที่ได้รับมอบหมาย นำสู่การปฏิบัติ และรายงานความคืบหน้าหรือผลการปฏิบัติให้หัวหน้าแผนกทราบ
6.เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของหน่วยงานและปฏิบัติตามนโยบายของโรงพยาบาลหรือของแผนก เพื่อให้แผนกมีผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายทั้งด้านคุณภาพมาตราฐานที่เกี่ยวกับวิชาชีพ แลคุณภาพด้านการบริหารงาน
7.ให้ความร่วมมือกับทางบริษัทฯ ตามนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
8.การดำเนินการเบข้อมูลเบื้องต้น สำหรับดำเนินการภายใต้ศูนย์ความรับผิดชอบ (SBU)
9.จัดทำรายงานเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นภายในแผนก และรับเรื่องร้องเรียนจากลูกค้าทั้งภายใน ภายนอก
คุณสมบัติ : - อายุไม่เกิน 35 ปี - วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิต เทคนิคการแพทย์ - มีบุคลิกที่ดี มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สุภาพอ้อนน้อม - กล้าแสดงความคิดเห็นในเรื่องในเรื่องที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามมาตราฐานวิชาชีพ - หากมีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ปราจีนบุรี
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ปราจีนบุรี 1
ผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล

หน้าที่รับผิดชอบ : หน้าที่ความรับผิดชอบ
- บริหารจัดการของฝ่ายการพยาบาลให้เป็นไปตามนโยบายขององค์กร
และสอดคล้องกับหลักมาตรฐานสากล HA, JCI
คุณสมบัติ : เพศ : ชาย/หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป ป.ตรี ขึ้นไป สาขาการพยาบาลศาสตร์ ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ สามารถ Walk in เข้าไปเขียนใบสมัครได้ที่ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ปราจีนบุรี ติดต่อฝ่ายบุคคล ชั้น 4 หรือโทร 037-627-000 ต่อ 4072 หรือจะส่ง CV. หรือ Resume เข้ามาได้ที่ hr.kh.pbr@gmail.com พร้อมระบุ ตำแหน่ง เข้ามาด้วยนะคะ
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ปราจีนบุรี
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ปราจีนบุรี 1
พนักงานเวชระเบียน

ตำแหน่ง : พนักงานเวชระเบียน

หน้าที่รับผิดชอบ : - ดูแลรับผิดชอบงานระบบเวชระเบียนของโรงพยาบาลให้เป็นระบบ
- ดูแลระบบคนไข้ที่มาใช้บริการกับทางโรงพยาบาล
- จัดระบบบริการงานเวชระเบียนด้วยความถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลาและประทับใจ เป็นที่ยอมรับของผู้รับบริการ
- จัดระบบบริการ ค้นหาและจัดเก็บเวชระเบียนผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน พร้อมทั้งตรวจสอบปริมาณและคุณภาพเวชระเบียน
- จัดทำประวัติเวชระเบียนของผู้รับบริการโดยมีข้อมูลประวัติส่วนบุคคล อย่างถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว เพื่อส่งต่อให้หน่วยงานรักษาพยาบาลได้ใช้ประกอบในการให้บริการทางการแพทย์
- หน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ : - เพศหญิง เท่านั้น - อายุ 30-40 ปี - จบปริญญาตรีทุกสาขา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง - มีประสบการณ์รับงานเวชระเบียน งานบริการต้อนรับภายในโรงพยาบาล - สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี - สามารถทำงานเป็นกะได้ - มีใจรักในงานบริการ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี พูดจาไพเราะ - มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ปราจีนบุรี
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ปราจีนบุรี 1
พนักงานเวรเปล

ตำแหน่ง : พนักงานเวรเปล

หน้าที่รับผิดชอบ : พนักงานนำส่งผู้ป่วย (เวรเปล) รับผิดชอบหน้าที่ในส่วนของเคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่เข้ามารับบริการภายในโรงพยาบาล
และเตรียมความพร้อมของอุปกรณ์เคลื่อนย้ายผู้ป่วย จากรถส่วนตัวไปตามจุดต่าง ๆ ภายในโรงพยาบาล
คุณสมบัติ : - เพศชายเท่านั้น - อายุไม่เกิน 45 ปี - วุฒิการศึกษา ระดับ ม.6 ขึ้นไป - มีใจรักในงานบริการ - มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ - ผ่านเกณฑ์ทหาร - สามารถทำงานเป็นกะได้
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ปราจีนบุรี
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ปราจีนบุรี 1
เภสัชกร Full Time และ Part Time

ตำแหน่ง : เภสัชกร Full Time และ Part Time

หน้าที่รับผิดชอบ : 1. ให้บริการจ่ายยาผู้ป่วยนอกและจ่ายยาผู้ป่วยใน เพื่อให้ผู้ปา่วยได้รับยาที่ถูกต้อง ปลอดภัย และได้คุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
2. ให้บริการอย่างรวดเร็วและสร้างความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการ
3. ให้คำแนะนำ คำปรึกษา แก่ผู้รับบริการ
คุณสมบัติ : คุณสมบัติ : - เพศชาย/หญิง อายุ 21 ปีขึ้นไป - วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขาเภสัชศาสตร์บัณฑิต และมีใบประกอบวิชาชีพเภสัชกร - หากมีประสบการณ์เฉพาะหน่วยงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ - สามารถทำงานเป็นกะหมุนเวียนได้ - มีความรับผิดชอบในหน้าที่การงานที่ได้รับมอบหมาย - บุคลิกดี มีใจรักบริการ ขยัน และสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี - สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี - ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ หลักฐานที่ต้องนำมาในวันสมัครงาน 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาวุฒิการศึกษา, สำเนาทะเบียนสมรส/หย่า และสำเนาใบเปลี่ยนชื่อสกุล 2. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมแว่นตา ไม่สวมหมวก ขนาด 1นิ้ว หรือ 1½ นิ้ว จำนวน 3 รูป 3. สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร สด.8 หรือ สด.43 4. ใบประกอบวิชาชีพ / ใบประกอบโรคศิลป์ 5. หนังสือรับรองการทำงาน 6.ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ (สำหรับตำแหน่งที่เกี่ยวข้อง) ***เอกสารการสมัครงานให้รับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ*** สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (รับสมัครทุกวันจันทร์-วันศุกร์ ยกเว้น วันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 09.00-15.00 น.) โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ปราจีนบุรี โทร. 037-627000 ต่อ 4072 หรือส่ง Resume มาได้ที่เมล์ hr.kh.pbr@gmail.com
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ปราจีนบุรี
จำนวน : 3 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ปราจีนบุรี 3
นักรังสีเทคนิค

ตำแหน่ง : นักรังสีเทคนิค

หน้าที่รับผิดชอบ : - ทำหน้าที่ถ่ายภาพรังสีโดยใช้เครื่องมือที่เกี่ยวข้อง
- ทำหน้าที่ควบคุมคุณภาพของการถ่ายภาพรังสี ด้านรังสีรักษา
- ทำหน้าที่ควบคุมการใช้เครื่องจำลองการรักษา
- ทำหน้าที่ตรวจและรักษาด้วยสารเภสัชรังสีและถ่ายภาพรังสี
คุณสมบัติ : -สำเร็จการศึกษา ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขารังสีเทคนิค -สอบผ่านใบอนุญาตประกอบวิชาชีพรังสีเทคนิค -สามารถประเมินวินิจฉัยทางรังสี -มีเทคนิคการปฏิบัติการรังสีเทคนิค -บุคลิกดี มีใจรักบริการ ขยัน และสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี -สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี -หากมีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ปราจีนบุรี
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ปราจีนบุรี 1
หัวหน้าห้องปฏิบัติการ (LAB)

ตำแหน่ง : หัวหน้าห้องปฏิบัติการ (LAB)

หน้าที่รับผิดชอบ : 1. ควบคุมดูแลงานทดสอบทั้งหมดภายห้องปฏิบัติการ
2. และทำการประเมินงานตามแผนงานตามที่ได้มอบหมาย
3. ทำการพัฒนาศักยภาพของหน่วยงาน
คุณสมบัติ : - วุฒิการศึกษาปริญญาตรี หรือสูงกว่าทางด้านวิทยาศาสตร์ สาขาจุลชีววิทยา/เคมี/หรือวิทยาศาสตร์ ที่เกี่ยวข้อง - มีประสบการณ์ทำงานห้องปฎิบัติการอย่างน้อย 3 ปี - สามารถใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการทำงานได้ดี - มีความละเอียดรอบครอบ และมีทักษะในเชิงวิเคราะห์ดี - สามารถทำงานเป็นทีมได้ และประสานงานกับบุคคลภายในและภายนอกองค์กรได้เป็นอย่างดี - มีทักษะในการสื่อสาร และสามารถอ่าน เขียนภาษาอังกฤษในการทำงานได้ - มีทักษะเชิงบวก ใฝ่รู้ ขยัน มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ สามารถแก้ปัญหา ตัดสินใจ มีความเป็นผู้นำ ละเอียด รอบครอบ และมีความรับผิดชอบ
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง 1
หัวหน้าแผนกโฆษณาประชาสัมพันธ์

ตำแหน่ง : หัวหน้าแผนกโฆษณาประชาสัมพันธ์

หน้าที่รับผิดชอบ : - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสื่อโฆษณานำเสนอรูปแบบโรงพยาบาล ทั้งในออนไลน์ และออฟไลน์
คุณสมบัติ : 1.เพศ ชาย - หญิง 2.อายุ 25-35 ปี 3.การศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านกราฟฟิก หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 4.มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 2 ปีหรือด้านงานออกแบบกราฟฟิก 5.มีความกระตือรือร้นในการทำงาน รักในงานบริการ 6.สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ดี 7.สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี 8.สามารถใช้โปรแกรม Adobe ได้ในระดับดี
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา 1
นักเทคนิคการแพทย์

ตำแหน่ง : นักเทคนิคการแพทย์

หน้าที่รับผิดชอบ : 1.ตรวจสอบวิเคราะห์สิ่งส่งตรวจที่ได้รับมอบหมายบ่งชี้สภาพสิ่งส่งตรวจที่ผิดปกติและมีผลต่อการตรวจวิเคราะห์
2.ตรวจสอบ จัดเตรียม ดูแลบำรุงรักษาเครื่องวิเคราะห์/อุปกรณ์ และสารเคมีให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
3.ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกได้ดี
คุณสมบัติ : - เพศชาย/หญิง อายุ 21 ปีขึ้นไป - วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขาเทคนิคการแพทย์ - สอบผ่านใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ - สื่อสารภาษาอังกฤษได้ - บุคลิกดี มีใจรักบริการ ขยัน และสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี - สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี - สามารถทำงานเป็นกะหมุนเวียนได้ - หากมีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ - ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ สวัสดิการ 1. ค่ารักษาพยาบาลสำหรับพนักงาน และญาติสายตรง 2. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 3. ประกันสังคม 4. ตรวจสุขภาพประจำปี 5. โบนัสประจำปี หลักฐานที่ต้องนำมาในวันสมัครงาน 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาวุฒิการศึกษา, สำเนาทะเบียนสมรส/หย่า และสำเนาใบเปลี่ยนชื่อสกุล 2. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมแว่นตา ไม่สวมหมวก ขนาด 1นิ้ว หรือ 1½ นิ้ว จำนวน 3 รูป 3. สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร สด.8 หรือ สด.43 4. ใบประกอบวิชาชีพ / ใบประกอบโรคศิลป์ 5. หนังสือรับรองการทำงาน 6.ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ (สำหรับตำแหน่งที่เกี่ยวข้อง) ***เอกสารการสมัครงานให้รับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ*** สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (รับสมัครทุกวันจันทร์-วันศุกร์ ยกเว้น วันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 09.00-15.00 น.) โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อรัญประเทศ ถนนสุวรรณศร ตำบล บ้านใหม่หนองไทร อำเภอ อรัญประเทศ สระแก้ว 27120 โทร. 02-8369970 (คุณบอย) หรือส่ง Resume มาได้ที่เมล์ hr@bangkokchainhospital.com
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์ฯ อรัญประเทศ
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์ฯ อรัญประเทศ 1
นักรังสีเทคนิค

ตำแหน่ง : นักรังสีเทคนิค

หน้าที่รับผิดชอบ : 1. ทำหน้าที่ถ่ายภาพรังสีโดยใช้เครื่องมือที่เกี่ยวข้อง
2. ทำหน้าที่ควบคุมคุณภาพของการถ่ายภาพรังสี ด้านรังสีรักษา
3. ทำหน้าที่ควบคุมการใช้เครื่องจำลองการรักษา
4. ทำหน้าที่ตรวจและรักษาด้วยสารเภสัชรังสีและถ่ายภาพรังสี
คุณสมบัติ : คุณสมบัติ : - เพศชาย/หญิง อายุ 21 ขึ้นไป - วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขารังสีเทคนิค - สอบผ่านใบอนุญาตประกอบวิชาชีพรังสีเทคนิค - สามารถประเมินวินิจฉัยทางรังสี - มีเทคนิคการปฏิบัติการรังสีเทคนิค - หากมีประสบการณ์เฉพาะหน่วยงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ - สามารถทำงานเป็นกะหมุนเวียนได้ - บุคลิกภาพดี สุภาพแข็งแรง - มีความรับผิดชอบในหน้าที่การงานที่ได้รับมอบหมาย - บุคลิกดี มีใจรักบริการ ขยัน และสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี - สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี - ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ สวัสดิการ 1. ค่ารักษาพยาบาลสำหรับพนักงาน และญาติสายตรง 2. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 3. ประกันสังคม 4. ตรวจสุขภาพประจำปี 5. โบนัสประจำปี หลักฐานที่ต้องนำมาในวันสมัครงาน 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาวุฒิการศึกษา, สำเนาทะเบียนสมรส/หย่า และสำเนาใบเปลี่ยนชื่อสกุล 2. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมแว่นตา ไม่สวมหมวก ขนาด 1นิ้ว หรือ 1½ นิ้ว จำนวน 3 รูป 3. สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร สด.8 หรือ สด.43 4. ใบประกอบวิชาชีพ / ใบประกอบโรคศิลป์ 5. หนังสือรับรองการทำงาน 6.ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ (สำหรับตำแหน่งที่เกี่ยวข้อง) ***เอกสารการสมัครงานให้รับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ*** สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (รับสมัครทุกวันจันทร์-วันศุกร์ ยกเว้น วันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 09.00-17.00 น.) โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอณืเนชั่นแนล อรัญประเทศ 885 ม.5 ถนนสุวรรณศร ตำบล บ้านใหม่หนองไทร อำเภอ อรัญประเทศ สระแก้ว 27120 โทร. 03-7640000 หรือ 094-6678118 (คุณเจมส์) หรือส่ง Resume มาได้ที่เมล์ hr.kihart@gmail.com
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์ฯ อรัญประเทศ
จำนวน : 2 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์ฯ อรัญประเทศ 2
เภสัชกร Full Time และ Part Time

ตำแหน่ง : เภสัชกร Full Time และ Part Time

หน้าที่รับผิดชอบ : 1. ให้บริการจ่ายยาผู้ป่วยนอกและจ่ายยาผู้ป่วยใน เพื่อให้ผู้ปา่วยได้รับยาที่ถูกต้อง ปลอดภัย และได้คุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
2. ให้บริการอย่างรวดเร็วและสร้างความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการ
3. ให้คำแนะนำ คำปรึกษา แก่ผู้รับบริการ
คุณสมบัติ : คุณสมบัติ : - เพศชาย/หญิง อายุ 21 ปีขึ้นไป - วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขาเภสัชศาสตร์บัณฑิต และมีใบประกอบวิชาชีพเภสัชกร - หากมีประสบการณ์เฉพาะหน่วยงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ - สามารถทำงานเป็นกะหมุนเวียนได้ - มีความรับผิดชอบในหน้าที่การงานที่ได้รับมอบหมาย - บุคลิกดี มีใจรักบริการ ขยัน และสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี - สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี - ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ หลักฐานที่ต้องนำมาในวันสมัครงาน 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาวุฒิการศึกษา, สำเนาทะเบียนสมรส/หย่า และสำเนาใบเปลี่ยนชื่อสกุล 2. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมแว่นตา ไม่สวมหมวก ขนาด 1นิ้ว หรือ 1½ นิ้ว จำนวน 3 รูป 3. สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร สด.8 หรือ สด.43 4. ใบประกอบวิชาชีพ / ใบประกอบโรคศิลป์ 5. หนังสือรับรองการทำงาน 6.ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ (สำหรับตำแหน่งที่เกี่ยวข้อง) ***เอกสารการสมัครงานให้รับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ*** สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (รับสมัครทุกวันจันทร์-วันศุกร์ ยกเว้น วันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 09.00-17.00 น.) โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอณืเนชั่นแนล อรัญประเทศ 885 ม.5 ถนนสุวรรณศร ตำบล บ้านใหม่หนองไทร อำเภอ อรัญประเทศ สระแก้ว 27120 โทร. 03-7640000 หรือ 094-6678118 (คุณเจมส์) หรือส่ง Resume มาได้ที่เมล์ hr.kihart@gmail.com
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์ฯ อรัญประเทศ
จำนวน : 2 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์ฯ อรัญประเทศ 2
ผู้ช่วยพยาบาล/ผู้ช่วยเหลือคนไข้

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยพยาบาล/ผู้ช่วยเหลือคนไข้

หน้าที่รับผิดชอบ : ผู้ช่วยพยาบาล/ผู้ช่วยเหลือคนไข้ ( PN )/ (NA)
รายละเอียดของงาน
- การพยาบาลขั้นพื้นฐานภายใต้การดูแลและแนะนำของพยาบาลวิชาชีพ
- การรับและจำหน่ายผู้ป่วย
- การช่วยแพทย์พยาบาลในการตรวจรักษาและทำหัตถการภายใต้การดูแลและแนะนำของพยาบาลวิชาชีพ
- ให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด และอำนวยความสะดวกแก่ผู้ป่วยและญาติผู้ป่วย
คุณสมบัติ : คุณสมบัติ - เพศชาย/หญิง อายุ 21 ปีขึ้นไป - วุฒิการศึกษา : ม. 3 ขึ้นไป ผ่านการอบรมหลักสูตรการดูแลเด็กและผู้สูงอายุ - สามารถทำงานเป็นกะหมุนเวียนได้ - บุคลิกภาพดี สุภาพแข็งแรง - มีความรับผิดชอบในหน้าที่การงานที่ได้รับมอบหมาย - บุคลิกดี มีใจรักบริการ ขยัน และสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี - สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี - มีประสบการณ์ในการทำงาน และเป็นคนในพื้นที่ จะพิจารณาเป็นพิเศษ สวัสดิการ 1. ค่ารักษาพยาบาลสำหรับพนักงาน และญาติสายตรง 2. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 3. ประกันสังคม 4. ตรวจสุขภาพประจำปี 5. โบนัสประจำปี หลักฐานที่ต้องนำมาในวันสมัครงาน 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาวุฒิการศึกษา, สำเนาทะเบียนสมรส/หย่า และสำเนาใบเปลี่ยนชื่อสกุล 2. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมแว่นตา ไม่สวมหมวก ขนาด 1นิ้ว หรือ 1½ นิ้ว จำนวน 3 รูป 3. สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร สด.8 หรือ สด.43 4. ใบประกอบวิชาชีพ / ใบประกอบโรคศิลป์ 5. หนังสือรับรองการทำงาน 6.ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ (สำหรับตำแหน่งที่เกี่ยวข้อง) ***เอกสารการสมัครงานให้รับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ*** สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (รับสมัครทุกวันจันทร์-วันศุกร์ ยกเว้น วันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 09.00-17.00 น.) โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอณืเนชั่นแนล อรัญประเทศ 885 ม.5 ถนนสุวรรณศร ตำบล บ้านใหม่หนองไทร อำเภอ อรัญประเทศ สระแก้ว 27120 โทร. 03-7640000 หรือ 094-6678118 (คุณเจมส์) หรือส่ง Resume มาได้ที่เมล์ hr.kihart@gmail.com
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์ฯ อรัญประเทศ
จำนวน : หลายอัตรา ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์ฯ อรัญประเทศ หลายอัตรา
พยาบาลวิชาชีพห้องเด็กแรกเกิด (NR/NICU)

ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพห้องเด็กแรกเกิด (NR/NICU)

หน้าที่รับผิดชอบ : -ให้การพยาบาลผู้ป่วยตามมาตรฐานวิชาชีพ
-ปฏิบัติงานตามคำสั่งของแพทย์ หรือหัวหน้างาน
-ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ เภสัชกรรม เป็นต้น
คุณสมบัติ : -วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี คณะพยาบาลศาสตร์ -มีใบประกอบวิชาชีพพยาบาลและผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง -มีประสบการณ์ห้องคลอด หรือห้องเด็กแรกเกิด หรือห้องเด็กแรกเกิดวิกฤต ไม่น้อยกว่า 1 ปี -มีใจรักงานบริการ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่เป็นอย่างดี
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์ฯ อรัญประเทศ
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์ฯ อรัญประเทศ 1
พยาบาลวิชาชีพห้องผ่าตัด (OR)

ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพห้องผ่าตัด (OR)

หน้าที่รับผิดชอบ : -ให้การพยาบาลผู้ป่วยตามมาตรฐานวิชาชีพ
-ปฏิบัติงานตามคำสั่งของแพทย์ หรือหัวหน้างาน
-ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ เภสัชกรรม เป็นต้น
คุณสมบัติ : -วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี คณะพยาบาลศาสตร์ -มีใบประกอบวิชาชีพพยาบาลและผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง -มีประสบการณ์ห้องผ่าตัด ไม่น้อยกว่า 1 ปี -มีใจรักงานบริการ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่เป็นอย่างดี
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์ฯ อรัญประเทศ
จำนวน : 2 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์ฯ อรัญประเทศ 2