ภาษา

ร่วมงานกับเรา

ค้นหางาน

ยินดีต้อนรับสู่โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ เรามุ่งมั่นในการบริการด้านสุขภาพ ด้วยคุณภาพสูงสุด โดยเชื่อมั่นว่า การผสมผสานความชำนาญของคณาจารย์แพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์จะช่วยส่งมอบสุขภาพ และความสุขให้แก่ผู้ป่วย และผู้ใช้บริการได้อย่างครบครัน โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ หวังเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างแรงบันดาลใจในการทำงาน เป็นที่ได้ร่วมแสดงศักยภาพ และพัฒนาทักษะร่วมกับทีมงานมืออาชีพของเรา
ตำแหน่ง สถานที่ประจำการ อัตรา
นักเทคนิคการแพทย์

ตำแหน่ง : นักเทคนิคการแพทย์

หน้าที่รับผิดชอบ : 1.ทำการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการตามมาตราฐานวิชาชีพ
2.ควบคุมคุณภาพในการตรวจวิเคราะห์ ตามมาตราฐานวิชาชีพ
3.บำรุงรักษาเครื่องมื อุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจวิเคราะห์
4.ตรวจสอบให้มีน้ำยา หรือเลือด คงเหลือที่เพียงพอต่อการใช้งานอยู่เสมอ
5.เข้าร่วมประชุม แสดงความคิดเห็นและรับนโยบายจาก
- แผนกห้องปฏิบัติการ นำสู่การปฏิบัติ และรายงานความคืบหน้า หรือผลการปฏิบัติให้หัวหน้าแผนกรับทราบ
- ทีมสหสาขาวิชาชีพที่ได้รับมอบหมาย นำสู่การปฏิบัติ และรายงานความคืบหน้าหรือผลการปฏิบัติให้หัวหน้าแผนกทราบ
6.เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของหน่วยงานและปฏิบัติตามนโยบายของโรงพยาบาลหรือของแผนก เพื่อให้แผนกมีผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายทั้งด้านคุณภาพมาตราฐานที่เกี่ยวกับวิชาชีพ แลคุณภาพด้านการบริหารงาน
7.ให้ความร่วมมือกับทางบริษัทฯ ตามนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
8.การดำเนินการเบข้อมูลเบื้องต้น สำหรับดำเนินการภายใต้ศูนย์ความรับผิดชอบ (SBU)
9.จัดทำรายงานเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นภายในแผนก และรับเรื่องร้องเรียนจากลูกค้าทั้งภายใน ภายนอก
คุณสมบัติ : - อายุไม่เกิน 35 ปี - วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิต เทคนิคการแพทย์ - มีบุคลิกที่ดี มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สุภาพอ้อนน้อม - กล้าแสดงความคิดเห็นในเรื่องในเรื่องที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามมาตราฐานวิชาชีพ - หากมีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ปราจีนบุรี
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ปราจีนบุรี 1
พนักงานเสิร์ฟอาหาร

ตำแหน่ง : พนักงานเสิร์ฟอาหาร

หน้าที่รับผิดชอบ : - จัดเรียงถาดอาหารและจัดวางอาหารให้ตรงกับใบสั่งอาหารจาก Ward ต่าง ๆ
- ดำเนินการเสิร์ฟอาหารให้แก่ผู้ป่วยตามสถานที่และเวลาที่กำหนดตามใบเบิก
- ดำเนินการจัดเก็บถาดอาหารของผู้ป่วยตามเวลาที่กำหนด
- จัดอาหารว่างและเตรียมผลไม้สำหรับบริการผู้ป่วยและแพทย์
- ดูแลความสะอาดเรียบร้อยบริเวณที่จัดเตรียมถาดอาหาร
คุณสมบัติ : - วุฒิการศึกษาการศึกษาระดับ ม.3 ขึ้นไป หรือเทียบเท่า - อายุไม่เกิน 45 ปี - หน้าตาที่ยิ้มแย้ม แจ่มใส รักในงานบริการ - สุภาพ อ่อนน้อม พูดจาไพเราะฉะฉาน - สามารถทำงานเป็นกะได้
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ปราจีนบุรี
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ปราจีนบุรี 1
พนักงานซักรีด

ตำแหน่ง : พนักงานซักรีด

หน้าที่รับผิดชอบ : - รับ - จ่าย ผ้าสะอาด และผ้าเปื้อน ให้กับบริษัททำความสะอาด
- จ่ายผ้าสะอาดตามการเบิกจ่ายของหน่วยงาน
- ควบคุมสต๊อกผ้า จัดเก็บตามมาตรฐาน
คุณสมบัติ : - เพศหญิง/ชาย (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร) - วุฒิการศึกษาการศึกษาระดับ ม.3 ขึ้นไป หรือเทียบเท่า - มีทัศนคติที่ดี อดทนต่อภาวะแรงกดดันได้ - มีความรับผิดชอบทำงานหนักได้ - สามารถทำงานเป็นทีมได้ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ - หากมีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ปราจีนบุรี
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ปราจีนบุรี 1
แม่ครัว

ตำแหน่ง : แม่ครัว

หน้าที่รับผิดชอบ : - ทำอาหารตามออเดอร์ที่หัวหน้าแผนกส่งให้ เพื่อจัดให้คนไข้
- ทำอาหารในครัว ได้หลายประเภท
- ดูแลเครื่องใช้ภายในครัว
- รักษาความสะอาด และ ทำอาหารให้ถูกสุขอนามัย
คุณสมบัติ : - ชาย หญิง - อายุ 20 ปีขึ้นไป - จบมัธยมศึกษาตอนต้น ม.3 ขึ้นไป - ทำงานเป็นกะได้ - มีความรับผิดชอบ และรักษาความสะอาด
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ปราจีนบุรี
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ปราจีนบุรี 1
ผจก.เภสัชกร

ตำแหน่ง : ผจก.เภสัชกร

หน้าที่รับผิดชอบ : - กำกับดูแลติดตามทบทวนและ บริหารจัดการควบคุมการบริการทางเภสัชกรรม
- ประกอบด้วยการจัดยาและเวชภัณฑ์ตามใบสั่งแพทย์
- บริหารคลังยาและเวชภัณฑ์ ให้เป็นไปตามมาตรฐานเภสัชกรรมและมาตรฐานโรงพยาบาล
- บริหารอัตรากำลังและพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรในแผนกให้ปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานวิชาชีพและโรงพยาบาล
คุณสมบัติ : • เพศ ชาย/หญิง • อายุ 30 ปีขึ้นไป • จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาเภสัชศาสตร์ และมีใบประกอบวิชาชีพ • ประสบการณ์ด้านหัวหน้าเภสัชกรรม จะพิจารณาเป็นพิเศษ • มีทักษะในการวางแผน มีความละเอียดรอบคอบ • มีความขยัน อดทน
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ปราจีนบุรี
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ปราจีนบุรี 1
ผู้ช่วยพยาบาล IPD SC

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยพยาบาล IPD SC

หน้าที่รับผิดชอบ : - มีส่วนร่วมในการให้บริการพยาบาลพื้นฐานแก่ผู้ป่วย ช่วยเหลือพยาบาล ในการทำกิจกรรมการพยาบาล และการทำหัตถการต่างๆ
- ส่งต่อรือส่งมอบงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการส่งต่อบริการได้อย่างถูกต้อง
- งานปฏิบัติการพยาบาลขั้นพื้นฐาน ด้วยความชำนาญและระมัดระวังมากขึ้นแก่ผู้รับบริการตามที่ได้รับมอบหมายและ ภายใต้การนิเทศจากพยาบาลวิชาชีพ
- บันทึกข้อมูลการพยาบาลและร่วมดูแลความสะอาด ความรับผิดชอบของเครื่องมือ อุปกรณ์ และสถานที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
- สังเกตอาการและสิ่งผิดปกติของผู้รับบริการ รายงานแก่หัวหน้าเวร และร่วมในการส่งเวร
- ให้บริการผู้ป่วยในแผนก ให้ได้รับการบริการที่ถูกต้อง รวดเร็ว พึงพอใจ ตามมาตรฐานวิชาชีพ
- ปฏิบัติการพยาบาลภายใต้การดูแลของพยาบาลวิชาชีพ
- ปฏิบัติหน้าที่ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
คุณสมบัติ : - อายุ 22 ปีขึ้นไป (แต่ไม่เกิน 45 ปี) - วุฒิการศึกษาระดับม.6 ขึ้นไป - จบประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลหลักสูตร 1 ปีตามที่สภาการพยาบาลกำหนด - สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี - มีทักษะด้านการสื่อสารที่ดี พูดจาไพเราะฉะฉาน - สามารถแก้ไขปัญาเฉพาะหน้าได้ - ไม่มีโรคประจำตัวหรือโรคติดต่อที่เป็นอุปสรรคต่อการทำงาน - มีใจรักด้านการบริการ บุคลิกภาพดีและทัศนคติดี - ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล PN หรือ NA มาก่อน - สามารถทำงานเป็นกะ และทำงานล่วงเวลาได้ หลักฐานที่ต้องนำมาในวันสมัครงาน 1. รูปถ่ายภาพสีหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว หรือ 1.5 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) 2.สำเนาบัตรประชาชน 2 ฉบับ 3.สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ 4.สำเนาทะเบียนสมรสหย่า/สำเนาใบเปลี่ยนชื่อสกุล 5.สำเนาหนังสือรับรองวุฒิการศึกษา 1 ฉบับ (พร้อมตัวจริงเพื่อตรวจสอบ) 6.สำเนาใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) 2 ฉบับ (พร้อมตัวจริงเพื่อตรวจสอบ) 7.สำเนาใบปริญญาบัตร 1 ฉบับ (พร้อมตัวจริงเพื่อตรวจสอบ) 8.สำเนาใบประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล/พนักงานผู้ช่วย 2 ฉบับ (พร้อมตัวจริงเพื่อตรวจสอบ) เฉพาะตำแหน่ง 8.สำเนาใบประกอบวิชาชีพ ใบประกอบโรคศิลป์ 2 ฉบับ (พร้อมตัวจริงเพื่อตรวจสอบ) เฉพาะตำแหน่ง 9.สำเนาบัตรสภา 1 ฉบับ (พร้อมตัวจริงเพื่อตรวจสอบ) เฉพาะตำแหน่ง 10.สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร สด.8 หรือ สด.43 (เฉพาะเพศชาย) 11.ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ (สำหรับตำแหน่งที่เกี่ยวข้อง) 11.สำเนาเอกสารอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น หนังสือรับรองการทำงาน ใบฝึกอบรม เกียรติบัตร หรือประวัติย่อส่วนบุคคลำหรับใช้สมัครงาน (Resume) ***เอกสารการสมัครงานให้รับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ*** สามารถ Walk in เข้าไปเขียนใบสมัครได้ที่ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ปราจีนบุรี ติดต่อฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ชั้น 4 หรือโทร 037-627-000 ต่อ 4072 หรือจะส่ง CV หรือ Resume เข้ามาได้ที่ hr.kh.pbr@gmail.com พร้อมระบุ ตำแหน่ง เข้ามาด้วยนะคะ
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ปราจีนบุรี
จำนวน : 2 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ปราจีนบุรี 2
เจ้าหน้าที่หน่วยจ่ายกลาง

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่หน่วยจ่ายกลาง

หน้าที่รับผิดชอบ : - การรับล้างเครื่องมือทางการแพทย์ที่ปนเปื้อน
- ทำการตรวจรับห่อเครื่องมือทางการแพทย์ที่หน่วยงานส่งมาฝากนึ่ง เช่นความสะอาดของผ้าที่นำมาห่อ / ลักษณะการห่อ / ใบติดหน้า set
- ทำการบรรจุหีบห่อเครื่องมือทางการแพทย์ต่างๆ ตามใบรายการประกอบ set และตรวจสอบเครื่องมือให้มีสภาพที่สะอาดพร้อมใช้งาน
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ : - วุฒิการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า - เพศชาย-หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี (หากเป็นเพศชายต้องผ่านเกณฑ์ทหาร) - สามาถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ - สามารถทำงานเป็นทีมได้ - หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ปราจีนบุรี
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ปราจีนบุรี 1
ผู้จัดการบัญชีและการเงิน

ตำแหน่ง : ผู้จัดการบัญชีและการเงิน

หน้าที่รับผิดชอบ : - กำหนดนโยบายวางแผนงานด้านบัญชี ให้สอดคล้องกับนโยบายบริษัทเพื่อนำเสนอต่อคณะผู้บริหาร
- สามารถดูแลรับผิดชอบ ตรวจสอบความถูกต้องของระบบงานบัญชีและการเงินทั้งระบบ รวมถึงรับผิดชอบงานด้านภาษีทุกตัว
- ควบคุมดูแลและจัดการด้านต้นทุนสินค้า
- จัดทำงบประมาณ งบดุล งบกระแสเงินสด
- ควบคุมการจัดทำรายงานภาษีต่างๆ
- มีความรู้ในมาตรฐานการบัญชี กฎหมายภาษีอากร เป็นอย่างดี
- มีความรู้ ความถนัด หรือเคยใช้โปรแกรม Express จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
- ควบคุมดูแล บัญชีทรัพย์สิน
- ปิดงบบัญชี และเซ็นต์ผู้ทำบัญชีได้
คุณสมบัติ : - สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี - เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี - บุคลิกดี มีใจรักบริการ ขยัน และสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี - สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี - มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ - มีประสบการณ์ด้านบัญชี อย่างน้อย 7 ปีขึ้นไป
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ปราจีนบุรี
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ปราจีนบุรี 1
พนักงานผู้ช่วยพยาบาล (SA)

ตำแหน่ง : พนักงานผู้ช่วยพยาบาล (SA)

หน้าที่รับผิดชอบ : - ตรวจนับอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ประจำวันภายในหน่วยงานให้ครบถ้วนและเพียงพอ
- ดูแล จัดเก็บแฟ้มเวชระเบียนผู้ป่วย
- จัดเก็บ ตรวจสอบและดูแล รักษาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้
- ให้การต้อนรับผู้ป่วยด้วยการบริการที่ดี เป็นมิตร
- ปฏิบัติงานด้วนการบริการแก่ผู้ป่วยที่มารับการตรวจวินิจฉัย
- ทำการรับนัด ออกใบนัด เช็คสิทธิ ซักถามประวัติ เตรียมความพร้อมผู้ป่วยก่อนได้รับการตรวจวินิจฉัย
- ช่วยเหลือพยาบาลในการดูแลผู้ป่วย
- สังเกตและจดบันทึกอาการของผู้ป่วย
คุณสมบัติ : -เพศหญิง, เพศชาย (หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือ รด.แล้ว) -สำเร็จการศึกษา ระดับ ม.6 ขึ้นไป หรือเทียบเท่า -จบหลักสูตรพนักงานผู้ช่วยพยาบาล 6 เดือน -บุคลิกดี มีใจรักบริการ ขยัน และสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี -สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี -หากมีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ปราจีนบุรี
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ปราจีนบุรี 1
พยาบาลวิชาชีพ

ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพ

หน้าที่รับผิดชอบ : - พยาบาลวิชาชีพ แผนก ผู้ป่วยนอก (OPD SURG WI)
- พยาบาลวิชาชีพ แผนก ห้องผ่าตัด (OR)
- พยาบาลวิชาชีพ แผนก ผู้ป่วยระยะวิกฤต (ICU)
- พยาบาลวิชาชีพ แผนก ทารกแรกกิด (NR)
- พยาบาลวิชาชีพ แผนก ทารกแรกกิดระยะวิกฤต (NICU)
- พยาบาลวิชาชีพ แผนก ห้องพักฟื้น (RR)
คุณสมบัติ : - อายุ 25 ปี ขึ้นไป - วุฒิการศึกษาปริญญาตรี พยาบาลศาสตร์ - มีใบประกอบอนุญาตวิชาชีพพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง - สามารถใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้ - มีใบประกอบโรคศิลปะ - มีทักษะในมาตรฐานการปฏิบัติการพยาบาล ทักษะการประสานงาน - มีทักษะในงานเวชระเบียน การบำรุงรักษาเครื่องมือ การรับเคลื่อนย้ายส่งมอบผู้ป่วย การรู้จักมอบหมายและติดตามงาน การแก้ปัญหา - มีความรับผิดชอบ บุคลิกดี คล่องแคล่ว รักงานบริการ - สามารถทำงานเป็นกะได้ - มีสุขภาพกายและจิตแข็งแรงสมบูรณ์ มีทักษะในการสื่อสาร มนุษย์สัมพันธ์ดี - สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ หลักฐานที่ต้องนำมาในวันสมัครงาน 1. รูปถ่ายภาพสีหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว หรือ 1.5 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) 2.สำเนาบัตรประชาชน 2 ฉบับ 3.สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ 4.สำเนาทะเบียนสมรสหย่า/สำเนาใบเปลี่ยนชื่อสกุล 5.สำเนาหนังสือรับรองวุฒิการศึกษา 1 ฉบับ (พร้อมตัวจริงเพื่อตรวจสอบ) 6.สำเนาใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) 2 ฉบับ (พร้อมตัวจริงเพื่อตรวจสอบ) 7.สำเนาใบปริญญาบัตร 1 ฉบับ (พร้อมตัวจริงเพื่อตรวจสอบ) 8.สำเนาใบประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล/พนักงานผู้ช่วย 2 ฉบับ (พร้อมตัวจริงเพื่อตรวจสอบ) เฉพาะตำแหน่ง 8.สำเนาใบประกอบวิชาชีพ ใบประกอบโรคศิลป์ 2 ฉบับ (พร้อมตัวจริงเพื่อตรวจสอบ) เฉพาะตำแหน่ง 9.สำเนาบัตรสภา 1 ฉบับ (พร้อมตัวจริงเพื่อตรวจสอบ) เฉพาะตำแหน่ง 10.สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร สด.8 หรือ สด.43 (เฉพาะเพศชาย) 11.ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ (สำหรับตำแหน่งที่เกี่ยวข้อง) 11.สำเนาเอกสารอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น หนังสือรับรองการทำงาน ใบฝึกอบรม เกียรติบัตร หรือประวัติย่อส่วนบุคคลำหรับใช้สมัครงาน (Resume) ***เอกสารการสมัครงานให้รับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ*** สามารถ Walk in เข้าไปเขียนใบสมัครได้ที่ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ปราจีนบุรี ติดต่อฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ชั้น 4 หรือโทร 037-627-000 ต่อ 4072 หรือจะส่ง CV หรือ Resume เข้ามาได้ที่ hr.kh.pbr@gmail.com พร้อมระบุ ตำแหน่ง เข้ามาด้วยนะคะ
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ปราจีนบุรี
จำนวน : 6 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ปราจีนบุรี 6
พยาบาลวิชาชีพห้องเด็กแรกเกิด (NR/NICU)

ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพห้องเด็กแรกเกิด (NR/NICU)

หน้าที่รับผิดชอบ : -ให้การพยาบาลผู้ป่วยตามมาตรฐานวิชาชีพ
-ปฏิบัติงานตามคำสั่งของแพทย์ หรือหัวหน้างาน
-ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ เภสัชกรรม เป็นต้น
คุณสมบัติ : -วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี คณะพยาบาลศาสตร์ -มีใบประกอบวิชาชีพพยาบาลและผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง -มีประสบการณ์ห้องคลอด หรือห้องเด็กแรกเกิด หรือห้องเด็กแรกเกิดวิกฤต ไม่น้อยกว่า 1 ปี -มีใจรักงานบริการ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่เป็นอย่างดี
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์ฯ อรัญประเทศ
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์ฯ อรัญประเทศ 1
พยาบาล ICN

ตำแหน่ง : พยาบาล ICN

หน้าที่รับผิดชอบ : -
คุณสมบัติ : 1. เพศหญิง อายุ 22 - 35 ปี 2. จบการศึกษา ปริญาตรีสาขาพยาบาลศาสตร์ 3. มีใบประกอบวิชาชีพ 4. ผ่านการอบรมหลักสูตรพยาบาลควบคุมการติดเชื้อ 3 เดือน 5. มีประสบการณ์ในสายงานจะได้รับพิจารณา
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี 1
นักเทคนิค Part Time

ตำแหน่ง : นักเทคนิค Part Time

หน้าที่รับผิดชอบ : -
คุณสมบัติ : -เพศชาย/หญิง อายุ 20 ปี ขึ้นไป -วุฒิปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์บัณฑิต (เทคนิคการแพทย์) -มีใบประกอบวิชาชีพ -ประสบการณ์ 0-3 ปีขึ้นไป -รักงานบริการ
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี 1
พยาบาลวิชาชีพ

ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพ

หน้าที่รับผิดชอบ : -
คุณสมบัติ : -วุฒิปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ -อายุ 20 ปีขึ้นไป -มีใบประกอบวิชาชีพ -ประสบการณ์ 0-3 ปี
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี
จำนวน : หลายอัตรา ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี หลายอัตรา
พยาบาลวิชาชีพห้องผ่าตัด (OR)

ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพห้องผ่าตัด (OR)

หน้าที่รับผิดชอบ : พยาบาลประจำพยาบาลประจำแผนกOR
คุณสมบัติ : 1.เพศหญิง 2.อายุ 24-35ปี 3.จบการศึกษาปริญญาตรีพยาบาลศาสตร์ 4.มีใบประกอบวิชาชีพพยาบาล 5.มีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี
จำนวน : 2 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี 2