ภาษา

ร่วมงานกับเรา

ค้นหางาน

ยินดีต้อนรับสู่โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ เรามุ่งมั่นในการบริการด้านสุขภาพ ด้วยคุณภาพสูงสุด โดยเชื่อมั่นว่า การผสมผสานความชำนาญของคณาจารย์แพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์จะช่วยส่งมอบสุขภาพ และความสุขให้แก่ผู้ป่วย และผู้ใช้บริการได้อย่างครบครัน โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ หวังเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างแรงบันดาลใจในการทำงาน เป็นที่ได้ร่วมแสดงศักยภาพ และพัฒนาทักษะร่วมกับทีมงานมืออาชีพของเรา
ตำแหน่ง สถานที่ประจำการ อัตรา
พนักงานทำความสะอาด

ตำแหน่ง : พนักงานทำความสะอาด

หน้าที่รับผิดชอบ : รายละเอียดงาน
- ทำความสะอาดห้องพักผู้ป่วยทั้งหมดตามที่กำหนดไว้
- จัดเก็บขยะในโรงพยาบาล ทั้งหมดตามพื้นที่รับผิดชอบ

สวัสดิการ
1. ค่ารักษาพยาบาล
2. ส่วนลดค่ารักษาพยาบาลสำหรับครอบครัวพนักงาน
3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
4. กิจกรรม และงานเลี้ยงประจำปี
5. ตรวจสุขภาพประจำปี
6. โบนัสประจำปี
7. ของขวัญวันเกิด และของเยี่ยมไข้สำหรับพนักงาน
8. สวัสดิการหอพักพนักงาน (สำหรับสายวิชาชีพ)
คุณสมบัติ : คุณสมบัติ
 - เพศหญิง อายุ 22-30 ปี
 - วุฒิการศึกษา : ม.3 ขึ้นไป
 - สามารถทำงานเป็นกะหมุนเวียนได้ หลักฐานที่ต้องน่ามาในวันสมัครงาน 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาวุฒิการศึกษา, สำเนา ทะเบียนสมรส/หย่า และสำเนาใบเปลี่ยนชื่อสกุล 2. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมแว่นตา ไม่สวมหมวก ขนาด 1 นิ้ว หรือ 1½ นิ้ว จํานวน 3 รูป 3. สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร สด.8 หรือ สด.43 4. ใบประกอบวิชาชีพ / ใบประกอบโรคศิลป์ 5. หนังสือรับรองการทํางาน 6. ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ (สำหรับตำแหน่งที่เกี่ยวข้อง) ***เอกสารการสมัครงานให้รับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ*** (รับสมัครทุกวันจันทร์-วันศุกร์ ยกเว้น วันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 09.00-15.00 น.) อาคารศูนย์การแพทย์เฉพาะทาง ชั้นลอย โทร. 053-910999 ต่อ 608 ( คุณชลดา) หรือส่งประวัติส่วนตัว พร้อมเอกสารประกอบการสมัครและระบุตำแหน่งที่สนใจสมัคร งาน มาได้ที่ Email : recruitment.hrksbr@gmail.com
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์
จำนวน : 4 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์ 4
PN / NA แผนก Ward 5A (KH-RAM)

ตำแหน่ง : PN / NA แผนก Ward 5A (KH-RAM)

หน้าที่รับผิดชอบ : - รายงานต่อผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลที่ควบคุมการดูแล เพือให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลที่ถูกต้องและปลอดภัย
- ตรวจสอบ และเตรียมพร้อมของเครื่องมือ อุปกรณ์ทางการแพทย์ให้เพียงพอพร้อมใช้อยู่ตลอดเวลา
- มีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านคุณภาพต่าง ๆ ที่ไ้ด้รับมอบหมายจากพยาบาลวิชาชีพหัวหน้าทีม
คุณสมบัติ : - วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 6 - มีใบประกาศนียบัตรหรือผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล หลักสูตร 1 ปี - มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 1 ปี - สามารถใช้คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานได้ในระดับดี สวัสดิการที่จะได้รับเบื้องต้นฯ - สิทธิประกันสังคม - เงินโบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ) - เงินปรับประจำปี (ตามผลการประเมิน) - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - สวัสดิการเยี่ยมไข้พนักงาน - สวัสดิการวันเกิดพนักงาน - สวัสดิการงานศพ (ญาติสายตรง) - สวัสดิการครอบครัวพนักงาน (ญาติสายตรง) - สวัสดิการชุดฟอร์มพนักงาน - อบรมเพิ่มเติมความรู้และทักษะการทำงานทั้งภายในและภายนอก - สิทธิสวัสดิอื่น ๆ อีกมากมาย สนใจร่วมงานกับเรา - ส่งประวัติการทำงานเข้ามาได้ที่ Skb3_hr@hotmail.co.th - โทร.02-3390000 ต่อ 4064-4065 แผนกบริหารงานบุคคล - เข้ามากรอกใบสมัครงานได้ที่แผนกบริหารงานบุคคล ชั้น 4 (วันจันทร์ - ศุกร์ 09.00-15.00 น.)
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง 1
ผู้จัดการแผนกคุณภาพ (KH-RAM)

ตำแหน่ง : ผู้จัดการแผนกคุณภาพ (KH-RAM)

หน้าที่รับผิดชอบ : - จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัย แผนงานบริหารความเสี่ยง แผนกงานกลยุทธ์และพัฒนาคุณภาพภายในโรงพยาบาล
- วางแผนการประยุกต์ใช้มาตรฐานระบบงานคุณภาพ และเครื่องมือคุณภาพ รวมถึงกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ ให้แก่หน่วยงานในโรงพยาบาล
- กำกับดูแล รักษาทีมให้สอดคล้องตามมาตรฐานวิชาชีพ , มาตรฐานระบบคุณงาน JCI
- การพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ติดตามความก้าวหน้าและให้คำปรึกษา สนับสนุน ส่งสริม ในการพัฒนาระบบคุณภาพภายในโรงพยาบาล
คุณสมบัติ : -สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์บัณฑิต หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง -สอบผ่านใบประกอบวิชาชีพ -สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ -บุคลิกดี มีใจรักบริการ ขยัน และสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี -สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี -มีประสบการณ์ บริหารจัดการด้านการพัฒนางานคุณภาพ โรงพยาบาล อย่างน้อย 5 ปี ขึ้นไปจะพิจารณาเป็นพิเศษ -มีมนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี มี Service Mind สวัสดิการที่จะได้รับเบื้องต้นฯ - สิทธิประกันสังคม - เงินโบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ) - เงินปรับประจำปี (ตามผลการประเมิน) - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - สวัสดิการเยี่ยมไข้พนักงาน - สวัสดิการวันเกิดพนักงาน - สวัสดิการงานศพ (ญาติสายตรง) - สวัสดิการครอบครัวพนักงาน (ญาติสายตรง) - สวัสดิการชุดฟอร์มพนักงาน - อบรมเพิ่มเติมความรู้และทักษะการทำงานทั้งภายในและภายนอก - สิทธิสวัสดิอื่น ๆ อีกมากมาย สนใจร่วมงานกับเรา - ส่งประวัติการทำงานเข้ามาได้ที่ Skb3_hr@hotmail.co.th - โทร.02-3390000 ต่อ 4064-4065 แผนกบริหารงานบุคคล - เข้ามากรอกใบสมัครงานได้ที่แผนกบริหารงานบุคคล ชั้น 4 (วันจันทร์ - ศุกร์ 09.00-15.00 น.)
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง 1
ผู้ช่วยทันตกรรม (KH-RAM)

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยทันตกรรม (KH-RAM)

หน้าที่รับผิดชอบ : - ช่วยแพทย์ตามที่ได้รับมอบหมาย
- ให้คำแนะนำผู้ป่วยเกี่ยวกับการรักษาสุขภาพช่องปากและฟัน
- รับบัตรผู้ป่วย เรียกผู้ป่วย เข้ารับการตรวจ
- ควบคุมดูแล ตรวจสอบ บำรุงรักษา เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์
- เบิกอุปกรณ์ เครื่องใช้เกี่ยวกับทันตกรรม
- อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ : - เพศ : ชาย , หญิง - อายุ : 23 ปีขึ้นไป - ระดับการศึกษา : ม.6 ขึ้นไป - ถ้ามีประสบการณ์ทำงานด้านผู้ช่วยทันตแพทย์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ - มีมนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี มี Service Mind สวัสดิการที่จะได้รับเบื้องต้นฯ - สิทธิประกันสังคม - เงินโบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ) - เงินปรับประจำปี (ตามผลการประเมิน) - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - สวัสดิการเยี่ยมไข้พนักงาน - สวัสดิการวันเกิดพนักงาน - สวัสดิการงานศพ (ญาติสายตรง) - สวัสดิการครอบครัวพนักงาน (ญาติสายตรง) - สวัสดิการชุดฟอร์มพนักงาน - อบรมเพิ่มเติมความรู้และทักษะการทำงานทั้งภายในและภายนอก - สิทธิสวัสดิอื่น ๆ อีกมากมาย สนใจร่วมงานกับเรา - ส่งประวัติการทำงานเข้ามาได้ที่ Skb3_hr@hotmail.co.th - โทร.02-3390000 ต่อ 4064-4065 แผนกบริหารงานบุคคล - เข้ามากรอกใบสมัครงานได้ที่แผนกบริหารงานบุคคล ชั้น 4 (วันจันทร์ - ศุกร์ 09.00-15.00 น.)
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง
จำนวน : 2 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง 2
พยาบาลวิชาชีพแผนกห้องผ่าตัด (KH-RAM)

ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพแผนกห้องผ่าตัด (KH-RAM)

หน้าที่รับผิดชอบ : - มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถปฏิบัติตามแผนที่กลยุทธ์ของหน่วยงานและองค์กรได้เป็นอย่างดี
- ให้การพยาบาลด้วยความเคารพในสิทธิผู้ป่วยและจริยธรรมวิชาชีพ
- ดูแลทำการพยาบาล หัตถการดูแลผู้ป่วยตามแผนการรักษา
- บริหารจัดการกรณีผู้ป่วยมีความต้องการหรือติดขัดในการรับบริการ ได้เป็นอย่างดีตามมาตรฐานวิชาชีพ
- ประเมินผู้ป่วยที่มีความจำเป็น เร่งด่วน ได้เป็นอย่างดีตามมาตรฐานวิชาชีพ
คุณสมบัติ : - วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีสาขาพยาบาลศาสตร์ - มีใบอนุญาติประกอบวิชาชีพ การพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง - มีประสบการณ์การทำงาน 1 ปีขึ้นไปจะพิจารณาเป็นพิเศษ - สามารถใช้คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานได้ในระดับดี สวัสดิการที่จะได้รับเบื้องต้นฯ - สิทธิประกันสังคม - เงินโบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ) - เงินปรับประจำปี (ตามผลการประเมิน) - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - สวัสดิการเยี่ยมไข้พนักงาน - สวัสดิการวันเกิดพนักงาน - สวัสดิการงานศพ (ญาติสายตรง) - สวัสดิการครอบครัวพนักงาน (ญาติสายตรง) - สวัสดิการชุดฟอร์มพนักงาน - อบรมเพิ่มเติมความรู้และทักษะการทำงานทั้งภายในและภายนอก - สิทธิสวัสดิอื่น ๆ อีกมากมาย สนใจร่วมงานกับเรา - ส่งประวัติการทำงานเข้ามาได้ที่ Skb3_hr@hotmail.co.th - โทร.02-3390000 ต่อ 4064-4065 แผนกบริหารงานบุคคล - เข้ามากรอกใบสมัครงานได้ที่แผนกบริหารงานบุคคล ชั้น 4 (วันจันทร์ - ศุกร์ 09.00-15.00 น.)
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง
จำนวน : 2 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง 2
พยาบาลวิชาชีพหน่วยศัลยกรรมกระดูกและข้อ (KH-RAM)

ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพหน่วยศัลยกรรมกระดูกและข้อ (KH-RAM)

หน้าที่รับผิดชอบ : - มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถปฏิบัติตามแผนที่กลยุทธ์ของหน่วยงานและองค์กรได้เป็นอย่างดี
- ให้การพยาบาลด้วยความเคารพในสิทธิผู้ป่วยและจริยธรรมวิชาชีพ
- ดูแลทำการพยาบาล หัตถการดูแลผู้ป่วยตามแผนการรักษา
- บริหารจัดการกรณีผู้ป่วยมีความต้องการหรือติดขัดในการรับบริการ ได้เป็นอย่างดีตามมาตรฐานวิชาชีพ
- ประเมินผู้ป่วยที่มีความจำเป็น เร่งด่วน ได้เป็นอย่างดีตามมาตรฐานวิชาชีพ
คุณสมบัติ : - วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีสาขาพยาบาลศาสตร์ - มีใบอนุญาติประกอบวิชาชีพ การพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง - มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 1 ปี - สามารถใช้คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานได้ในระดับดี สวัสดิการที่จะได้รับเบื้องต้นฯ - สิทธิประกันสังคม - เงินโบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ) - เงินปรับประจำปี (ตามผลการประเมิน) - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - สวัสดิการเยี่ยมไข้พนักงาน - สวัสดิการวันเกิดพนักงาน - สวัสดิการงานศพ (ญาติสายตรง) - สวัสดิการครอบครัวพนักงาน (ญาติสายตรง) - สวัสดิการชุดฟอร์มพนักงาน - อบรมเพิ่มเติมความรู้และทักษะการทำงานทั้งภายในและภายนอก - สิทธิสวัสดิอื่น ๆ อีกมากมาย สนใจร่วมงานกับเรา - ส่งประวัติการทำงานเข้ามาได้ที่ Skb3_hr@hotmail.co.th - โทร.02-3390000 ต่อ 4064-4065 แผนกบริหารงานบุคคล - เข้ามากรอกใบสมัครงานได้ที่แผนกบริหารงานบุคคล ชั้น 4 (วันจันทร์ - ศุกร์ 09.00-15.00 น.)
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง 1
พยาบาลป้องกันการติดเชื้อแผนกคุณภาพ (KH-RAM)

ตำแหน่ง : พยาบาลป้องกันการติดเชื้อแผนกคุณภาพ (KH-RAM)

หน้าที่รับผิดชอบ : - วางแผนการดำเนินการระบบเฝ้าระวังและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล
- ร่วมกับคณะกรรมการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ (ICC) กำหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานของโรงพยาบาลโดยให้สอดคล้องกับมาตรฐานคุณภาพ HA , JCI
- นำนโนบาย แผนงาน ตลอดจนติดตามกำกับดูแล ด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อเพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดการติดเชื้อในโรงพยาบาลให้นอยที่สุด
- บริหารจัดการระบบงานและทรัพยากรเพื่อสนับสนุนงานด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ
- สนับสนุน ประสานงาน ให้คำแนะนำ เป็นที่ปรึกษา ในการพัฒนาด้านป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ
- จัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอนามัยของผู้ป่วย และบุคลากรทางการแพทย์
คุณสมบัติ : - วุฒิการศึกษาปริญญา หรือ ปริญาโท - ประกาศนียบัตร ใบรับรองทางวิชาชีพ ใบอนุญาติทางสาขาพยาบาลควบคุมโรคติดเชื้อ อย่างน้อย 4 เดือน - การพยาบาลและผดุงครรภ์ชั้น 1 - ปฏิบัติการด้านการพยาบาลผู้ป่วยในหรือผู้ป่วยนอกอย่างน้อย 5 ปี และด้านการควบคุมการติดเชื้ออย่างน้อย 2 ปี - สามารถใช้คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานได้ในระดับดี สวัสดิการที่จะได้รับเบื้องต้นฯ - สิทธิประกันสังคม - เงินโบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ) - เงินปรับประจำปี (ตามผลการประเมิน) - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - สวัสดิการเยี่ยมไข้พนักงาน - สวัสดิการวันเกิดพนักงาน - สวัสดิการงานศพ (ญาติสายตรง) - สวัสดิการครอบครัวพนักงาน (ญาติสายตรง) - สวัสดิการชุดฟอร์มพนักงาน - อบรมเพิ่มเติมความรู้และทักษะการทำงานทั้งภายในและภายนอก - สิทธิสวัสดิอื่น ๆ อีกมากมาย สนใจร่วมงานกับเรา - ส่งประวัติการทำงานเข้ามาได้ที่ Skb3_hr@hotmail.co.th - โทร.02-3390000 ต่อ 4064-4065 แผนกบริหารงานบุคคล - เข้ามากรอกใบสมัครงานได้ที่แผนกบริหารงานบุคคล ชั้น 4 (วันจันทร์ - ศุกร์ 09.00-15.00 น.)
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง 1
ผู้จัดการบริหารความเสี่ยง (KH-RAM)

ตำแหน่ง : ผู้จัดการบริหารความเสี่ยง (KH-RAM)

หน้าที่รับผิดชอบ : - บริหารจัดการอุบัติการณ์และข้อร้องเรียนลูกค้าที่เป็นอุบัติการณ์และเหตุพึงสังวร
- ติดตามผลการบริหารความเสี่ยงและการจัดการอุบัติการณ์ของโรงพยาบาล
- สำรวจวัฒนธรรมความปลอดภัยเพื่อให้ผู้รับบริการและบุคลากรปลอดภัย เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพที่โรงพยาบาลได้รับการรับรอง JCI และ HA
- วางแผนงานพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงและการจัดการอุบัติการณ์
คุณสมบัติ : - วุฒิการศึกษาปริญาตรี / ปริญาโท ในสาขาพยาบาลศาสตร์ , วิชาชีพด้านการแพทย์ , สาธารณสุขศาสตร์ - หากผ่านการอบรมด้านการจัดการและบริหารความเสี่ยงจะพิจารณาเป็นพิเศษ - มีใบอนุญาติประกอบวิชาชีพ - มีประสบการณ์การทำงานด้านงานบริหารความเสี่ยงในโรงพยาบาลอย่างน้อย 1 ปี - มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ในระดับดี สวัสดิการที่จะได้รับเบื้องต้นฯ - สิทธิประกันสังคม - เงินโบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ) - เงินปรับประจำปี (ตามผลการประเมิน) - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - สวัสดิการเยี่ยมไข้พนักงาน - สวัสดิการวันเกิดพนักงาน - สวัสดิการงานศพ (ญาติสายตรง) - สวัสดิการครอบครัวพนักงาน (ญาติสายตรง) - สวัสดิการชุดฟอร์มพนักงาน - อบรมเพิ่มเติมความรู้และทักษะการทำงานทั้งภายในและภายนอก - สิทธิสวัสดิอื่น ๆ อีกมากมาย สนใจร่วมงานกับเรา - ส่งประวัติการทำงานเข้ามาได้ที่ Skb3_hr@hotmail.co.th - โทร.02-3390000 ต่อ 4064-4065 แผนกบริหารงานบุคคล - เข้ามากรอกใบสมัครงานได้ที่แผนกบริหารงานบุคคล ชั้น 4 (วันจันทร์ - ศุกร์ 09.00-15.00 น.)
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง 1
หัวหน้าแผนกเภสัชกร (KH-RAM)

ตำแหน่ง : หัวหน้าแผนกเภสัชกร (KH-RAM)

หน้าที่รับผิดชอบ : - บริหารแผนกเภสัชกรรมในให้มีประสิทธิภาพ
- มีความรู้ความเข้าใจเรื่องยาอย่างถูกต้อง รวมถึงการจัดเก็บยา เวชภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์อื่น ๆให้ได้ตามมาตราฐาน สอดคล้องต่อนโยบายและบรรลุเป้าหมายขององค์กร
- เตรียมจ่ายยา ให้คำปรึกษาด้านยา แก่ผู้มาใช้บริการ
คุณสมบัติ : สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเภสัชศาสตร์ -สอบผ่านใบประกอบวิชาชีพ -บุคลิกดี มีใจรักบริการ ขยัน และสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี -สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี -มีประสบการณ์ บริหารจัดการด้านการพัฒนางานคุณภาพ โรงพยาบาล อย่างน้อย 3 ปี ขึ้นไปจะพิจารณาเป็นพิเศษ -มีมนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี มี Service Mind สวัสดิการ - ประกันสังคม - มีโบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ) - ปรับประจำปี (ตามผลการประเมิน) - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาล , สวัสดิการของเยี่ยมไข้สำหรับพนักงาน - สิทธิสวัสดิการครอบครัว - สิทธิสวัสดิการกรณีฌาปนกิจญาติสายตรง - สิทธิสวัสดิการชุดพนักงาน - กิจกรรมงานปีใหม่ , กิจกรรมวันเกิดพนักงาน และ กิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย - อบรมเพิ่มเติมความรู้ ทั้ง ภายในและภายนอก - สิทธิสวัสดิอื่น ๆ อีกมากมาย สนใจร่วมงานกับเรา - ส่งเรซูเม่เข้ามาได้ที่ Skb3_hr@hotmail.co.th - โทร.02-3390000 ต่อ 4064-4065 - เข้ามากรอกใบสมัครงานได้ที่แผนกบริหารงานบุคคล ชั้น 4 (วันจันทร์ - ศุกร์ 08.00-15.00 น.)
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง 1
หัวหน้าหน่วยช่างเครื่องมือแพทย์ (KH-RAM)

ตำแหน่ง : หัวหน้าหน่วยช่างเครื่องมือแพทย์ (KH-RAM)

หน้าที่รับผิดชอบ : - ให้บริการดูแลรักษาการซ่อมแซมเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์
- ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการติดตั้งเครื่องมือแพทย์ ทดสอบ พร้อมใช้งาน ให้เป็นมาตรฐานและปลอดภัยอยู่เสมอ
- จัดทำทะเบียนประวัติเครื่องมือทางการแพทย์ รวมถึงทะเบียนเกี่ยวกับงานซ่อมบำรุงรักษา
- จัดทำแผนการบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์ประจำปี
- จัดทำคู่มือการใช้งานและดูแลรักษาเบื้องต้นประจำตัวเครื่อง
- ควบคุมทะเบียน แผนงานและเอกสารต่าง ๆ ให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
- ประสานงานกับหน่วยงานภายใน เกี่ยวกับงานซ่อมและการใช้งานเครื่องที่ถูกต้อง
- ประสานงานกับบริษัทผู้ผลิต เกี่ยวกับอาการชำรุดของเครื่องและหาทางแก้ไขปัญหา
- ประสานงานกับทางจัดซื้อ เกี่ยวกับการจัดหาบริษัทซ่อมแซมและอะไหล่ทดแทน
คุณสมบัติ : - วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง - มีใบประกอบโรคศิลปะ - มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 2 ปี - หากผ่านงานโรงพยาบาลมาจะพิจารณาเป็นพิเศษ - สามารถใช้คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานได้ในระดับดี สวัสดิการที่จะได้รับเบื้องต้นฯ - สิทธิประกันสังคม - เงินโบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ) - เงินปรับประจำปี (ตามผลการประเมิน) - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - สวัสดิการเยี่ยมไข้พนักงาน - สวัสดิการวันเกิดพนักงาน - สวัสดิการงานศพ (ญาติสายตรง) - สวัสดิการครอบครัวพนักงาน (ญาติสายตรง) - สวัสดิการชุดฟอร์มพนักงาน - อบรมเพิ่มเติมความรู้และทักษะการทำงานทั้งภายในและภายนอก - สิทธิสวัสดิอื่น ๆ อีกมากมาย สนใจร่วมงานกับเรา - ส่งประวัติการทำงานเข้ามาได้ที่ Skb3_hr@hotmail.co.th - โทร.02-3390000 ต่อ 4064-4065 แผนกบริหารงานบุคคล - เข้ามากรอกใบสมัครงานได้ที่แผนกบริหารงานบุคคล ชั้น 4 (วันจันทร์ - ศุกร์ 09.00-15.00 น.)
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง 1
พยาบาลวิชาชีพ ICU (KH-RAM)

ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพ ICU (KH-RAM)

หน้าที่รับผิดชอบ : - มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถปฏิบัติตามแผนที่กลยุทธ์ของหน่วยงานและองค์กรได้เป็นอย่างดี
- ให้การพยาบาลด้วยความเคารพในสิทธิผู้ป่วยและจริยธรรมวิชาชีพ
- ดูแลทำการพยาบาล หัตถการดูแลผู้ป่วยตามแผนการรักษา
- บริหารจัดการกรณีผู้ป่วยมีความต้องการหรือติดขัดในการรับบริการ ได้เป็นอย่างดีตามมาตรฐานวิชาชีพ
- ประเมินผู้ป่วยที่มีความจำเป็น เร่งด่วน ได้เป็นอย่างดีตามมาตรฐานวิชาชีพ
คุณสมบัติ : - วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีสาขาพยาบาลศาสตร์ - มีใบอนุญาติประกอบวิชาชีพ การพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง - ผ่านการอบรม การกู้ชีพ ขั้นพื้นฐาน Basic Life Support (BLS) และ (ACLS) - มีประสบการณ์การทำงานด้านการดูแลคนไข้ ICU อย่างน้อย 1-2 ปี - สามารถใช้คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานได้ในระดับดี สวัสดิการที่จะได้รับเบื้องต้นฯ - สิทธิประกันสังคม - เงินโบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ) - เงินปรับประจำปี (ตามผลการประเมิน) - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - สวัสดิการเยี่ยมไข้พนักงาน - สวัสดิการวันเกิดพนักงาน - สวัสดิการงานศพ (ญาติสายตรง) - สวัสดิการครอบครัวพนักงาน (ญาติสายตรง) - สวัสดิการชุดฟอร์มพนักงาน - อบรมเพิ่มเติมความรู้และทักษะการทำงานทั้งภายในและภายนอก - สิทธิสวัสดิอื่น ๆ อีกมากมาย สนใจร่วมงานกับเรา - ส่งประวัติการทำงานเข้ามาได้ที่ Skb3_hr@hotmail.co.th - โทร.02-3390000 ต่อ 4064-4065 แผนกบริหารงานบุคคล - เข้ามากรอกใบสมัครงานได้ที่แผนกบริหารงานบุคคล ชั้น 4 (วันจันทร์ - ศุกร์ 09.00-15.00 น.)
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง 1
เภสัชกร (KH-RAM)

ตำแหน่ง : เภสัชกร (KH-RAM)

หน้าที่รับผิดชอบ : - มีความรู้ความเข้าใจเรื่องยาอย่างถูกต้อง รวมถึงการจัดเก็บยา เวชภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ
ได้ตามมาตราฐาน สอดคล้องต่อนโยบายและบรรลุเป้าหมายขององค์กร
- เตรียมจ่ายยา ให้คำปรึกษาด้านยา แก่ผู้มาใช้บริการ
คุณสมบัติ : - วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีคณะเภสัชศาสตร์บัณฑิต - มีใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม - หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ สวัสดิการที่จะได้รับเบื้องต้นฯ - สิทธิประกันสังคม - เงินโบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ) - เงินปรับประจำปี (ตามผลการประเมิน) - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - สวัสดิการเยี่ยมไข้พนักงาน - สวัสดิการวันเกิดพนักงาน - สวัสดิการงานศพ (ญาติสายตรง) - สวัสดิการครอบครัวพนักงาน (ญาติสายตรง) - สวัสดิการชุดฟอร์มพนักงาน - อบรมเพิ่มเติมความรู้และทักษะการทำงานทั้งภายในและภายนอก - สิทธิสวัสดิอื่น ๆ อีกมากมาย สนใจร่วมงานกับเรา - ส่งประวัติการทำงานเข้ามาได้ที่ Skb3_hr@hotmail.co.th - โทร.02-3390000 ต่อ 4064-4065 แผนกบริหารงานบุคคล - เข้ามากรอกใบสมัครงานได้ที่แผนกบริหารงานบุคคล ชั้น 4 (วันจันทร์ - ศุกร์ 09.00-15.00 น.)
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง
จำนวน : 3 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง 3
PN / NA แผนกผู้ป่วยนอกประกันสังคม (KH-RAM)

ตำแหน่ง : PN / NA แผนกผู้ป่วยนอกประกันสังคม (KH-RAM)

หน้าที่รับผิดชอบ : - รายงานต่อผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลที่ควบคุมการดูแล เพือให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลที่ถูกต้องและปลอดภัย
- ตรวจสอบ และเตรียมพร้อมของเครื่องมือ อุปกรณ์ทางการแพทย์ให้เพียงพอพร้อมใช้อยู่ตลอดเวลา
- มีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านคุณภาพต่าง ๆ ที่ไ้ด้รับมอบหมายจากพยาบาลวิชาชีพหัวหน้าทีม
คุณสมบัติ : - วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 6 - มีใบประกาศนียบัตรหรือผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล หลักสูตร 1 ปี - มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 1 ปี - สามารถใช้คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานได้ในระดับดี สวัสดิการที่จะได้รับเบื้องต้นฯ - สิทธิประกันสังคม - เงินโบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ) - เงินปรับประจำปี (ตามผลการประเมิน) - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - สวัสดิการเยี่ยมไข้พนักงาน - สวัสดิการวันเกิดพนักงาน - สวัสดิการงานศพ (ญาติสายตรง) - สวัสดิการครอบครัวพนักงาน (ญาติสายตรง) - สวัสดิการชุดฟอร์มพนักงาน - อบรมเพิ่มเติมความรู้และทักษะการทำงานทั้งภายในและภายนอก - สิทธิสวัสดิอื่น ๆ อีกมากมาย สนใจร่วมงานกับเรา - ส่งประวัติการทำงานเข้ามาได้ที่ Skb3_hr@hotmail.co.th - โทร.02-3390000 ต่อ 4064-4065 แผนกบริหารงานบุคคล - เข้ามากรอกใบสมัครงานได้ที่แผนกบริหารงานบุคคล ชั้น 4 (วันจันทร์ - ศุกร์ 09.00-15.00 น.)
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง 1
ช่างเครื่องมือแพทย์ (KH-RAM)

ตำแหน่ง : ช่างเครื่องมือแพทย์ (KH-RAM)

หน้าที่รับผิดชอบ : - ให้บริการดูแลรักษาการซ่อมแซมเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์
- ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการติดตั้งเครื่องมือแพทย์ ทดสอบ พร้อมใช้งาน ให้เป็นมาตรฐานและปลอดภัยอยู่เสมอ
- จัดทำทะเบียนประวัติเครื่องมือทางการแพทย์ รวมถึงทะเบียนเกี่ยวกับงานซ่อมบำรุงรักษา
- จัดทำแผนการบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์ประจำปี
- จัดทำคู่มือการใช้งานและดูแลรักษาเบื้องต้นประจำตัวเครื่อง
- ควบคุมทะเบียน แผนงานและเอกสารต่าง ๆ ให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
- ประสานงานกับหน่วยงานภายใน เกี่ยวกับงานซ่อมและการใช้งานเครื่องที่ถูกต้อง
- ประสานงานกับบริษัทผู้ผลิต เกี่ยวกับอาการชำรุดของเครื่องและหาทางแก้ไขปัญหา
- ประสานงานกับทางจัดซื้อ เกี่ยวกับการจัดหาบริษัทซ่อมแซมและอะไหล่ทดแทน
คุณสมบัติ : - วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง - มีใบประกอบโรคศิลปะ - มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 1 ปี - หากผ่านงานโรงพยาบาลมาจะพิจารณาเป็นพิเศษ - สามารถใช้คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานได้ในระดับดี สวัสดิการที่จะได้รับเบื้องต้นฯ - สิทธิประกันสังคม - เงินโบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ) - เงินปรับประจำปี (ตามผลการประเมิน) - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - สวัสดิการเยี่ยมไข้พนักงาน - สวัสดิการวันเกิดพนักงาน - สวัสดิการงานศพ (ญาติสายตรง) - สวัสดิการครอบครัวพนักงาน (ญาติสายตรง) - สวัสดิการชุดฟอร์มพนักงาน - อบรมเพิ่มเติมความรู้และทักษะการทำงานทั้งภายในและภายนอก - สิทธิสวัสดิอื่น ๆ อีกมากมาย สนใจร่วมงานกับเรา - ส่งประวัติการทำงานเข้ามาได้ที่ Skb3_hr@hotmail.co.th - โทร.02-3390000 ต่อ 4064-4065 แผนกบริหารงานบุคคล - เข้ามากรอกใบสมัครงานได้ที่แผนกบริหารงานบุคคล ชั้น 4 (วันจันทร์ - ศุกร์ 09.00-15.00 น.)
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง 1
Application Support IT (KH-RAM)

ตำแหน่ง : Application Support IT (KH-RAM)

หน้าที่รับผิดชอบ : - รับผิดชอบงานที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ งานจัดทำรายงาน แบบฟอมร์จากคอมพิวเตอร์
- ดูแลแก้ปัญหาเกี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์
- ปฏิบัติงานตามนโยบายของแผนก IT ให้สอดคล้องและตอบสนองต่อนโยบายโรงพยาบาล
คุณสมบัติ : - วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีสาขาคอมพิวเตอร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง - สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี - หากมีประสบการณ์โรงพยาบาลจะพิจารณาเป็นพิเศษ สวัสดิการที่จะได้รับเบื้องต้นฯ - สิทธิประกันสังคม - เงินโบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ) - เงินปรับประจำปี (ตามผลการประเมิน) - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - สวัสดิการเยี่ยมไข้พนักงาน - สวัสดิการวันเกิดพนักงาน - สวัสดิการงานศพ (ญาติสายตรง) - สวัสดิการครอบครัวพนักงาน (ญาติสายตรง) - สวัสดิการชุดฟอร์มพนักงาน - อบรมเพิ่มเติมความรู้และทักษะการทำงานทั้งภายในและภายนอก - สิทธิสวัสดิอื่น ๆ อีกมากมาย สนใจร่วมงานกับเรา - ส่งประวัติการทำงานเข้ามาได้ที่ Skb3_hr@hotmail.co.th - โทร.02-3390000 ต่อ 4064-4065 แผนกบริหารงานบุคคล - เข้ามากรอกใบสมัครงานได้ที่แผนกบริหารงานบุคคล ชั้น 4 (วันจันทร์ - ศุกร์ 09.00-15.00 น.)
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง 1