ภาษา

ร่วมงานกับเรา

ค้นหางาน

ยินดีต้อนรับสู่โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ เรามุ่งมั่นในการบริการด้านสุขภาพ ด้วยคุณภาพสูงสุด โดยเชื่อมั่นว่า การผสมผสานความชำนาญของคณาจารย์แพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์จะช่วยส่งมอบสุขภาพ และความสุขให้แก่ผู้ป่วย และผู้ใช้บริการได้อย่างครบครัน โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ หวังเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างแรงบันดาลใจในการทำงาน เป็นที่ได้ร่วมแสดงศักยภาพ และพัฒนาทักษะร่วมกับทีมงานมืออาชีพของเรา
ตำแหน่ง สถานที่ประจำการ อัตรา
ผู้ตรวจการพยาบาล Full time / Part time

ตำแหน่ง : ผู้ตรวจการพยาบาล Full time / Part time

หน้าที่รับผิดชอบ : - เป็นผู้ให้คำปรึกษา และ ประสานงานด้านการพยาบาลกับทีมบุคลากรทางการพยาบาล
- บริหารจัดการแก้ไขปัญหา กำกับ ดูแล ติดตาม ประเมินการใช้ทรัพยากรบุคคล
- บริหารอัตรากำลังให้เพียงพอในการให้บริการผู้ป่วย
- ควบคุม กำกับ ดูแลการให้บริการพยาบาลอย่างมีคุณภาพ ตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน และมาตรฐานวิชาชีพ
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
คุณสมบัติ : คุณสมบัติ : - เพศ หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป - วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์บัณฑิต - สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี - มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ - มีความรับผิดชอบในหน้าที่การงานที่ได้รับมอบหมาย - สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี - มีมนุษย์สัมพันธ์ และบุคลิกภาพดี มีใจรักบริการ ขยัน สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี - หากมีประสบการณ์เฉพาะหน่วยงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ - มีคุณธรรม ซื่อสัตย์ มีวิจารณญาณ เชียวชาญเฉพาะทางด้านการพยาบาลที่รับผิดชอบ มีวินัย และมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ สวัสดิการ 1. ค่ารักษาพยาบาลสำหรับพนักงาน และญาติสายตรง 2. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 3. ประกันสังคม 4. ตรวจสุขภาพประจำปี 5. โบนัสประจำปี หลักฐานที่ต้องนำมาในวันสมัครงาน 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาวุฒิการศึกษา, สำเนาทะเบียนสมรส/หย่า และสำเนาใบเปลี่ยนชื่อสกุล 2. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมแว่นตา ไม่สวมหมวก ขนาด 1นิ้ว หรือ 1½ นิ้ว จำนวน 3 รูป 3. สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร สด.8 หรือ สด.43 4. ใบประกอบวิชาชีพ / ใบประกอบโรคศิลป์ 5. หนังสือรับรองการทำงาน 6.ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ (สำหรับตำแหน่งที่เกี่ยวข้อง) ***เอกสารการสมัครงานให้รับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ*** สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (รับสมัครทุกวันจันทร์-วันศุกร์ ยกเว้น วันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 09.00-17.00 น.) โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอณืเนชั่นแนล อรัญประเทศ 885 ม.5 ถนนสุวรรณศร ตำบล บ้านใหม่หนองไทร อำเภอ อรัญประเทศ สระแก้ว 27120 โทร. 03-7640000 หรือ 094-6678118 (คุณเจมส์) หรือส่ง Resume มาได้ที่เมล์ hr.kihart@gmail.com
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์ฯ อรัญประเทศ
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์ฯ อรัญประเทศ 1
ผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล

หน้าที่รับผิดชอบ : - ร่วมกำหนดนโยบาย เป้าหมาย และกลยุทธ์ขององค์กร เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารดำเนินงาน วางแผนงบประมาณ และบริหารควบคุมต้นทุนค่าใช้จ่ายของสายงาน เพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่ายให้แก่องค์กร
- วางแผนจัดสรรอัตรากำลังคนภายในสายงานให้เหมาะสม เพื่อจัดเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานให้สอดคล้องกับทิศทางและความต้องการขององค์กร
- วางแผน และบริหารติดตามการพัฒนาความรู้ และทักษะของงานปฏิบัติการ
- ติดตามการพยาบาลดูแลลูกค้าในช่วงพักฟื้นให้เป็นไปตามมาตรฐาน
- บริหารติดตามการประสานงานแพทย์ และการจัดคิวนัดหมาย เพื่อวางแผน และจัดเตรียมความพร้อมสำหรับการปฏิบัติงานให้แก่แพทย์และฝ่ายงานที่เกี่ยวข้อง
- วางแผน และบริหารคลังสินค้าให้เป็นระบบระเบียบ และมีความปลอดภัย เพื่อป้องกันการสูญหาย และรักษาคุณภาพของสินค้า วางแผนพัฒนา
- บริหารระบบข้อมูลคลังสินค้า เพื่อให้มีความถูกต้องตามความเป็นจริง สามารถตรวจสอบได้
- รายงานผลการดำเนินงานในภาพรวมของสายงาน เพื่อรายงานและนำเสนอแก่ผู้บริหาร
- ให้คำแนะนำ เป็นที่ปรึกษา และวิเคราะห์แก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในสายงาน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่น และมีประสิทธิภาพ
- ศึกษา วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นในสายงาน และพัฒนาปรับปรุงมาตรฐานการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และลดต้นทุนค่าใช้จ่าย
- มีส่วนร่วมในการนำเสนอแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงองค์กรในภาพรวมให้มีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันขององค์กร ศึกษา
- ติดตามข่าวสารความรู้ และเทคโนโลยีใหม่ๆที่เกี่ยวกับสินค้าและบริการขององค์กร เพื่อนำมาพัฒนาประยุกต์ใช้ในการทำงาน
คุณสมบัติ : คุณสมบัติ : - เพศ : ชาย/หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป - ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป ด้านพยาบาลศาสตร์ -ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ - เป็นสมาชิกการพยาบาล - มีประสบการณ์ด้านผู้อำนวยการพยาบาลอย่างน้อย 3 ปี - มีประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการอย่างน้อย 3 ปี - มีทักษะในการสื่อสาร มีมนุษย์สัมพันธ์และบุคลิกภาพดี สามารถทำงานเป็นทีม ไหวพริบดีและมีความละเอียดรอบคอบ - มีภาวะความเป็นผู้นำ - มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป และอุปกรณ์สำนักงานได้ดี - มีทักษะ การ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาไทยและภาษาอังกฤษในระดับดี สวัสดิการ 1. ค่ารักษาพยาบาลสำหรับพนักงาน และญาติสายตรง 2. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 3. ประกันสังคม 4. ตรวจสุขภาพประจำปี 5. โบนัสประจำปี หลักฐานที่ต้องนำมาในวันสมัครงาน 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาวุฒิการศึกษา, สำเนาทะเบียนสมรส/หย่า และสำเนาใบเปลี่ยนชื่อสกุล 2. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมแว่นตา ไม่สวมหมวก ขนาด 1นิ้ว หรือ 1½ นิ้ว จำนวน 3 รูป 3. สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร สด.8 หรือ สด.43 4. ใบประกอบวิชาชีพ / ใบประกอบโรคศิลป์ 5. หนังสือรับรองการทำงาน 6.ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ (สำหรับตำแหน่งที่เกี่ยวข้อง) ***เอกสารการสมัครงานให้รับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ*** สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (รับสมัครทุกวันจันทร์-วันศุกร์ ยกเว้น วันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 09.00-15.00 น.) โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อรัญประเทศ ถนนสุวรรณศร ตำบล บ้านใหม่หนองไทร อำเภอ อรัญประเทศ สระแก้ว 27120 โทร. 02-8369970 (คุณบอย) หรือส่ง Resume มาได้ที่เมล์ hr@bangkokchainhospital.com
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์ฯ อรัญประเทศ
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์ฯ อรัญประเทศ 1
พยาบาล ICN

ตำแหน่ง : พยาบาล ICN

หน้าที่รับผิดชอบ : พยาบาล ICN
คุณสมบัติ : จบ ป.ตรี พยาบาลศาสตร์ มีใบประกอบวิชาชีพ เพศ หญิง อายุไม่เกิน 40 ปี มีประสบการณื อย่างน้อย 1-2 ปีขึ้นไป ผ่านการอบรมหลักสูตรเฉพาะทางการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค 1
ผู้ช่วยห้องปฏิบัติการสวนหัวใจ

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยห้องปฏิบัติการสวนหัวใจ

หน้าที่รับผิดชอบ : ปฏิบัติงานในห้อง Cath Lab
คุณสมบัติ : 1.เพศชาย / หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป 2.จบม.6 ขึ้นไป 3.เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วเท่านั้น 4.ทำงานเป็นตารางเวรได้ 5.สามารถทำงานเป็นทีมได้ 6.มีความคิดเชิงบวก มีจิตใจในงานรักบริการ
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง
จำนวน : 2 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง 2
นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก

ตำแหน่ง : นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก

หน้าที่รับผิดชอบ : ปฏิบัติงานในห้อง Cath Lab
คุณสมบัติ : 1.เพศชาย / หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป 2.เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วเท่านั้น 3.มีใบประกอบโรคศิลปะแล้วเท่านั้น 4.ทำงานเป็นตารางเวรได้ 5.สามารถทำงานเป็นทีมได้ 6.มีความคิดเชิงบวก มีจิตใจในงานรักบริการ
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง
จำนวน : 2 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง 2
พยาบาลห้องปฏิบัติการสวนหัวใจ

ตำแหน่ง : พยาบาลห้องปฏิบัติการสวนหัวใจ

หน้าที่รับผิดชอบ : - ให้บริการทางด้านการพยาบาลแก่ผู้ป่วยใน Cath Lab
- ดูแลผู้ป่วยวิกฤตเฉพาะทางด้านหัวใจ
คุณสมบัติ : 1.เพศชาย / หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป 2.เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว 3.มีใบประกอบโรคศิลปะแล้วเท่านั้น 4.สามารถทำงานเป็นทีมได้ 5.หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง
จำนวน : 2 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง 2
แพทย์ Full Time และ Part Time ทุกสาขา

ตำแหน่ง : แพทย์ Full Time และ Part Time ทุกสาขา

หน้าที่รับผิดชอบ : หน้าที่รับผิดชอบ :
- แพทย์อายุรกรรมทั่วไป (Full Time)
- ออกตรวจผู้ป่วยใน, ผู้ป่วยนอก, เป็นที่ปรึกษา และร่วมผ่าตัด
แพทย์ทั่วไป (Part Time)
- ออกตรวจผู้ป่วยประกันสังคม หรือห้องฉุกเฉิน
คุณสมบัติ : คุณสมบัติ : - เพศ : ชาย / หญิง อายุ 21 ปีขึ้นไป - วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี แพทยศาสตร์บัณฑิต และ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ - สามารถทำงานเป็นกะหมุนเวียนได้ - บุคลิกภาพดี สุภาพแข็งแรง - มีความรับผิดชอบในหน้าที่การงานที่ได้รับมอบหมาย - บุคลิกดี มีใจรักบริการ ขยัน และสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี - สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี - มีประสบการณ์ในการทำงาน และเป็นคนในพื้นที่ จะพิจารณาเป็นพิเศษ หลักฐานที่ต้องนำมาในวันสมัครงาน 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาวุฒิการศึกษา, สำเนาทะเบียนสมรส/หย่า และสำเนาใบเปลี่ยนชื่อสกุล 2. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมแว่นตา ไม่สวมหมวก ขนาด 1นิ้ว หรือ 1½ นิ้ว จำนวน 3 รูป 3. สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร สด.8 หรือ สด.43 4. ใบประกอบวิชาชีพ / ใบประกอบโรคศิลป์ 5. หนังสือรับรองการทำงาน 6.ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ (สำหรับตำแหน่งที่เกี่ยวข้อง) ***เอกสารการสมัครงานให้รับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ*** สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (รับสมัครทุกวันจันทร์-วันศุกร์ ยกเว้น วันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 09.00-15.00 น.) โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อรัญประเทศ ถนนสุวรรณศร ตำบล บ้านใหม่หนองไทร อำเภอ อรัญประเทศ สระแก้ว 27120 โทร. 02-8369970 หรือส่ง Resume มาได้ที่เมล์ hr@bangkokchainhospital.com
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์ฯ อรัญประเทศ
จำนวน : หลายอัตรา ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์ฯ อรัญประเทศ หลายอัตรา
พยาบาลวิสัญญี

ตำแหน่ง : พยาบาลวิสัญญี

หน้าที่รับผิดชอบ : -ดูแลเฝ้าระวังผู้ป่วยหลังให้ยาระงับความรู้สึกในห้องพักฟื้นจนปลอดภัยและส่งกลับหอ ผู้ป่วย
- ดูแลให้ยาระงับปวดผู้ป่วยหลังผ่าตัด
คุณสมบัติ : -เพศ ชาย / หญิง อายุไม่เกิน 45 ปี -จบปริญาตรีสาขาการพยาบาล -ผ่านการอบรมหลักสูตรวิชาวิสัญญีพยาบาล 1 ปี -มีความขยัน อดทน และมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี -สามารถทำงานเป็นกะได้
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง 1
ผู้จัดการแผนกบัญชี

ตำแหน่ง : ผู้จัดการแผนกบัญชี

หน้าที่รับผิดชอบ : ผู้จัดการลงรหัสโรค MIS
คุณสมบัติ : วุฒิการศึกษา : ป.ตรี, โท สาขา : พยาบาลศาสตร์/ผ่านการอบรมCoder เพศ : หญิง
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค 1
UR Nurse

ตำแหน่ง : UR Nurse

หน้าที่รับผิดชอบ : - ประสานงานสิทธิ์ของผู้ป่วย
คุณสมบัติ : - เพศ ชาย / หญิง อายุไม่เกิน 45 ปี - วุฒิ ป.ตรี พยาบาลศาสตร์ - มีประสบการณ์อย่างน้อย 1ปี - มีใบประกอบวิชาชีพ - มีประสบการณ์งานประสานสิทธิ์ผู้ป่วย อย่างน้อย 6 เดือน
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง 1
นักโภชนากร

ตำแหน่ง : นักโภชนากร

หน้าที่รับผิดชอบ : - กำหนดรายการอาหารผู้ป่วยให้ตรงกับแผนการรักษาของแพทย์
- จัดทำการขอซื้อของสด ของแห้ง ให้ตรงกับรายการอาหารที่กำหนด
- ตรวจสอบจำนวนอาหารผู้ป่วยให้ตรงกับ Ward
- ตรวจสอบคุณภาพอาหาร
- ควบคุมดูแลอาหารผู้ป่วย / ควบคุมดูแลการจัดอาหาร
คุณสมบัติ : - วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี คหกรรมศาสตร์ สาขาอาหารและโภชนาการ - เพศชาย, หญิง (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร) - มีบุคคลิกดี - มีสุขอนามัยที่ดี - มีมนุษย์สัมพันธ์ดี - มีประสบการณ์ด้านงานรพ.
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง 1
นักรังสีเทคนิค

ตำแหน่ง : นักรังสีเทคนิค

หน้าที่รับผิดชอบ : - ทำการ X-Ray ให้กับผู้ป่วย
คุณสมบัติ : - เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป - วุฒิปริญญาตรี ในสาขารังสีเทคนิค - มีใบประกอบวิชาชีพ - มีมนุษยสัมพันธ์ดี ขยัน อดทน
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง 1
ผู้ตรวจการพยาบาล Full time / Part time

ตำแหน่ง : ผู้ตรวจการพยาบาล Full time / Part time

หน้าที่รับผิดชอบ : - ผู้ตรวจการพยาบาล นอกเวลา ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการ รพ.นอกเวลา
คุณสมบัติ : - วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการพยาบาล - มีประสบการณ์ด้านการบริหาร รพ. - อายุ 27 ปีขึ้นไป
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง 1
พยาบาลวิชาชีพ

ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพ

หน้าที่รับผิดชอบ : - ดูแลให้การพยาบาลผู้ป่วย ตามคำสั่งแพทย์
คุณสมบัติ : - เพศ หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป - วุฒิปริญญาตรีในสาขาพยาบาลศาสตร์ - มีใบประกอบโรคศิลปะแล้วเท่านั้น - สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Mircrow office ได้ - สามารถดำเนินงานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีมนุษย์สัมพันธ์ดีและรักในงานบริการ
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง
จำนวน : หลายอัตรา ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง หลายอัตรา
เภสัชกร

ตำแหน่ง : เภสัชกร

หน้าที่รับผิดชอบ : เภสัชกรร
คุณสมบัติ : วุฒิการศึกษา : ป.ตรี สาขา : เภสัชศาสตร์ เพศ : -
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค
จำนวน : หลายอัตรา ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค หลายอัตรา