ภาษา

ร่วมงานกับเรา

ค้นหางาน

ยินดีต้อนรับสู่โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ เรามุ่งมั่นในการบริการด้านสุขภาพ ด้วยคุณภาพสูงสุด โดยเชื่อมั่นว่า การผสมผสานความชำนาญของคณาจารย์แพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์จะช่วยส่งมอบสุขภาพ และความสุขให้แก่ผู้ป่วย และผู้ใช้บริการได้อย่างครบครัน โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ หวังเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างแรงบันดาลใจในการทำงาน เป็นที่ได้ร่วมแสดงศักยภาพ และพัฒนาทักษะร่วมกับทีมงานมืออาชีพของเรา
ตำแหน่ง สถานที่ประจำการ อัตรา
หัวหน้าแผนกหอผู้ป่วยนอก(OPD)

ตำแหน่ง : หัวหน้าแผนกหอผู้ป่วยนอก(OPD)

หน้าที่รับผิดชอบ : หน้าที่รับผิดชอบ :
- คัดกรองผู้เข้ารับบริการตามภาวะสุขภาพประเภทความเจ็บป่วยและความรุนแรงของโรค
- ช่วยแพทย์ในการตรวจรักษาให้การพยาบาลก่อนและหลังการ ตรวจรักษา
- ให้คำปรึกษา แนะนำ แนะแนวแก่ผู้รับบริการ ผู้ป่วยและญาติเกี่ยวกับการปฏิบัติตน
- พัฒนาระบบบริการพยาบาลตามมาตรฐานวิชาชีพการ พยาบาล
คุณสมบัติ : คุณสมบัติ : - เพศหญิง อายุ 30 ปี ขึ้นไป ปริญญาตรี สาขา พยาบาลศาสตร์ - สามารถทำงานเป็นกะได้, มีความรับผิดชอบ - มีประสบการณ์ในการทำงานในโรงพยาบาลจะพิจารณาเป็นพิเศษ - บุคลิกภาพดี มีทัศนคติที่ดีต่องานบริการผู้ป่วยและองค์กร - สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี สวัสดิการ 1. ค่ารักษาพยาบาลสำหรับพนักงาน และญาติสายตรง 2. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 3. ประกันสังคม 4. ตรวจสุขภาพประจำปี 5. โบนัสประจำปี หลักฐานที่ต้องนำมาในวันสมัครงาน 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาวุฒิการศึกษา, สำเนาทะเบียนสมรส/หย่า และสำเนาใบเปลี่ยนชื่อสกุล 2. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมแว่นตา ไม่สวมหมวก ขนาด 1นิ้ว หรือ 1½ นิ้ว จำนวน 3 รูป 3. สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร สด.8 หรือ สด.43 4. ใบประกอบวิชาชีพ / ใบประกอบโรคศิลป์ 5. หนังสือรับรองการทำงาน 6.ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ (สำหรับตำแหน่งที่เกี่ยวข้อง) ***เอกสารการสมัครงานให้รับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ*** สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (รับสมัครทุกวันจันทร์-วันศุกร์ ยกเว้น วันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 09.00-15.00 น.) โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อรัญประเทศ ถนนสุวรรณศร ตำบล บ้านใหม่หนองไทร อำเภอ อรัญประเทศ สระแก้ว 27120 โทร. 037640000 หรือ 0946678118 (คุณเจมส์) หรือส่ง Resume มาได้ที่เมล์ hr.kihart@gmail.com
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์ฯ อรัญประเทศ
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์ฯ อรัญประเทศ 1
ผู้ตรวจการพยาบาล Full time / Part time

ตำแหน่ง : ผู้ตรวจการพยาบาล Full time / Part time

หน้าที่รับผิดชอบ : 1
คุณสมบัติ : คุณสมบัติ 1. อายุ 35 ปี ขึ้นไป 2. มีประสบการณ์การเป็นผู้ตรวจการอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป 3. มีใบรับรองการผ่านการขึ้นเวรตรวจการด้วย
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี
จำนวน : - ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี -
เจ้าหน้าที่การเงิน

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่การเงิน

หน้าที่รับผิดชอบ : - งานแจ้งยอดค่ารักษาพยาบาล
- บริการด้านการชำระค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก
- ติดตามค่ารักษาพยาบาลระหว่างนอนพัก
- ออกใบเสร็จรับเงิน ใบแจ้งหนี้และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- บันทึกและตรวจสอบค่าใช้จ่ายของผู้ป่วย
คุณสมบัติ : • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 45 ปี • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการบัญชี หรือการเงิน • ประสบการณ์งานด้านการรับชำระเงิน ตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป • เคยทำงานในโรงพยาบาลเอกชน จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ • มีความละเอียดรอบคอบ และรับผิดชอบงานต่องานที่ได้รับมอบหมายดี • มนุษยสัมพันธ์ และมีบุคลิกภาพดี • ทำงานเป็นกะได้
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ปราจีนบุรี
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ปราจีนบุรี 1
IT Infrastructure

ตำแหน่ง : IT Infrastructure

หน้าที่รับผิดชอบ : •จัดเตรียมการดูแลระบบรวมถึงการดูแลบัญชีผู้ใช้ / กลุ่มการกำหนดค่าผู้ใช้ปัญหาการเข้าถึงการแก้ไขปัญหาและการกรอกเอกสารในสถานที่
•ตรวจสอบและสนับสนุนระบบและโครงสร้างพื้นฐานที่ติดตั้งทั้งหมดรวมถึงคอมพิวเตอร์พีซีเซิร์ฟเวอร์เครือข่ายระบบรักษาความปลอดภัยและโทรศัพท์
•ตรวจสอบและรองรับ Windows server, Client, Network, Network Security, Antivirus System, Backup System, Storage System
•ช่วยในการจัดการโครงสร้างพื้นฐานของเซิร์ฟเวอร์การตรวจสอบประสิทธิภาพการอัพเกรดระบบปฏิบัติการและการแก้ไขปัญหา
•แก้ไขปัญหาระบบและเครือข่ายวินิจฉัยและแก้ไขข้อบกพร่องของฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์
•รักษาการทำงานที่มีประสิทธิภาพของเครือข่ายท้องถิ่นเช่นความปลอดภัยของระบบการป้องกันไวรัสการเข้าถึงของผู้ใช้การบำรุงรักษาไฟล์และการสำรองข้อมูลระบบ ให้การสนับสนุนในพื้นที่สำหรับปัญหาเครือข่ายในพื้นที่
•การวางแผน / ดำเนินการ / ปรับปรุงแผนฉุกเฉินและแผนความปลอดภัยของข้อมูล
•การจัดการโครงการโครงสร้างพื้นฐานไอที
•การวางแผน / วิเคราะห์ / ออกแบบการจัดการโครงสร้างพื้นฐานขั้นพื้นฐานและการจัดการห้องเซิร์ฟเวอร์
•วางแผนการนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ และกำหนดขอบเขตของการวิจัยเทคโนโลยี
•การจัดการโครงสร้างพื้นฐานให้มีความเสถียรพร้อมใช้งาน
•นักแก้ปัญหาที่สร้างสมดุลระหว่างความอดทนและความคิดสร้างสรรค์ในการค้นหาวิธีแก้ปัญหายาก ๆ
คุณสมบัติ : - Male or Female - Bachelor degree in Computer Science, Engineer, IS / IT or related subject - Good attitude, service mind and customer service skills - Experience in IT monitoring and systems control - Experience in networking knowledge (LAN, WLAN, and WAN) and VM system คุณสมบัติผู้สมัคร - ชายหรือหญิง - ปริญญาตรีสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์วิศวกร IS / IT หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง - มีทัศนคติที่ดีมีใจรักงานบริการและมีทักษะในการบริการลูกค้า - มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบระบบไอทีและการควบคุมระบบ - มีประสบการณ์ด้านความรู้เกี่ยวกับระบบเครือข่าย (LAN, WLAN และ WAN) และ ระบบ VM system
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ปราจีนบุรี
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ปราจีนบุรี 1
Programmer

ตำแหน่ง : Programmer

หน้าที่รับผิดชอบ : - ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์กับแผนกต่าง ๆ
- สามารถเขียนโปรแกรมได้เป็นอย่างดี
- แก้ไขปัญหาและดูแล Hardware,Software,Network
- ลงโปรแกรม Windows Office และโปรแกรมอื่น ๆ
- ติดตั้ง ลงโปรแกรม ดูแลระบบ Internet และระบบ Security
- แก้ไขปัญหาการใช้งานโปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ให้แก่ผู้ใช้งาน
- จัดอบรมและให้ความรู้เกี่ยวกับระบบงานทางคอมพิวเตอร์แก่ผู้ใช้งาน
- ให้ความร่วมมือแก่ฝ่าย แผนกต่างๆ ในการแก้ปัญหาทางคอมพิวเตอร์เพื่อปรับปรุงคุณภาพงาน
- จัดทำสรุปหรือรายงานผลการดำเนินการของงานที่รับผิดชอบให้กับผู้บังคับบัญชา
- เอกสารและดำเนินการจัดซื้อโปรแกรมและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต่างๆ
คุณสมบัติ : - เพศ : ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 45 ปี - วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง - มีมนุษย์สัมพันธ์ดี และมีใจรักบริการ มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา และทำงานภายใต้แรงกดดัดได้ดี - สามารถแก้ไข้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ - หากมีประสบการณ์โรงพยาบาลจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ - หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ปราจีนบุรี
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ปราจีนบุรี 1
เจ้าหน้าที่ประกันสัมพันธ์

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ประกันสัมพันธ์

หน้าที่รับผิดชอบ : - มีความรู้เกี่ยวกับประกันของบริษัท ต่าง ๆ โดยละเอียด
- สามารถให้ความรู้ คำแนะนำหรือคำปรึกษาเกี่ยวกับประกันกับผู้ป่วยหรือญาติผู้ป่วยได้อย่างถูกต้องแม่นยำ
- ประสานงานและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีเพื่อขยายงานบริการแก่ลูกค้าและคู่ค้า
- สามารถสื่อสารได้ชัดเจน พูดจาไพเราะฉะฉาน เข้าใจได้ง่าย
คุณสมบัติ : - วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป - เพศชาย/หญิงอายุไม่เกิน 45 ปี - สามารถทำงานเป็นกะได้ - สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ - มีความอดทน แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ - มีใจรักในการบริการ มนุษยสัมพันธ์ดี อ่อนน้อม - สามารถสื่อสารได้ชัดเจน พูดจาไพเราะฉะฉาน เข้าใจได้ง่าย - หากมีประสบการณ์ด้านงานโรงพยาบาล จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ปราจีนบุรี
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ปราจีนบุรี 1
พนักงานเวรเปล

ตำแหน่ง : พนักงานเวรเปล

หน้าที่รับผิดชอบ : พนักงานนำส่งผู้ป่วย (เวรเปล) รับผิดชอบหน้าที่ในส่วนของเคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่เข้ามารับบริการภายในโรงพยาบาล
และเตรียมความพร้อมของอุปกรณ์เคลื่อนย้ายผู้ป่วย จากรถส่วนตัวไปตามจุดต่าง ๆ ภายในโรงพยาบาล
คุณสมบัติ : - เพศชายเท่านั้น - อายุไม่เกิน 45 ปี - วุฒิการศึกษา ระดับ ม.6 ขึ้นไป - มีใจรักในงานบริการ - มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ - ผ่านเกณฑ์ทหาร - สามารถทำงานเป็นกะได้
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ปราจีนบุรี
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ปราจีนบุรี 1
นักรังสีเทคนิค

ตำแหน่ง : นักรังสีเทคนิค

หน้าที่รับผิดชอบ : 1. ทำหน้าที่ถ่ายภาพรังสีโดยใช้เครื่องมือที่เกี่ยวข้อง
2. ทำหน้าที่ควบคุมคุณภาพของการถ่ายภาพรังสี ด้านรังสีรักษา
3. ทำหน้าที่ควบคุมการใช้เครื่องจำลองการรักษา
4. ทำหน้าที่ตรวจและรักษาด้วยสารเภสัชรังสีและถ่ายภาพรังสี
คุณสมบัติ : คุณสมบัติ : - เพศชาย/หญิง อายุ 21 ขึ้นไป - วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขารังสีเทคนิค - สอบผ่านใบอนุญาตประกอบวิชาชีพรังสีเทคนิค - สามารถประเมินวินิจฉัยทางรังสี - มีเทคนิคการปฏิบัติการรังสีเทคนิค - หากมีประสบการณ์เฉพาะหน่วยงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ - สามารถทำงานเป็นกะหมุนเวียนได้ - บุคลิกภาพดี สุภาพแข็งแรง - มีความรับผิดชอบในหน้าที่การงานที่ได้รับมอบหมาย - บุคลิกดี มีใจรักบริการ ขยัน และสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี - สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี - ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ สวัสดิการ 1. ค่ารักษาพยาบาลสำหรับพนักงาน และญาติสายตรง 2. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 3. ประกันสังคม 4. ตรวจสุขภาพประจำปี 5. โบนัสประจำปี หลักฐานที่ต้องนำมาในวันสมัครงาน 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาวุฒิการศึกษา, สำเนาทะเบียนสมรส/หย่า และสำเนาใบเปลี่ยนชื่อสกุล 2. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมแว่นตา ไม่สวมหมวก ขนาด 1นิ้ว หรือ 1½ นิ้ว จำนวน 3 รูป 3. สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร สด.8 หรือ สด.43 4. ใบประกอบวิชาชีพ / ใบประกอบโรคศิลป์ 5. หนังสือรับรองการทำงาน 6.ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ (สำหรับตำแหน่งที่เกี่ยวข้อง) ***เอกสารการสมัครงานให้รับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ*** สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (รับสมัครทุกวันจันทร์-วันศุกร์ ยกเว้น วันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 09.00-17.00 น.) โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอณืเนชั่นแนล อรัญประเทศ 885 ม.5 ถนนสุวรรณศร ตำบล บ้านใหม่หนองไทร อำเภอ อรัญประเทศ สระแก้ว 27120 โทร. 03-7640000 หรือ 094-6678118 (คุณเจมส์) หรือส่ง Resume มาได้ที่เมล์ hr.kihart@gmail.com
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์ฯ อรัญประเทศ
จำนวน : 2 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์ฯ อรัญประเทศ 2
เภสัชกร Full Time และ Part Time

ตำแหน่ง : เภสัชกร Full Time และ Part Time

หน้าที่รับผิดชอบ : 1. ให้บริการจ่ายยาผู้ป่วยนอกและจ่ายยาผู้ป่วยใน เพื่อให้ผู้ปา่วยได้รับยาที่ถูกต้อง ปลอดภัย และได้คุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
2. ให้บริการอย่างรวดเร็วและสร้างความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการ
3. ให้คำแนะนำ คำปรึกษา แก่ผู้รับบริการ
คุณสมบัติ : คุณสมบัติ : - เพศชาย/หญิง อายุ 21 ปีขึ้นไป - วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขาเภสัชศาสตร์บัณฑิต และมีใบประกอบวิชาชีพเภสัชกร - หากมีประสบการณ์เฉพาะหน่วยงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ - สามารถทำงานเป็นกะหมุนเวียนได้ - มีความรับผิดชอบในหน้าที่การงานที่ได้รับมอบหมาย - บุคลิกดี มีใจรักบริการ ขยัน และสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี - สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี - ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ หลักฐานที่ต้องนำมาในวันสมัครงาน 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาวุฒิการศึกษา, สำเนาทะเบียนสมรส/หย่า และสำเนาใบเปลี่ยนชื่อสกุล 2. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมแว่นตา ไม่สวมหมวก ขนาด 1นิ้ว หรือ 1½ นิ้ว จำนวน 3 รูป 3. สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร สด.8 หรือ สด.43 4. ใบประกอบวิชาชีพ / ใบประกอบโรคศิลป์ 5. หนังสือรับรองการทำงาน 6.ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ (สำหรับตำแหน่งที่เกี่ยวข้อง) ***เอกสารการสมัครงานให้รับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ*** สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (รับสมัครทุกวันจันทร์-วันศุกร์ ยกเว้น วันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 09.00-17.00 น.) โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอณืเนชั่นแนล อรัญประเทศ 885 ม.5 ถนนสุวรรณศร ตำบล บ้านใหม่หนองไทร อำเภอ อรัญประเทศ สระแก้ว 27120 โทร. 03-7640000 หรือ 094-6678118 (คุณเจมส์) หรือส่ง Resume มาได้ที่เมล์ hr.kihart@gmail.com
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์ฯ อรัญประเทศ
จำนวน : 2 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์ฯ อรัญประเทศ 2
ผู้ช่วยพยาบาล/ผู้ช่วยเหลือคนไข้

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยพยาบาล/ผู้ช่วยเหลือคนไข้

หน้าที่รับผิดชอบ : ผู้ช่วยพยาบาล/ผู้ช่วยเหลือคนไข้ ( PN )/ (NA)
รายละเอียดของงาน
- การพยาบาลขั้นพื้นฐานภายใต้การดูแลและแนะนำของพยาบาลวิชาชีพ
- การรับและจำหน่ายผู้ป่วย
- การช่วยแพทย์พยาบาลในการตรวจรักษาและทำหัตถการภายใต้การดูแลและแนะนำของพยาบาลวิชาชีพ
- ให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด และอำนวยความสะดวกแก่ผู้ป่วยและญาติผู้ป่วย
คุณสมบัติ : คุณสมบัติ - เพศชาย/หญิง อายุ 21 ปีขึ้นไป - วุฒิการศึกษา : ม. 3 ขึ้นไป ผ่านการอบรมหลักสูตรการดูแลเด็กและผู้สูงอายุ - สามารถทำงานเป็นกะหมุนเวียนได้ - บุคลิกภาพดี สุภาพแข็งแรง - มีความรับผิดชอบในหน้าที่การงานที่ได้รับมอบหมาย - บุคลิกดี มีใจรักบริการ ขยัน และสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี - สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี - มีประสบการณ์ในการทำงาน และเป็นคนในพื้นที่ จะพิจารณาเป็นพิเศษ สวัสดิการ 1. ค่ารักษาพยาบาลสำหรับพนักงาน และญาติสายตรง 2. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 3. ประกันสังคม 4. ตรวจสุขภาพประจำปี 5. โบนัสประจำปี หลักฐานที่ต้องนำมาในวันสมัครงาน 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาวุฒิการศึกษา, สำเนาทะเบียนสมรส/หย่า และสำเนาใบเปลี่ยนชื่อสกุล 2. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมแว่นตา ไม่สวมหมวก ขนาด 1นิ้ว หรือ 1½ นิ้ว จำนวน 3 รูป 3. สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร สด.8 หรือ สด.43 4. ใบประกอบวิชาชีพ / ใบประกอบโรคศิลป์ 5. หนังสือรับรองการทำงาน 6.ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ (สำหรับตำแหน่งที่เกี่ยวข้อง) ***เอกสารการสมัครงานให้รับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ*** สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (รับสมัครทุกวันจันทร์-วันศุกร์ ยกเว้น วันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 09.00-17.00 น.) โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอณืเนชั่นแนล อรัญประเทศ 885 ม.5 ถนนสุวรรณศร ตำบล บ้านใหม่หนองไทร อำเภอ อรัญประเทศ สระแก้ว 27120 โทร. 03-7640000 หรือ 094-6678118 (คุณเจมส์) หรือส่ง Resume มาได้ที่เมล์ hr.kihart@gmail.com
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์ฯ อรัญประเทศ
จำนวน : หลายอัตรา ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์ฯ อรัญประเทศ หลายอัตรา
ผู้ตรวจการพยาบาล Full time / Part time

ตำแหน่ง : ผู้ตรวจการพยาบาล Full time / Part time

หน้าที่รับผิดชอบ : - เป็นผู้ให้คำปรึกษา และ ประสานงานด้านการพยาบาลกับทีมบุคลากรทางการพยาบาล
- บริหารจัดการแก้ไขปัญหา กำกับ ดูแล ติดตาม ประเมินการใช้ทรัพยากรบุคคล
- บริหารอัตรากำลังให้เพียงพอในการให้บริการผู้ป่วย
- ควบคุม กำกับ ดูแลการให้บริการพยาบาลอย่างมีคุณภาพ ตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน และมาตรฐานวิชาชีพ
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
คุณสมบัติ : คุณสมบัติ : - เพศ หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป - วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์บัณฑิต - สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี - มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ - มีความรับผิดชอบในหน้าที่การงานที่ได้รับมอบหมาย - สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี - มีมนุษย์สัมพันธ์ และบุคลิกภาพดี มีใจรักบริการ ขยัน สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี - หากมีประสบการณ์เฉพาะหน่วยงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ - มีคุณธรรม ซื่อสัตย์ มีวิจารณญาณ เชียวชาญเฉพาะทางด้านการพยาบาลที่รับผิดชอบ มีวินัย และมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ สวัสดิการ 1. ค่ารักษาพยาบาลสำหรับพนักงาน และญาติสายตรง 2. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 3. ประกันสังคม 4. ตรวจสุขภาพประจำปี 5. โบนัสประจำปี หลักฐานที่ต้องนำมาในวันสมัครงาน 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาวุฒิการศึกษา, สำเนาทะเบียนสมรส/หย่า และสำเนาใบเปลี่ยนชื่อสกุล 2. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมแว่นตา ไม่สวมหมวก ขนาด 1นิ้ว หรือ 1½ นิ้ว จำนวน 3 รูป 3. สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร สด.8 หรือ สด.43 4. ใบประกอบวิชาชีพ / ใบประกอบโรคศิลป์ 5. หนังสือรับรองการทำงาน 6.ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ (สำหรับตำแหน่งที่เกี่ยวข้อง) ***เอกสารการสมัครงานให้รับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ*** สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (รับสมัครทุกวันจันทร์-วันศุกร์ ยกเว้น วันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 09.00-17.00 น.) โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอณืเนชั่นแนล อรัญประเทศ 885 ม.5 ถนนสุวรรณศร ตำบล บ้านใหม่หนองไทร อำเภอ อรัญประเทศ สระแก้ว 27120 โทร. 03-7640000 หรือ 094-6678118 (คุณเจมส์) หรือส่ง Resume มาได้ที่เมล์ hr.kihart@gmail.com
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์ฯ อรัญประเทศ
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์ฯ อรัญประเทศ 1
ผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล

หน้าที่รับผิดชอบ : - ร่วมกำหนดนโยบาย เป้าหมาย และกลยุทธ์ขององค์กร เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารดำเนินงาน วางแผนงบประมาณ และบริหารควบคุมต้นทุนค่าใช้จ่ายของสายงาน เพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่ายให้แก่องค์กร
- วางแผนจัดสรรอัตรากำลังคนภายในสายงานให้เหมาะสม เพื่อจัดเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานให้สอดคล้องกับทิศทางและความต้องการขององค์กร
- วางแผน และบริหารติดตามการพัฒนาความรู้ และทักษะของงานปฏิบัติการ
- ติดตามการพยาบาลดูแลลูกค้าในช่วงพักฟื้นให้เป็นไปตามมาตรฐาน
- บริหารติดตามการประสานงานแพทย์ และการจัดคิวนัดหมาย เพื่อวางแผน และจัดเตรียมความพร้อมสำหรับการปฏิบัติงานให้แก่แพทย์และฝ่ายงานที่เกี่ยวข้อง
- วางแผน และบริหารคลังสินค้าให้เป็นระบบระเบียบ และมีความปลอดภัย เพื่อป้องกันการสูญหาย และรักษาคุณภาพของสินค้า วางแผนพัฒนา
- บริหารระบบข้อมูลคลังสินค้า เพื่อให้มีความถูกต้องตามความเป็นจริง สามารถตรวจสอบได้
- รายงานผลการดำเนินงานในภาพรวมของสายงาน เพื่อรายงานและนำเสนอแก่ผู้บริหาร
- ให้คำแนะนำ เป็นที่ปรึกษา และวิเคราะห์แก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในสายงาน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่น และมีประสิทธิภาพ
- ศึกษา วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นในสายงาน และพัฒนาปรับปรุงมาตรฐานการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และลดต้นทุนค่าใช้จ่าย
- มีส่วนร่วมในการนำเสนอแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงองค์กรในภาพรวมให้มีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันขององค์กร ศึกษา
- ติดตามข่าวสารความรู้ และเทคโนโลยีใหม่ๆที่เกี่ยวกับสินค้าและบริการขององค์กร เพื่อนำมาพัฒนาประยุกต์ใช้ในการทำงาน
คุณสมบัติ : คุณสมบัติ : - เพศ : ชาย/หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป - ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป ด้านพยาบาลศาสตร์ -ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ - เป็นสมาชิกการพยาบาล - มีประสบการณ์ด้านผู้อำนวยการพยาบาลอย่างน้อย 3 ปี - มีประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการอย่างน้อย 3 ปี - มีทักษะในการสื่อสาร มีมนุษย์สัมพันธ์และบุคลิกภาพดี สามารถทำงานเป็นทีม ไหวพริบดีและมีความละเอียดรอบคอบ - มีภาวะความเป็นผู้นำ - มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป และอุปกรณ์สำนักงานได้ดี - มีทักษะ การ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาไทยและภาษาอังกฤษในระดับดี สวัสดิการ 1. ค่ารักษาพยาบาลสำหรับพนักงาน และญาติสายตรง 2. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 3. ประกันสังคม 4. ตรวจสุขภาพประจำปี 5. โบนัสประจำปี หลักฐานที่ต้องนำมาในวันสมัครงาน 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาวุฒิการศึกษา, สำเนาทะเบียนสมรส/หย่า และสำเนาใบเปลี่ยนชื่อสกุล 2. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมแว่นตา ไม่สวมหมวก ขนาด 1นิ้ว หรือ 1½ นิ้ว จำนวน 3 รูป 3. สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร สด.8 หรือ สด.43 4. ใบประกอบวิชาชีพ / ใบประกอบโรคศิลป์ 5. หนังสือรับรองการทำงาน 6.ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ (สำหรับตำแหน่งที่เกี่ยวข้อง) ***เอกสารการสมัครงานให้รับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ*** สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (รับสมัครทุกวันจันทร์-วันศุกร์ ยกเว้น วันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 09.00-15.00 น.) โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อรัญประเทศ ถนนสุวรรณศร ตำบล บ้านใหม่หนองไทร อำเภอ อรัญประเทศ สระแก้ว 27120 โทร. 02-8369970 (คุณบอย) หรือส่ง Resume มาได้ที่เมล์ hr@bangkokchainhospital.com
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์ฯ อรัญประเทศ
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์ฯ อรัญประเทศ 1
แพทย์ Full Time และ Part Time ทุกสาขา

ตำแหน่ง : แพทย์ Full Time และ Part Time ทุกสาขา

หน้าที่รับผิดชอบ : หน้าที่รับผิดชอบ :
- แพทย์อายุรกรรมทั่วไป (Full Time)
- ออกตรวจผู้ป่วยใน, ผู้ป่วยนอก, เป็นที่ปรึกษา และร่วมผ่าตัด
แพทย์ทั่วไป (Part Time)
- ออกตรวจผู้ป่วยประกันสังคม หรือห้องฉุกเฉิน
คุณสมบัติ : คุณสมบัติ : - เพศ : ชาย / หญิง อายุ 21 ปีขึ้นไป - วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี แพทยศาสตร์บัณฑิต และ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ - สามารถทำงานเป็นกะหมุนเวียนได้ - บุคลิกภาพดี สุภาพแข็งแรง - มีความรับผิดชอบในหน้าที่การงานที่ได้รับมอบหมาย - บุคลิกดี มีใจรักบริการ ขยัน และสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี - สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี - มีประสบการณ์ในการทำงาน และเป็นคนในพื้นที่ จะพิจารณาเป็นพิเศษ หลักฐานที่ต้องนำมาในวันสมัครงาน 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาวุฒิการศึกษา, สำเนาทะเบียนสมรส/หย่า และสำเนาใบเปลี่ยนชื่อสกุล 2. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมแว่นตา ไม่สวมหมวก ขนาด 1นิ้ว หรือ 1½ นิ้ว จำนวน 3 รูป 3. สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร สด.8 หรือ สด.43 4. ใบประกอบวิชาชีพ / ใบประกอบโรคศิลป์ 5. หนังสือรับรองการทำงาน 6.ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ (สำหรับตำแหน่งที่เกี่ยวข้อง) ***เอกสารการสมัครงานให้รับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ*** สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (รับสมัครทุกวันจันทร์-วันศุกร์ ยกเว้น วันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 09.00-15.00 น.) โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อรัญประเทศ ถนนสุวรรณศร ตำบล บ้านใหม่หนองไทร อำเภอ อรัญประเทศ สระแก้ว 27120 โทร. 02-8369970 หรือส่ง Resume มาได้ที่เมล์ hr@bangkokchainhospital.com
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์ฯ อรัญประเทศ
จำนวน : หลายอัตรา ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์ฯ อรัญประเทศ หลายอัตรา
ผู้จัดการแผนกบัญชี

ตำแหน่ง : ผู้จัดการแผนกบัญชี

หน้าที่รับผิดชอบ : ผู้จัดการลงรหัสโรค MIS
คุณสมบัติ : วุฒิการศึกษา : ป.ตรี, โท สาขา : พยาบาลศาสตร์/ผ่านการอบรมCoder เพศ : หญิง
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค 1
ผู้ช่วยนักกายภาพ

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยนักกายภาพ

หน้าที่รับผิดชอบ : - ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์และความชำนาญเกี่ยวกับการช่วยเหลือคนไข้ ช่วยจับพยุง ฝึกเดิน
และฝึกการ เคลื่อนไหวในความดูแลของนักกายภาพบำบัด ให้ผู้ป่วย
คุณสมบัติ : - เพศ ชาย /หญิง อายุไม่เกิน 45 ปี - วุฒิ ม.6 ขึ้นไป - มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ - สามารถดำเนินงานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีมนุษย์สัมพันธ์ดีและรักในงานบริการ
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง 1