ภาษา

ร่วมงานกับเรา

ค้นหางาน

ยินดีต้อนรับสู่โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ เรามุ่งมั่นในการบริการด้านสุขภาพ ด้วยคุณภาพสูงสุด โดยเชื่อมั่นว่า การผสมผสานความชำนาญของคณาจารย์แพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์จะช่วยส่งมอบสุขภาพ และความสุขให้แก่ผู้ป่วย และผู้ใช้บริการได้อย่างครบครัน โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ หวังเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างแรงบันดาลใจในการทำงาน เป็นที่ได้ร่วมแสดงศักยภาพ และพัฒนาทักษะร่วมกับทีมงานมืออาชีพของเรา
ตำแหน่ง สถานที่ประจำการ อัตรา
พยาบาลวิชาชีพ

ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพ

หน้าที่รับผิดชอบ : Cath Lab, IPD MED, IPD PED,, OPD-ศัลยกรรม, OPD-หัวใจ)
รายละเอียดงาน
-ประเมินความรุนแรงและเร่งด่วน
-มีความรู้หลักการบริหารยา การออกฤทธิ์ ผลข้างเคียง ภาวะแทรกซ้อน ของ ยาที่ใช้ในหน่วยงาน
-สามารถอธิบายผู้ป่วยในการเตรียมตัวเพื่อรับการเจาะเลือด
คุณสมบัติ : คุณสมบัติ - เพศชาย/หญิง อายุ 21 – 40 ปี - ปริญญาตรี สาขาการพยาบาลศาสตร์ และมีใบประกอบวิชาชีพผดุงครรภ์ หลักฐานที่ต้องนำมาในวันสมัครงาน 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน, , สำเนาทะเบียนสมรส/หย่า, และสำเนาใบเปลี่ยนชื่อสกุล จำนวน 1 ฉบับ 2. สำเนาวุฒิการศึกษา, ใบแสดงผลการเรียน, หนังสือรับรองคุณวุฒิ จำนวน 2 ฉบับ 3. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมแว่นตา ไม่สวมหมวก ขนาด 1นิ้ว หรือ 1½ นิ้ว จำนวน 3 รูป 4. สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร สด.8 หรือ สด.43 จำนวน 1 ฉบับ 5. ใบประกอบวิชาชีพ / ใบประกอบโรคศิลป์ จำนวน 2 ฉบับ 6. หนังสือรับรองการทำงาน จำนวน 1 ฉบับ 7. ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ (สำหรับตำแหน่งที่เกี่ยวข้อง) จำนวน 1 ฉบับ 8. .ใบรับรองการฉีดวัคซีน จำนวน 1 ฉบับ (รับสมัครทุกวันจันทร์-วันศุกร์ ยกเว้น วันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 09.00-15.00 น.) อาคารศูนย์การแพทย์เฉพาะทาง ชั้นลอย โทร. 053-910999 ต่อ 608 (คุณชลดา) หรือส่งประวัติส่วนตัว พร้อมเอกสารประกอบการสมัครและระบุตำแหน่งที่สนใจสมัครงาน มาได้ที่ Email : recruitment.hrksbr@gmail.com
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์
จำนวน : หลายอัตรา ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์ หลายอัตรา
ผู้จัดการพยาบาลวิชาการ (KH-RAM)

ตำแหน่ง : ผู้จัดการพยาบาลวิชาการ (KH-RAM)

หน้าที่รับผิดชอบ : - พัฒนาคุณภาพของโรพยาบาลดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ สร้างความเชื่อมโยง ปรับปรุง พัฒนา แก้ไข ติดตามอย่างต่อเนื่อง
- สนับสนุนและผลักดันให้เกิดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ วางแผน ประสานงาน จัดการข้อมูล
- รวบรวมข้อมูลสถิติงานพัฒนาคุณภาพของฝ่ายการพยาบาล
- พัฒนาคุณภาพด้านความรู้ Knowledge Management
- จัดแผนการอบรมของฝ่ายการพยาบาล
คุณสมบัติ : - วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาพยาบาลศาสตร์ - มีใบประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ - มีประสบการณ์ด้านวิชาการอย่างน้อย 5 ปี - มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ระดับดี สวัสดิการ - ประกันสังคม - มีโบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ) - ปรับประจำปี (ตามผลการประเมิน) - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาล , สวัสดิการของเยี่ยมไข้สำหรับพนักงาน - สิทธิสวัสดิการครอบครัว - สิทธิสวัสดิการกรณีฌาปนกิจญาติสายตรง - สิทธิสวัสดิการชุดพนักงาน - กิจกรรมงานปีใหม่ , กิจกรรมวันเกิดพนักงาน และ กิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย - อบรมเพิ่มเติมความรู้ ทั้ง ภายในและภายนอก - สิทธิสวัสดิอื่น ๆ อีกมากมาย สนใจร่วมงานกับเรา - ส่งเรซูเม่เข้ามาได้ที่ Skb3_hr@hotmail.co.th - โทร.02-3390000 ต่อ 4064-4065 - เข้ามากรอกใบสมัครงานได้ที่แผนกบริหารงานบุคคล ชั้น 4 (วันจันทร์ - ศุกร์ 08.00-15.00 น.)
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง 1
PN / NA Ward 6A (KH-RAM)

ตำแหน่ง : PN / NA Ward 6A (KH-RAM)

หน้าที่รับผิดชอบ : - รายงานต่อผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลที่ควบคุมการดูแล เพือให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลที่ถูกต้องและปลอดภัย
- ตรวจสอบ และเตรียมพร้อมของเครื่องมือ อุปกรณ์ทางการแพทย์ให้เพียงพอพร้อมใช้อยู่ตลอดเวลา
- มีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านคุณภาพต่าง ๆ ที่ไ้ด้รับมอบหมายจากพยาบาลวิชาชีพหัวหน้าทีม
คุณสมบัติ : - วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 6 - มีใบประกาศนียบัตรหรือผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล หลักสูตร 1 ปี - มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 1 ปี - สามารถใช้คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานได้ในระดับดี สวัสดิการที่จะได้รับเบื้องต้นฯ - สิทธิประกันสังคม - เงินโบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ) - เงินปรับประจำปี (ตามผลการประเมิน) - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - สวัสดิการเยี่ยมไข้พนักงาน - สวัสดิการวันเกิดพนักงาน - สวัสดิการงานศพ (ญาติสายตรง) - สวัสดิการครอบครัวพนักงาน (ญาติสายตรง) - สวัสดิการชุดฟอร์มพนักงาน - อบรมเพิ่มเติมความรู้และทักษะการทำงานทั้งภายในและภายนอก - สิทธิสวัสดิอื่น ๆ อีกมากมาย สนใจร่วมงานกับเรา - ส่งประวัติการทำงานเข้ามาได้ที่ Skb3_hr@hotmail.co.th - โทร.02-3390000 ต่อ 4064-4065 แผนกบริหารงานบุคคล - เข้ามากรอกใบสมัครงานได้ที่แผนกบริหารงานบุคคล ชั้น 4 (วันจันทร์ - ศุกร์ 09.00-15.00 น.)
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง 1
PN / NA แผนกฉุกเฉิน (KH-RAM)

ตำแหน่ง : PN / NA แผนกฉุกเฉิน (KH-RAM)

หน้าที่รับผิดชอบ : - รายงานต่อผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลที่ควบคุมการดูแล เพือให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลที่ถูกต้องและปลอดภัย
- ตรวจสอบ และเตรียมพร้อมของเครื่องมือ อุปกรณ์ทางการแพทย์ให้เพียงพอพร้อมใช้อยู่ตลอดเวลา
- มีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านคุณภาพต่าง ๆ ที่ไ้ด้รับมอบหมายจากพยาบาลวิชาชีพหัวหน้าทีม
คุณสมบัติ : - วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 6 - มีใบประกาศนียบัตรหรือผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล หลักสูตร 1 ปี - มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 1 ปี - สามารถใช้คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานได้ในระดับดี สวัสดิการที่จะได้รับเบื้องต้นฯ - สิทธิประกันสังคม - เงินโบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ) - เงินปรับประจำปี (ตามผลการประเมิน) - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - สวัสดิการเยี่ยมไข้พนักงาน - สวัสดิการวันเกิดพนักงาน - สวัสดิการงานศพ (ญาติสายตรง) - สวัสดิการครอบครัวพนักงาน (ญาติสายตรง) - สวัสดิการชุดฟอร์มพนักงาน - อบรมเพิ่มเติมความรู้และทักษะการทำงานทั้งภายในและภายนอก - สิทธิสวัสดิอื่น ๆ อีกมากมาย สนใจร่วมงานกับเรา - ส่งประวัติการทำงานเข้ามาได้ที่ Skb3_hr@hotmail.co.th - โทร.02-3390000 ต่อ 4064-4065 แผนกบริหารงานบุคคล - เข้ามากรอกใบสมัครงานได้ที่แผนกบริหารงานบุคคล ชั้น 4 (วันจันทร์ - ศุกร์ 09.00-15.00 น.)
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง 1
พยาบาลวิชาชีพแผนกไตเทียม (KH-RAM)

ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพแผนกไตเทียม (KH-RAM)

หน้าที่รับผิดชอบ : - มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถปฏิบัติตามแผนที่กลยุทธ์ของหน่วยงานและองค์กรได้เป็นอย่างดี
- ให้การพยาบาลด้วยความเคารพในสิทธิผู้ป่วยและจริยธรรมวิชาชีพ
- ดูแลทำการพยาบาล หัตถการดูแลผู้ป่วยตามแผนการรักษา
- บริหารจัดการกรณีผู้ป่วยมีความต้องการหรือติดขัดในการรับบริการ ได้เป็นอย่างดีตามมาตรฐานวิชาชีพ
- ประเมินผู้ป่วยที่มีความจำเป็น เร่งด่วน ได้เป็นอย่างดีตามมาตรฐานวิชาชีพ
คุณสมบัติ : - วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีสาขาพยาบาลศาสตร์ - มีใบอนุญาติประกอบวิชาชีพ การพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง - มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 1 ปี - สามารถใช้คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานได้ในระดับดี สวัสดิการที่จะได้รับเบื้องต้นฯ - สิทธิประกันสังคม - เงินโบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ) - เงินปรับประจำปี (ตามผลการประเมิน) - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - สวัสดิการเยี่ยมไข้พนักงาน - สวัสดิการวันเกิดพนักงาน - สวัสดิการงานศพ (ญาติสายตรง) - สวัสดิการครอบครัวพนักงาน (ญาติสายตรง) - สวัสดิการชุดฟอร์มพนักงาน - อบรมเพิ่มเติมความรู้และทักษะการทำงานทั้งภายในและภายนอก - สิทธิสวัสดิอื่น ๆ อีกมากมาย สนใจร่วมงานกับเรา - ส่งประวัติการทำงานเข้ามาได้ที่ Skb3_hr@hotmail.co.th - โทร.02-3390000 ต่อ 4064-4065 แผนกบริหารงานบุคคล - เข้ามากรอกใบสมัครงานได้ที่แผนกบริหารงานบุคคล ชั้น 4 (วันจันทร์ - ศุกร์ 09.00-15.00 น.)
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง 1
ผู้จัดการคุณภาพ (KH-RAM)

ตำแหน่ง : ผู้จัดการคุณภาพ (KH-RAM)

หน้าที่รับผิดชอบ : วางแผนและพัฒนาระบบการจัดการงานคุณภาพทั้งในด้านคลินิกและไม่ใช่คลินิก เพื่อให้กระบวนการบริการสอดคล้องกับข้อกำหนดของระบบมาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาลระดับสากล JCI และ HA
และธำรงไว้ซึ่งระบบคุณภาพตามมาตรฐานสากลอย่างต่อเนื่อง เพิ่มความปลอดภัยและความพึงพอใจต่อผู้ป่วย ผู้มารับบริการ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล
คุณสมบัติ : - วุฒิการศึกษาปริญาตรี / ปริญญาโท สาขาวิชาคณะพยาบาลศาสตร์,วิทยาศาสตร์สุขภาพ,การบริหารโรงพยาบาล,สาธารณสุขศาสตร์ - มีประสบการณ์ด้านพัฒนาระบบคุณภาพในโรงพยาบาลอย่างน้อย 4 ปีขึ้นไป - มีประสบการณ์ด้านบริหารจัดการอย่างน้อย 4 ปีขึ้นไป - มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ระดับดี สวัสดิการที่จะได้รับเบื้องต้นฯ - สิทธิประกันสังคม - เงินโบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ) - เงินปรับประจำปี (ตามผลการประเมิน) - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - สวัสดิการเยี่ยมไข้พนักงาน - สวัสดิการวันเกิดพนักงาน - สวัสดิการงานศพ (ญาติสายตรง) - สวัสดิการครอบครัวพนักงาน (ญาติสายตรง) - สวัสดิการชุดฟอร์มพนักงาน - อบรมเพิ่มเติมความรู้และทักษะการทำงานทั้งภายในและภายนอก - สิทธิสวัสดิอื่น ๆ อีกมากมาย สนใจร่วมงานกับเรา - ส่งประวัติการทำงานเข้ามาได้ที่ Skb3_hr@hotmail.co.th - โทร.02-3390000 ต่อ 4064-4065 แผนกบริหารงานบุคคล - เข้ามากรอกใบสมัครงานได้ที่แผนกบริหารงานบุคคล ชั้น 4 (วันจันทร์ - ศุกร์ 09.00-15.00 น.)
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง 1
เจ้าหน้าที่นำส่ง (KH-RAM)

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่นำส่ง (KH-RAM)

หน้าที่รับผิดชอบ : - บริการนำส่งเคลื่อนย้ายผู้ป่วยภายในโรงพยาบาลอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยถูกต้องตามมาตรฐานการเคลื่อนย้าย
- มีพฤติกรรมการบริการที่ดี ตรงตามมาตรฐานโรงพยาบาลกำหนด
คุณสมบัติ : - วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป หรือเทียบเท่า - หากมีประสบการณ์การทำงานโรงพยาบาล 1 ปีขึ้นไปจะพิจารณาเป็นพิเศษ สวัสดิการที่จะได้รับเบื้องต้นฯ - สิทธิประกันสังคม - เงินโบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ) - เงินปรับประจำปี (ตามผลการประเมิน) - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - สวัสดิการเยี่ยมไข้พนักงาน - สวัสดิการวันเกิดพนักงาน - สวัสดิการงานศพ (ญาติสายตรง) - สวัสดิการครอบครัวพนักงาน (ญาติสายตรง) - สวัสดิการชุดฟอร์มพนักงาน - อบรมเพิ่มเติมความรู้และทักษะการทำงานทั้งภายในและภายนอก - สิทธิสวัสดิอื่น ๆ อีกมากมาย สนใจร่วมงานกับเรา - ส่งประวัติการทำงานเข้ามาได้ที่ Skb3_hr@hotmail.co.th - โทร.02-3390000 ต่อ 4064-4065 แผนกบริหารงานบุคคล - เข้ามากรอกใบสมัครงานได้ที่แผนกบริหารงานบุคคล ชั้น 4 (วันจันทร์ - ศุกร์ 09.00-15.00 น.)
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง 1
เภสัชกร (KH-RAM)

ตำแหน่ง : เภสัชกร (KH-RAM)

หน้าที่รับผิดชอบ : - มีความรู้ความเข้าใจเรื่องยาอย่างถูกต้อง รวมถึงการจัดเก็บยา เวชภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ
ได้ตามมาตราฐาน สอดคล้องต่อนโยบายและบรรลุเป้าหมายขององค์กร
- เตรียมจ่ายยา ให้คำปรึกษาด้านยา แก่ผู้มาใช้บริการ
คุณสมบัติ : - วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีคณะเภสัชศาสตร์บัณฑิต - มีใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม - หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ สวัสดิการที่จะได้รับเบื้องต้นฯ - สิทธิประกันสังคม - เงินโบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ) - เงินปรับประจำปี (ตามผลการประเมิน) - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - สวัสดิการเยี่ยมไข้พนักงาน - สวัสดิการวันเกิดพนักงาน - สวัสดิการงานศพ (ญาติสายตรง) - สวัสดิการครอบครัวพนักงาน (ญาติสายตรง) - สวัสดิการชุดฟอร์มพนักงาน - อบรมเพิ่มเติมความรู้และทักษะการทำงานทั้งภายในและภายนอก - สิทธิสวัสดิอื่น ๆ อีกมากมาย สนใจร่วมงานกับเรา - ส่งประวัติการทำงานเข้ามาได้ที่ Skb3_hr@hotmail.co.th - โทร.02-3390000 ต่อ 4064-4065 แผนกบริหารงานบุคคล - เข้ามากรอกใบสมัครงานได้ที่แผนกบริหารงานบุคคล ชั้น 4 (วันจันทร์ - ศุกร์ 09.00-15.00 น.)
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง
จำนวน : 5 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง 5
พนักงานขับรถกอล์ฟ (KH-RAM)

ตำแหน่ง : พนักงานขับรถกอล์ฟ (KH-RAM)

หน้าที่รับผิดชอบ : - เพื่อรับส่งผู้รับบริการ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ระหว่างลานจอดรถและอาคารโรงพยาบาลด้วยความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย
- บำรุงรักษา และเตรียมรถกอล์ฟให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานตลอดเวลา
คุณสมบัติ : - วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป - มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ - มีประสบการณ์การทำงาน 1 ปีขึ้นไปจะพิจารณาเป็นพิเศษ สวัสดิการที่จะได้รับเบื้องต้นฯ - สิทธิประกันสังคม - เงินโบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ) - เงินปรับประจำปี (ตามผลการประเมิน) - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - สวัสดิการเยี่ยมไข้พนักงาน - สวัสดิการวันเกิดพนักงาน - สวัสดิการงานศพ (ญาติสายตรง) - สวัสดิการครอบครัวพนักงาน (ญาติสายตรง) - สวัสดิการชุดฟอร์มพนักงาน - อบรมเพิ่มเติมความรู้และทักษะการทำงานทั้งภายในและภายนอก - สิทธิสวัสดิอื่น ๆ อีกมากมาย สนใจร่วมงานกับเรา - ส่งประวัติการทำงานเข้ามาได้ที่ Skb3_hr@hotmail.co.th - โทร.02-3390000 ต่อ 4064-4065 แผนกบริหารงานบุคคล - เข้ามากรอกใบสมัครงานได้ที่แผนกบริหารงานบุคคล ชั้น 4 (วันจันทร์ - ศุกร์ 09.00-15.00 น.)
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง 1
แพทย์ Full Time >ทุกสาขา

ตำแหน่ง : แพทย์ Full Time >ทุกสาขา

หน้าที่รับผิดชอบ : แพทย์สาขากุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ แม่สาย

สวัสดิการโรงพยาบาล
- ประกันรายได้ของแพทย์
- สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล และญาติสายตรง
- สวัสดิการที่พัก และอาหารกลางวัน


สถานที่ติดต่อสมัครงาน : นพ. วิษณุ รังษีสังวาล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ แม่สาย โทร. 084-6114493
คุณสมบัติ : - เพศ : ชาย / หญิง - วุฒิการศึกษา: แพทยศาสตรบัณฑิต และ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์
จำนวน : แพทย์สาขากุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ แม่สาย 1 อัตรา ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์ แพทย์สาขากุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ แม่สาย 1 อัตรา
แพทย์ Full Time >ทุกสาขา

ตำแหน่ง : แพทย์ Full Time >ทุกสาขา

หน้าที่รับผิดชอบ : แพทย์สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา และอนุสาขา โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์

สวัสดิการโรงพยาบาล
- ประกันรายได้ของแพทย์
- สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล และญาติสายตรง
- อาหารกลางวัน


สถานที่ติดต่อสมัครงาน : นพ. อิทธิพงษ์ ยอดประสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์ โทร 089-8530418
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์ 111/5 ม.13 ต.สันทราย อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
คุณสมบัติ : - เพศ : ชาย / หญิง - วุฒิการศึกษา: แพทยศาสตรบัณฑิต และ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์
จำนวน : แพทย์สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา และอนุสาขา 2 อัตรา ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์ แพทย์สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา และอนุสาขา 2 อัตรา
แพทย์ Full Time >ทุกสาขา

ตำแหน่ง : แพทย์ Full Time >ทุกสาขา

หน้าที่รับผิดชอบ : แพทย์สาขาอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ แม่สาย

สวัสดิการโรงพยาบาล
- ประกันรายได้ของแพทย์
- สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล และญาติสายตรง
- สวัสดิการที่พัก และอาหารกลางวัน


สถานที่ติดต่อสมัครงาน : นพ. วิษณุ รังษีสังวาล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ แม่สาย โทร. 084-6114493
คุณสมบัติ : - เพศ : ชาย / หญิง - วุฒิการศึกษา: แพทยศาสตรบัณฑิต และ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์
จำนวน : แพทย์สาขาอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ แม่สาย 1 อัตรา ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์ แพทย์สาขาอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ แม่สาย 1 อัตรา
แพทย์ Full Time >ทุกสาขา

ตำแหน่ง : แพทย์ Full Time >ทุกสาขา

หน้าที่รับผิดชอบ : แพทย์อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจ อยู่ประจำโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์

สวัสดิการโรงพยาบาล
- ประกันรายได้ของแพทย์
- สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล และญาติสายตรง
- อาหารกลางวัน


สถานที่ติดต่อสมัครงาน : นพ. อิทธิพงษ์ ยอดประสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์ โทร 089-8530418
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์ 111/5 ม.13 ต.สันทราย อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
คุณสมบัติ : - เพศ : ชาย / หญิง - วุฒิการศึกษา: แพทยศาสตรบัณฑิต และ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์
จำนวน : แพทย์อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจ 1 อัตรา ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์ แพทย์อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจ 1 อัตรา
ช่างเทคนิค (KH-RAM)

ตำแหน่ง : ช่างเทคนิค (KH-RAM)

หน้าที่รับผิดชอบ : - ติดต่องานให้เป็นไปตามมาตรฐานของงานนั้น ๆ
- ดูแลบำรุงรักษาเครื่องมือ เครื่องจักร ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
- ปฏิบัติงานตามมาตรฐานการซ่อมบำรุงได้อย่างดี
- ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ : - วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป หรือเทียบเท่า สาขาที่เกี่ยวข้อง - มีประสบการณ์การทำงานด้านการซ่อมบำรุงอย่างน้อย 1 ปี - ถ้ามีประสบการณ์ ผ่านงานโรงพยาบาลจะพิจารณาเป็นพิเศษ สวัสดิการที่จะได้รับเบื้องต้นฯ - สิทธิประกันสังคม - เงินโบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ) - เงินปรับประจำปี (ตามผลการประเมิน) - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - สวัสดิการเยี่ยมไข้พนักงาน - สวัสดิการวันเกิดพนักงาน - สวัสดิการงานศพ (ญาติสายตรง) - สวัสดิการครอบครัวพนักงาน (ญาติสายตรง) - สวัสดิการชุดฟอร์มพนักงาน - อบรมเพิ่มเติมความรู้และทักษะการทำงานทั้งภายในและภายนอก - สิทธิสวัสดิอื่น ๆ อีกมากมาย สนใจร่วมงานกับเรา - ส่งประวัติการทำงานเข้ามาได้ที่ Skb3_hr@hotmail.co.th - โทร.02-3390000 ต่อ 4064-4065 แผนกบริหารงานบุคคล - เข้ามากรอกใบสมัครงานได้ที่แผนกบริหารงานบุคคล ชั้น 4 (วันจันทร์ - ศุกร์ 09.00-15.00 น.)
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง 1
หัวหน้าแผนกผู้ป่วยนอกประกันสังคม (KH-RAM)

ตำแหน่ง : หัวหน้าแผนกผู้ป่วยนอกประกันสังคม (KH-RAM)

หน้าที่รับผิดชอบ : - ร่วมวางแผน นิเทศ สอนแนะ กำกับ ติดตามรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลและประเมินผลลัพธ์ในการบริหารทางการพยาบาล
- ดูแลรักษาผู้ป่วยตามมาตรฐานวิชาชีพให้สอดคล้องกับทิศทางของโรงพยาบาลและฝ่ายการพยาบาล
- มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์
- วางแผน กำกับ ติดตาม ประเมินบุคลากรให้เพียงพอ เหมาะสม
- สามารถนำและกำกับทีมบุคลากรในหน่วยงานให้มีมาตรฐานและจริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพ
คุณสมบัติ : - วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีสาขาพยาบาลศาสตร์ - มีใบอนุญาติประกอบวิชาชีพ การพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง - ผ่านการอบรม การกู้ชีพ ขั้นพื้นฐาน Basic Life Support (BLS) - มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 5 ปี - สามารถใช้คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานได้ในระดับดี - สามารถใช้โปรแกรม Excel สร้างตาราง สร้างสูตร และใช้ฟังก์ชั่นพื้นฐานได้ - สามารถใช้โปรแกรม Power Point ในการออกแบบการนำเสนองานได้ สวัสดิการที่จะได้รับเบื้องต้นฯ - สิทธิประกันสังคม - เงินโบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ) - เงินปรับประจำปี (ตามผลการประเมิน) - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - สวัสดิการเยี่ยมไข้พนักงาน - สวัสดิการวันเกิดพนักงาน - สวัสดิการงานศพ (ญาติสายตรง) - สวัสดิการครอบครัวพนักงาน (ญาติสายตรง) - สวัสดิการชุดฟอร์มพนักงาน - อบรมเพิ่มเติมความรู้และทักษะการทำงานทั้งภายในและภายนอก - สิทธิสวัสดิอื่น ๆ อีกมากมาย สนใจร่วมงานกับเรา - ส่งประวัติการทำงานเข้ามาได้ที่ Skb3_hr@hotmail.co.th - โทร.02-3390000 ต่อ 4064-4065 แผนกบริหารงานบุคคล - เข้ามากรอกใบสมัครงานได้ที่แผนกบริหารงานบุคคล ชั้น 4 (วันจันทร์ - ศุกร์ 09.00-15.00 น.)
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง 1