ภาษา

เกี่ยวกับเรา

รางวัลแห่งความสำเร็จ

 

00.ประกาศนียบัตร สภาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล(องค์การมหาชน)
มอบให้ไว้เพื่อแสดงว่า โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค
ได้ปฏิบัติตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี
ซึ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วย การสร้างเสริมสุขภาพ และการบริหารองค์กร
ความสำเร็จนี้เกิดจากความมุ่งมั่นและความพยายามอย่างต่อเนื่อง ของผู้บริหาร ผู้ประกอบวิชาชีพและเจ้าหน้าที่
ระยะการรับรอง 13 ตุลาคม 2558 – 12 ตุลาคม 2561

 
 
 
 
ประกาศนียบัตร สำนักวัณโรค กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
มอบให้ไว้เพื่อแสดงว่า โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค
ได้ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานสากลการดูแลรักษาวัณโรคในโรงพยาบาลเอกชน
ภายใต้การสนับสนุนจากโครงการกองทุนโลก ด้านวัณโรค รอบที่ 6 ปี พ.ศ.2554
ณ วันที่ 16 กันยายน 2555
 
 
 
ประกาศเกียรติคุณ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
มอบให้ไว้เพื่อแสดงว่า โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค ได้ร่วมให้ความช่วยเหลือด้านบริการรักษาพยาบาล
แก่ผู้ป่วยในสถานการณ์อุทกภัย ตามความร่วมมือระหว่างสมาคมโรงพยาบาลเอกชนและสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ณ วันที่ 28  มีนาคม 2555
 

 
โล่เกียรติยศ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
ให้ไว้เพื่อ แสดงว่า โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค 
ได้สนับสนุนกิจกรรมพิเศษ " การกุศล ปันน้ำใจให้คนพัฒนาสังคม ฯลฯ"
ด้วยศรัทธา และเสียสละ อันควรยกย่อง สรรเสริญยิ่ง ขอให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป
ณ วันที่ 3 เมษายน 2554
 
 
 
ประกาศเกียรติคุณ กองบัญชาการตำรวจนครบาล
มอบให้ไว้เพื่อแสดงว่า โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค
ซึ่งให้การสนับสนุน"โครงการฝึกอบรมเยาวชนสัมพันธ์"
จึงขอมอบประกาศเกียรติคุณนี้ไว้ เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป ขอให้ประสบแต่ความสุขความเจริญ
ณ วันที่ 17 กันยายน 2553
 
 
 
โล่ประกาศเกียรติคุณ กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.)
มอบให้ไว้เพื่อแสดงว่า โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค
เป็นหน่วยงานที่มีผลการดำเนินงาน การให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ประจำปี 2552 "ดี" ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร
ณ วันที่ 5 สิงหาคม 2553
 
 
 
เกียรติบัตร มหาวิทยาลัยสยาม
มอบให้ไว้เพื่อแสดงว่า บริษัท บางกอกเชน ฮอสปิทอล จำกัด(มหาชน)
เป็นสถานประกอบการที่ให้ความร่วมมือ ในการพัฒนาการศึกษาในระบบสหกิจศึกษา
ยังให้เกิดสัมฤิทธิ์ผลเป็นอย่างดีในการจัดการศึกษาด้วยการประสานความร่วมมือ ระหว่าง มหาวิทยาลัยและภาคอุตสาหกรรม
ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2551
 
 
 
เกียรติบัตร กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
มอบให้ไว้เพื่อแสดงว่า โรงพยาบาลเกษมฎร์ บางแค
ได้ให้ความร่วมมือเข้าโครงการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วม บรรลุผลสำเร็จเป็นอย่างดี
ณ วันที่ 26 มกราคม 2550
 
 
 
ประกาศเกียรติคุณ กองบัญชาการตำรวจนครบาล
มอบให้ไว้เพื่อแสดงว่า โรงพยาบาลเกษมฎร์ บางแค
ซึ่งให้การสนับสนุน"โครงการฝึกอบรมเยาวชนสัมพันธ์"
จึงขอมอบประกาศเกียรติคุณนี้ไว้ เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป ขอให้ประสบแต่ความสุขความเจริญ
ณ วันที่ 27 เมษายน 2550
 
 
 
โล่เกียรติคุณ สำนักงานเขตบางแค กรุงเทพมหานคร
ขอมอบโล่เกียรติคุณ แด่ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์
ที่ได้สนับสนุนในการจัดงาน "ประชาคมเมือง ถนนคนเดิน และวันเกษตรเขตบางแค"
ณ วันที่ 6 มิถุนายน 2542
 
 
 
 
เหรียญทองพระราชทาน รางวัล พฤกษนครา ระดับ หน้าบ้านน่ามอง
 
 
 
 
โล่ มูลนิธิแผ่นดินธรรม
มอบให้ไว้เพื่อแสดงว่า โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค