ภาษา

ค้นหาแพทย์

ค้นหาแพทย์

พญ.กนกลดา สกุลศรี

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : คลินิกกุมารเวชกรรม
ความชำนาญ : กุมารแพทย์
ความชำนาญพิเศษ : กุมารเวชศาสตร์

นพ.กรณ์พงษ์ วิเชียรประไพ

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : คลินิกกุมารเวชกรรม
ความชำนาญ : กุมารแพทย์
ความชำนาญพิเศษ : กุมารแพทย์

ทพ.กฤษฎิ์ จิตตวิสุทธิกุล

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : คลินิกทันตกรรม
ความชำนาญ : ทันตแพทย์
ความชำนาญพิเศษ : ทันตกรรมทั่วไป ขูดหินปูน, อุดฟัน, ถอนฟัน, งาน Oral surgery ผ่าตัดฟันคุด งานทันตกรรมประดิษฐ์ ครอบฟัน

นพ.กฤษดา งามโนนทอง

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : แผนกรังสีวินิจฉัย
ความชำนาญ : รังสีแพทย์
ความชำนาญพิเศษ : ภาพวินิจฉัย รังสีวิทยาทั่วไป อัลตร้าซาวน์ เอกซเรย์คอมพิวเตอร์

ทพ.ญ.กูฎาปัญญ์ พรเพิ่มพูน

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : คลินิกทันตกรรม
ความชำนาญ : ทันตแพทย์
ความชำนาญพิเศษ : ทันตแพทย์

พญ.จงจินต์ สุวรรณทวีสุข

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : คลินิกกุมารเวชกรรม
ความชำนาญ : กุมารแพทย์
ความชำนาญพิเศษ : -

นพ.จรูญ จันทร์ดำรงกุล

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : คลินิกศัลยกรรมกระดูกและข้อ
ความชำนาญ : ศัลยแพทย์ กระดูกและข้อ
ความชำนาญพิเศษ : ศัลยกรรมกระดูกและข้อ

นพ.จิรฉัตร ตันตภารักษ์

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : คลินิกศัลยกรรมทั่วไป
ความชำนาญ : ศัลยแพทย์ ทั่วไป
ความชำนาญพิเศษ : ศัลยแพทย์ ทั่วไป

นพ.ชนะชัย จันทรคิด

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : คลินิกอายุรกรรม
ความชำนาญ : อายุรแพทย์ ต่อมไร้ท่อ
ความชำนาญพิเศษ : อายุรแพทย์ ต่อมไร้ท่อ ไทรอยด์ โรคเบาหวาน

นพ.ชนาพัฒน์ พันธุ์เขียน

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : คลินิกอายุรกรรม
ความชำนาญ : อายุรแพทย์ โรคไต
ความชำนาญพิเศษ : การตรวจวินิจฉัย รักษาและติดตามผลโดยแพทย์อายุรกรรมโรคไต การรักษาภาวะไตวายเฉียบพลันและเรื้อรัง การรักษาความผิดปกติ ภาวะเสียสมดุลทางเกลือแร่และให้สารน้ำทดแทน
การรักษาผู้ป่วยไตวาย ด้วยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม