ภาษา

ศูนย์บริการทางการแพทย์

ศูนย์อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน

ศูนย์อุบัติเหตุ – ฉุกเฉิน โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี พร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง

ศูนย์ไตเทียม

ทางเลือกสำหรับผู้ป่วยฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมศูนย์ไตเทียมรพ.เกษมราษฎร์ สระบุรี

ศูนย์ทันตกรรม

ให้บริการโดยทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทุกสาขา

ศูนย์กายภาพบำบัด

ให้บริการด้านการตรวจประเมิน วินิจฉัย และรักษาทางกายภาพบำบัดในด้านการส่งเสริม ป้องกัน รักษา และฟื้นฟูสุขภาพของร่างกาย โดยนักกายภาพบำบัดผู้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง

ศูนย์ประกันสัมพันธ์

บริการด้านประกันและคู่สัญญา โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี มีทีมงานพร้อมอำนวยการสะดวกให้บริการลูกค้าและบริษัทคู่สัญญาด้านการให้คำปรึกษาประสานงานด้านการใช้สิทธิประโยชน์ ค่ารักษาพยาบาลของผู้ป่วยและสำหรับเบิกค่ารักษาพยาบาลตามสิทธิให้ลูกค้า

ศูนย์ประกันสังคม

ปี 2566 รับผู้ประกันตนเพิ่ม 37,000 ตน

ศูนย์ตรวจสุขภาพ

บริการตรวจสุขภาพบุคคลทั่วไป

ศูนย์ตรวจสุขภาพเคลื่อนที่

ให้บริการตรวจสุขภาพ สถานประกอบการ หน่วยงานต่างๆ ที่ต้องการให้ไปตรวจสุขภาพประจำปี

เวชศาสตร์ฟื้นฟู

การรักษาและฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยทั่วไปหรือพิการที่อาจเกิดจากการเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุ