ภาษา

เกี่ยวกับเรา

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์ (Vision)

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง เป็นโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำระดับทุติยภูมิในเขตสะพานสูงที่ให้บริการและการดูแลรักษาได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ

เพื่อให้ผู้รับบริการปลอดภัยและพึงพอใจสูงสุด

 

พันธกิจ (Mission)                                                                          

ให้การดูแลรักษาสุขภาพแก่ผู้รับบริการด้วยบุคลากรที่มีสมรรถนะ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย การบริการที่ประทับใจ

รับผิดชอบต่อสังคมและมีการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

 

ค่านิยม (Core value) 

K – Knowledge  Friendly Culture                การมีบรรยากาศของการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้

A – Attitude to Health Promotion                 มีความตระหนักในการส่งเสริมสุขภาพแก่ผู้รับและผู้ให้บริการ

S – Staff Focus                                            การให้ความสำคัญทั้งในระดับบุคคล และระดับทีม

E – Ethic & Professional Standard             จริยธรรม จรรยาบรรณ และมาตรฐานวิชาชีพ

M –Management Effectiveness                  มุ่งกิจกรรมตามเป้าหมาย

R – Responsibility to Community                ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม

A – Approach by Fact                                  การระดมค้นคว้าความจริง

D – Directional Oriented Leadership          การนำองค์กรอย่างมีทิศทาง