ภาษา

ติดต่อ/สมัครงาน

ที่อยู่โรงพยาบาล

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง
99/9 ถนนรามคำแหง แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240
โทร : 0-2339-0000

ช่องทางการติดต่อ

LineID LineID

สมัครงานที่นี่

ตำแหน่ง (คลิกเพื่อสมัครงาน) จำนวน
ผู้จัดการแผนกการเงิน

ตำแหน่ง : ผู้จัดการแผนกการเงิน

หน้าที่รับผิดชอบ : - กำกับดูแลการดำเนินงานของแผนกการเงินใน และ การเงินนอก
- บริหารเงินหมุนเวียนขององค์กร ให้มีสภาพคล่องเพียงพอ และสามารถนำไปจัดหาผลประโยชน์ได้อย่างเหมาะสมเป็นไปตามระเบียบขององค์กร
- ออกแบบและวางระบบควบคุมภายในหน่วยงานเพื่อป้องกันความเสี่ยง และกำหนดแนวทางในการทำงานให้มีความรัดกุม และสามารถตรวจสอบได้
- ให้คำปรึกษาและแนวทางการแก้ปัญหาในการทำงานต่างๆ ให้กับเจ้าหน้าที่ในแผนก เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
- พัฒนาระบบงาน และส่งเสริมบุคลากรในแผนก ให้มีความรู้ ความสามารถในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
คุณสมบัติ : - อายุตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไป
- สามารถใช้ MS Office และโปรแกรมบัญชี
- จบการศึกษาระดับปริญาตรีขึ้นไป ด้านบัญชีและการเงินหรือเกี่ยวข้อง
- ประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงินโดยรวม 5 ปีขึ้นไป
- มีความรู้เกี่ยวกับหลักการและขั้นตอนด้านการเงินนอก - ใน อย่างละเอียด
- ทักษะการใช้โปรแกรมบัญชีและการบริหารที่ยอดเยี่ยม
- มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี บุคลิกเหมาะสมในการบริหารงาน มีความเป็นผู้นำ
- มีความกระตือรือร้นในการทำงานและมีแนวคิดในเชิงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
1
เภสัชกร

ตำแหน่ง : เภสัชกร

หน้าที่รับผิดชอบ : ทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ : 1.จบป.ตรี เภสัชกรรม
2. มีใบประกอบวิชาชีพ
3.สามารถทำงานเป็นทีมได้
4.สามารถทำงานเป็นตารางเวรได้
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง
จำนวน : 2 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
2
พยาบาลวิชาชีพห้องผ่าตัด (OR)

ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพห้องผ่าตัด (OR)

หน้าที่รับผิดชอบ : ดูแลและคำแนะนำเกี่ยวกับการพยาบาล รายงานอาการผู้ป่วยให้แพทย์ทราบตามลักษณะโรคที่เป็นทั้งร่างกาย อารมณ์และจิตใจ ช่วยฟื้นฟูสุขภาพของผู้ป่วย เพื่อให้ผู้ป่วยมีสุขภาวะที่ดี
คุณสมบัติ : - เพศ หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
- วุฒิปริญญาตรีในสาขาพยาบาลศาสตร์
- มีใบประกอบโรคศิลปะแล้วเท่านั้น
- สามารถดำเนินงานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีมนุษย์สัมพันธ์ดีและรักในงานบริการ
- ดูแลความเรียบร้อยของห้องผ่าตัดและห้องทำหัตถการ
- ตรวจสอบให้การบริการลูกค้าให้เป็นไปตามมาตรฐาน
- ช่วยแพทย์ในการผ่าตัดและทำหัตถการ
- ตรวจสอบยาและเช็คอุปกรณ์สำหรับการผ่าตัดหรือทำหัตถการที่ผู้ช่วยเตรียมไว้
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง
จำนวน : 3 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
3
ผู้ช่วยเภสัชกร

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเภสัชกร

หน้าที่รับผิดชอบ : - จัดเตรียม จัดเก็บ ยา/เวชภัณฑ์/ผลิตภัณฑ์ทั่วไป แก่ผู้มารับบริการและหน่วยงานต่างๆ ให้ได้ตามมาตรฐานเภสัชกรรม
- ชี้บ่ง คัดแยกยา เวชภัณฑ์ที่ใกล้หมดอายุตามมาตรฐาน
- บันทึกและตรวจสอบความถูกต้องการบันทึกรายการผลิตภัณฑ์ในระบบคอมพิวเตอร์พร้อมจัดทำฉลากและวิธีการใช้ยาให้เป็นไปตามระเบียบปฎิบัติของแผนกเภสัชกรรม
คุณสมบัติ : - เพศหญิง/ชาย อายุไม่เกิน 45 ปี
- วุฒิ ม.6 / ปวช. ขึ้นไป
- ทำงานเป็นกะ
- ถ้ามีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง
จำนวน : 3 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
3
หัวหน้าแผนกคลังยาและเวชภัณฑ์

ตำแหน่ง : หัวหน้าแผนกคลังยาและเวชภัณฑ์

หน้าที่รับผิดชอบ : - บริหารจัดการคลังสินค้า ยาและเวชภัณฑ์ ให้มีประสิทธิภาพ ตาม KPI ที่กำหนด ตามมาตรฐานของบริษัท และตามเนื้องานที่ได้รับมอบหมาย
- ร่วมวางแผนการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามข้อกำหนด แนวทางจากผู้บังคับบัญชาและนโยบายของบริษัท
- บริหารสินค้าคงคลังให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมตามที่กำหนดและเพียงพอต่อความต้องการใช้สินค้า
- ควบคุมทีมงานให้ปฏิบัติหน้าที่ตามขั้นตอนอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
- ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน รพ. เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงาน
- ควบคุม ต้นทุนการจัดการได้ตามเป้าหมาย
- ดูแลและควบคุมบทบาทของพนักงานให้เหมาะสม สอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพตามงานที่รับผิดชอบ
- งานอื่นๆที่หัวหน้างานมอบหมาย
คุณสมบัติ : - เพศ : ชาย / หญิง
- วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรีคณะเภสัชศาสตร์
- อายุ : 26 ปีขึ่นไป
- มีประสบการณ์ด้านงานคลัง 3 ปีขึ้นไป หรือประสบการณ์งานในโรงพยาบาลง 3-5 ปี
- สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ในระดับดี
- มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน ในระดับดี
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
1
พยาบาลวิชาชีพ Ward IPD

ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพ Ward IPD

หน้าที่รับผิดชอบ : - ดูแลให้การพยาบาลผู้ป่วย ตามคำสั่งแพทย์
คุณสมบัติ : - เพศ หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
- วุฒิปริญญาตรีในสาขาพยาบาลศาสตร์
- มีใบประกอบโรคศิลปะแล้วเท่านั้น
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Mircrow office ได้
- สามารถดำเนินงานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีมนุษย์สัมพันธ์ดีและรักในงานบริการ
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง
จำนวน : 3 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
3
ผู้ช่วยพยาบาล/ผู้ช่วยเหลือคนไข้

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยพยาบาล/ผู้ช่วยเหลือคนไข้

หน้าที่รับผิดชอบ : - รับผิดชอบงานเกี่ยวด้านช่วยเหลือผู้ป่วย และงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ : - เพศหญิง อายุ 18 - 45 ปี
- จบการศึกษามัธยมปลาย หรือ เทียบเท่า
- จบหลักสูตรพนักงานผู้ช่วยพยาบาลอย่างน้อย 6 เดือน
- มีความขยัน อดทน และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
- สามารถทำงานเป็นกะได้
- เป็นผู้ช่วยพยาบาลในการให้การพยาบาลเบื้องต้นแก่ผู้ป่วย ภายใต้การควบคุมดูแลของพยาบาลวิชาชีพ
- จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ เวชภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ และทำความสะอาด ให้ พร้อมใช้งานได้เสมอ
- ดูแลผู้ใช้บริการทั้งก่อน และหลัง พบแพทย์
- ดูแลสถานที่แวดล้อม ตามมาตรฐานของหน่วยงาน และที่โรงพยาบาล กำหนด
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง
จำนวน : หลายอัตรา ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
หลายอัตรา
เจ้าหน้าที่บุคคลด้านTime & ตรวจสอบ

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บุคคลด้านTime & ตรวจสอบ

หน้าที่รับผิดชอบ : - บันทึกลายนิ้วมือ
- อัพเดตประวัติของพนักงานเข้า-ออก โปรแกรม
- บันทึกตรวจสอบเวลาการทำงาน
- ตรวจเช็คใบลงเวลาการทำงาน ขาด ลา มาสาย และส่งรายงานให้หัวหน้างานทุกเดือน
- ค่าล่วงเวลา
- หนังสือเตือน / ใบแจ้งเตือนต่างๆ
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
คุณสมบัติ : - เพศ : หญิง
- อายุ : 21 - 35 ปี
- วุฒิการศึกษา : ปวช. , ปวส.
- สามารถใช้ Microsoft Office ได้ดี
- มีไหวพริบ สามารถแข้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
- รับแรงกดดันได้ดี , มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
1