ภาษา

ค้นหาแพทย์

ค้นหาแพทย์

ทันตแพทย์กนกขวัญ พิพิธสมบัติ

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : แผนกทันตกรรม
ความชำนาญ : ทันตกรรมทั่วไป
ความชำนาญพิเศษ : ทันตกรรมใส่ฟัน - ใส่ฟัน - ครอบฟัน- สะพานฟัน
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
กรุณานัดหมายแพทย์ก่อนเข้ารับบริการ

 

นายแพทย์กฤตพร พุ่มจันทน์

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด
ความชำนาญ : อายุรกรรมโรคหัวใจ
ความชำนาญพิเศษ : อายุรกรรมโรคหัวใจ
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ -
อังคาร -
พฤหัสบดี -
ศุกร์ -
อาทิตย์ 08.00-12.00
กรุณานัดหมายแพทย์ก่อนเข้ารับบริการ

 

ทพญ.ดร.กีรติกา วงษ์ทิม

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : แผนกทันตกรรม
ความชำนาญ : ทันตกรรมทั่วไป
ความชำนาญพิเศษ : เวชศาสตร์ช่องปาก
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
พุธ 9.00-18.00
พฤหัสบดี 9.00-18.00
ศุกร์ 9.00-18.00
เสาร์ 08.00-18.00
อาทิตย์ 08.00-16.00
กรุณานัดหมายแพทย์ก่อนเข้ารับบริการ

 

นายแพทย์คณินทร์ จันทราประภาเวช

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : แผนกอายุรกรรม, ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด
ความชำนาญ : อายุรกรรมโรคหัวใจ
ความชำนาญพิเศษ : สรีระไฟฟ้าหัวใจ,โรคหัวใจ
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 08.00-20.00
อังคาร 08.00-20.00
พุธ 13.00-20.00
พฤหัสบดี 08.00-15.00
เสาร์ 08.00-16.00
กรุณานัดหมายแพทย์ก่อนเข้ารับบริการ

 

นายแพทย์จรรกรพันธ์ บุบผามาลา

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : แผนกอายุรกรรม
ความชำนาญ : อายุรกรรมทั่วไป
ความชำนาญพิเศษ : อายุรกรรมทั่วไป
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
อังคาร 08.00-17.00
พุธ 08.00-17.00
พฤหัสบดี 08.00-17.00
ศุกร์ 08.00-17.00
เสาร์ 08.00-17.00
กรุณานัดหมายแพทย์ก่อนเข้ารับบริการ

 

แพทย์หญิงจารุวรรณ เนาว์รุ่งโรจน์

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์สูติ-นรีเวช
ความชำนาญ : สูตินรีเวช
ความชำนาญพิเศษ : สูตินรีเวช
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 11.00-20.00
อังคาร 11.00-20.00
พฤหัสบดี 11.00-20.00
ศุกร์ 11.00-20.00
อาทิตย์ 11.00-20.00
กรุณานัดหมายแพทย์ก่อนเข้ารับบริการ

 

นายแพทย์จุมพฎ อำพันพงษ์

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : แผนกทันตกรรม
ความชำนาญ : ทันตแพทย์
ความชำนาญพิเศษ : ทันตกรรมทั่วไป
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 08.00-18.00
อังคาร 08.00-18.00
พุธ 08.00-18.00
พฤหัสบดี 08.00-18.00
ศุกร์ 08.00-18.00
กรุณานัดหมายแพทย์ก่อนเข้ารับบริการ

 

แพทย์หญิงชยกมล นิยะสม

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : แผนกกุมารเวชกรรม
ความชำนาญ : กุมารแพทย์
ความชำนาญพิเศษ : กุมารแพทย์ เฉพาะทางโรคข้อและรูมาติสซั่ม
ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
ดาวน์โหลดนัดหมายแพทย์ก่อนเข้ารับบริการ

 

นายแพทย์ชัชพล พันธ์แพ

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : แผนกอายุรกรรม
ความชำนาญ : อายุรกรรมประสาท
ความชำนาญพิเศษ : อายุรกรรมประสาท
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 08.00-18.00
อังคาร 09.00-19.00
พุธ 09.00-18.00
พฤหัสบดี 08.00-19.00
กรุณานัดหมายแพทย์ก่อนเข้ารับบริการ

 

นายแพทย์ชานนทร์ ปัญญางาม

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : แผนกศัลยกรรมกระดูกและข้อ
ความชำนาญ : ศัลยกรรมกระดูกสันหลัง
ความชำนาญพิเศษ : ศัลยแพทย์ ด้านกระดูกสันหลัง
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 09.00-18.00
อังคาร 09.00-18.00
พุธ 09.00-18.00
พฤหัสบดี 09.00-18.00
อาทิตย์ 09.00-18.00
กรุณานัดหมายแพทย์ก่อนเข้ารับบริการ