ภาษา

บริการห้องพัก/สิ่งอำนวยความสะดวก

ห้อง VIP (Gold)

ห้อง VIP พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน

ห้องพิเศษ เดี่ยว

พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน

ห้องรวม 6 เตียง

ห้องรวม 6 เตียง

ห้องพิเศษเดี่ยว (เด็ก)

พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน

ห้องเด็กอ่อน

ห้องเด็กอ่อน

ห้องรอคลอด

พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน