ภาษา

เกี่ยวกับเรา

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์ (Vision)
 
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง เป็นโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำระดับตติยภูมิในเขกรุงเทพมหานครฝั่งตะวันออก ที่ให้บริการและการดูแลรักษาได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ
 
เพื่อให้ผู้รับบริการปลอดภัยและพึงพอใจสูงสุด
 
 
 
พันธกิจ (Mission)                                                                          
 
ให้การดูแลรักษาสุขภาพแก่ผู้รับบริการด้วยบุคลากรที่มีสมรรถนะ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย การบริการที่ประทับใจ
 
รับผิดชอบต่อสังคมและมีการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
 
 
 
ค่านิยม (Core value) 
 
K – Knowledge  Friendly Culture                การมีบรรยากาศของการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้
 
A – Attitude to Health Promotion                 มีความตระหนักในการส่งเสริมสุขภาพแก่ผู้รับและผู้ให้บริการ
 
S – Staff Focus                                            การให้ความสำคัญทั้งในระดับบุคคล และระดับทีม
 
E – Ethic & Professional Standard             จริยธรรม จรรยาบรรณ และมาตรฐานวิชาชีพ
 
M –Management Effectiveness                  มุ่งกิจกรรมตามเป้าหมาย
 
R – Responsibility to Community                ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม
 
A – Approach by Fact                                  การระดมค้นคว้าความจริง
 
D – Directional Oriented Leadership          การนำองค์กรอย่างมีทิศทาง