ภาษา

สมัครงาน

หัวหน้าแผนกแม่บ้าน

รายละเอียด
ตำแหน่ง : หัวหน้าแผนกแม่บ้าน
หน้าที่รับผิดชอบ : - บริหารงานแผนกแม่บ้านโรงพยาบาลให้เป็นไปตามเป้าหมาย
- ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ : - วุฒิ ป.ตรี ไม่กำจัดสาขา
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft office ได้เป็นอย่างดี
- สามารถดำเนินงานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีมนุษย์สัมพันธ์ดีและรักในงานบริการ
- มีประสบการณ์เกี่ยวกับด้านบริการ และงานโรงพยาบาลจะพิจารณาเป็นพิเศษ
- เพศหญิง อายุไม่เกิน 45 ปี
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ประวัตผู้สมัคร
Resume:
Max Size 6MB, File Support:(pdf)
ชื่อ - สกุล : *
อีเมล์ : *
ยืนยันอีเมล์ : *
เบอร์ติดต่อ : *