ภาษา

สมัครงาน

พยาบาลวิสัญญี

รายละเอียด
ตำแหน่ง : พยาบาลวิสัญญี
หน้าที่รับผิดชอบ : -ดูแลเฝ้าระวังผู้ป่วยหลังให้ยาระงับความรู้สึกในห้องพักฟื้นจนปลอดภัยและส่งกลับหอ ผู้ป่วย
- ดูแลให้ยาระงับปวดผู้ป่วยหลังผ่าตัด
คุณสมบัติ : -เพศ ชาย / หญิง อายุไม่เกิน 45 ปี
-จบปริญาตรีสาขาการพยาบาล
-ผ่านการอบรมหลักสูตรวิชาวิสัญญีพยาบาล 1 ปี
-มีความขยัน อดทน และมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
-สามารถทำงานเป็นกะได้
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ประวัตผู้สมัคร
Resume:
Max Size 6MB, File Support:(pdf)
ชื่อ - สกุล : *
อีเมล์ : *
ยืนยันอีเมล์ : *
เบอร์ติดต่อ : *