ภาษา

สมัครงาน

พยาบาลห้องปฏิบัติการสวนหัวใจ

รายละเอียด
ตำแหน่ง : พยาบาลห้องปฏิบัติการสวนหัวใจ
หน้าที่รับผิดชอบ : - ให้บริการทางด้านการพยาบาลแก่ผู้ป่วยใน Cath Lab
- ดูแลผู้ป่วยวิกฤตเฉพาะทางด้านหัวใจ
คุณสมบัติ : 1.เพศชาย / หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
2.เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
3.มีใบประกอบโรคศิลปะแล้วเท่านั้น
4.สามารถทำงานเป็นทีมได้
5.หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง
จำนวน : 2 ตำแหน่ง
ประวัตผู้สมัคร
Resume:
Max Size 6MB, File Support:(pdf)
ชื่อ - สกุล : *
อีเมล์ : *
ยืนยันอีเมล์ : *
เบอร์ติดต่อ : *