ภาษา

สมัครงาน

หัวหน้าแผนก OPD SC

รายละเอียด
ตำแหน่ง : หัวหน้าแผนก OPD SC
หน้าที่รับผิดชอบ : 1.ควบคุมดูแลและประสานงานกับสำนักงานประกันสังคม
2.ควบคุมการติดตามเอกสารเกี่ยวกับประกันสังคม
3.ประสานงานกับแพทย์ พยาบาล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสิทธิผู้ป่วย
4.ปฎิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาการ
คุณสมบัติ : เพศหญิง อายุ 28 ปี ขึ้นไป
- วุฒิการศึกษา ป.ตรี ทุกสาขา
- สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
- มีมนุษย์สัมพันธดี ขยัน อดทน
- มีความเข้าใจเกี่ยวกับประกันสังคมเป็นอย่างดี
- มีความรู้ความเข้าใจสิทธิผู้ป่วยทุกประเภท
- มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี
- มีภาวะความเป็นผู้นำ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ประวัตผู้สมัคร
Resume:
Max Size 6MB, File Support:(pdf)
ชื่อ - สกุล : *
อีเมล์ : *
ยืนยันอีเมล์ : *
เบอร์ติดต่อ : *