ภาษา

สมัครงาน

หัวหน้าพยาบาล Ward (ต่างประเทศ)

รายละเอียด
ตำแหน่ง : หัวหน้าพยาบาล Ward (ต่างประเทศ)
หน้าที่รับผิดชอบ : -อายุ 25 ปีขึ้นไป
-สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์บัณฑิต
-สอบผ่านใบประกอบวิชาชีพ
-สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี หรือภาษาอื่น ๆ
-บุคลิกดี มีใจรักบริการ ขยัน และสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
-สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
-หากมีประสบการณ์ 5-6 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
คุณสมบัติ : ปฏิบัติงานในตำแหน่งหัวหน้า รับผิดชอบบริหารจัดการภารกิจในแผนกของโรงพยาบาลให้มีคุณภาพ
ใช้องค์ความรู้ทางการพยาบาลและศาสตร์ที่เกี่ยวข้องร่วมกับความรู้ ความสามารถ
ภายใต้ของกำหนดนโยบาย มาตรฐาน ระเบียบปฏิบัติต่างๆ
บริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ประวัตผู้สมัคร
Resume:
Max Size 6MB, File Support:(pdf)
ชื่อ - สกุล : *
อีเมล์ : *
ยืนยันอีเมล์ : *
เบอร์ติดต่อ : *