ภาษา

สมัครงาน

นักเวชสถิติ

รายละเอียด
ตำแหน่ง : นักเวชสถิติ
หน้าที่รับผิดชอบ : เพศ : ชาย/หญิง
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา เวชสถิติ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ผ่านการสอบผู้ให้รหัสโรคและหัตถการระดับกลาง
ประสบการณ์การทำงาน : 1 ปีขึ้นไป
ความรับผิดชอบหลัก (Key Responsibilities)
คุณสมบัติ : - ให้บริการในงานเวชระเบียน อย่างมีมาตรฐานเพื่อการรักษาดูแลสุขภาพผู้ป่วย
- ให้บริการจำแนกประเภทผู้ป่วย เพื่อการส่งผู้ป่วยไปรับการรักษากลุ่มเฉพาะโรคได้อย่างถูกต้อง
- ให้รหัสทางการแพทย์ตามมาตรฐานได้อย่างถูกต้องเพื่อใช้ประกอบการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์
- เก็บรวบรวมข้อมูลทางการแพทย์ เพื่อจัดทำรายงาน และนำเสนอเจ้าหน้าที่ระดับสูงขึ้นไป
- ให้บริการข้อมูลเวชระเบียนและสถิติประเภทต่างๆแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บุคลากรทางการแพทย์
- ประสานงานกับบุคลากรภายในหน่วยงานเดียวกัน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ
- วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานหรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง
จำนวน : 2 ตำแหน่ง
ประวัตผู้สมัคร
Resume:
Max Size 6MB, File Support:(pdf)
ชื่อ - สกุล : *
อีเมล์ : *
ยืนยันอีเมล์ : *
เบอร์ติดต่อ : *