ภาษา

ติดต่อ/สมัครงาน

ที่อยู่โรงพยาบาล

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง
99/9 ถนนรามคำแหง แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240
โทร : 0-2339-0000

ช่องทางการติดต่อ

LineID LineID

แผนที่โรงพยาบาล

สมัครงานที่นี่

ตำแหน่ง (คลิกเพื่อสมัครงาน) จำนวน
เจ้าหน้าที่เวชระเบียน

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่เวชระเบียน

หน้าที่รับผิดชอบ : - คัดกรองสิทธิ์ประวัติผู้ป่วยต้อนรับผู้มารับบริการจัดเก็บ
และค้นหาประวัติผู้ป่วย
- ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติ : - เพศชาย / เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
- วุฒิ ม.6 ขึ้นไป
- สามารถทำงานเป็น กะได้
- บุคลิกภาพดี มีมนุษย์สัมพันธ์ดี สุภาพเรียบร้อย
- มีประสบการณ์ในงานเวชระเบียนจะพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
1
พยาบาล ICU

ตำแหน่ง : พยาบาล ICU

หน้าที่รับผิดชอบ : ดูแลและคำแนะนำเกี่ยวกับการพยาบาล รายงานอาการผู้ป่วยให้แพทย์ทราบตามลักษณะโรคที่เป็นทั้งร่างกาย อารมณ์และจิตใจ ช่วยฟื้นฟูสุขภาพของผู้ป่วย เพื่อให้ผู้ป่วยมีสุขภาวะที่ดี
คุณสมบัติ : - เพศ หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
- วุฒิปริญญาตรีในสาขาพยาบาลศาสตร์
- มีใบประกอบโรคศิลปะแล้วเท่านั้น
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Mircrow office ได้
- สามารถดำเนินงานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีมนุษย์สัมพันธ์ดีและรักในงานบริการ
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง
จำนวน : 3 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
3
ผู้จัดการพยาบาลผู้ป่วยใน

ตำแหน่ง : ผู้จัดการพยาบาลผู้ป่วยใน

หน้าที่รับผิดชอบ : - รับผิดชอบ วางแผนงาน
- ควบคุมกำกับติดตาม รายงานผลการดำเนินงาน
- งานบริหารจัดการงานปฏิบัติการพยาบาล
คุณสมบัติ : - วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการพยาบาล
- มีประสบการณ์ด้านการบริหาร รพ.
- อายุ 27 ปีขึ้นไป
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
1
ผู้จัดการ Special Unit

ตำแหน่ง : ผู้จัดการ Special Unit

หน้าที่รับผิดชอบ : - ควบคุมดูแล แผนกเฉพาะทาง
- รับผิดชอบ วางแผนงาน
- ควบคุมกำกับติดตาม รายงานผลการดำเนินงาน
- งานบริหารจัดการงานปฏิบัติการพยาบาล
คุณสมบัติ : - วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการพยาบาล
- มีประสบการณ์ด้านการบริหาร รพ.
- อายุ 27 ปีขึ้นไป
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
1
IT Manager

ตำแหน่ง : IT Manager

หน้าที่รับผิดชอบ : - รับมอบหมายงานและนโยบายจากผู้บริหารในการดำเนินงานด้านระบบงานคอมพิวเตอร์
- ดูแล ควบคุม และจัดวางระบบในการทำงานเพื่อให้เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง
- ดูแลเรื่องการจัดการฐานข้อมูลและสำรองข้อมูล
คุณสมบัติ : - ปริญญาตรีสาขาคอมพิวเตอร์
- มีความสามารถทางด้านระบบคอมพิวเตอร์บริหารงานโรงพยาบาลทั้ง Back Office และ Front Office
- มีความรู้เรื่องการจัดการฐานข้อมูล
- มีความรู้ด้าน Hardward , Sftware และ Network
- สามารถประสานงาน วางแผนงาน และ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
- สามารถติดตามผลงานต่าง ๆ และมอบหมายงานได้ แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
- มีความละเอียดรอบคอบ
- ประสบการณ์ดูแลระบบคอมพิวเตอร์โรงพยาบาลจะพิจารณาเป็นพิเศษ
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
1
ผู้จัดการคุณภาพ QM

ตำแหน่ง : ผู้จัดการคุณภาพ QM

หน้าที่รับผิดชอบ : - วางแผน จัดทำ นำระบบไปสู่การปฏิบัติ ควบคุม
- ทำการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องทั้งองค์กร ตามข้อกำหนดในระบบมาตรฐานสากล ISO,HA
- วางแผนพัฒนาหน่วยงานประจำปีให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และแผนพัฒนาประจำปีของโรงพยาบาล
คุณสมบัติ : - เพศ ชาย-หญิง อายุ 30ปี ขึ้นไป
- วุฒิ ป.ตรี-โท ในสาขาพยาบาลหรือวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง
- ผ่านงานด้านการบริหาร,งานคุณภาพ 2ปี ขึ้นไป
- มีไหวพริบดี สามารถสื่อสารและถ่ายทอดงานได้ดี
- มีความชำนาญในการใช้คอมพิวเตอร์ และโปรแกรมสำเร็จรูป
- มีประสบการณ์การทำงานใน โรงพยาบาลจะพิจารณาเป็นพิเศษ
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
1
ผู้จัดการ IPD Cash

ตำแหน่ง : ผู้จัดการ IPD Cash

หน้าที่รับผิดชอบ : - ทำรายรับของโรงพยาบาลเข้าบัญชีบริษัท ร่วมกับหน่วยงาน การเงินกลาง (บัญชี)
- ดูแลรักษาผลประโยชน์ของบริษัท
- ติดต่อประสานงาน และแก้ไข้ปัญหาต่างๆ
- ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ : - ปริญญาตรี ทางด้านบัญชีหรือการเงิน
- ทำงานบริหารด้านการเงินไม่น้อยกว่า 3ปี
- มีความชำนาญในการใช้คอมพิวเตอร์ และโปรแกรมสำเร็จรูป
- มีประสบการณ์การทำงานใน โรงพยาบาลจะพิจารณาเป็นพิเศษ
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
1
ผู้ตรวจการพยาบาล

ตำแหน่ง : ผู้ตรวจการพยาบาล

หน้าที่รับผิดชอบ : - ผู้ตรวจการพยาบาล นอกเวลา ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการ รพ.นอกเวลา
คุณสมบัติ : - วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการพยาบาล
- มีประสบการณ์ด้านการบริหาร รพ.
- อายุ 27 ปีขึ้นไป
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
1
พนักงานเวรเปล

ตำแหน่ง : พนักงานเวรเปล

หน้าที่รับผิดชอบ : - ให้คำแนะนำเกี่ยวกับสถานที่หรือหน่วยที่ต้องการติดต่อ
- ดูแลช่วยเหลือถือของหรือจัดหารถใส่ของให้กับผู้มารับบริการ
- ให้บริการรับ-ส่งผู้ป่วยตามจุดต่างๆ
- เคลื่อนย้ายผู้ป่วยภายในโรงพยาบาลและภายนอกดรงพยาบาล
คุณสมบัติ : - เพศ ชาย อายุ 21 ปีขึ้นไป
- เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
- บุคลิกภาพดี
- ทำงานเป็นตารางเวรได้
- หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง
จำนวน : 2 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
2
พนักงานรับ - ส่งเอกสาร

ตำแหน่ง : พนักงานรับ - ส่งเอกสาร

หน้าที่รับผิดชอบ : - หน้าที่ความรับผิดชอบ ขับรถมอเตอร์ไซด์ส่งเอกสารในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล
คุณสมบัติ : - เพศ ชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป
- วุฒิ ม.6 ขึ้นไป
- มีมนุษย์สัมพันธ์ดีและรักในงานบริการ
- การสื่อสาร และประสานงานที่ดี
- ผ่านการเกณฑ์ทหาร
- มีรถมอเตอร์ไซด์ และใบขับขี่
- รู้เส้นทางในกรุงเทพมหานครและปริมณฑเป็นอย่างดี
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
1
นักโภชนากร

ตำแหน่ง : นักโภชนากร

หน้าที่รับผิดชอบ : - กำหนดรายการอาหารผู้ป่วยให้ตรงกับแผนการรักษาของแพทย์
- จัดทำการขอซื้อของสด ของแห้ง ให้ตรงกับรายการอาหารที่กำหนด
- ตรวจสอบจำนวนอาหารผู้ป่วยให้ตรงกับ Ward
- ตรวจสอบคุณภาพอาหาร
- ควบคุมดูแลอาหารผู้ป่วย / ควบคุมดูแลการจัดอาหาร
คุณสมบัติ : - วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี คหกรรมศาสตร์ สาขาอาหารและโภชนาการ
- เพศชาย, หญิง (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร)
- มีบุคคลิกดี
- มีสุขอนามัยที่ดี
- มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
- มีประสบการณ์ด้านงานรพ.
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
1
ผู้จัดการส่วนงานบริการทั่วไป

ตำแหน่ง : ผู้จัดการส่วนงานบริการทั่วไป

หน้าที่รับผิดชอบ : - กำหนดแนวทางการปฎิบัติการดูแลระบบการติดตามผล
- กำหนดเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพบริการของฝ่าย
- บริหารจัดการงานประจำวัน
คุณสมบัติ : - จบการศึกษาระดับ ป.ตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีประการณ์ในงานบริการ
- หากเป็นเพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
- มีวุฒิภาวะเป็นผู้นำ
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
1
หัวหน้าการเงิน (Cashier )

ตำแหน่ง : หัวหน้าการเงิน (Cashier )

หน้าที่รับผิดชอบ : - ควบคุม ตรวจสอบ กำกับดูแลเจ้าหน้าที่แผนกการเงิน (Cashier)
- บริหารจัดการอัตรากำลัง
- ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ : - ปริญญาตรี ทางด้านบัญชีหรือการเงิน
- มีความรู้ด้านการให้บริการแผนกการเงินใน และการเงิน มากกว่า 3 ปี
- มีความรู้สิทธิผู้ป่วยเงินสด ประกันชีวิต ประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน พรบ.
- และระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า
- อายุตั้งแต่ 28 ปี ขึ้นไป
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
1
หัวหน้าแผนกแม่บ้าน

ตำแหน่ง : หัวหน้าแผนกแม่บ้าน

หน้าที่รับผิดชอบ : - บริหารงานแผนกแม่บ้านโรงพยาบาลให้เป็นไปตามเป้าหมาย
- ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ : - วุฒิ ป.ตรี ไม่กำจัดสาขา
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft office ได้เป็นอย่างดี
- สามารถดำเนินงานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีมนุษย์สัมพันธ์ดีและรักในงานบริการ
- มีประสบการณ์เกี่ยวกับด้านบริการ และงานโรงพยาบาลจะพิจารณาเป็นพิเศษ
- เพศหญิง อายุไม่เกิน 45 ปี
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
1
พยาบาลวิชาชีพ

ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพ

หน้าที่รับผิดชอบ : - ดูแลให้การพยาบาลผู้ป่วย ตามคำสั่งแพทย์
คุณสมบัติ : - เพศ หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
- วุฒิปริญญาตรีในสาขาพยาบาลศาสตร์
- มีใบประกอบโรคศิลปะแล้วเท่านั้น
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Mircrow office ได้
- สามารถดำเนินงานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีมนุษย์สัมพันธ์ดีและรักในงานบริการ
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง
จำนวน : หลายอัตรา ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
หลายอัตรา