ภาษา

ติดต่อ/สมัครงาน

ที่อยู่โรงพยาบาล

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง
99/9 ถนนรามคำแหง แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240
โทร : 0-2339-0000

ช่องทางการติดต่อ

LineID LineID

สมัครงานที่นี่

ตำแหน่ง (คลิกเพื่อสมัครงาน) จำนวน
ผู้ตรวจการพยาบาล Full time / Part time

ตำแหน่ง : ผู้ตรวจการพยาบาล Full time / Part time

หน้าที่รับผิดชอบ : - ผู้ตรวจการพยาบาล นอกเวลา ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการ รพ.นอกเวลา
คุณสมบัติ : - วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการพยาบาล
- มีประสบการณ์ด้านการบริหาร รพ.
- อายุ 27 ปีขึ้นไป
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
1
หัวหน้าห้องปฏิบัติการ (LAB)

ตำแหน่ง : หัวหน้าห้องปฏิบัติการ (LAB)

หน้าที่รับผิดชอบ : 1. ควบคุมดูแลงานทดสอบทั้งหมดภายห้องปฏิบัติการ
2. และทำการประเมินงานตามแผนงานตามที่ได้มอบหมาย
3. ทำการพัฒนาศักยภาพของหน่วยงาน
คุณสมบัติ : - วุฒิการศึกษาปริญญาตรี หรือสูงกว่าทางด้านวิทยาศาสตร์ สาขาจุลชีววิทยา/เคมี/หรือวิทยาศาสตร์ ที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ทำงานห้องปฎิบัติการอย่างน้อย 3 ปี
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการทำงานได้ดี
- มีความละเอียดรอบครอบ และมีทักษะในเชิงวิเคราะห์ดี
- สามารถทำงานเป็นทีมได้ และประสานงานกับบุคคลภายในและภายนอกองค์กรได้เป็นอย่างดี
- มีทักษะในการสื่อสาร และสามารถอ่าน เขียนภาษาอังกฤษในการทำงานได้
- มีทักษะเชิงบวก ใฝ่รู้ ขยัน มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ สามารถแก้ปัญหา ตัดสินใจ มีความเป็นผู้นำ ละเอียด รอบครอบ และมีความรับผิดชอบ
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
1
นักรังสีเทคนิค

ตำแหน่ง : นักรังสีเทคนิค

หน้าที่รับผิดชอบ : - ทำการ X-Ray ให้กับผู้ป่วย
คุณสมบัติ : - เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
- วุฒิปริญญาตรี ในสาขารังสีเทคนิค
- มีใบประกอบวิชาชีพ
- มีมนุษยสัมพันธ์ดี ขยัน อดทน
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
1
ผู้จัดการส่วนงานทรัพยากรบุคคล

ตำแหน่ง : ผู้จัดการส่วนงานทรัพยากรบุคคล

หน้าที่รับผิดชอบ : - ร่วมกำหนดกลยุทธ์และเป้าหมายของการบริหารทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาบุคลากร
- วางแผนงานประจำปีและแผนปฏิบัติการต่างๆ ในงานบริหารงานทรัพยากรบุคคลและงานพัฒนาบุคลากร
- กำกับ ติดตามงานบริหารทรัพยากรบุคคลและงานพัฒนาบุคลากรให้เป็นไปตามกลยุทธ์และเป้าหมายขององค์กร
คุณสมบัติ : -วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์,บริหารองค์กร,บริหารธุรกิจ,จิตวิทยา,รัฐศาสตร์ หรือ นิติศาสตร์
- ประสบการณ์การทำงานระดับบริหารทรัพยากรมนุษย์
- ประสบการณ์ทำงานในสายงานทรัพยากรมนุษย์
- ประสบการณ์ในงานโรงพยาบาล
- อายุ 35 ปี ขึ้นไป
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
1
IT Manager

ตำแหน่ง : IT Manager

หน้าที่รับผิดชอบ : - รับมอบหมายงานและนโยบายจากผู้บริหารในการดำเนินงานด้านระบบงานคอมพิวเตอร์
- ดูแล ควบคุม และจัดวางระบบในการทำงานเพื่อให้เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง
- ดูแลเรื่องการจัดการฐานข้อมูลและสำรองข้อมูล
คุณสมบัติ : - ปริญญาตรีสาขาคอมพิวเตอร์
- มีความสามารถทางด้านระบบคอมพิวเตอร์บริหารงานโรงพยาบาลทั้ง Back Office และ Front Office
- มีความรู้เรื่องการจัดการฐานข้อมูล
- มีความรู้ด้าน Hardward , Sftware และ Network
- สามารถประสานงาน วางแผนงาน และ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
- สามารถติดตามผลงานต่าง ๆ และมอบหมายงานได้ แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
- มีความละเอียดรอบคอบ
- ประสบการณ์ดูแลระบบคอมพิวเตอร์โรงพยาบาลจะพิจารณาเป็นพิเศษ
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
1
พยาบาลห้องปฏิบัติการสวนหัวใจ

ตำแหน่ง : พยาบาลห้องปฏิบัติการสวนหัวใจ

หน้าที่รับผิดชอบ : - ให้บริการทางด้านการพยาบาลแก่ผู้ป่วยใน Cath Lab
- ดูแลผู้ป่วยวิกฤตเฉพาะทางด้านหัวใจ
คุณสมบัติ : 1.เพศชาย / หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
2.เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
3.มีใบประกอบโรคศิลปะแล้วเท่านั้น
4.สามารถทำงานเป็นทีมได้
5.หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง
จำนวน : 2 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
2
นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก

ตำแหน่ง : นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก

หน้าที่รับผิดชอบ : ปฏิบัติงานในห้อง Cath Lab
คุณสมบัติ : 1.เพศชาย / หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
2.เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วเท่านั้น
3.มีใบประกอบโรคศิลปะแล้วเท่านั้น
4.ทำงานเป็นตารางเวรได้
5.สามารถทำงานเป็นทีมได้
6.มีความคิดเชิงบวก มีจิตใจในงานรักบริการ
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง
จำนวน : 2 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
2
ผู้ช่วยห้องปฏิบัติการสวนหัวใจ

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยห้องปฏิบัติการสวนหัวใจ

หน้าที่รับผิดชอบ : ปฏิบัติงานในห้อง Cath Lab
คุณสมบัติ : 1.เพศชาย / หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
2.จบม.6 ขึ้นไป
3.เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วเท่านั้น
4.ทำงานเป็นตารางเวรได้
5.สามารถทำงานเป็นทีมได้
6.มีความคิดเชิงบวก มีจิตใจในงานรักบริการ
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง
จำนวน : 2 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
2
ช่างเครื่องมือแพทย์

ตำแหน่ง : ช่างเครื่องมือแพทย์

หน้าที่รับผิดชอบ : - ซ่อมเครื่องมือแพทย์ตามใบสั่งงาน
- เข้าตรวจเช็คสภาพเครื่องมือแพทย์ตามระยะเวลาที่กำหนด
- งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
- ปฏิบัติงานตรวจสภาพ บำรุงรักษา ซ่อมเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์การแพทย์
- ทำบันทึกและประเมินผลการตรวจสภาพบำรุงรักษา
- ให้คำแนะนำในการใช้และรักษาเครื่องมือแพทย์ที่ถูกวิธีและปลอดภัยแก่ผู้ใช้และผู้ที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติ : 1. มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน
2. รักงานบริการ
3. วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรีทางด้านช่างไฟฟ้า,อิเล็กทรอนิกส์
4. พร้อมที่จะเรียนรู้เครื่องมือทางการแพทย์ของทางบริษัทฯ
5. สามารถทำงานเป็นทีม/ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
6. มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง
จำนวน : 2 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
2