ภาษา

ติดต่อ/สมัครงาน

ที่อยู่โรงพยาบาล

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง
99/9 ถนนรามคำแหง แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240
โทร : 0-2339-0000

ช่องทางการติดต่อ

LineID LineID

แผนที่โรงพยาบาล

สมัครงานที่นี่

ตำแหน่ง (คลิกเพื่อสมัครงาน) จำนวน
ผู้ตรวจการพยาบาล

ตำแหน่ง : ผู้ตรวจการพยาบาล

หน้าที่รับผิดชอบ : - ผู้ตรวจการพยาบาล นอกเวลา ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการ รพ.นอกเวลา
คุณสมบัติ : - วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการพยาบาล
- มีประสบการณ์ด้านการบริหาร รพ.
- อายุ 27 ปีขึ้นไป
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
1
หัวหน้าแผนกแม่บ้าน

ตำแหน่ง : หัวหน้าแผนกแม่บ้าน

หน้าที่รับผิดชอบ : - บริหารงานแผนกแม่บ้านโรงพยาบาลให้เป็นไปตามเป้าหมาย
- ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ : - วุฒิ ป.ตรี ไม่กำจัดสาขา
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft office ได้เป็นอย่างดี
- สามารถดำเนินงานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีมนุษย์สัมพันธ์ดีและรักในงานบริการ
- มีประสบการณ์เกี่ยวกับด้านบริการ และงานโรงพยาบาลจะพิจารณาเป็นพิเศษ
- เพศหญิง อายุไม่เกิน 45 ปี
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
1
นักรังสีเทคนิค

ตำแหน่ง : นักรังสีเทคนิค

หน้าที่รับผิดชอบ : - ทำการ X-Ray ให้กับผู้ป่วย
คุณสมบัติ : - เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
- วุฒิปริญญาตรี ในสาขารังสีเทคนิค
- มีใบประกอบวิชาชีพ
- มีมนุษยสัมพันธ์ดี ขยัน อดทน
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
1
ผู้จัดการส่วนงานทรัพยากรบุคคล

ตำแหน่ง : ผู้จัดการส่วนงานทรัพยากรบุคคล

หน้าที่รับผิดชอบ : - ร่วมกำหนดกลยุทธ์และเป้าหมายของการบริหารทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาบุคลากร
- วางแผนงานประจำปีและแผนปฏิบัติการต่างๆ ในงานบริหารงานทรัพยากรบุคคลและงานพัฒนาบุคลากร
- กำกับ ติดตามงานบริหารทรัพยากรบุคคลและงานพัฒนาบุคลากรให้เป็นไปตามกลยุทธ์และเป้าหมายขององค์กร
คุณสมบัติ : -วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์,บริหารองค์กร,บริหารธุรกิจ,จิตวิทยา,รัฐศาสตร์ หรือ นิติศาสตร์
- ประสบการณ์การทำงานระดับบริหารทรัพยากรมนุษย์
- ประสบการณ์ทำงานในสายงานทรัพยากรมนุษย์
- ประสบการณ์ในงานโรงพยาบาล
- อายุ 35 ปี ขึ้นไป
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
1
ผู้ช่วยนักรังสี

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยนักรังสี

หน้าที่รับผิดชอบ : - ทำการ X-Ray ให้กับผู้ป่วย
คุณสมบัติ : - เพศชาย/หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
- มีมนุษยสัมพันธ์ดี ขยัน อดทน
- ดูแลช่วยเหลือคนไข้ หรือผู้มารับบริการ
- ช่วยงานนักรังสีเทคนิค ในการจัดท่าผู้ป่วยในการเอกซ์เรย์ หรือการเช็คผลฟิล์ม x-ray
- ประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ
- จัดทำเอกสารต่างๆ
- มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- สามารถทำงานเป็นทีมได้
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง
จำนวน : 2 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
2
IT Manager

ตำแหน่ง : IT Manager

หน้าที่รับผิดชอบ : - รับมอบหมายงานและนโยบายจากผู้บริหารในการดำเนินงานด้านระบบงานคอมพิวเตอร์
- ดูแล ควบคุม และจัดวางระบบในการทำงานเพื่อให้เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง
- ดูแลเรื่องการจัดการฐานข้อมูลและสำรองข้อมูล
คุณสมบัติ : - ปริญญาตรีสาขาคอมพิวเตอร์
- มีความสามารถทางด้านระบบคอมพิวเตอร์บริหารงานโรงพยาบาลทั้ง Back Office และ Front Office
- มีความรู้เรื่องการจัดการฐานข้อมูล
- มีความรู้ด้าน Hardward , Sftware และ Network
- สามารถประสานงาน วางแผนงาน และ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
- สามารถติดตามผลงานต่าง ๆ และมอบหมายงานได้ แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
- มีความละเอียดรอบคอบ
- ประสบการณ์ดูแลระบบคอมพิวเตอร์โรงพยาบาลจะพิจารณาเป็นพิเศษ
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
1
ผู้จัดการส่วนงานพยาบาลผู้ป่วยใน

ตำแหน่ง : ผู้จัดการส่วนงานพยาบาลผู้ป่วยใน

หน้าที่รับผิดชอบ : - รับผิดชอบ วางแผนงาน
- ควบคุมกำกับติดตาม รายงานผลการดำเนินงาน
- งานบริหารจัดการงานปฏิบัติการพยาบาล
คุณสมบัติ : - วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการพยาบาล
- มีประสบการณ์ด้านการบริหาร รพ.
- อายุ 27 ปีขึ้นไป
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
1
ผู้จัดการ OPD SC

ตำแหน่ง : ผู้จัดการ OPD SC

หน้าที่รับผิดชอบ : 1.ควบคุมดูแลและประสานงานกับสำนักงานประกันสังคม
2.ควบคุมการติดตามเอกสารเกี่ยวกับประกันสังคม
3.ประสานงานกับแพทย์ พยาบาล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสิทธิผู้ป่วย
4.ปฎิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาการ
คุณสมบัติ : เพศหญิง อายุ 30 ปี ขึ้นไป
- วุฒิการศึกษา ป.ตรี ทุกสาขา
- สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
- มีมนุษย์สัมพันธดี ขยัน อดทน
- มีความเข้าใจเกี่ยวกับประกันสังคมเป็นอย่างดี
- มีความรู้ความเข้าใจสิทธิผู้ป่วยทุกประเภท
- มีประสบการณ์อย่างน้อย 3-5 ปี
- มีภาวะความเป็นผู้นำ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
1
หัวหน้าพยาบาล Ward (ต่างประเทศ)

ตำแหน่ง : หัวหน้าพยาบาล Ward (ต่างประเทศ)

หน้าที่รับผิดชอบ : -อายุ 25 ปีขึ้นไป
-สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์บัณฑิต
-สอบผ่านใบประกอบวิชาชีพ
-สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี หรือภาษาอื่น ๆ
-บุคลิกดี มีใจรักบริการ ขยัน และสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
-สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
-หากมีประสบการณ์ 5-6 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
คุณสมบัติ : ปฏิบัติงานในตำแหน่งหัวหน้า รับผิดชอบบริหารจัดการภารกิจในแผนกของโรงพยาบาลให้มีคุณภาพ
ใช้องค์ความรู้ทางการพยาบาลและศาสตร์ที่เกี่ยวข้องร่วมกับความรู้ ความสามารถ
ภายใต้ของกำหนดนโยบาย มาตรฐาน ระเบียบปฏิบัติต่างๆ
บริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
1
หัวหน้าแผนก OPD SC

ตำแหน่ง : หัวหน้าแผนก OPD SC

หน้าที่รับผิดชอบ : 1.ควบคุมดูแลและประสานงานกับสำนักงานประกันสังคม
2.ควบคุมการติดตามเอกสารเกี่ยวกับประกันสังคม
3.ประสานงานกับแพทย์ พยาบาล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสิทธิผู้ป่วย
4.ปฎิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาการ
คุณสมบัติ : เพศหญิง อายุ 28 ปี ขึ้นไป
- วุฒิการศึกษา ป.ตรี ทุกสาขา
- สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
- มีมนุษย์สัมพันธดี ขยัน อดทน
- มีความเข้าใจเกี่ยวกับประกันสังคมเป็นอย่างดี
- มีความรู้ความเข้าใจสิทธิผู้ป่วยทุกประเภท
- มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี
- มีภาวะความเป็นผู้นำ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
1
พยาบาลวิสัญญี

ตำแหน่ง : พยาบาลวิสัญญี

หน้าที่รับผิดชอบ : -ดูแลเฝ้าระวังผู้ป่วยหลังให้ยาระงับความรู้สึกในห้องพักฟื้นจนปลอดภัยและส่งกลับหอ ผู้ป่วย
- ดูแลให้ยาระงับปวดผู้ป่วยหลังผ่าตัด
คุณสมบัติ : -เพศ ชาย / หญิง อายุไม่เกิน 45 ปี
-จบปริญาตรีสาขาการพยาบาล
-ผ่านการอบรมหลักสูตรวิชาวิสัญญีพยาบาล 1 ปี
-มีความขยัน อดทน และมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
-สามารถทำงานเป็นกะได้
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
1
พยาบาลห้องปฏิบัติการสวนหัวใจ

ตำแหน่ง : พยาบาลห้องปฏิบัติการสวนหัวใจ

หน้าที่รับผิดชอบ : - ให้บริการทางด้านการพยาบาลแก่ผู้ป่วยใน Cath Lab
- ดูแลผู้ป่วยวิกฤตเฉพาะทางด้านหัวใจ
คุณสมบัติ : 1.เพศชาย / หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
2.เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
3.มีใบประกอบโรคศิลปะแล้วเท่านั้น
4.สามารถทำงานเป็นทีมได้
5.หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง
จำนวน : 2 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
2
นักเวชสถิติ

ตำแหน่ง : นักเวชสถิติ

หน้าที่รับผิดชอบ : เพศ : ชาย/หญิง
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา เวชสถิติ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ผ่านการสอบผู้ให้รหัสโรคและหัตถการระดับกลาง
ประสบการณ์การทำงาน : 1 ปีขึ้นไป
ความรับผิดชอบหลัก (Key Responsibilities)
คุณสมบัติ : - ให้บริการในงานเวชระเบียน อย่างมีมาตรฐานเพื่อการรักษาดูแลสุขภาพผู้ป่วย
- ให้บริการจำแนกประเภทผู้ป่วย เพื่อการส่งผู้ป่วยไปรับการรักษากลุ่มเฉพาะโรคได้อย่างถูกต้อง
- ให้รหัสทางการแพทย์ตามมาตรฐานได้อย่างถูกต้องเพื่อใช้ประกอบการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์
- เก็บรวบรวมข้อมูลทางการแพทย์ เพื่อจัดทำรายงาน และนำเสนอเจ้าหน้าที่ระดับสูงขึ้นไป
- ให้บริการข้อมูลเวชระเบียนและสถิติประเภทต่างๆแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บุคลากรทางการแพทย์
- ประสานงานกับบุคลากรภายในหน่วยงานเดียวกัน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ
- วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานหรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง
จำนวน : 2 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
2
นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก

ตำแหน่ง : นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก

หน้าที่รับผิดชอบ : ปฏิบัติงานในห้อง Cath Lab
คุณสมบัติ : 1.เพศชาย / หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
2.เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วเท่านั้น
3.มีใบประกอบโรคศิลปะแล้วเท่านั้น
4.ทำงานเป็นตารางเวรได้
5.สามารถทำงานเป็นทีมได้
6.มีความคิดเชิงบวก มีจิตใจในงานรักบริการ
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง
จำนวน : 2 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
2
ผู้ช่วยห้องปฏิบัติการสวนหัวใจ

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยห้องปฏิบัติการสวนหัวใจ

หน้าที่รับผิดชอบ : ปฏิบัติงานในห้อง Cath Lab
คุณสมบัติ : 1.เพศชาย / หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
2.จบม.6 ขึ้นไป
3.เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วเท่านั้น
4.ทำงานเป็นตารางเวรได้
5.สามารถทำงานเป็นทีมได้
6.มีความคิดเชิงบวก มีจิตใจในงานรักบริการ
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง
จำนวน : 2 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
2