ภาษา

ค้นหาแพทย์

ค้นหาแพทย์

แพทย์หญิงประภาพรรณ ถิราติ

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : แผนกกุมารเวชกรรม
ความชำนาญ : แผนกกุมารเวชกรรม
ความชำนาญพิเศษ : OPD (กุมารเวชศาสตร์)
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์  -  
จันทร์  -  
อังคาร 11:00 - 20:00  
พุธ 08:00 - 17:00  
พฤหัสบดี 08:00 - 17:00  
ศุกร์ 08:00 - 17:00  
เสาร์ 08:00 - 17:00  

 

แพทย์หญิงวรประภา ลาภิกานนท์

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์สูติ-นรีเวช
ความชำนาญ : ภาวะมีบุตรยาก, การผ่าตัดส่องกล้อง
ความชำนาญพิเศษ : เวชศาสตร์การเจริญพันธ์ุ,ผู้เชี่ยวชาญด้านสูตินรีเวช
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์ 08.00 - 17.00 โรงพยาบาลเกษมราษฏร์ รามคำแหง
จันทร์ 08.00 - 17.00  โรงพยาบาลเกษมราษฏร์ รามคำแหง
อังคาร 08.00 - 17.00 โรงพยาบาลเกษมราษฏร์ รามคำแหง
พุธ - -
พฤหัสบดี 08.00 - 20.00 โรงพยาบาลเกษมราษฏร์ รามคำแหง
ศุกร์ 08.00 - 17.00 โรงพยาบาลเกษมราษฏร์ รามคำแหง
เสาร์ - -

 

นายแพทย์วสุวัฒน์ สุขขี

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : แผนกศัลยกรรมประสาทและสมอง
ความชำนาญ : ศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกสันหลังและระบบประสาท
ความชำนาญพิเศษ : ศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกสันหลังและระบบประสาท
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
อาทิตย์  
จันทร์  08:00-16.00 น.
อังคาร  08:00-16.00 น.
พุธ  08:00-16.00 น.
พฤหัสบดี  08:00-16.00 น.
ศุกร์  08:00-16.00 น.
เสาร์  

 

นายแพทย์เฉลิมพล อัศวธีรางกูร

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์สูติ-นรีเวช
ความชำนาญ :  ผู้เชี่ยวชาญMIGO (Minimally invasive gynecologic opereations)
ความชำนาญพิเศษ :  ผู้เชี่ยวชาญMIGO (Minimally invasive gynecologic opereations)
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์ -  
จันทร์ 8:00-20:00  
อังคาร 8:00-17:00  
พุธ 8:00-17:00  
พฤหัสบดี 8:00-17:00  
ศุกร์ 8:00-14:00  
เสาร์ -  

 

นายแพทย์เดชา วิมลไชยจิต

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : แผนกอายุรกรรม, ศูนย์ระบบทางเดินอาหารและตับ
ความชำนาญ : ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคระบบทางเดินอาหารและตับ
ความชำนาญพิเศษ : ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคระบบทางเดินอาหารและตับ
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์ - -
จันทร์ - -
อังคาร 08.00 - 20.00 โรงพยาบาลเกษมราฎร์ รามคำแหง
พุธ 08.00 - 18.00 โรงพยาบาลเกษมราฎร์ รามคำแหง
พฤหัสบดี 08.00 - 16.00 โรงพยาบาลเกษมราฎร์ รามคำแหง
ศุกร์ 08.00 - 16.00 โรงพยาบาลเกษมราฎร์ รามคำแหง
เสาร์ 08.00 - 15.00 โรงพยาบาลเกษมราฎร์ รามคำแหง

 

แพทย์หญิงกรรณาภรณ์ รัชชุศิริ

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์สูติ-นรีเวช
ความชำนาญ : สูตินรีเวชกรรม
ความชำนาญพิเศษ : ผู้เชี่ยวชาญด้านสูตินรีเวช
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์ -  
จันทร์ -  
อังคาร 08:00 - 20:00  
พุธ 08:00 - 17:00  
พฤหัสบดี 08:00 - 12:00  
ศุกร์ 08:00 - 20:00  
เสาร์ 08:00 - 16:00  

 

นายแพทย์กันตภณ เพ็งปาน

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : แผนก หู คอ จมูก
ความชำนาญ : ผู้เชี่ยวชาญด้านหู คอ จมูก
ความชำนาญพิเศษ : โสตนาสิกลาริงซ์วิทยา
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์ -  
จันทร์ -  
อังคาร 08.00-18.00  
พุธ 08.00-20.00  
พฤหัสบดี 08.00-20.00  
ศุกร์ 08.00-15.00  
เสาร์ 08.00-12.00  

 

นายแพทย์ธงชัย ธีระจรรยาภรณ์

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : แผนกศัลยกรรมประสาทและสมอง
ความชำนาญ : กระดูกสันหลังและประสาท
ความชำนาญพิเศษ : ผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกสันหลังและระบบประสาท
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์ ติดต่อนัดหมายล่วงหน้า  
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์

 

พอ.ญ.พญ.สิรินุช โสภณประภากรณ์

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : แผนกกุมารเวชกรรม
ความชำนาญ : OPD (กุมารเวชศาสตร์)
ความชำนาญพิเศษ : กุมารเวชศาสตร์
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์ 13:00 - 17:00  
จันทร์ 08:00 - 17:00  
อังคาร 08:00 - 17:00  
พุธ 10:00 - 20:00  
พฤหัสบดี 08:00 - 17:00  
ศุกร์ 08:00 - 12:00  
เสาร์ -  

 

นายแพทย์อัครวุฒิ จันทราพิรัตน์

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : แผนกอายุรกรรม, ศูนย์ระบบทางเดินอาหารและตับ
ความชำนาญ : อายุรศาสตร์โรคทางเดินอาหารและตับ
ความชำนาญพิเศษ : อายุรศาสตร์ อายุรศาสตร์โรคทางเดินอาหารและตับ
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์ -  
จันทร์ 13:00-18:00  
อังคาร -  
พุธ -  
พฤหัสบดี -  
ศุกร์ -  
เสาร์ -