ภาษา

ค้นหาแพทย์

ค้นหาแพทย์

นายแพทย์กฤตพร พุ่มจันทน์

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : แผนกอายุรกรรมหัวใจ
ความชำนาญ : อายุรแพทย์ เฉพาะทางโรคหัวใจ
ความชำนาญพิเศษ : อายุรแพทย์ เฉพาะทางโรคหัวใจ
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 08.00-19.00
อังคาร 09.00-17.00
พฤหัสบดี 14.00-18.00
ศุกร์ 08.00-12.00
อาทิตย์ 08.00-12.00

 

นายแพทย์ชัชพล พันธ์แพ

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : แผนกอายุรกรรม
ความชำนาญ : อายุรกรรมประสาท
ความชำนาญพิเศษ : อายุรศาสตร์ ประสาทวิทยา
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 08.00-18.00
อังคาร 09.00-19.00
พุธ 09.00-18.00
พฤหัสบดี 08.00-19.00
อาทิตย์ 12.00-17.00

 

นายแพทย์ชานนทร์ ปัญญางาม

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : แผนกศัลยกรรมกระดูกและข้อ
ความชำนาญ : ออร์โธปิดิกส์
ความชำนาญพิเศษ : ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ ศัลยกรรมกระดูกสันหลัง
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 09.00-17.00
อังคาร 09.00-17.00
พุธ 09.00-17.00
พฤหัสบดี 09.00-17.00
อาทิตย์ 09.00-17.00

 

แพทย์หญิงประภาพรรณ ถิราติ

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : แผนกกุมารเวชกรรม
ความชำนาญ : แผนกกุมารเวชกรรม
ความชำนาญพิเศษ : OPD (กุมารเวชศาสตร์)
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์  -  
จันทร์  -  
อังคาร 08:00 - 17:00 โรงพยาบาลเกษมราฎร์ รามคำแหง
พุธ 08:00 - 17:00 โรงพยาบาลเกษมราฎร์ รามคำแหง
พฤหัสบดี 08:00 - 20:00 โรงพยาบาลเกษมราฎร์ รามคำแหง
ศุกร์ 08:00 - 17:00 โรงพยาบาลเกษมราฎร์ รามคำแหง
เสาร์ 08:00 - 17:00 โรงพยาบาลเกษมราฎร์ รามคำแหง

 

แพทย์หญิงพาริชา เชาวลิต

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : แผนกอายุรกรรม
ความชำนาญ : โรคระบบทางเดินหายใจ
ความชำนาญพิเศษ : อายุรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคระบบทางเดินหายใจ
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 8.00-16.30
อังคาร 8.00-16.00
พุธ 8.00-16.30
พฤหัสบดี 8.00-16.00
ศุกร์ 8.00- 19.00
เสาร์ 10.00-12.00

 

นายแพทย์วสุวัฒน์ สุขขี

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : แผนกศัลยกรรมประสาทและสมอง
ความชำนาญ : ศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกสันหลังและระบบประสาท
ความชำนาญพิเศษ : ศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกสันหลังและระบบประสาท
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 09.00-17.00
อังคาร 09.00-17.00
พุธ 09.00-17.00
พฤหัสบดี 09.00-17.00

 

นายแพทย์วิษณุ ปานจันทร์

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์ศัลยกรรมทั่วไป
ความชำนาญ : ศัลยแพทย์ทั่วไป
ความชำนาญพิเศษ : ศัลยแพทย์ทั่วไป
โรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์ 09:00-19:00 โรงพยาบาลเกษมราฎร์ รามคำแหง
จันทร์ 08:00-17:00 โรงพยาบาลเกษมราฎร์ รามคำแหง
อังคาร 11:00-19:00 โรงพยาบาลเกษมราฎร์ รามคำแหง
พุธ 11:00-19:00 โรงพยาบาลเกษมราฎร์ รามคำแหง
พฤหัสบดี -  
ศุกร์ 9:00-19:00 โรงพยาบาลเกษมราฎร์ รามคำแหง
เสาร์ -  

 

นายแพทย์สัตตกรณ์ เหล่าชัย

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์ศัลยกรรมทั่วไป
ความชำนาญ : ศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญระบบทางเดินปัสสาวะ
ความชำนาญพิเศษ : ศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญระบบทางเดินปัสสาวะ
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์    
จันทร์    
อังคาร    
พุธ    
พฤหัสบดี    
ศุกร์    
เสาร์    

นายแพทย์เฉลิมพล อัศวธีรางกูร

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์สูติ-นรีเวช
ความชำนาญ :  ผู้เชี่ยวชาญMIGO (Minimally invasive gynecologic opereations)
ความชำนาญพิเศษ :  ผู้เชี่ยวชาญMIGO (Minimally invasive gynecologic opereations)
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์ -  
จันทร์ 8:00-17:00 โรงพยาบาลเกษมราฎร์ รามคำแหง
อังคาร 8:00-17:00 โรงพยาบาลเกษมราฎร์ รามคำแหง
พุธ 8:00-17:00 โรงพยาบาลเกษมราฎร์ รามคำแหง
พฤหัสบดี 9:00-17:00 โรงพยาบาลเกษมราฎร์ รามคำแหง
ศุกร์ 8:00-17:00 โรงพยาบาลเกษมราฎร์ รามคำแหง
เสาร์ -  

 

แพทย์หญิงเลิศนภา สุมนาวดี

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
ความชำนาญ :  ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
ความชำนาญพิเศษ : เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 08:00-17:00
อังคาร 08:00-17:00
พุธ 08:00-17:00
พฤหัสบดี 08:00-17:00
ศุกร์ 08:00-17:00