ภาษา

ค้นหาแพทย์

ค้นหาแพทย์

แพทย์หญิงพาริชา เชาวลิต

แพทย์หญิงพาริชา เชาวลิต

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : แผนกอายุรกรรม
ความชำนาญ : โรคระบบทางเดินหายใจ
ความชำนาญพิเศษ : อายุรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคระบบทางเดินหายใจ และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ สาขาเวชศาสตร์ครอบครัวและอายุรศาสตร์
รายละเอียด :
- อายุรแพทย์แผนกโรคปอด สถาบันทรวงอก
- แพทย์เฉพาะทางโรคปอด สถาบันทรวงอก
- อายุรแพทย์ด้านโรคระบบทางเดินหายใจ แผนกอายุรกรรมทั่วไป โรงพยาบาลพญาไท
- ปัจจุบัน อายุรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคระบบทางเดินหายใจ แผนกอายุรกรรม โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์ - โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง
จันทร์ 9.00-17.30 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง
อังคาร 9.00-17.30 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง
พุธ 9.00-17.30 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง
พฤหัสบดี 9.00-17.30 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง
ศุกร์ 9.00- 20.00 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง
เสาร์ 10.00-12.00 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง