ภาษา

ค้นหาแพทย์

ค้นหาแพทย์

แพทย์หญิงดวงกมล สิงห์วิชา

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : แผนกอายุรกรรม
ความชำนาญ : อายุรศาสตร์ ประสาทวิทยา
ความชำนาญพิเศษ : แพทย์อายุรกรรมสมองและระบบประสาท
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์ -  
จันทร์ 08:00-17:00 โรงพยาบาลเกษมราฎร์ รามคำแหง
อังคาร -  
พุธ 08:00-17:00 โรงพยาบาลเกษมราฎร์ รามคำแหง
พฤหัสบดี 08:00-17:00 โรงพยาบาลเกษมราฎร์ รามคำแหง
ศุกร์ -  
เสาร์ -  

 

พอ.ญ.พญ.สิรินุช โสภณประภากรณ์

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : แผนกกุมารเวชกรรม
ความชำนาญ : OPD (กุมารเวชศาสตร์)
ความชำนาญพิเศษ : กุมารเวชศาสตร์
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์ 08:00 - 17:00 โรงพยาบาลเกษมราฎร์ รามคำแหง
จันทร์ 08:00 - 17:00 โรงพยาบาลเกษมราฎร์ รามคำแหง
อังคาร 08:00 - 17:00 โรงพยาบาลเกษมราฎร์ รามคำแหง
พุธ 08:00 - 17:00 โรงพยาบาลเกษมราฎร์ รามคำแหง
พฤหัสบดี 08:00 - 17:00 โรงพยาบาลเกษมราฎร์ รามคำแหง
ศุกร์ -  
เสาร์ -  

 

นายแพทย์ณรงค์ชัย ยิ่งศักดิ์มงคล

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์ศัลยกรรมทั่วไป
ความชำนาญ : ศัลย์แพทย์รักษาเบาหวาน
ความชำนาญพิเศษ : ศัลย์แพทย์รักษาเบาหวาน, ศัลยกรรมทั่วไป
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา หมายเหตุ
อาทิตย์ -  
จันทร์ -  
อังคาร 16.30-18.30   กรุณานัดหมายล่วงหน้า
พุธ -  
พฤหัสบดี 16.30-18.30  กรุณานัดหมายล่วงหน้า
ศุกร์ -  
เสาร์ -  

 

นายแพทย์จักรี ธัญยนพพร

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : แผนกศัลยกรรมประสาทและสมอง
ความชำนาญ : ประสาทศัลยศาสตร์
ความชำนาญพิเศษ : โรคหลอดเลือดสมองโป่งพองและลิ่มเลือดสมองอุดตัน
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์  16.00-19.00 โรงพยาบาลเกษมราฎร์ รามคำแหง
จันทร์ -  
อังคาร -  
พุธ -  
พฤหัสบดี -  
ศุกร์ -  
เสาร์ -  

 

พ.ต.ท. นายแพทย์สุภวิชช์ ธาราภูมิ

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์สูติ-นรีเวช
ความชำนาญ : สูตินรีเวชกรรม
ความชำนาญพิเศษ : ผู้เชี่ยวชาญด้านสูตินรีเวช
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์  09.00-12.00 โรงพยาบาลเกษมราฎร์ รามคำแหง
จันทร์ -  
อังคาร -  
พุธ -  
พฤหัสบดี -  
ศุกร์ -  
เสาร์ -  

 

นายแพทย์จตุพงษ์ จันทร์ทอง

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์ศัลยกรรมทั่วไป
ความชำนาญ : ศัลยกรรมทั่วไป
ความชำนาญพิเศษ : ศัลยกรรมทั่วไป
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์ 8.00-19.00 (วันที่5,19) โรงพยาบาลเกษมราฎร์ รามคำแหง
จันทร์ -  
อังคาร -  
พุธ -  
พฤหัสบดี  20.00-80.00   
ศุกร์ -  
เสาร์ 8.00-19.00 (วันที่11,25) โรงพยาบาลเกษมราฎร์ รามคำแหง

 

นายแพทย์จรรกรพันธ์ บุบผามาลา

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : แผนกอายุรกรรม
ความชำนาญ : อายุรศาสตร์
ความชำนาญพิเศษ : อายุรศาสตร์
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์ -  
จันทร์ -  
อังคาร 08-17.00  
พุธ 08-17.00  
พฤหัสบดี 08-17.00  
ศุกร์ 08-17.00  
เสาร์ 08-17.00  

 

นายแพทย์จิรศักดิ์ เปลี่ยนศิริชัย

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์ศัลยกรรมทั่วไป
ความชำนาญ : ศัลยแพทย์ทั่วไป
ความชำนาญพิเศษ : -
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์ -  
จันทร์ -  
อังคาร 9.00-15.30 โรงพยาบาลเกษมราฎร์ รามคำแหง
พุธ 9.00-15.30 โรงพยาบาลเกษมราฎร์ รามคำแหง
พฤหัสบดี 9.00-15.30 โรงพยาบาลเกษมราฎร์ รามคำแหง
ศุกร์ -  
เสาร์ -  

 

แพทย์หญิงจิราภรณ์ ตันฑ์พรชัย

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์ศัลยกรรมทั่วไป
ความชำนาญ : ศัลยแพทย์หลอดเลือด
ความชำนาญพิเศษ : ศัลยแพทย์หลอดเลือด
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์ -  
จันทร์ -  
อังคาร -  
พุธ 15.00-19.00 โรงพยาบาลเกษมราฎร์ รามคำแหง
พฤหัสบดี -  
ศุกร์ -  
เสาร์ -  

 

แพทย์หญิงจีรวัชร์ เมธาภา

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : แผนกอายุรกรรม, ศูนย์ระบบทางเดินอาหารและตับ
ความชำนาญ : อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร
ความชำนาญพิเศษ : อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์ -  
จันทร์ -  
อังคาร -  
พุธ -  
พฤหัสบดี 16:00-20:00 โรงพยาบาลเกษมราฎร์ รามคำแหง
ศุกร์ -  
เสาร์ -