ภาษา

ร่วมงานกับเรา

ค้นหางาน

ยินดีต้อนรับสู่โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ เรามุ่งมั่นในการบริการด้านสุขภาพ ด้วยคุณภาพสูงสุด โดยเชื่อมั่นว่า การผสมผสานความชำนาญของคณาจารย์แพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์จะช่วยส่งมอบสุขภาพ และความสุขให้แก่ผู้ป่วย และผู้ใช้บริการได้อย่างครบครัน โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ หวังเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างแรงบันดาลใจในการทำงาน เป็นที่ได้ร่วมแสดงศักยภาพ และพัฒนาทักษะร่วมกับทีมงานมืออาชีพของเรา
ตำแหน่ง สถานที่ประจำการ อัตรา
ผู้จัดการบัญชีและการเงิน

ตำแหน่ง : ผู้จัดการบัญชีและการเงิน

หน้าที่รับผิดชอบ : รายละเอียดของงาน
ด้านบัญชี
- Set up Account code วางระบบบัญชี ระบบการบันทึกรายการบัญชี รายการปรับปรุงให้สอดคล้องกับนโยบาย BCH
- กำหนดสิทธิ จำกัดการเข้าถึงModule ต่างๆในระบบบัญชี SSB ของพนักงานบัญชี
- ควบคุมกำกับ ดูแลและวิเคราะห์งบบัญชีกำไร-ขาดทุน งบดุล งบกระแสเงินสด โดยยึคถือมาตรฐานบัญชีที่รับรองทั่วไป และวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้นให้ทันเหตุการณ์
- ควบคุมและกำกับดูแลกระบวนการบันทึกรายการในระบบบัญชี รายการปรับปรุง และการกระทบยอด สำหรับบัญชีทรัพย์สิน บัญชีหนี้สิน บัญชีส่วนของเจ้าของ บัญชีรายได้ และบัญชีค่าใช้จ่าย ให้เป็นไปตามนโยบายการบัญชีของ BCH พร้อมทั้งนำเสนอแนวทางการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการดังกล่าวให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น
ด้านการเงิน
- ดำเนินการจัดทำประมาณการทางการเงิน ประจำเดือน ประจำปี ให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท ตลอดจนจัดทำรายงาน Due date การจ่ายเงินโครงการทีมีค่าใช้จ่ายสูง อาทิ งานก่อสร้าง เครื่องมือแพทย์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Cash Flow)
- ดำเนินการติดตาม เผ้าระวัง และรายงาน ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ผิดปกติ หรือมีแนวโน้มจะไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ระบุไว้ในประมาณการทางการเงินประจำปี (Business Planning & Forecasting)
- วิเคราะห์กำไรตามศูนย์รับผิดชอบ พร้อมคำนวณต้นทุนต่อหน่วย (Unit cost) และต้นทุนรายกิจกรรม (Activity Base Cost) เพื่อนำเสนอผู้บริหาร
- จัดทำ และตรวจสอบสารสนเทศทางการเงินที่ถูกต้อง เชื่อถือได้ ทันเวลา และสอดคล้องตามกำหนดเวลาของโรงพยาบาล
- วิเคราะห์เปรียบเทียบ ค่าตอบแทนแพทย์ เงินเดือนพนักงาน ตรวจสอบความถูกต้อง ความมีตัวตนของแพทย์ พนักงาน เพื่อป้องกันการทุจริตได้
ด้านการจัดการคลังสินค้า
- Set up Stock code วางระบบคลังพัสดุ เพื่อป้องการทุจริต
- ควบคุมและกำกับดูแลกระบวนการบริหารจัดการคลังสินค้า พร้อมทั้งนำเสนอแนวทางการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการดังกล่าวให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น
- จัดทำรายงานสรุปต้นทุนผ้า ต้นทุนอาหาร และต้นทุนต่างๆ ตามความต้องการของผู้บริหาร
ด้านจัดซื้อ
- วางระบบการจัดซื้อ การออก PR / PO การอนุมัติจัดซื้อให้สอดคล้องกับนโยบาย BCH
- ควบคุมและกำกับดูแลกระบวนการจัดซื้อ พร้อมทั้งนำเสนอแนวทางการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการดังกล่าวให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น
- บริหารงานสัญญาต่างๆของโรงพยาบาล ได้แก่ สัญญาซื้อขายเครื่องมือแพทย์ งานก่อสร้าง และสัญญาธุรกรรมต่างๆ
ด้านบริหารองค์กร
- ควบคุมและกำกับดูแล แผนกบัญชี การเงิน จัดซื้อ คลังพัสดุ Admission
- ควบคุมและกำกับดูแล กระบวนการอนุมัติ ให้เป็นไปตามอำนาจดำเนินการที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการ และ อำนาจดำเนินการของ BCH
- ปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่และควบคุมให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของกฎหมาย ระเบียบ / ข้อบังคับ เกี่ยวกับความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด
คุณสมบัติ : คุณสมบัติ : คุณสมบัติผู้สมัคร - เพศ ชาย/หญิง - วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ขึ้นไป ด้านบริหารการเงิน / บัญชี - อายุ ไม่ต่ำกว่า 30 ปี - มีประสบการณ์ด้านควบคุมการจัดเก็บเงิน ด้านควบคุมงานลูกหนี้ ด้านการปิดบัญชี 5-10 ปี ขึ้น - มีสามารถบริหารงานด้านระบบsoftwarware - SSB, Excel, Word, Power Point, Flow chart, - มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ - มีความขยัน กระตือรือร้น และรอบคอบ หลักฐานที่ต้องนำมาในวันสมัครงาน 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาวุฒิการศึกษา, สำเนาทะเบียนสมรส/หย่า และสำเนาใบเปลี่ยนชื่อสกุล 2. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมแว่นตา ไม่สวมหมวก ขนาด 1นิ้ว หรือ 1½ นิ้ว จำนวน 3 รูป 3. สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร สด.8 หรือ สด.43 4. ใบประกอบวิชาชีพ / ใบประกอบโรคศิลป์ 5. หนังสือรับรองการทำงาน 6.ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ (สำหรับตำแหน่งที่เกี่ยวข้อง) ***เอกสารการสมัครงานให้รับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ*** สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (รับสมัครทุกวันจันทร์-วันศุกร์ ยกเว้น วันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 09.00-15.00 น.) โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อรัญประเทศ ถนนสุวรรณศร ตำบล บ้านใหม่หนองไทร อำเภอ อรัญประเทศ สระแก้ว 27120 หรือส่ง Resume มาได้ที่เมล์ hr@bangkokchainhospital.com
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์ฯ อรัญประเทศ
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์ฯ อรัญประเทศ 1
หัวหน้าแผนกเภสัชกรรมและคลังยา

ตำแหน่ง : หัวหน้าแผนกเภสัชกรรมและคลังยา

หน้าที่รับผิดชอบ : -วางแผนกำลังพลในการปฏิบัติงานตามภาระงาน
-วางแผนฉุกเฉิน กรณี ปริมาณงานมากกว่าปกติ,อัตรากำลังขาด
-บริหาร Stock ยา และเวชภัณฑ์ ให้เพียงพอต่อความต้องการของโรงพยาบาล
-ค้นหา วิเคราะห์ ความเสี่ยงทั่วไปในการทำงาน เพื่อจัดทำแผนการปรับปรุง
-ควบคุมการจ่ายยาที่เป็นอันตราย ยาที่มีผลออกฤทธิ์ทางจิตประสาท
คุณสมบัติ : -วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี คณะเภสัชศาสตร์(เภสัชศาสตร์บัณฑิต) -มีใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม -มีประสบการณ์ด้านเภสัชกรรมโรงพยาบาล ไม่น้อยกว่า 3 ปี สวัสดิการ 1. ค่ารักษาพยาบาลสำหรับพนักงาน 2.ส่วนลดค่ารักษาพยาบาลญาติสายตรง 3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 4. ประกันสังคม 5. ตรวจสุขภาพประจำปี 6. โบนัสประจำปี 7.OT 8.ค่าใบประกอบวิชาชีพ หลักฐานที่ต้องนำมาในวันสมัครงาน 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาวุฒิการศึกษา, สำเนาทะเบียนสมรส/หย่า และสำเนาใบเปลี่ยนชื่อสกุล 2. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมแว่นตา ไม่สวมหมวก ขนาด 1นิ้ว หรือ 1½ นิ้ว จำนวน 2 รูป 3. สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร สด.8 หรือ สด.43 4. ใบประกอบวิชาชีพ / ใบประกอบโรคศิลป์ 5. หนังสือรับรองการทำงาน 6.ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ (สำหรับตำแหน่งที่เกี่ยวข้อง) ***เอกสารการสมัครงานอย่างละ 1 ฉบับ รับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ*** สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (รับสมัครทุกวันจันทร์-วันศุกร์ ยกเว้น วันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 09.00-17.00 น.) โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอณ์เนชั่นแนล อรัญประเทศ 885 ม.5 ถนนสุวรรณศร ตำบล บ้านใหม่หนองไทร อำเภอ อรัญประเทศ สระแก้ว 27120 โทร. 03-7640000 หรือ 094-6678118 (คุณเจมส์) หรือส่ง Resume มาได้ที่เมล์ hr.kihart@gmail.com
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์ฯ อรัญประเทศ
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์ฯ อรัญประเทศ 1
หัวหน้าแผนกฉุกเฉิน (ER)

ตำแหน่ง : หัวหน้าแผนกฉุกเฉิน (ER)

หน้าที่รับผิดชอบ : หัวหน้าแผนกฉุกเฉิน ER
1.วางแผนกำลังพลในการปฏิบัติตามภาระงาน
2.อนุมัติการขึ้นเวรปฏิบัติงานในหน่วยงาน
3.จัดทำ Work flow การให้บริการผู้ป่วย
4.จัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์ ที่เหมาะสม และจัดทำแผนการซ่อมบำรุง
5.บริหารต้นทุน การใช้พลังงานของหน่วยงาน
คุณสมบัติ : คุณสมบัติ : - เพศชาย หรือหญิง อายุ 30 ขึ้นไป - วุฒิการศึกษา ป.ตรีขึ้นไป - มีประกาศนียบัตรทางการพยาบาลและผดุงครรภ์ - มีประสบการณ์เป็นหัวหน้าหรือเป็นพยาบาลฉุกเฉิน อย่างน้อย 5 ปี - มีทักษะในการสื่อสาร มีมนุษย์สัมพันธ์และบุคลิกภาพดี สามารถทำงานเป็นทีม ไหวพริบดีและมีความละเอียดรอบคอบ มีภาวะความเป็นผู้นำ - สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี - สามารถทำงานเป็นกะหมุนเวียนได้ สวัสดิการ 1. ค่ารักษาพยาบาลสำหรับพนักงาน และญาติสายตรง 2. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 3. ประกันสังคม 4. ตรวจสุขภาพประจำปี 5. โบนัสประจำปี หลักฐานที่ต้องนำมาในวันสมัครงาน 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาวุฒิการศึกษา, สำเนาทะเบียนสมรส/หย่า และสำเนาใบเปลี่ยนชื่อสกุล 2. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมแว่นตา ไม่สวมหมวก ขนาด 1นิ้ว หรือ 1½ นิ้ว จำนวน 2 รูป 3. สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร สด.8 หรือ สด.43 4. ใบประกอบวิชาชีพ / ใบประกอบโรคศิลป์ 5. หนังสือรับรองการทำงาน 6.ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ (สำหรับตำแหน่งที่เกี่ยวข้อง) ***เอกสารการสมัครงานให้รับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ*** สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (รับสมัครทุกวันจันทร์-วันศุกร์ ยกเว้น วันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 09.00-17.00 น.) โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอณืเนชั่นแนล อรัญประเทศ 885 ม.5 ถนนสุวรรณศร ตำบล บ้านใหม่หนองไทร อำเภอ อรัญประเทศ สระแก้ว 27120 โทร. 03-7640000 หรือ 094-6678118 (คุณเจมส์) หรือส่ง Resume มาได้ที่เมล์ hr.kihart@gmail.com
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์ฯ อรัญประเทศ
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์ฯ อรัญประเทศ 1
ผู้จัดการพยาบาลผู้ป่วยใน

ตำแหน่ง : ผู้จัดการพยาบาลผู้ป่วยใน

หน้าที่รับผิดชอบ : หน้าที่รับผิดชอบ :
- บริหารจัดการงบประมาณ บุคลากร ทรัพยากรรวมถึงวางแผนพัฒนาระบบงานทรัพยากรบุคคลเพื่อการบริการที่ดี
- ป้องกันและแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นในแผนก
คุณสมบัติ : คุณสมบัติ : - เพศหญิง อายุ 30 ขึ้นไป - วุฒิการศึกษา ป.ตรีขึ้นไป - มีประกาศนียบัตรทางการพยาบาลและผดุงครรภ์ - มีประสบการณ์เป็นหัวหน้าหรือเป็นผู้ตรวจการพยาบาลอย่างน้อย 5 ปี - มีทักษะในการสื่อสาร มีมนุษย์สัมพันธ์และบุคลิกภาพดี สามารถทำงานเป็นทีม ไหวพริบดีและมีความละเอียดรอบคอบ มีภาวะความเป็นผู้นำ - สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี - สามารถทำงานเป็นกะหมุนเวียนได้ สวัสดิการ 1. ค่ารักษาพยาบาลสำหรับพนักงาน และญาติสายตรง 2. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 3. ประกันสังคม 4. ตรวจสุขภาพประจำปี 5. โบนัสประจำปี หลักฐานที่ต้องนำมาในวันสมัครงาน 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาวุฒิการศึกษา, สำเนาทะเบียนสมรส/หย่า และสำเนาใบเปลี่ยนชื่อสกุล 2. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมแว่นตา ไม่สวมหมวก ขนาด 1นิ้ว หรือ 1½ นิ้ว จำนวน 3 รูป 3. สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร สด.8 หรือ สด.43 4. ใบประกอบวิชาชีพ / ใบประกอบโรคศิลป์ 5. หนังสือรับรองการทำงาน 6.ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ (สำหรับตำแหน่งที่เกี่ยวข้อง) ***เอกสารการสมัครงานให้รับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ*** สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (รับสมัครทุกวันจันทร์-วันศุกร์ ยกเว้น วันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 09.00-15.00 น.) โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อรัญประเทศ ถนนสุวรรณศร ตำบล บ้านใหม่หนองไทร อำเภอ อรัญประเทศ สระแก้ว 27120 โทร. 02-8369970 (คุณบอย) หรือส่ง Resume มาได้ที่เมล์ hr@bangkokchainhospital.com
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์ฯ อรัญประเทศ
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์ฯ อรัญประเทศ 1
ผู้ช่วยเภสัชกร

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเภสัชกร

หน้าที่รับผิดชอบ : - จัดเตรียม จัดเก็บ ยา/เวชภัณฑ์/ผลิตภัณฑ์ทั่วไป แก่ผู้มารับบริการและหน่วยงานต่างๆ ให้ได้ตามมาตรฐานเภสัชกรรม
- ชี้บ่ง คัดแยกยา เวชภัณฑ์ที่ใกล้หมดอายุตามมาตรฐาน
- บันทึกและตรวจสอบความถูกต้องการบันทึกรายการผลิตภัณฑ์ในระบบคอมพิวเตอร์พร้อมจัดทำฉลากและวิธีการใช้ยาให้เป็นไปตามระเบียบปฎิบัติของแผนกเภสัชกรรม
คุณสมบัติ : - เพศหญิง/ชาย อายุไม่เกิน 45 ปี - วุฒิ ม.6 / ปวช. ขึ้นไป - ทำงานเป็นกะ - ถ้ามีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง
จำนวน : 4 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง 4
เภสัชกร Part Time

ตำแหน่ง : เภสัชกร Part Time

หน้าที่รับผิดชอบ : 1. ให้บริการจ่ายยาผู้ป่วยนอกและจ่ายยาผู้ป่วยใน เพื่อให้ผู้ปา่วยได้รับยาที่ถูกต้อง ปลอดภัย และได้คุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
2. ให้บริการอย่างรวดเร็วและสร้างความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการ
3. ให้คำแนะนำ คำปรึกษา แก่ผู้รับบริการ
คุณสมบัติ : คุณสมบัติ : - เพศชาย/หญิง อายุ 21 ปีขึ้นไป - วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขาเภสัชศาสตร์บัณฑิต และมีใบประกอบวิชาชีพเภสัชกร - หากมีประสบการณ์เฉพาะหน่วยงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ - สามารถทำงานเป็นกะหมุนเวียนได้ - มีความรับผิดชอบในหน้าที่การงานที่ได้รับมอบหมาย - บุคลิกดี มีใจรักบริการ ขยัน และสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี - สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี - ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ หลักฐานที่ต้องนำมาในวันสมัครงาน 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาวุฒิการศึกษา, สำเนาทะเบียนสมรส/หย่า และสำเนาใบเปลี่ยนชื่อสกุล 2. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมแว่นตา ไม่สวมหมวก ขนาด 1นิ้ว หรือ 1½ นิ้ว จำนวน 3 รูป 3. สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร สด.8 หรือ สด.43 4. ใบประกอบวิชาชีพ / ใบประกอบโรคศิลป์ 5. หนังสือรับรองการทำงาน 6.ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ (สำหรับตำแหน่งที่เกี่ยวข้อง) ***เอกสารการสมัครงานให้รับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ*** สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (รับสมัครทุกวันจันทร์-วันศุกร์ ยกเว้น วันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 09.00-15.00 น.) โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ปราจีนบุรี โทร. 037-627000 ต่อ 4072 หรือส่ง Resume มาได้ที่เมล์ hr.kh.pbr@gmail.com
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ปราจีนบุรี
จำนวน : 3 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ปราจีนบุรี 3
เจ้าหน้าที่ยานยนต์

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ยานยนต์

หน้าที่รับผิดชอบ : - งานด้านบริการรถยนต์ธุรการ
- รับ – ส่ง วัสดุสนับสนุนทางการแพทย์
- ดูแลบำรุงรักษารถยนต์
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
- หากมีประสบการณ์จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
คุณสมบัติ : - เพศ ชาย อายุ 22 ปี ขึ้นไป - วุฒิม.6 เป็นต้นไป - มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ - มีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ดี
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ปราจีนบุรี
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ปราจีนบุรี 1
เจ้าหน้าที่บัญชีคงคลัง

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บัญชีคงคลัง

หน้าที่รับผิดชอบ : – จัดทำ Invoice พร้อมทั้งบันทึกบัญชี
– บันทึกบัญชีเกี่ยวกับการรับชำระหนี้จากลูกหนี้
– สรุปยอดขายสาขาประจำวัน และประจำเดือน
– สรุปยอดลูกหนี้คงเหลือประจำสัปดาห์
– จัดทำรายงานวิเคราะห์อายุลูกหนี้ประจำเดือน
คุณสมบัติ : - สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี - เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี - บุคลิกดี มีใจรักบริการ ขยัน และสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี - สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี - มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ - หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ปราจีนบุรี
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ปราจีนบุรี 1
นักรังสีเทคนิค

ตำแหน่ง : นักรังสีเทคนิค

หน้าที่รับผิดชอบ : - ทำหน้าที่ถ่ายภาพรังสีโดยใช้เครื่องมือที่เกี่ยวข้อง
- ทำหน้าที่ควบคุมคุณภาพของการถ่ายภาพรังสี ด้านรังสีรักษา
- ทำหน้าที่ควบคุมการใช้เครื่องจำลองการรักษา
- ทำหน้าที่ตรวจและรักษาด้วยสารเภสัชรังสีและถ่ายภาพรังสี
คุณสมบัติ : -สำเร็จการศึกษา ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขารังสีเทคนิค -สอบผ่านใบอนุญาตประกอบวิชาชีพรังสีเทคนิค -สามารถประเมินวินิจฉัยทางรังสี -มีเทคนิคการปฏิบัติการรังสีเทคนิค -บุคลิกดี มีใจรักบริการ ขยัน และสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี -สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี -หากมีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ปราจีนบุรี
จำนวน : 2 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ปราจีนบุรี 2
PN/NA Home Isolation (ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลใช้โทรศัพท์)

ตำแหน่ง : PN/NA Home Isolation (ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลใช้โทรศัพท์)

หน้าที่รับผิดชอบ : - ให้คำปรึกษาสุขภาพเบื้องต้นของผู้ป่วย ATK+
- ซักประวัติ และ ลงข้อมูลโปรแกรม A Med.
- ติดต่อผล ความเข้มข้นของ Oxygen Saturation
- ผู้ป่วย Covid-19 สีเขียว หากมีการเปลี่ยนแปลงให้แจ้งแพทย์
คุณสมบัติ : - อายุ 23 ปีขึ้นไป - สามารถใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ดี - มีความรับผิดชอบสูง มีความกระตือรือร้นในการทำงาน สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี - สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี - สามารถสื่อสารได้ดี
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง
จำนวน : หลายอัตรา ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง หลายอัตรา
ผู้ช่วยนักเทคนิคการแพทย์

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยนักเทคนิคการแพทย์

หน้าที่รับผิดชอบ : ช่วยเหลือนักเทคนิคการแพทย์ จัดเตรียมสิ่งปฏิเสธส่งตรวจ (เช่น เลือดน้ำลาย) และงานด้านเอกสารต่างๆที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ : คุณสมบัติผู้สมัครงาน 1. เพศชาย/หญิง อายุ 22-30 ปี 2. วุฒิม.6,ปวช,ปวส สาขาวิทยาศาสตร์ 3. หากมีประสบการณ์ห้อง lab จะพิจารณาเป็นพิเศษ 4. สามารถใช้ MS OFFICE , Internet ได้ดี
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง 1
นักเทคนิคการแพทย์

ตำแหน่ง : นักเทคนิคการแพทย์

หน้าที่รับผิดชอบ : - จัดเตรียมอุปกรณ์ให้มีความพอเพียงในการใช้งานและเหมาะสมพร้อมใช้งาน
- ตรวจวิเคราะห์ผลเลือดอย่างมีประสิทธิภาพและทันเวลา
- ปฏิบัติงานตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์
- งานบริการเจาะเลือด เก็บตัวอย่างสิ่งส่งตรวจ ตามมาตรฐานวิชาชีพ
- งานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ อื่นๆ
- รับผิดชอบงานต่างๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
คุณสมบัติ : - วุฒิปริญญาตรี สาขาเทคนิคการแพทย์ (มีใบประกอบวิชาชีพ) - มีความขยัน ตั้งใจ มีความรับผิดชอบ มีมนุษย์สัมพันธ์ดี - หากมีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง
จำนวน : 2 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง 2
ช่างเทคนิค

ตำแหน่ง : ช่างเทคนิค

หน้าที่รับผิดชอบ : - ดูแลซ่อมแซมบำรุงรักษาอุปกรณ์ภายใน และภายนอกอาคารให้มีสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ เช่น ระบบไฟฟ้า ระบบประปา
รวมถึงระบบสุขาภิบาล และระบบปรับอากาศ
- จัดทำรายงานและบันทึก การตรวจสอบ หรือบำรุงรักษาอุปกรณ์ ตามที่ได้รับมอบหมายให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน (ผลการทำงานหลังเสร็จงาน)
- รับผิดชอบ ดูแลงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ : - เพศชาย (ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว) - อายุ 22 ปีขึ้นไป - วุฒิการศึกษา ปวช. - ปวส. สาขาที่เกี่ยวข้อง - มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี - มีประสบการณ์ซ่อมบำรุงอย่างน้อย 1-3 ปี ขึ้นไป
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง 1
พนักงานเสิร์ฟอาหาร

ตำแหน่ง : พนักงานเสิร์ฟอาหาร

หน้าที่รับผิดชอบ : -จัดเรียงถาดอาหารและจัดวางอาหารให้ตรงกับใบสั่งอาหารจาก Ward
-ขึ้นเสริฟอาหารผู้ป่วย ตามเวลาที่กำหนด หรือทุกครั้งที่มีการเบิกเพิ่ม
-ขึ้นเก็บถาดอาหารของผู้ป่วยตามเวลาที่กำหนด
-ดูแลความสะอาดภาชนะที่ใช้ในการบริการอาหารผู้ป่วย
-รายงานให้หัวหน้าทราบหากมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น
คุณสมบัติ : - ระดับการศึกษา ม.6 , ปวช. -ชาย/หญิง อายุ 22-45 ปี -สามารถปฏิบัติงานได้ 6 วันทำงานหยุด 1 วัน -มีความตั้งใจจะทำงาน และชอบงานบริการ -มีความรับผิดชอบและมีความซื่อสัตย์ -มีความสามารถในการสื่อสารที่ดี -หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง 1
ผู้ช่วยพยาบาล/ผู้ช่วยเหลือคนไข้

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยพยาบาล/ผู้ช่วยเหลือคนไข้

หน้าที่รับผิดชอบ : - รับผิดชอบงานเกี่ยวด้านช่วยเหลือผู้ป่วย และงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ : - เพศหญิง อายุ 18 - 45 ปี - จบการศึกษามัธยมปลาย หรือ เทียบเท่า - จบหลักสูตรพนักงานผู้ช่วยพยาบาลอย่างน้อย 6 เดือน - มีความขยัน อดทน และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี - สามารถทำงานเป็นกะได้ - เป็นผู้ช่วยพยาบาลในการให้การพยาบาลเบื้องต้นแก่ผู้ป่วย ภายใต้การควบคุมดูแลของพยาบาลวิชาชีพ - จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ เวชภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ และทำความสะอาด ให้ พร้อมใช้งานได้เสมอ - ดูแลผู้ใช้บริการทั้งก่อน และหลัง พบแพทย์ - ดูแลสถานที่แวดล้อม ตามมาตรฐานของหน่วยงาน และที่โรงพยาบาล กำหนด
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง
จำนวน : หลายอัตรา ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง หลายอัตรา