ภาษา

ร่วมงานกับเรา

ค้นหางาน

ยินดีต้อนรับสู่โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ เรามุ่งมั่นในการบริการด้านสุขภาพ ด้วยคุณภาพสูงสุด โดยเชื่อมั่นว่า การผสมผสานความชำนาญของคณาจารย์แพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์จะช่วยส่งมอบสุขภาพ และความสุขให้แก่ผู้ป่วย และผู้ใช้บริการได้อย่างครบครัน โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ หวังเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างแรงบันดาลใจในการทำงาน เป็นที่ได้ร่วมแสดงศักยภาพ และพัฒนาทักษะร่วมกับทีมงานมืออาชีพของเรา
ตำแหน่ง สถานที่ประจำการ อัตรา
ผู้จัดการแผนกการเงิน

ตำแหน่ง : ผู้จัดการแผนกการเงิน

หน้าที่รับผิดชอบ : - กำกับดูแลการดำเนินงานของแผนกการเงินใน และ การเงินนอก
- บริหารเงินหมุนเวียนขององค์กร ให้มีสภาพคล่องเพียงพอ และสามารถนำไปจัดหาผลประโยชน์ได้อย่างเหมาะสมเป็นไปตามระเบียบขององค์กร
- ออกแบบและวางระบบควบคุมภายในหน่วยงานเพื่อป้องกันความเสี่ยง และกำหนดแนวทางในการทำงานให้มีความรัดกุม และสามารถตรวจสอบได้
- ให้คำปรึกษาและแนวทางการแก้ปัญหาในการทำงานต่างๆ ให้กับเจ้าหน้าที่ในแผนก เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
- พัฒนาระบบงาน และส่งเสริมบุคลากรในแผนก ให้มีความรู้ ความสามารถในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
คุณสมบัติ : - อายุตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไป - สามารถใช้ MS Office และโปรแกรมบัญชี - จบการศึกษาระดับปริญาตรีขึ้นไป ด้านบัญชีและการเงินหรือเกี่ยวข้อง - ประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงินโดยรวม 5 ปีขึ้นไป - มีความรู้เกี่ยวกับหลักการและขั้นตอนด้านการเงินนอก - ใน อย่างละเอียด - ทักษะการใช้โปรแกรมบัญชีและการบริหารที่ยอดเยี่ยม - มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี บุคลิกเหมาะสมในการบริหารงาน มีความเป็นผู้นำ - มีความกระตือรือร้นในการทำงานและมีแนวคิดในเชิงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง 1
นักเทคนิคการแพทย์

ตำแหน่ง : นักเทคนิคการแพทย์

หน้าที่รับผิดชอบ : - จัดเตรียมอุปกรณ์ให้มีความพอเพียงในการใช้งานและเหมาะสมพร้อมใช้งาน
- ตรวจวิเคราะห์ผลเลือดอย่างมีประสิทธิภาพและทันเวลา
- ปฏิบัติงานตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์
- งานบริการเจาะเลือด เก็บตัวอย่างสิ่งส่งตรวจ ตามมาตรฐานวิชาชีพ
- งานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ อื่นๆ
- รับผิดชอบงานต่างๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
คุณสมบัติ : - วุฒิปริญญาตรี สาขาเทคนิคการแพทย์ (มีใบประกอบวิชาชีพ) - มีความขยัน ตั้งใจ มีความรับผิดชอบ มีมนุษย์สัมพันธ์ดี - หากมีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง
จำนวน : 2 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง 2
ผู้จัดการบัญชีและการเงิน

ตำแหน่ง : ผู้จัดการบัญชีและการเงิน

หน้าที่รับผิดชอบ : - กำหนดนโยบายวางแผนงานด้านบัญชี ให้สอดคล้องกับนโยบายบริษัทเพื่อนำเสนอต่อคณะผู้บริหาร
- สามารถดูแลรับผิดชอบ ตรวจสอบความถูกต้องของระบบงานบัญชีและการเงินทั้งระบบ รวมถึงรับผิดชอบงานด้านภาษีทุกตัว
- ควบคุมดูแลและจัดการด้านต้นทุนสินค้า
- จัดทำงบประมาณ งบดุล งบกระแสเงินสด
- ควบคุมการจัดทำรายงานภาษีต่างๆ
- มีความรู้ในมาตรฐานการบัญชี กฎหมายภาษีอากร เป็นอย่างดี
- มีความรู้ ความถนัด หรือเคยใช้โปรแกรม Express จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
- ควบคุมดูแล บัญชีทรัพย์สิน
- ปิดงบบัญชี และเซ็นต์ผู้ทำบัญชีได้
คุณสมบัติ : - สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี - เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี - บุคลิกดี มีใจรักบริการ ขยัน และสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี - สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี - มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ - มีประสบการณ์ด้านบัญชี อย่างน้อย 7 ปีขึ้นไป
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ปราจีนบุรี
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ปราจีนบุรี 1
ผู้จัดการ IPD SC

ตำแหน่ง : ผู้จัดการ IPD SC

หน้าที่รับผิดชอบ : - นำนโยบาย และมาตรฐานการปฏิบัติงานของหน่วยงาน และ โรงพยาบาล ลงสู่การปฏิบัติ
- บริหารจัดการด้านอัตรากำลังให้เพียงพอในการให้บริการ
- กำกับและ ติดตามดูแลการปฏิบัติการพยาบาลให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ
- ช่วยวางแผนงาน,การจัดระบบงานและพัฒนารูปแบบการบริการ ให้มีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติ : - วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาพยาบาลศาสตรบัณฑิต - ได้รับใบประกอบวิชาชีพการพยาบาล และการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง - อายุไม่เกิน 45 ปี - มีประสบการณ์บริหารงาน OPD IPD อย่างน้อย 5 ปี - หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ปราจีนบุรี
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ปราจีนบุรี 1
ผู้จัดการ OPD SC

ตำแหน่ง : ผู้จัดการ OPD SC

หน้าที่รับผิดชอบ : หน้าที่ความรับผิดชอบ
- บริหารจัดการของฝ่ายการพยาบาลให้เป็นไปตามนโยบายขององค์กร
และสอดคล้องกับหลักมาตรฐานสากล HA, JCI
คุณสมบัติ : เพศ : ชาย/หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป ป.ตรี ขึ้นไป สาขาการพยาบาลศาสตร์ ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ สามารถ Walk in เข้าไปเขียนใบสมัครได้ที่ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ปราจีนบุรี ติดต่อฝ่ายบุคคล ชั้น 4 หรือโทร 037-627-000 ต่อ 4072 หรือจะส่ง CV. หรือ Resume เข้ามาได้ที่ hr.kh.pbr@gmail.com พร้อมระบุ ตำแหน่ง เข้ามาด้วยนะคะ
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ปราจีนบุรี
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ปราจีนบุรี 1
สมุห์บัญชี

ตำแหน่ง : สมุห์บัญชี

หน้าที่รับผิดชอบ : – จัดทำเอกสารเกี่ยวกับบัญชี บัญชีรายรับ-รายจ่าย
– ติดต่อจัดทำรายละเอียดภาษีนำส่งหน่วยงานราชการ
– บันทึกข้อมูลทางบัญชี และรายงานให้ผู้บริหารรับทราบตามกำหนดเวลา
– ติดต่อประสานงานทั้งภายใน และภายนอกองค์กร
– ปฎิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ : - เพศ ชาย/หญิง - วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ขึ้นไป ด้านบริหารการเงิน / บัญชี - อายุ ไม่ต่ำกว่า 35ปี - มีประสบการณ์ด้านควบคุมการจัดเก็บเงิน ด้านควบคุมงานลูกหนี้ ด้านการปิดบัญชี 5-10 ปี ขึ้น - มีสามารถบริหารงานด้านระบบsoftwarware - SSB, Excel, Word, Power Point, Flow chart, - มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ - มีความขยัน กระตือรือร้น และรอบคอบ
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ปราจีนบุรี
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ปราจีนบุรี 1
เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้

หน้าที่รับผิดชอบ : – จัดทำ Invoice พร้อมทั้งบันทึกบัญชี
– บันทึกบัญชีเกี่ยวกับการรับชำระหนี้จากลูกหนี้
– สรุปยอดขายสาขาประจำวัน และประจำเดือน
– สรุปยอดลูกหนี้คงเหลือประจำสัปดาห์
– จัดทำรายงานวิเคราะห์อายุลูกหนี้ประจำเดือน
คุณสมบัติ : เพศ : หญิง อายุ(ปี) : 23 ปีขึ้นไป ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาบัญชี ประสบการณ์(ปี) : 2ปีขึ้นไป 1.สามารถเริ่มงานได้ทันที*** 2.มีประสบการณ์ลูกหนี้อย่างน้อย 2 ปี 3.สามารถทำงานเป็นทีม ช่องทางการสมัครงาน 1.กรอกใบสมัครด้วยตนเองที่ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์ฯ อรัญประเทศ วันจันทร์ ถึงศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ) เวลา 09.00 - 16.00 น. 2.ส่ง ประวัติส่วนตัว(CV) มาที่อีเมล hr.kihart@gmail.com หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เบอร์ 094-6678118 เอกสารประกอบการสมัครงาน 1.สำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ 2.สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ใบ 3.สำเนาใบปริญญาบัตร 1 ใบ 4.สำเนาใบทรานสคลิป 1 ใบ 5.สำเนาใบผ่านงาน 1 ใบ (หากมี) 6.สำเนาใบเปลี่ยนแปลงชื่อ-นามสกุล 1 ใบ (หากมี) 7.สำเนาใบประกอบวิชาชีพ (หากมี) 8.สำเนาใบประกาศอบรมหลักสูตร PN/NA (หากมี) 1 ใบ 9.สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร **กรุณาเตรียมเอกสารฉบับจริง ใบปริญญาบัตร ทรานสคลิป ใบผ่านงาน ใบเปลี่ยนแปลงชื่อ-นามสกุล ใบประกอบวิชาชีพ มาเพื่อการตรวจสอบในสัมภาษณ์งานด้วยครับ
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์ฯ อรัญประเทศ
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์ฯ อรัญประเทศ 1
หัวหน้าหน่วยบัญชีลูกหนี้

ตำแหน่ง : หัวหน้าหน่วยบัญชีลูกหนี้

หน้าที่รับผิดชอบ : -ตรวจสอบบันทึกรายได้ค่ารักษาฯ ประจำวัน กระทบยอดบันทึกรับเงินสดเทียบกับ Pay in เพื่อบันทึกเข้าระบบ GL
-ตรวจสอบระบบวางบิลของลูกหนี้ ให้ทันตามกำหนด และดำเนินการแก้ไขปัญหา เพื่อส่งคืนกลับไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
-ตรวจสอบการตัดบัญชีลูกหนี้ โดยหลีกเลี่ยงการลงบัญชีพักที่ไม่จำเป็น
-ออกรายงานลูกหนี้คงเหลือรายตัว (Invoice Balance)
-ออกรายงานสรุปยอดลูกหนี้คงเหลือ เพื่อตรวจสอบความเคลื่อนไหวของลูกหนี้ประเภทต่างๆ
-งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ : เพศ : หญิง อายุ(ปี) : 30 ปีขึ้นไป ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี - ปริญญาโท ประสบการณ์(ปี) : 3ปีขึ้นไป คุณสมบัติเพิ่มเติม 1.สามารถเริ่มงานได้ทันที*** 2.มีประสบการณ์ลูกหนี้ หรือหัวหน้าลูกหนี้อย่างน้อย 3 ปี 3.สามารถทำงานเป็นทีม เอกสารประกอบการสมัครงาน อ 1.สำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ 2.สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ใบ 3.สำเนาใบปริญญาบัตร 1 ใบ 4.สำเนาใบทรานสคลิป 1 ใบ 5.สำเนาใบผ่านงาน 1 ใบ (หากมี) 6.สำเนาใบเปลี่ยนแปลงชื่อ-นามสกุล 1 ใบ (หากมี) 7.สำเนาใบประกอบวิชาชีพ (หากมี) 8.สำเนาใบประกาศอบรมหลักสูตร PN/NA (หากมี) 1 ใบ 9.สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร **กรุณาเตรียมเอกสารฉบับจริง ใบปริญญาบัตร ทรานสคลิป ใบผ่านงาน ใบเปลี่ยนแปลงชื่อ-นามสกุล ใบประกอบวิชาชีพ มาเพื่อการตรวจสอบในสัมภาษณ์งานด้วยครับ ช่องทางการสมัครงาน 1.กรอกใบสมัครด้วยตนเองที่ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์ฯ อรัญประเทศ วันจันทร์ ถึงศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ) เวลา 09.00 - 16.00 น. 2.ส่ง ประวัติส่วนตัว(CV) มาที่อีเมล hr.kihart@gmail.com หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เบอร์ 094-6678118
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์ฯ อรัญประเทศ
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์ฯ อรัญประเทศ 1
ผู้ช่วยทันตกรรม

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยทันตกรรม

หน้าที่รับผิดชอบ : ***ประจำรพ.เกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์ 1 อัตรา
รายละเอียดของงาน
- ช่วยงานหมอข้างเก้าอี้ทำฟัน
- ล้าง+เตรียม เครื่องมือและอุปกรณ์ทำฟัน
- ดูแลความสะอาดเรียนร้อยอุปกรณ์และสถานที่

สวัสดิการ
1. ค่ารักษาพยาบาล
2. ส่วนลดค่ารักษาพยาบาลสำหรับครอบครัวพนักงาน
3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
4. กิจกรรม และงานเลี้ยงประจำปี
5. ตรวจสุขภาพประจำปี
6. โบนัสประจำปี
7. ของขวัญวันเกิด และของเยี่ยมไข้สำหรับพนักงาน
8. สวัสดิการหอพักพนักงาน (สำหรับสายวิชาชีพ)
คุณสมบัติ : คุณสมบัติ - เพศหญิง อายุ 18 - 30 ปี - วุฒิการศึกษา ม.6-ปริญญาตรี หลักสูตรผู้ช่วยเหลือคนไข้,ทันตบริบาล ,ผู้ช่วยทันตแพทย์ ,สาขาสาธารณสุข - มีทักษะความรู้ด้านการดูแลผู้มารับบริการได้อย่างดีและทำงานร่วมกับแพทย์ได้ - เข้าช่วยแพทย์ทำหัตถการ - ยิ้มแย้มแจ่มใส เต็มใจให้บริการ พูดจาไพเราะ - สามารถให้คำแนะนำและอธิบายแก่ผู้มารับบริการได้ - มีไหวพริบในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (รับสมัครทุกวันจันทร์-วันศุกร์ ยกเว้น วันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 09.00-15.00 น.) อาคาร 2 (อาคารอำนวยการ) ชั้น 2 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์ (สี่แยกแม่กรณ์) โทร. 053-910999 ต่อ 608 (คุณสุกัญญา, คุณธนภรณ์) หรือส่งประวัติส่วนตัวพร้อมเอกสารประกอบการสมัคร และระบุตำแหน่งที่สนใจสมัครงาน มาได้ที่ recruitment.hrksbr@gmail.com โหลดใบสมัครได้ที่ https://drive.google.com/file/d/1HqC5VUqf_8DS3QFrsgHHmJgWjVAEiarw/view?usp=sharing
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์ 1
เภสัชกรรม

ตำแหน่ง : เภสัชกรรม

หน้าที่รับผิดชอบ : ***ประจำรพ.เกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์ 1 อัตรา
***ประจำรพ.เกษมราษฎร์ แม่สาย 1 อัตรา
รายละเอียดของงาน
- การจ่ายยาและเวชภัณฑ์ให้ถูกต้องครบถ้วน
- ให้คำปรึกษาด้านยาเพื่อให้ผู้มารับบริการเข้าใจและใช้ยาได้อย่างถูกต้อง
- การควบคุมดูแลการจัดเก็บยาและเวชภัณฑ์
- การควบคุมดูและการเบิกจ่ายยาและเวชภัณฑ์
- การเตรียมยาสำหรับผู้ป่วยเฉพาะรายและยาเคมีบำบัด

สวัสดิการ
1. ค่ารักษาพยาบาล
2. ส่วนลดค่ารักษาพยาบาลสำหรับครอบครัวพนักงาน
3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
4. กิจกรรม และงานเลี้ยงประจำปี
5. ตรวจสุขภาพประจำปี
6. โบนัสประจำปี
7. ของขวัญวันเกิด และของเยี่ยมไข้สำหรับพนักงาน
8. สวัสดิการหอพักพนักงาน (สำหรับสายวิชาชีพ)
คุณสมบัติ : คุณสมบัติ - เพศชาย/หญิง อายุ 23 -35 ปี - วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาเภสัชกรรมศาสตร์ และมีใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม - สามารถ พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ - สามารถทำงานเป็นกะหมุนเวียนได้ - มีความอดทน มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน - มีทักษะทางด้านเภสัชกรรม หลักฐานที่ต้องนำมาในวันสมัครงาน 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน, , สำเนาทะเบียนสมรส/หย่า, และสำเนาใบเปลี่ยนชื่อสกุล จำนวน 1 ฉบับ 2. สำเนาวุฒิการศึกษา, ใบแสดงผลการเรียน, หนังสือรับรองคุณวุฒิ จำนวน 2 ฉบับ 3. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมแว่นตา ไม่สวมหมวก ขนาด 1นิ้ว หรือ 1½ นิ้ว จำนวน 3 รูป 4. สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร สด.8 หรือ สด.43 จำนวน 1 ฉบับ 5. ใบประกอบวิชาชีพ / ใบประกอบโรคศิลป์ จำนวน 2 ฉบับ 6. หนังสือรับรองการทำงาน จำนวน 2 ฉบับ 7. ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ (สำหรับตำแหน่งที่เกี่ยวข้อง) **เอกสารการสมัครงานให้รับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ** สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (รับสมัครทุกวันจันทร์-วันศุกร์ ยกเว้น วันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 09.00-15.00 น.) อาคาร 2 (อาคารอำนวยการ) ชั้น 2 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์ (สี่แยกแม่กรณ์) โทร. 053-910999 ต่อ 608 (คุณสุกัญญา, คุณธนภรณ์) หรือส่งประวัติส่วนตัวพร้อมเอกสารประกอบการสมัคร และระบุตำแหน่งที่สนใจสมัครงาน มาได้ที่ recruitment.hrksbr@gmail.com โหลดใบสมัครได้ที่ https://drive.google.com/file/d/1HqC5VUqf_8DS3QFrsgHHmJgWjVAEiarw/view?usp=sharing
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์
จำนวน : 2 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์ 2
พนักงานห้องยา

ตำแหน่ง : พนักงานห้องยา

หน้าที่รับผิดชอบ : ***ประจำรพ.เกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์ 1 อัตรา
รายละเอียดของงาน
- การคีย์ยาตามใบสั่งแพทย์ (กรณีผู้ป่วยใน)
- การโหลดออร์เดอร์ในระบบ SSB ตามแพทย์สั่ง
- การจัดยาและเวชภัณฑ์
- เบิกยาและเวชภัณฑ์ให้เพียงพอต่อการใช้ในโรงพยาบาล
- การควบคุมดูแลการการจัดเก็บยาและเวชภัณฑ์

สวัสดิการ
1. ค่ารักษาพยาบาล
2. ส่วนลดค่ารักษาพยาบาลสำหรับครอบครัวพนักงาน
3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
4. กิจกรรม และงานเลี้ยงประจำปี
5. ตรวจสุขภาพประจำปี
6. โบนัสประจำปี
7. ของขวัญวันเกิด และของเยี่ยมไข้สำหรับพนักงาน
8. สวัสดิการหอพักพนักงาน (สำหรับสายวิชาชีพ)
คุณสมบัติ : คุณสมบัติ - เพศชาย/หญิง อายุ 21 – 35 ปี - วุฒิการศึกษา : ม.6 ขึ้นไป ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว - มีความรับผิดชอบ ขยัน อดทน เสียสระ - ตั้งใจเรียนรู้ พัฒนาตนเอง - มีใจรักงานด้านการบริการ หลักฐานที่ต้องนำมาในวันสมัครงาน 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน, , สำเนาทะเบียนสมรส/หย่า, และสำเนาใบเปลี่ยนชื่อสกุล จำนวน 1 ฉบับ 2. สำเนาวุฒิการศึกษา, ใบแสดงผลการเรียน, หนังสือรับรองคุณวุฒิ จำนวน 2 ฉบับ 3. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมแว่นตา ไม่สวมหมวก ขนาด 1นิ้ว หรือ 1½ นิ้ว จำนวน 3 รูป 4. สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร สด.8 หรือ สด.43 จำนวน 1 ฉบับ 5. ใบประกอบวิชาชีพ / ใบประกอบโรคศิลป์ จำนวน 2 ฉบับ 6. หนังสือรับรองการทำงาน จำนวน 2 ฉบับ 7. ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ (สำหรับตำแหน่งที่เกี่ยวข้อง) **เอกสารการสมัครงานให้รับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ** สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (รับสมัครทุกวันจันทร์-วันศุกร์ ยกเว้น วันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 09.00-15.00 น.) อาคาร 2 (อาคารอำนวยการ) ชั้น 2 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์ (สี่แยกแม่กรณ์) โทร. 053-910999 ต่อ 608 (คุณสุกัญญา, คุณธนภรณ์) หรือส่งประวัติส่วนตัวพร้อมเอกสารประกอบการสมัคร และระบุตำแหน่งที่สนใจสมัครงาน มาได้ที่ recruitment.hrksbr@gmail.com โหลดใบสมัครได้ที่ https://drive.google.com/file/d/1HqC5VUqf_8DS3QFrsgHHmJgWjVAEiarw/view?usp=sharing
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์ 1
ผู้ช่วยพยาบาล/ผู้ช่วยเหลือคนไข้

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยพยาบาล/ผู้ช่วยเหลือคนไข้

หน้าที่รับผิดชอบ : ***ประจำรพ.เกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์ (แผนกIPD SC 1 อัตรา และICU 1 อัตรา)
รายละเอียดของงาน
- การพยาบาลขั้นพื้นฐานภายใต้การดูแลและแนะนำของพยาบาลวิชาชีพ
- การดูแลผู้ป่วยรายใหม่และจำหน่าย ตรวจสอบการระบุตัวผู้ป่วย
- ช่วยแพทย์/พยาบาลทำการตรวจรักษาหรือทำหัตถการ

1. ค่ารักษาพยาบาล
2. ส่วนลดค่ารักษาพยาบาลสำหรับครอบครัวพนักงาน
3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
4. กิจกรรม และงานเลี้ยงประจำปี
5. ตรวจสุขภาพประจำปี
6. โบนัสประจำปี
7. ของขวัญวันเกิด และของเยี่ยมไข้สำหรับพนักงาน
8. สวัสดิการหอพักพนักงาน (สำหรับสายวิชาชีพ)
คุณสมบัติ : คุณสมบัติ - เพศชาย/หญิง อายุ 21 – 35 ปี - วุฒิการศึกษา : ม.6 ขึ้นไป หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล - สามารถทำงานเป็นกะหมุนเวียนได้ - มีใจรักด้านงานบริการ และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี หลักฐานที่ต้องนำมาในวันสมัครงาน 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาวุฒิการศึกษา, สำเนาทะเบียนสมรส/หย่า และสำเนาใบเปลี่ยนชื่อสกุล 2. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมแว่นตา ไม่สวมหมวก ขนาด 1นิ้ว หรือ 1½ นิ้ว จำนวน 3 รูป 3. สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร สด.8 หรือ สด.43 4. ใบประกอบวิชาชีพ / ใบประกอบโรคศิลป์ 5. หนังสือรับรองการทำงาน 6.ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ (สำหรับตำแหน่งที่เกี่ยวข้อง) ***เอกสารการสมัครงานให้รับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ*** สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (รับสมัครทุกวันจันทร์-วันศุกร์ ยกเว้น วันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 09.00-15.00 น.) อาคาร 2 (อาคารโภชนาการ) ชั้น 2 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์ (สี่แยกแม่กรณ์) โทร. 053-910999 ต่อ 182 (คุณสุกัญญา) หรือส่งประวัติส่วนตัวพร้อมเอกสารประกอบการสมัครและระบุตำแหน่งที่สนใจสมัครงาน มาได้ที่ recruitment.hrksbr@gmail.com โหลดใบสมัครได้ที่ https://drive.google.com/file/d/1dBvkb4rMMtOI1k1_1pkcq6hcMZiU8nMs/view?usp=sharing
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์
จำนวน : 2 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์ 2
หัวหน้าแผนกผู้ป่วยในประกันสังคม

ตำแหน่ง : หัวหน้าแผนกผู้ป่วยในประกันสังคม

หน้าที่รับผิดชอบ : ***ประจำรพ.เกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์ 1 อัตรา
รายละเอียดของงาน
- ดูแลประสานความร่วมมือกับทีมสาขาวิชาชีพ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- จัดทำคู่มือปฎิบัติงานต่างๆ และปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน
- เป็นคณะกรรมการของทีมคุณภาพ
- ริเริ่มดำเนินการสร้างนวัตกรรมทางการพยาบาล
- จัดหาและวางแผนอัตรากำลังในหน่วยงาน
- บริหารบุคคลให้สอดคร้องกับลักษณะงานของการพยาบาลผู้ป่วยใน
- ตัดสินใจสั่งการและจัดการให้มีบริการพยาบาลที่ครบถ้วน

สวัสดิการ
1. ค่ารักษาพยาบาล
2. ส่วนลดค่ารักษาพยาบาลสำหรับครอบครัวพนักงาน
3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
4. กิจกรรม และงานเลี้ยงประจำปี
5. ตรวจสุขภาพประจำปี
6. โบนัสประจำปี
7. ของขวัญวันเกิด และของเยี่ยมไข้สำหรับพนักงาน
8. สวัสดิการหอพักพนักงาน (สำหรับสายวิชาชีพ)
คุณสมบัติ : คุณสมบัติ - เพศหญิง อายุ 30-35 ปี - วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และมีใบประกอบวิชาชีพการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง - สามารถจัดการระบบการทำงานได้เป็นอย่างดี - ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน - สามารถทำงานที่มีความกดดันสูงได้ - มีภาวะความเป็นผู้นำ - สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี - มีประสบการณ์การทำงานในโรงพยาบาลมากกว่า 5 ปี หลักฐานที่ต้องนำมาในวันสมัครงาน 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน, , สำเนาทะเบียนสมรส/หย่า, และสำเนาใบเปลี่ยนชื่อสกุล จำนวน 1 ฉบับ 2. สำเนาวุฒิการศึกษา, ใบแสดงผลการเรียน, หนังสือรับรองคุณวุฒิ จำนวน 2 ฉบับ 3. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมแว่นตา ไม่สวมหมวก ขนาด 1นิ้ว หรือ 1½ นิ้ว จำนวน 3 รูป 4. สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร สด.8 หรือ สด.43 จำนวน 1 ฉบับ 5. ใบประกอบวิชาชีพ / ใบประกอบโรคศิลป์ จำนวน 2 ฉบับ 6. หนังสือรับรองการทำงาน จำนวน 2 ฉบับ 7. ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ (สำหรับตำแหน่งที่เกี่ยวข้อง) ***เอกสารการสมัครงานให้รับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ*** สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (รับสมัครทุกวันจันทร์-วันศุกร์ ยกเว้น วันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 09.00-15.00 น.) อาคาร 2 (อาคารอำนวยการ) ชั้น 2 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์ (สี่แยกแม่กรณ์) โทร. 053-910999 ต่อ 608 (คุณสุกัญญา, คุณธนภรณ์) หรือส่งประวัติส่วนตัวพร้อมเอกสารประกอบการสมัคร และระบุตำแหน่งที่สนใจสมัครงาน มาได้ที่ recruitment.hrksbr@gmail.com โหลดใบสมัครได้ที่ https://drive.google.com/file/d/1HqC5VUqf_8DS3QFrsgHHmJgWjVAEiarw/view?usp=sharing
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์ 1
พยาบาลวิชาชีพ Full Time

ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพ Full Time

หน้าที่รับผิดชอบ : ***ประจำโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์ (OPD ประกันสังคม 1 อัตรา,OPD หัวใจ 1 อัตรา,วิสัญญี 1 อัตรา,IPD ศัลยกรรม 1 อัตรา,ศูนย์ประสานสิทธิ์ 1 อัตรา และ IPD ประกันสังคม 1 อัตรา)
รายละเอียดของงาน
-ประเมินความรุนแรงและเร่งด่วน
-มีความรู้เรื่องกระบวนการพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยและบันทึกทางการพยาบาลได้อย่างถูกต้อง > 60 %
-มีความรู้หลักการบริหารยา การออกฤทธิ์ ผลข้างเคียง ภาวะแทรกซ้อน ของยาที่ใช้ในหน่วยงาน
-สามารถอธิบายผู้ป่วยในการเตรียมตัวเพื่อรับการเจาะเลือด

สวัสดิการ
1. ค่ารักษาพยาบาล
2. ส่วนลดค่ารักษาพยาบาลสำหรับครอบครัวพนักงาน
3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
4. กิจกรรม และงานเลี้ยงประจำปี
5. ตรวจสุขภาพประจำปี
6. โบนัสประจำปี
7. ของขวัญวันเกิด และของเยี่ยมไข้สำหรับพนักงาน
8. สวัสดิการหอพักพนักงาน (สำหรับสายวิชาชีพ)
คุณสมบัติ : คุณสมบัติ - เพศชาย/หญิง อายุ 21 – 40 ปี - วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาการพยาบาลศาสตร์ และมีใบประกอบวิชาชีพผดุงครรภ์ชั้น 1 - สามารถทำงานเป็นกะหมุนเวียนได้ - บุคลิกภาพดี สุภาพแข็งแรง - มีความรับผิดชอบในหน้าที่งานที่ได้รับมอบหมาย - หากมีประสบการณ์เฉพาะหน่วยงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ หลักฐานที่ต้องนำมาในวันสมัครงาน 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน, , สำเนาทะเบียนสมรส/หย่า, และสำเนาใบเปลี่ยนชื่อสกุล จำนวน 1 ฉบับ 2. สำเนาวุฒิการศึกษา, ใบแสดงผลการเรียน, หนังสือรับรองคุณวุฒิ จำนวน 2 ฉบับ 3. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมแว่นตา ไม่สวมหมวก ขนาด 1นิ้ว หรือ 1½ นิ้ว จำนวน 3 รูป 4. สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร สด.8 หรือ สด.43 จำนวน 1 ฉบับ 5. ใบประกอบวิชาชีพ / ใบประกอบโรคศิลป์ จำนวน 2 ฉบับ 6. หนังสือรับรองการทำงาน จำนวน 2 ฉบับ 7. ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ (สำหรับตำแหน่งที่เกี่ยวข้อง) **เอกสารการสมัครงานให้รับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ** สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (รับสมัครทุกวันจันทร์-วันศุกร์ ยกเว้น วันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 09.00-15.00 น.) อาคาร 2 (อาคารอำนวยการ) ชั้น 2 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์ (สี่แยกแม่กรณ์) โทร. 053-910999 ต่อ 608 (คุณสุกัญญา, คุณธนภรณ์) หรือส่งประวัติส่วนตัวพร้อมเอกสารประกอบการสมัคร และระบุตำแหน่งที่สนใจสมัครงาน มาได้ที่ recruitment.hrksbr@gmail.com โหลดใบสมัครได้ที่ https://drive.google.com/file/d/1HqC5VUqf_8DS3QFrsgHHmJgWjVAEiarw/view?usp=sharing
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์
จำนวน : 6 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์ 6
เจ้าหน้าที่การตลาด

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่การตลาด

หน้าที่รับผิดชอบ : เจ้าหน้าที่การตลาด
คุณสมบัติ : เพศ ชาย/หญิง อายุ 21-30 ปี วุฒิการศึกษา ปวส. , ปริญญาตรี ทุกสาขา มีทักษะการสื่อสารที่ดี บุคลิกภาพหน้าตาดี มนุษยสัมพันธ์ดี
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา 1