ภาษา

ร่วมงานกับเรา

ค้นหางาน

ยินดีต้อนรับสู่โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ เรามุ่งมั่นในการบริการด้านสุขภาพ ด้วยคุณภาพสูงสุด โดยเชื่อมั่นว่า การผสมผสานความชำนาญของคณาจารย์แพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์จะช่วยส่งมอบสุขภาพ และความสุขให้แก่ผู้ป่วย และผู้ใช้บริการได้อย่างครบครัน โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ หวังเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างแรงบันดาลใจในการทำงาน เป็นที่ได้ร่วมแสดงศักยภาพ และพัฒนาทักษะร่วมกับทีมงานมืออาชีพของเรา
ตำแหน่ง สถานที่ประจำการ อัตรา
แพทย์ Full Time >ทุกสาขา

ตำแหน่ง : แพทย์ Full Time >ทุกสาขา

หน้าที่รับผิดชอบ : แพทย์ Full Time ทุกสาขา

สวัสดิการ
1. ค่ารักษาพยาบาล
2. ส่วนลดค่ารักษาพยาบาลสำหรับครอบครัวพนักงาน
3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
4. กิจกรรม และงานเลี้ยงประจำปี
5. ตรวจสุขภาพประจำปี
6. โบนัสประจำปี
7. ของขวัญวันเกิด และของเยี่ยมไข้สำหรับพนักงาน
8. สวัสดิการหอพักพนักงาน (สำหรับสายวิชาชีพ)
คุณสมบัติ : - เพศ : ชาย / หญิง - วุฒิการศึกษา: แพทยศาสตรบัณฑิต และ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ - มีประสบการณ์ในการทำงาน และเป็นคนในพื้นที่ จะพิจารณาเป็นพิเศษ หลักฐานที่ต้องนำมาในวันสมัครงาน 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน, , สำเนาทะเบียนสมรส/หย่า, และสำเนาใบเปลี่ยนชื่อสกุล จำนวน 1 ฉบับ 2. สำเนาวุฒิการศึกษา, ใบแสดงผลการเรียน, หนังสือรับรองคุณวุฒิ จำนวน 2 ฉบับ 3. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมแว่นตา ไม่สวมหมวก ขนาด 1นิ้ว หรือ 1½ นิ้ว จำนวน 3 รูป 4. สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร สด.8 หรือ สด.43 จำนวน 1 ฉบับ 5. ใบประกอบวิชาชีพ / ใบประกอบโรคศิลป์ จำนวน 2 ฉบับ 6. หนังสือรับรองการทำงาน จำนวน 2 ฉบับ 7. ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ (สำหรับตำแหน่งที่เกี่ยวข้อง) **เอกสารการสมัครงานให้รับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ** สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (รับสมัครทุกวันจันทร์-วันศุกร์ ยกเว้น วันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 09.00-15.00 น.) อาคาร 2 (อาคารอำนวยการ) ชั้น 2 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์ (สี่แยกแม่กรณ์) โทร. 053-910999 ต่อ 608 (คุณสุกัญญา, คุณธนภรณ์) หรือส่งประวัติส่วนตัวพร้อมเอกสารประกอบการสมัคร และระบุตำแหน่งที่สนใจสมัครงาน มาได้ที่ recruitment.hrksbr@gmail.com โหลดใบสมัครได้ที่ https://goo.gl/q1EhfQ
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์
จำนวน : หลายอัตรา ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์ หลายอัตรา
เจ้าหน้าที่พัสดุ

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่พัสดุ

หน้าที่รับผิดชอบ : - ปฎิบัติงานในการช่วยเก็บและเบิกจ่ายพัสดุครุภัณฑ์ อุปกรณ์ และเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ
- จัดหา จัดซื้อ ว่าจ้าง การเก็บรักษา นำส่ง การซ่อมแซม และบำรุงรักษาพัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ เคื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ เพื่อให้อยู่ในสภาพดีพร้อมต่อการใช้งาน
- ลงบัญชีและทะเบียนการเบิกจ่ายพัสดุ การเก็บรักษาใบสำคัญหลักฐานและเอกสารเกี่ยวกับพัสดุ เพื่อรวบรวมไว้เป็นข้อมูลในการดำเนินงาน
- รายงานเกี่ยวกับงานพัสดุ เพื่อจัดทำรายงาน และนำเสนอผู้บังคับบัญชา
- ปฎิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ : • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 45 ปี • วุฒิการศึกษา ปวส. สาขาที่เกี่ยวข้อง • เคยทำงานในโรงพยาบาลเอกชน จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ • มีความละเอียดรอบคอบ และรับผิดชอบงานต่องานที่ได้รับมอบหมายดี • มนุษยสัมพันธ์ และมีบุคลิกภาพดี
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ปราจีนบุรี
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ปราจีนบุรี 1
เจ้าหน้าที่การเงิน

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่การเงิน

หน้าที่รับผิดชอบ : - งานแจ้งยอดค่ารักษาพยาบาล
- บริการด้านการชำระค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก
- ติดตามค่ารักษาพยาบาลระหว่างนอนพัก
- ออกใบเสร็จรับเงิน ใบแจ้งหนี้และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- บันทึกและตรวจสอบค่าใช้จ่ายของผู้ป่วย
คุณสมบัติ : • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 45 ปี • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการบัญชี หรือการเงิน • ประสบการณ์งานด้านการรับชำระเงิน ตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป • เคยทำงานในโรงพยาบาลเอกชน จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ • มีความละเอียดรอบคอบ และรับผิดชอบงานต่องานที่ได้รับมอบหมายดี • มนุษยสัมพันธ์ และมีบุคลิกภาพดี • ทำงานเป็นกะได้
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ปราจีนบุรี
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ปราจีนบุรี 1
พนักงานผู้ช่วยพยาบาล (SA)

ตำแหน่ง : พนักงานผู้ช่วยพยาบาล (SA)

หน้าที่รับผิดชอบ : - ตรวจนับอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ประจำวันภายในหน่วยงานให้ครบถ้วนและเพียงพอ
- ดูแล จัดเก็บแฟ้มเวชระเบียนผู้ป่วย
- จัดเก็บ ตรวจสอบและดูแล รักษาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้
- ให้การต้อนรับผู้ป่วยด้วยการบริการที่ดี เป็นมิตร
- ปฏิบัติงานด้วนการบริการแก่ผู้ป่วยที่มารับการตรวจวินิจฉัย
- ทำการรับนัด ออกใบนัด เช็คสิทธิ ซักถามประวัติ เตรียมความพร้อมผู้ป่วยก่อนได้รับการตรวจวินิจฉัย
- ช่วยเหลือพยาบาลในการดูแลผู้ป่วย
- สังเกตและจดบันทึกอาการของผู้ป่วย
คุณสมบัติ : -เพศหญิง, เพศชาย (หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือ รด.แล้ว) -สำเร็จการศึกษา ระดับ ม.6 ขึ้นไป หรือเทียบเท่า -จบหลักสูตรพนักงานผู้ช่วยพยาบาล 6 เดือน -บุคลิกดี มีใจรักบริการ ขยัน และสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี -สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี -หากมีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ปราจีนบุรี
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ปราจีนบุรี 1
IT Infrastructure

ตำแหน่ง : IT Infrastructure

หน้าที่รับผิดชอบ : •จัดเตรียมการดูแลระบบรวมถึงการดูแลบัญชีผู้ใช้ / กลุ่มการกำหนดค่าผู้ใช้ปัญหาการเข้าถึงการแก้ไขปัญหาและการกรอกเอกสารในสถานที่
•ตรวจสอบและสนับสนุนระบบและโครงสร้างพื้นฐานที่ติดตั้งทั้งหมดรวมถึงคอมพิวเตอร์พีซีเซิร์ฟเวอร์เครือข่ายระบบรักษาความปลอดภัยและโทรศัพท์
•ตรวจสอบและรองรับ Windows server, Client, Network, Network Security, Antivirus System, Backup System, Storage System
•ช่วยในการจัดการโครงสร้างพื้นฐานของเซิร์ฟเวอร์การตรวจสอบประสิทธิภาพการอัพเกรดระบบปฏิบัติการและการแก้ไขปัญหา
•แก้ไขปัญหาระบบและเครือข่ายวินิจฉัยและแก้ไขข้อบกพร่องของฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์
•รักษาการทำงานที่มีประสิทธิภาพของเครือข่ายท้องถิ่นเช่นความปลอดภัยของระบบการป้องกันไวรัสการเข้าถึงของผู้ใช้การบำรุงรักษาไฟล์และการสำรองข้อมูลระบบ ให้การสนับสนุนในพื้นที่สำหรับปัญหาเครือข่ายในพื้นที่
•การวางแผน / ดำเนินการ / ปรับปรุงแผนฉุกเฉินและแผนความปลอดภัยของข้อมูล
•การจัดการโครงการโครงสร้างพื้นฐานไอที
•การวางแผน / วิเคราะห์ / ออกแบบการจัดการโครงสร้างพื้นฐานขั้นพื้นฐานและการจัดการห้องเซิร์ฟเวอร์
•วางแผนการนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ และกำหนดขอบเขตของการวิจัยเทคโนโลยี
•การจัดการโครงสร้างพื้นฐานให้มีความเสถียรพร้อมใช้งาน
•นักแก้ปัญหาที่สร้างสมดุลระหว่างความอดทนและความคิดสร้างสรรค์ในการค้นหาวิธีแก้ปัญหายาก ๆ
คุณสมบัติ : - Male or Female - Bachelor degree in Computer Science, Engineer, IS / IT or related subject - Good attitude, service mind and customer service skills - Experience in IT monitoring and systems control - Experience in networking knowledge (LAN, WLAN, and WAN) and VM system คุณสมบัติผู้สมัคร - ชายหรือหญิง - ปริญญาตรีสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์วิศวกร IS / IT หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง - มีทัศนคติที่ดีมีใจรักงานบริการและมีทักษะในการบริการลูกค้า - มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบระบบไอทีและการควบคุมระบบ - มีประสบการณ์ด้านความรู้เกี่ยวกับระบบเครือข่าย (LAN, WLAN และ WAN) และ ระบบ VM system
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ปราจีนบุรี
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ปราจีนบุรี 1
หัวหน้าแผนกห้องผ่าตัด (OR)

ตำแหน่ง : หัวหน้าแผนกห้องผ่าตัด (OR)

หน้าที่รับผิดชอบ : 1.ปฏิบัติงานในตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล รับผิดชอบบริหารจัดการภารกิจด้านการพยาบาลของโรงพยาบาลให้มีคุณภาพคุ้มค่าใช้จ่าย
2.ใช้องค์ความรู้ทางการพยาบาลและศาสตร์ที่เกี่ยวข้องร่วมกับความรู้ ความสามารถ ภายใต้ของกำหนดนโยบาย มาตรฐาน ระเบียบปฏิบัติต่างๆ เพื่อให้บริการพยาบาลมีคุณภาพ
3.บริหารจัดการให้มีงบประมาณในการดำเนินการ และมีอัตรากำลังคนที่เพียงพอ
4. มีความรู้ความสามารถในงานการพยาบาลอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
5. มีความรู้ความเข้าใจในวิสัยทัศน์ พันธกิจและแผนงานด้านต่างๆของหน่วยงานที่สังกัด
6. มีความสามารถในการจัดทำแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ ให้คำปรึกษาแนะนำ และเสนอแนะ วิธีการแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ
7. มีความสามารถนำเสนอชี้แจง และติดต่อประสานงานได้เป็นอย่างดี
คุณสมบัติ : -สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์บัณฑิต -สอบผ่านใบประกอบวิชาชีพ -สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ -บุคลิกดี มีใจรักบริการ ขยัน และสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี -สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี -หากมีประสบการณ์ 5-8 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ เอกสารประกอบการสมัครงาน 1. รูปถ่ายภาพสีหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว หรือ 1.5 นิ้ว จำนวน 2 รูป (กรณีเข้ามาสมัครด้วยตนเอง) 2.สำเนาบัตรประชาชน 2 ฉบับ 3.สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ 4.สำเนาหนังสือรับรองวุฒิการศึกษา 1 ฉบับ (พร้อมตัวจริงเพื่อตรวจสอบ) 5.สำเนาใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) 2 ฉบับ (พร้อมตัวจริงเพื่อตรวจสอบ) 6.สำเนาใบปริญญาบัตร 1 ฉบับ (พร้อมตัวจริงเพื่อตรวจสอบ) 7.สำเนาใบประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล/พนักงานผู้ช่วย 2 ฉบับ (พร้อมตัวจริงเพื่อตรวจสอบ)  เฉพาะตำแหน่ง 8.สำเนาใบประกอบวิชาชีพ 2 ฉบับ (พร้อมตัวจริงเพื่อตรวจสอบ) เฉพาะตำแหน่ง 9.สำเนาบัตรสภา 1 ฉบับ (พร้อมตัวจริงเพื่อตรวจสอบ) เฉพาะตำแหน่ง 10.สำเนาใบผ่านเกณฑ์ทหาร 1 ฉบับ (พร้อมตัวจริงเพื่อตรวจสอบ เฉพาะเพศชาย) 11.สำเนาเอกสารอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น ใบผ่านงาน ใบฝึกอบรม เกียรติบัตร หรือประวัติย่อส่วนบุคคลำหรับใช้สมัครงาน (Resume)
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ปราจีนบุรี
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ปราจีนบุรี 1
เจ้าหน้าที่ช่างซ่อมบำรุง

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ช่างซ่อมบำรุง

หน้าที่รับผิดชอบ : - ควบคุมรักษาอาคารและระบบอาคาร ตลอดจนครุภัณฑ์ต่างๆ ภายในโรงพยาบาลให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 
- รับผิดชอบงานปฏิบัติงานและบริการ ติดตั้ง ปรับปรุงแก้ไข สายไฟ หลอดไฟ ที่ชำรุดและบำรุงรักษางานระบบไฟฟ้าตามอาคารต่างๆ โดยทำหน้าที่ ซ่อม บำรุงรักษา
- เตรียมกระบวนการในการควบคุมและตรวจสอบคุณภาพทั้งก่อนดำเนินการ ระหว่างดำเนินการและหลังดำเนินการ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างประสิทธิภาพ พร้อมใช้ตลอดเวลา
- จัดทำแผนซ่อมบำรุงประจำวัน, จัดทำรายงานการซ่อมบำรุงรายงานผู้บังคับบัญชา
คุณสมบัติ : - เพศชาย - อายุ 25 ปีขึ้นไป - วุฒิการศึกษา ปวส. สาขาที่เกี่ยวข้อง - มีความรู้เรื่องระบบไฟฟ้า สามารถเดินสายไฟ ซ่อมแซม ตรวจสอบ แก้ไขได้ - สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานได้ - สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ หลักฐานที่ต้องนำมาในวันสมัครงาน 1. รูปถ่ายภาพสีหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว หรือ 1.5 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) 2.สำเนาบัตรประชาชน 2 ฉบับ 3.สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ 4.สำเนาทะเบียนสมรสหย่า/สำเนาใบเปลี่ยนชื่อสกุล 5.สำเนาหนังสือรับรองวุฒิการศึกษา 1 ฉบับ (พร้อมตัวจริงเพื่อตรวจสอบ) 6.สำเนาใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) 2 ฉบับ (พร้อมตัวจริงเพื่อตรวจสอบ) 7.สำเนาใบปริญญาบัตร 1 ฉบับ (พร้อมตัวจริงเพื่อตรวจสอบ) 8.สำเนาใบประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล/พนักงานผู้ช่วย 2 ฉบับ (พร้อมตัวจริงเพื่อตรวจสอบ) เฉพาะตำแหน่ง 8.สำเนาใบประกอบวิชาชีพ ใบประกอบโรคศิลป์ 2 ฉบับ (พร้อมตัวจริงเพื่อตรวจสอบ) เฉพาะตำแหน่ง 9.สำเนาบัตรสภา 1 ฉบับ (พร้อมตัวจริงเพื่อตรวจสอบ) เฉพาะตำแหน่ง 10.สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร สด.8 หรือ สด.43 (เฉพาะเพศชาย) 11.ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ (สำหรับตำแหน่งที่เกี่ยวข้อง) 11.สำเนาเอกสารอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น หนังสือรับรองการทำงาน ใบฝึกอบรม เกียรติบัตร หรือประวัติย่อส่วนบุคคลำหรับใช้สมัครงาน (Resume) ***เอกสารการสมัครงานให้รับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ*** สามารถ Walk in เข้าไปเขียนใบสมัครได้ที่ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ปราจีนบุรี ติดต่อฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ชั้น 4 หรือโทร 037-627-000 ต่อ 4072 หรือจะส่ง CV หรือ Resume เข้ามาได้ที่ hr.kh.pbr@gmail.com พร้อมระบุ ตำแหน่ง เข้ามาด้วยนะคะ
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ปราจีนบุรี
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ปราจีนบุรี 1
ผู้ช่วยพยาบาล/ผู้ช่วยเหลือคนไข้

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยพยาบาล/ผู้ช่วยเหลือคนไข้

หน้าที่รับผิดชอบ : - มีส่วนร่วมในการให้บริการพยาบาลพื้นฐานแก่ผู้ป่วย ช่วยเหลือพยาบาล ในการทำกิจกรรมการพยาบาล และการทำหัตถการต่างๆ
- ส่งต่อรือส่งมอบงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการส่งต่อบริการได้อย่างถูกต้อง
- งานปฏิบัติการพยาบาลขั้นพื้นฐาน ด้วยความชำนาญและระมัดระวังมากขึ้นแก่ผู้รับบริการตามที่ได้รับมอบหมายและ ภายใต้การนิเทศจากพยาบาลวิชาชีพ
- บันทึกข้อมูลการพยาบาลและร่วมดูแลความสะอาด ความรับผิดชอบของเครื่องมือ อุปกรณ์ และสถานที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
- สังเกตอาการและสิ่งผิดปกติของผู้รับบริการ รายงานแก่หัวหน้าเวร และร่วมในการส่งเวร
- ให้บริการผู้ป่วยในแผนก ให้ได้รับการบริการที่ถูกต้อง รวดเร็ว พึงพอใจ ตามมาตรฐานวิชาชีพ
- ปฏิบัติการพยาบาลภายใต้การดูแลของพยาบาลวิชาชีพ
- ปฏิบัติหน้าที่ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
คุณสมบัติ : - อายุ 22 ปีขึ้นไป (แต่ไม่เกิน 45 ปี) - วุฒิการศึกษาระดับม.6 ขึ้นไป - จบประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลหลักสูตร 1 ปีตามที่สภาการพยาบาลกำหนด - สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี - มีทักษะด้านการสื่อสารที่ดี พูดจาไพเราะฉะฉาน - สามารถแก้ไขปัญาเฉพาะหน้าได้ - ไม่มีโรคประจำตัวหรือโรคติดต่อที่เป็นอุปสรรคต่อการทำงาน - มีใจรักด้านการบริการ บุคลิกภาพดีและทัศนคติดี - ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล PN หรือ NA มาก่อน - สามารถทำงานเป็นกะ และทำงานล่วงเวลาได้ หลักฐานที่ต้องนำมาในวันสมัครงาน 1. รูปถ่ายภาพสีหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว หรือ 1.5 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) 2.สำเนาบัตรประชาชน 2 ฉบับ 3.สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ 4.สำเนาทะเบียนสมรสหย่า/สำเนาใบเปลี่ยนชื่อสกุล 5.สำเนาหนังสือรับรองวุฒิการศึกษา 1 ฉบับ (พร้อมตัวจริงเพื่อตรวจสอบ) 6.สำเนาใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) 2 ฉบับ (พร้อมตัวจริงเพื่อตรวจสอบ) 7.สำเนาใบปริญญาบัตร 1 ฉบับ (พร้อมตัวจริงเพื่อตรวจสอบ) 8.สำเนาใบประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล/พนักงานผู้ช่วย 2 ฉบับ (พร้อมตัวจริงเพื่อตรวจสอบ) เฉพาะตำแหน่ง 8.สำเนาใบประกอบวิชาชีพ ใบประกอบโรคศิลป์ 2 ฉบับ (พร้อมตัวจริงเพื่อตรวจสอบ) เฉพาะตำแหน่ง 9.สำเนาบัตรสภา 1 ฉบับ (พร้อมตัวจริงเพื่อตรวจสอบ) เฉพาะตำแหน่ง 10.สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร สด.8 หรือ สด.43 (เฉพาะเพศชาย) 11.ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ (สำหรับตำแหน่งที่เกี่ยวข้อง) 11.สำเนาเอกสารอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น หนังสือรับรองการทำงาน ใบฝึกอบรม เกียรติบัตร หรือประวัติย่อส่วนบุคคลำหรับใช้สมัครงาน (Resume) ***เอกสารการสมัครงานให้รับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ*** สามารถ Walk in เข้าไปเขียนใบสมัครได้ที่ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ปราจีนบุรี ติดต่อฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ชั้น 4 หรือโทร 037-627-000 ต่อ 4072 หรือจะส่ง CV หรือ Resume เข้ามาได้ที่ hr.kh.pbr@gmail.com พร้อมระบุ ตำแหน่ง เข้ามาด้วยนะคะ
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ปราจีนบุรี
จำนวน : 15 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ปราจีนบุรี 15
พยาบาลวิชาชีพ

ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพ

หน้าที่รับผิดชอบ : - พยาบาลวิชาชีพ แผนก ผู้ป่วยนอก (OPD SURG WI)
- พยาบาลวิชาชีพ แผนก ห้องผ่าตัด (OR)
- พยาบาลวิชาชีพ แผนก ผู้ป่วยระยะวิกฤต (ICU)
- พยาบาลวิชาชีพ แผนก ทารกแรกกิด (NR)
- พยาบาลวิชาชีพ แผนก ทารกแรกกิดระยะวิกฤต (NICU)
- พยาบาลวิชาชีพ แผนก ห้องพักฟื้น (RR)
คุณสมบัติ : - อายุ 25 ปี ขึ้นไป - วุฒิการศึกษาปริญญาตรี พยาบาลศาสตร์ - มีใบประกอบอนุญาตวิชาชีพพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง - สามารถใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้ - มีใบประกอบโรคศิลปะ - มีทักษะในมาตรฐานการปฏิบัติการพยาบาล ทักษะการประสานงาน - มีทักษะในงานเวชระเบียน การบำรุงรักษาเครื่องมือ การรับเคลื่อนย้ายส่งมอบผู้ป่วย การรู้จักมอบหมายและติดตามงาน การแก้ปัญหา - มีความรับผิดชอบ บุคลิกดี คล่องแคล่ว รักงานบริการ - สามารถทำงานเป็นกะได้ - มีสุขภาพกายและจิตแข็งแรงสมบูรณ์ มีทักษะในการสื่อสาร มนุษย์สัมพันธ์ดี - สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ หลักฐานที่ต้องนำมาในวันสมัครงาน 1. รูปถ่ายภาพสีหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว หรือ 1.5 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) 2.สำเนาบัตรประชาชน 2 ฉบับ 3.สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ 4.สำเนาทะเบียนสมรสหย่า/สำเนาใบเปลี่ยนชื่อสกุล 5.สำเนาหนังสือรับรองวุฒิการศึกษา 1 ฉบับ (พร้อมตัวจริงเพื่อตรวจสอบ) 6.สำเนาใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) 2 ฉบับ (พร้อมตัวจริงเพื่อตรวจสอบ) 7.สำเนาใบปริญญาบัตร 1 ฉบับ (พร้อมตัวจริงเพื่อตรวจสอบ) 8.สำเนาใบประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล/พนักงานผู้ช่วย 2 ฉบับ (พร้อมตัวจริงเพื่อตรวจสอบ) เฉพาะตำแหน่ง 8.สำเนาใบประกอบวิชาชีพ ใบประกอบโรคศิลป์ 2 ฉบับ (พร้อมตัวจริงเพื่อตรวจสอบ) เฉพาะตำแหน่ง 9.สำเนาบัตรสภา 1 ฉบับ (พร้อมตัวจริงเพื่อตรวจสอบ) เฉพาะตำแหน่ง 10.สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร สด.8 หรือ สด.43 (เฉพาะเพศชาย) 11.ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ (สำหรับตำแหน่งที่เกี่ยวข้อง) 11.สำเนาเอกสารอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น หนังสือรับรองการทำงาน ใบฝึกอบรม เกียรติบัตร หรือประวัติย่อส่วนบุคคลำหรับใช้สมัครงาน (Resume) ***เอกสารการสมัครงานให้รับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ*** สามารถ Walk in เข้าไปเขียนใบสมัครได้ที่ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ปราจีนบุรี ติดต่อฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ชั้น 4 หรือโทร 037-627-000 ต่อ 4072 หรือจะส่ง CV หรือ Resume เข้ามาได้ที่ hr.kh.pbr@gmail.com พร้อมระบุ ตำแหน่ง เข้ามาด้วยนะคะ
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ปราจีนบุรี
จำนวน : 6 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ปราจีนบุรี 6
พนักงานเสิร์ฟอาหาร

ตำแหน่ง : พนักงานเสิร์ฟอาหาร

หน้าที่รับผิดชอบ : - จัดเรียงถาดอาหารและจัดวางอาหารให้ตรงกับใบสั่งอาหารจาก Ward ต่าง ๆ
- ดำเนินการเสิร์ฟอาหารให้แก่ผู้ป่วยตามสถานที่และเวลาที่กำหนดตามใบเบิก
- ดำเนินการจัดเก็บถาดอาหารของผู้ป่วยตามเวลาที่กำหนด
- จัดอาหารว่างและเตรียมผลไม้สำหรับบริการผู้ป่วยและแพทย์
- ดูแลความสะอาดเรียบร้อยบริเวณที่จัดเตรียมถาดอาหาร
คุณสมบัติ : - วุฒิการศึกษา ม.6-ปวส. - อายุไม่เกิน 45 ปี - หน้าตาที่ยิ้มแย้ม แจ่มใส รักในงานบริการ - สุภาพ อ่อนน้อม พูดจาไพเราะฉะฉาน - สามารถทำงานเป็นกะได้
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ปราจีนบุรี
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ปราจีนบุรี 1
Programmer

ตำแหน่ง : Programmer

หน้าที่รับผิดชอบ : - ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์กับแผนกต่าง ๆ
- สามารถเขียนโปรแกรมได้เป็นอย่างดี
- แก้ไขปัญหาและดูแล Hardware,Software,Network
- ลงโปรแกรม Windows Office และโปรแกรมอื่น ๆ
- ติดตั้ง ลงโปรแกรม ดูแลระบบ Internet และระบบ Security
- แก้ไขปัญหาการใช้งานโปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ให้แก่ผู้ใช้งาน
- จัดอบรมและให้ความรู้เกี่ยวกับระบบงานทางคอมพิวเตอร์แก่ผู้ใช้งาน
- ให้ความร่วมมือแก่ฝ่าย แผนกต่างๆ ในการแก้ปัญหาทางคอมพิวเตอร์เพื่อปรับปรุงคุณภาพงาน
- จัดทำสรุปหรือรายงานผลการดำเนินการของงานที่รับผิดชอบให้กับผู้บังคับบัญชา
- เอกสารและดำเนินการจัดซื้อโปรแกรมและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต่างๆ
คุณสมบัติ : - เพศ : ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 45 ปี - วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง - มีมนุษย์สัมพันธ์ดี และมีใจรักบริการ มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา และทำงานภายใต้แรงกดดัดได้ดี - สามารถแก้ไข้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ - หากมีประสบการณ์โรงพยาบาลจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ - หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ปราจีนบุรี
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ปราจีนบุรี 1
UR Nurse

ตำแหน่ง : UR Nurse

หน้าที่รับผิดชอบ : - ประสานงานและให้ข้อมูลทางการแพทย์กับบริษัทประกันคู่สัญญาของโรงพยาบาล
- ให้คำปรึกษาด้านกรมธรรม์ สิทธิการเบิกประกัน กับผู้รับบริการ
- รวบรวมข้อมูลและค้นหา สาเหตุ กรณีมีข้อเรียกร้องด้านค่าใช้จ่ายในผู้ป่วยที่มีสิทธิประกันชีวิต หรือมีการร้องขอให้ทบทวนจากบริษัทประกัน
- ประสานข้อมูลการแพทย์ กับบริษัทประกัน
- ประสานงานแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวในการดูแลผู้ป่วยรายนั้นๆเมื่อพบประเด็นที่ไม่สอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร
- จัตทำสถิติ รายงานข้อมูลผู้ป่วยประกันชีวิต
- ดูแลการใช้ทรัพยากรทางการแพทย์ในด้านความสมเหตุสมผลการเข้ารับการรักษาแบบผู้ป่วยใน การส่งตรวจวินิจฉัย การรักษา วันนอนโรงพยาบาล โดยยึดหลักมาตรฐานวิชาชีพ
- ติดตามการให้บริการทางการแพทย์ของผู้ป่วยประกันชีวิต, ประกันภัย
- ตรวจสอบการบันทึกใบเคลมประกันชีวิต ค่าใช้จ่าย และการบันทึกการใช้ทรัพยากรเพื่อให้สอดคล้องกับการเบิกค่าใช้จ่ายกับบริษัทประกันชีวิต, บริษัทประกันภัย
- ประสานงานด้านผู้ป่วยประกันชีวิต เช่น เป็นที่ปรึกษาด้านข้อมูลทางการแพทย์ในการเคลมประกัน, ในกรณีมีการขอประวัติการรักษา
- ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บัญชา
คุณสมบัติ : - เพศหญิง - อายุ 30-45 ปี - ปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ - มีประสบการณ์ในงานพยาบาลวิชาชีพ หลักฐานที่ต้องนำมาในวันสมัครงาน 1. รูปถ่ายภาพสีหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว หรือ 1.5 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) 2.สำเนาบัตรประชาชน 2 ฉบับ 3.สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ 4.สำเนาทะเบียนสมรสหย่า/สำเนาใบเปลี่ยนชื่อสกุล 5.สำเนาหนังสือรับรองวุฒิการศึกษา 1 ฉบับ (พร้อมตัวจริงเพื่อตรวจสอบ) 6.สำเนาใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) 2 ฉบับ (พร้อมตัวจริงเพื่อตรวจสอบ) 7.สำเนาใบปริญญาบัตร 1 ฉบับ (พร้อมตัวจริงเพื่อตรวจสอบ) 8.สำเนาใบประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล/พนักงานผู้ช่วย 2 ฉบับ (พร้อมตัวจริงเพื่อตรวจสอบ) เฉพาะตำแหน่ง 8.สำเนาใบประกอบวิชาชีพ ใบประกอบโรคศิลป์ 2 ฉบับ (พร้อมตัวจริงเพื่อตรวจสอบ) เฉพาะตำแหน่ง 9.สำเนาบัตรสภา 1 ฉบับ (พร้อมตัวจริงเพื่อตรวจสอบ) เฉพาะตำแหน่ง 10.สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร สด.8 หรือ สด.43 (เฉพาะเพศชาย) 11.ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ (สำหรับตำแหน่งที่เกี่ยวข้อง) 11.สำเนาเอกสารอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น หนังสือรับรองการทำงาน ใบฝึกอบรม เกียรติบัตร หรือประวัติย่อส่วนบุคคลำหรับใช้สมัครงาน (Resume) ***เอกสารการสมัครงานให้รับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ*** สามารถ Walk in เข้าไปเขียนใบสมัครได้ที่ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ปราจีนบุรี ติดต่อฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ชั้น 4 หรือโทร 037-627-000 ต่อ 4072 หรือจะส่ง CV หรือ Resume เข้ามาได้ที่ hr.kh.pbr@gmail.com พร้อมระบุ ตำแหน่ง เข้ามาด้วยนะคะ
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ปราจีนบุรี
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ปราจีนบุรี 1
เจ้าหน้าที่ประกันสัมพันธ์

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ประกันสัมพันธ์

หน้าที่รับผิดชอบ : - มีความรู้เกี่ยวกับประกันของบริษัท ต่าง ๆ โดยละเอียด
- สามารถให้ความรู้ คำแนะนำหรือคำปรึกษาเกี่ยวกับประกันกับผู้ป่วยหรือญาติผู้ป่วยได้อย่างถูกต้องแม่นยำ
- ประสานงานและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีเพื่อขยายงานบริการแก่ลูกค้าและคู่ค้า
- สามารถสื่อสารได้ชัดเจน พูดจาไพเราะฉะฉาน เข้าใจได้ง่าย
คุณสมบัติ : - วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป - เพศชาย/หญิงอายุไม่เกิน 45 ปี - สามารถทำงานเป็นกะได้ - สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ - มีความอดทน แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ - มีใจรักในการบริการ มนุษยสัมพันธ์ดี อ่อนน้อม - สามารถสื่อสารได้ชัดเจน พูดจาไพเราะฉะฉาน เข้าใจได้ง่าย - หากมีประสบการณ์ด้านงานโรงพยาบาล จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ปราจีนบุรี
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ปราจีนบุรี 1
หัวหน้าแผนกฝ่ายการตลาด

ตำแหน่ง : หัวหน้าแผนกฝ่ายการตลาด

หน้าที่รับผิดชอบ : - รับผิดชอบเป้าหมายด้านการตลาดทั้งหมด รวมถึงงานประชาสัมพันธ์และกิจกรรมส่งเสริมการขาย
- วางแผน กำหนดกลยุทธ์ทางการตลาด ดำเนินจัดทำเอกสารการตลาดเพื่อใช้สำหรับงานกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องใ้สอดคล้องกับเป้าหมายขงองค์กร
- ดำเนินกิจกรรมทางการตลาด ออกพบลูกค้า ออกงานอีเว้นท์ต่าง ๆ
- จัดทำสื่อออนไลน์ marketing ต่าง ตามสื่อโซเชียลมีเดีย
- วิเคราะห์ วางแผน ติดตามผลการทำ online/offline marketing
- จัดทำรายงานสรุป เปรียบเทียบการดำเนินการต่าง ๆ
- สนับสนุนการตลาดภายใต้งบประมาณที่กำหนด
- จัดทำแผนงบประมาณประจำปี และบริหารประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบ
- สื่อสารภาพลักษณ์ และบริการที่ดี เป็นมิตร ออกสู่กลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่มีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติ : - ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 45 ปี - จบการศึกษาปริญญาตรี - ปริญญาโท สาขาการตลาดหรือที่เกี่ยวข้อง - มีประสบการณ์ด้านการบริหารการตลาดอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป - สามารถวิเคราะห์ วางแผน ประชาสัมพันธ์และควบคุมต้นทุนได้ - สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ - หากมีประสบการณ์ด้านงานโรงพยาบาล จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ หลักฐานที่ต้องนำมาในวันสมัครงาน 1. รูปถ่ายภาพสีหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว หรือ 1.5 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) 2.สำเนาบัตรประชาชน 2 ฉบับ 3.สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ 4.สำเนาทะเบียนสมรสหย่า/สำเนาใบเปลี่ยนชื่อสกุล 5.สำเนาหนังสือรับรองวุฒิการศึกษา 1 ฉบับ (พร้อมตัวจริงเพื่อตรวจสอบ) 6.สำเนาใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) 2 ฉบับ (พร้อมตัวจริงเพื่อตรวจสอบ) 7.สำเนาใบปริญญาบัตร 1 ฉบับ (พร้อมตัวจริงเพื่อตรวจสอบ) 8.สำเนาใบประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล/พนักงานผู้ช่วย 2 ฉบับ (พร้อมตัวจริงเพื่อตรวจสอบ) เฉพาะตำแหน่ง 8.สำเนาใบประกอบวิชาชีพ ใบประกอบโรคศิลป์ 2 ฉบับ (พร้อมตัวจริงเพื่อตรวจสอบ) เฉพาะตำแหน่ง 9.สำเนาบัตรสภา 1 ฉบับ (พร้อมตัวจริงเพื่อตรวจสอบ) เฉพาะตำแหน่ง 10.สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร สด.8 หรือ สด.43 (เฉพาะเพศชาย) 11.ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ (สำหรับตำแหน่งที่เกี่ยวข้อง) 11.สำเนาเอกสารอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น หนังสือรับรองการทำงาน ใบฝึกอบรม เกียรติบัตร หรือประวัติย่อส่วนบุคคลำหรับใช้สมัครงาน (Resume) ***เอกสารการสมัครงานให้รับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ*** สามารถ Walk in เข้าไปเขียนใบสมัครได้ที่ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ปราจีนบุรี ติดต่อฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ชั้น 4 หรือโทร 037-627-000 ต่อ 4072 หรือจะส่ง CV หรือ Resume เข้ามาได้ที่ hr.kh.pbr@gmail.com พร้อมระบุ ตำแหน่ง เข้ามาด้วยนะคะ
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ปราจีนบุรี
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ปราจีนบุรี 1
ช่างเครื่องมือแพทย์

ตำแหน่ง : ช่างเครื่องมือแพทย์

หน้าที่รับผิดชอบ : - วิเคราะห์และระบุสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นรวมทั้งหาแนวทางและวิธีการป้องกันปัญหา
- จัดทำรายงานผลการทำงานต่อระดับผู้บังคับบัญชาต่อไป
- จัดเก็บประวัติเครื่องมือแพทย์ตั้งแต่รับเข้าจนถึงจำหน่าย
- รายงานสภาพ,ภาพรวมเครื่องมือแพทย์ต่อผู้บังคับบัญชา
- แก้ไขปัญหาฉุกเฉินต่างๆที่อาจเกิดกับเครื่องมือแพทย์
- สื่อสารและประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ
- แก้ไขปัญหาในส่วนของการการซ่อม, บำรุงรักษา, สอบเทียบ ให้แก่ลูกค้าตามความต้องการและพึงพอใจ
- การทำงานเป็นทีม
- การทำงานอย่างปลอดภัย และได้ตามมาตราฐาน
คุณสมบัติ : -จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป -เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 40 ปี - มีใบรับรองการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ - สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS Office ได้เป็นอย่างดี -มีความรู้ความสามารถด้านไฟฟ้ากำลัง (Power ) , ไฟฟ้า - อิเล็กทรอนิกส์ (Control ) ,เครื่องมือวัด ( Meansurement ) , Motor ไฟฟ้า , -มีความรู้ด้านเทคนิคการแพทย์,เครื่องมือแพทย์ จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ -มีความรับผิดชอบ -สามารถทำงานภายใต้แรงกดดัน แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ หลักฐานที่ต้องนำมาในวันสมัครงาน 1. รูปถ่ายภาพสีหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว หรือ 1.5 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) 2.สำเนาบัตรประชาชน 2 ฉบับ 3.สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ 4.สำเนาทะเบียนสมรสหย่า/สำเนาใบเปลี่ยนชื่อสกุล 5.สำเนาหนังสือรับรองวุฒิการศึกษา 1 ฉบับ (พร้อมตัวจริงเพื่อตรวจสอบ) 6.สำเนาใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) 2 ฉบับ (พร้อมตัวจริงเพื่อตรวจสอบ) 7.สำเนาใบปริญญาบัตร 1 ฉบับ (พร้อมตัวจริงเพื่อตรวจสอบ) 8.สำเนาใบประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล/พนักงานผู้ช่วย 2 ฉบับ (พร้อมตัวจริงเพื่อตรวจสอบ) เฉพาะตำแหน่ง 8.สำเนาใบประกอบวิชาชีพ ใบประกอบโรคศิลป์ 2 ฉบับ (พร้อมตัวจริงเพื่อตรวจสอบ) เฉพาะตำแหน่ง 9.สำเนาบัตรสภา 1 ฉบับ (พร้อมตัวจริงเพื่อตรวจสอบ) เฉพาะตำแหน่ง 10.สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร สด.8 หรือ สด.43 (เฉพาะเพศชาย) 11.ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ (สำหรับตำแหน่งที่เกี่ยวข้อง) 11.สำเนาเอกสารอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น หนังสือรับรองการทำงาน ใบฝึกอบรม เกียรติบัตร หรือประวัติย่อส่วนบุคคลำหรับใช้สมัครงาน (Resume) ***เอกสารการสมัครงานให้รับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ*** สามารถ Walk in เข้าไปเขียนใบสมัครได้ที่ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ปราจีนบุรี ติดต่อฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ชั้น 4 หรือโทร 037-627-000 ต่อ 4072 หรือจะส่ง CV หรือ Resume เข้ามาได้ที่ hr.kh.pbr@gmail.com พร้อมระบุ ตำแหน่ง เข้ามาด้วยนะคะ
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ปราจีนบุรี
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ปราจีนบุรี 1