ภาษา

เกี่ยวกับเรา

ประวัติโรงพยาบาล

ทศวรรษ กับความมุ่งมั่นในการพัฒนาของโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น
       
       โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น เปิดดำเนินการเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2540 ภายใต้การ
ดำเนินงานของบริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน) จวบจนครบรอบ 16 ปี ในการมุ่งมั่น
ให้บริการด้านสุขภาพที่มีมาตรฐานสากล ยึดหลักบริการทางการแพทย์ได้มาตรฐานวิชาชีพ  ห้องพักและ
สิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน และที่สำคัญราคายุติธรรม โดยคำนึงถึงจริยธรรมและความซื่อสัตย์ต่อ
วิชาชีพ พร้อมทั้งมุ่งมั่นพัฒนามาตรฐานด้านการบริการสุขภาพให้กับประชาชนทั่วไป ใส่ใจสภาพแวดล้อม
และทรัพยากรธรรมชาติ

       นอกจากการให้บริการด้านการรักษาพยาบาลแล้ว โรงพยาบาลยังให้การสนับสนุนหน่วยงานและ
สมาคมต่างๆ เพื่อก่อประโยชน์แก่สังคมทั้งทางตรงและทางอ้อม อาทิเช่น การจัดหน่วยแพทย์ออกตรวจ
และให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ ทั้งยังมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมประเพณีและเทศกาลต่างๆรวมถึงการร่วมมือ
กับภาครัฐในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยังได้จัดงานสัมมนาต่างๆ เป็นประจำ เพื่อให้ความรู้แก่ผู้
เข้าร่วมสัมมนา โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

       โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น มีนโยบายในการให้บริการรักษาพยาบาลแก่ประชาชน
ส่วนใหญ่ของประเทศโดยเท่าเทียมกัน และสนองตอบต่อนโยบายต่างๆ ของรัฐบาลด้วยดีตลอดมา

ผู้ป่วยทั่วไปและผู้ป่วยประกันสุขภาพเอกชน

โรง พยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น ตระหนักดีถึงความคุ้มค่าที่ผู้บริโภคที่ชำระเงินค่ารักษาพยาบาลเองต้องการจะ ได้รับ จึงได้พยายามสนองตอบความต้องการโดยจัดทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญครบทุกสาขา ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อให้เกิดความแม่นยำและมีประสิทธิภาพสูง การจัดสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครัน การทำวิจัยเพื่อค้นหาความต้องการผู้บริโภคและหาวิธีการตอบสนองความต้องการ นั้นๆ ที่สำคัญคือการตั้งราคาอัตราค่าบริการที่ยุติธรรมและสมเหตุสมผล เพื่อให้ผู้บริโภครู้สึกว่าได้รับบริการที่คุ้มค่า
    นอกจากนี้ ยังได้ตั้งแผนกประกันสัมพันธ์ เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการประสานงาน และทำธุรกรรมต่างๆ สำหรับผู้ป่วย ตัวแทนประกันและบริษัทประกันฯ เพื่อให้การรักษาของผู้ป่วยแต่ละครั้งได้รับประโยชน์สูงสุด

ผู้ป่วยประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน

โรง พยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่นเข้าร่วมเป็นสถานพยาบาลประกันสังคมกับสำนักงานประกันสังคม ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม โดยปีแรกพ.ศ. 2542 มีผู้ให้ความไว้วางใจเลือกโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น เป็นสถานพยาบาลประกันสังคม จำนวน 40,000 คน และเพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆ จนในปัจจุบันมีผู้ประกันตนประมาณ 120,000 คน จึงได้จัดบริการแยกเป็นสัดส่วนเพื่อรองรับผู้ประกันตนที่มาใช้บริการวันละ ประมาณ 500 คน โดยจัดบริการที่แผนกผู้ป่วยนอก 2 ชั้น 1 และผู้ป่วยในที่ Ward 5 BC จำนวน 80 เตียง และเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกันตน ได้จัดตั้งแผนกประสานการแพทย์ขึ้น เพื่อประสานงานด้านเอกสาร การตั้งเรื่องเบิก และประสานงานระหว่างแผนกบุคคลของบริษัทสำนักงานประกันสังคม และโรงพยาบาล อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น กับ 1 ทศวรรษแห่งการให้บริการรักษาพยาบาล

มี การพัฒนามาตรฐานสู่สากลตั้งแต่ปี 1999 โดยได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO 9002 : 1994ภายใต้นโยบายคุณภาพ “มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพ เพื่อความพึงพอใจ ของผู้ใช้บริการ ภายใต้มาตรฐานวิชาชีพ” ในวันที่ 9 กันยายน 2542 และยังมีการพัฒนามาตรฐานอย่างต่อเนื่อง จึงมีการพัฒนาคุณภาพจาก ISO 9002:1994 ไปสู่มาตรฐาน ISO 9001: 2000 ในปี 2002 เพื่อยกระดับคุณภาพของการบริการให้ดียิ่งขึ้นและครอบคลุมมากขึ้น โดยเข้าสู่ระบบมาตรฐาน HA และได้รับการรับรองเมื่อ มกราคม 2549

 

หลายท่าน อาจสงสัยว่า HA คืออะไร ท่านได้อะไรจากโรงพยาบาลที่ได้รับมาตรฐาน HA ?  

HA หรือ Hospital Accreditation คือ กระบวนการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล ซึ่งใช้การรับรองโรงพยาบาลเป็นสิ่งจูงใจให้เกิดการพัฒนา การรับรองดังกล่าวจะพิจารณาว่าโรงพยาบาลมีการจัดระบบงานที่ดี ให้บริการที่มีคุณภาพและปลอดภัย รวมถึงการตรวจสอบวัดผลการทำงานอย่างสม่ำเสมอในทุกด้าน ทั้งด้านการบริหาร การจัดการ และการดูแลผู้ป่วย ทั้งนี้โดยอาศัยมาตรฐานโรงพยาบาล HA เป็นเกณฑ์ในการประเมิน

แนวคิดเรื่องการรับรองคุณภาพโรงพยาบาลนั้น มีจุดเริ่มต้นจากอเมริกาเมื่อ 50 ปีที่แล้ว และขยายไปสู่ประเทศต่างๆ จนในปัจจุบันมีกว่า 70 ประเทศที่ใช้ระบบนี้ เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาล โดยในแต่ละประเทศอาจจะมีรายละเอียดที่แตกต่างกัน แต่อยู่บนแนวคิดและหลักการเดียวกัน และมีเป้าหมายเพื่อคุณภาพและความปลอดภัยในการดูแลผู้ป่วยเช่นเดียวกัน

ใน ส่วนของประเทศไทยนั้น การรับรองคุณภาพโรงพยาบาล ได้เริ่มจากการจัดมาตรฐานโรงพยาบาลของแพทยสภา และได้พัฒนาต่อเนื่องตามลำดับ มีการศึกษาประสบการณ์และเนื้อหามาตรฐานในประเทศต่างๆ จนเกิดมาตรฐานโรงพยาบาล และกระบวนการ HA ขึ้น มีสถาบันพัฒนามาตรฐานโรงพยาบาล (พรพ.) ภายใต้การกำกับดูแลของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง สาธารณสุข ทำหน้าที่ศึกษา พัฒนา ถ่ายทอดความรู้ ประเมิน และให้การรับรองกระบวนการคุณภาพโรงพยาบาล HA ได้แก่ โรงพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชน

 

มาตรฐานโรงพยาบาลที่ใช้ในการประเมินและรับรองโรงพยาบาล จะครอบคลุมองค์ประกอบที่สำคัญ 6 ประการ ได้แก่

1.             ความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพ

2.             ทรัพยากร และประสิทธิภาพในการจัดการทรัพยากร

3.             การประกันคุณภาพ และพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

4.             มาตรฐาน และจริยธรรมวิชาชีพของบุคลากร

5.             สิทธิผู้ป่วย และจริยธรรมองค์กร

6.             กระบวนการดูแลผู้ป่วยของโรงพยาบาล

คุณจะมั่นใจเมื่อเข้าโรงพยาบาลที่ได้มาตรฐาน HA เพราะเป็นโรงพยาบาลที่

1.             มีระบบที่รัดกุมในการป้องกันความผิดพลาดในการรักษามากขึ้น เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับความเสี่ยงน้อยที่สุด

2.             มีระบบในการคัดเลือกและพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงาน ให้มั่นใจว่ามีความรู้ความสามารถเพียงพอ

3.             มีระบบตรวจสอบดูแลมาตรฐานและจริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพ

4.             บริการอย่างมีคุณภาพ ดูแลผู้ป่วยอย่างเต็มความสามารถด้วยความระมัดระวัง ด้วยความเอื้ออาทร ด้วยความเคารพในสิทธิและศักดิ์ศรีของผู้ป่วย