ภาษา

บริการห้องพัก/สิ่งอำนวยความสะดวก

ห้อง (VIP) Platinum

อัตราค่าห้อง 6,000.-
ค่าบริการพยาบาล 2,400.-
ค่าอาหาร 500.-
Hospital Charge 1,700.-

ห้องVIP Gold

อัตราค่าห้อง 5,000.-
ค่าบริการพยาบาล 2,200.-
ค่าอาหาร 500.-
Hospital Charge 1,500.-

ห้องพิเศษเดี่ยว Gold

อัตราค่าห้อง 3,400.-
ค่าบริการพยาบาล 2,000.-
ค่าอาหาร 500.-
Hospital Charge 1200.-

ศูนย์ไตเทียม

-ให้บริการฟอกเลือดผู้ป่วยโดยเครื่องไตเทียม
-ให้คำแนะนำปรึกษาด้านโรคไต โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางอายุรกรรมโรคไต
-ให้บริการในการทำเส้นเลือดเทียม และเส้นเลือดถาวรเพื่อใช้ในการฟอกเลือด
-ให้บริการ แนะนำเรื่องอาหารเฉพาะโรคไต

ห้องเดี่ยวพิเศษ

อัตราค่าห้อง 2,800.-
ค่าบริการพยาบาล 2,000.-
ค่าอาหาร 500.-
Hospital Charge 1200.-

ห้องพิเศษคู่

อัตราห้องพัก 2,000.-
ค่าบริการพยาบาล 1,500.-
ค่าอาหาร 500.-
Hospital Charge 1000.-

ห้องรวม 4 เตียง

อัตราห้องพัก 1,500.-
ค่าบริการพยาบาล 1,200.-
ค่าอาหาร 500.-
Hospital Charge 900.-

ห้องเดี่ยว ICU

อัตราค่าห้อง 4,000.-
ค่าบริการพยาบาล 4,000.-
ค่าอาหาร 500.-
Hospital Charge 1500.-

ห้องรอคลอด

อัตราค่าห้อง 3,300.-
ค่าบริการพยาบาล 2,200.-
Hospital Charge 1100.-