ภาษา

ติดต่อ/สมัครงาน

ที่อยู่โรงพยาบาล

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น
เลขที่ 950 ถนนประชาชื่น บางซื่อ กรุงเทพ 10800
โทร : 02-910-1600-45
โทรสาร : 02-910-1649

แบบฟอร์มการติดต่อ

ประเภท
หัวข้อ *
ชื่อ - สกุล *
เบอร์โทรติดต่อ
อีเมล์ *
ยืนยันอีเมล์ *
ข้อความ
 

แผนที่โรงพยาบาล


ดูแผนที่ขนาดใหญ่

สมัครงานที่นี่

ตำแหน่ง (คลิกเพื่อสมัครงาน) จำนวน
เภสัชกร

ตำแหน่ง : เภสัชกร

หน้าที่รับผิดชอบ : -ให้คำแนะนำปรึกษาด้านการใช้ยา
-จ่ายยาผู้ป่วยนอก-ผู้ป่วยใน
-ตรวจสอบยาใกล้หมดอายุและจัดเก็บยา
-รับผิดชอบงานบริการเภสัชกรรม งานเตรียมยา
-ให้ข้อมูลยาต่างๆ
คุณสมบัติ : -เพศชาย-หญิง อายุไม่เกิน35ปี
-ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
-จบวุฒิฯ ปริญญาตรี คณะเภสัชศาสตร์
-ต้องเป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมเท่านั้น
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น
จำนวน : หลายอัตรา ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
หลายอัตรา
พยาบาลวิชาชีพ : OPD (สาขาประชาชื่น)

ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพ : OPD (สาขาประชาชื่น)

หน้าที่รับผิดชอบ : 1. กระบวนการพยาบาล
2. ความรู้มาตรฐานในงานอาชีพ
3 ความรู้พื้นฐานทางพรีคลินิก เช่น กายวิภาคศาสตร์ สรีรวิทยา พยาธิวิทยา เป็นต้น
4 แนวคิดพื้นฐานของระบบคุณภาพ (P-D-S-A)
5 ระบบ IC เช่น การเฝ้าระวังการติดเชื้อ การวินิจฉัยการติดเชื้อ standard precaution ,Transmission rate precaution, isolation precaution
6. การช่วยฟื้นคืนชีพ
7. Holistic care
8. Utilization management
คุณสมบัติ : ปริญญาตรี พยาบาลศาสตร์ มีใบประกอบวิชาชีพพยาบาล สาขา การพยาบาลและผดุงครรภ์ชั้น 1
มีทักษะในมาตรฐานการปฏิบัติการพยาบาล
ทักษะการประสานงาน
การใช้คอมพิวเตอร์และ SSB
ทักษะในงานเวชระเบียน
การบำรุงรักษาเครื่องมือ
การรับเคลื่อนย้ายส่งมอบผู้ป่วย
การรู้จักมอบหมายและติดตามงาน
การแก้ปัญหา
ทักษะในการช่วยแพทย์ทำหัตถการ
มีสุขภาพกายและจิตแข็งแรงสมบูรณ์
มีความซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ ยุติธรรม
มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
ปฏิบัติตัวให้เป็นตัวอย่างที่ดี
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น
จำนวน : หลายอัตรา ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
หลายอัตรา
พยาบาลวิชาชีพ : IPD (สาขาประชาชื่น)

ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพ : IPD (สาขาประชาชื่น)

หน้าที่รับผิดชอบ : 1. กระบวนการพยาบาล
2. ความรู้มาตรฐานในงานอาชีพ
3 ความรู้พื้นฐานทางพรีคลินิก เช่น กายวิภาคศาสตร์ สรีรวิทยา พยาธิวิทยา เป็นต้น
4 แนวคิดพื้นฐานของระบบคุณภาพ (P-D-S-A)
5 ระบบ IC เช่น การเฝ้าระวังการติดเชื้อ การวินิจฉัยการติดเชื้อ standard precaution ,Transmission rate precaution, isolation precaution
6. การช่วยฟื้นคืนชีพ
7. Holistic care
8. Utilization management
คุณสมบัติ : ปริญญาตรี พยาบาลศาสตร์ มีใบประกอบวิชาชีพพยาบาล สาขา การพยาบาลและผดุงครรภ์ชั้น 1
มีทักษะในมาตรฐานการปฏิบัติการพยาบาล
ทักษะการประสานงาน
การใช้คอมพิวเตอร์และ SSB
ทักษะในงานเวชระเบียน
การบำรุงรักษาเครื่องมือ
การรับเคลื่อนย้ายส่งมอบผู้ป่วย
การรู้จักมอบหมายและติดตามงาน
การแก้ปัญหา
ทักษะในการช่วยแพทย์ทำหัตถการ
มีสุขภาพกายและจิตแข็งแรงสมบูรณ์
มีความซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ ยุติธรรม
มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
ปฏิบัติตัวให้เป็นตัวอย่างที่ดี
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น
จำนวน : หลายอัตรา ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
หลายอัตรา
พยาบาลวิชาชีพห้องผ่าตัด (OR)

ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพห้องผ่าตัด (OR)

หน้าที่รับผิดชอบ : คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :
-เป็นผู้ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์
เป็นผู้สอบผ่านใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง
ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
คุณสมบัติ : ปริญญาตรี พยาบาลศาสตร์ มีใบประกอบวิชาชีพพยาบาล สาขา การพยาบาลและผดุงครรภ์ชั้น 1
มีทักษะในมาตรฐานการปฏิบัติการพยาบาล
ทักษะการประสานงาน
การใช้คอมพิวเตอร์และ SSB
ทักษะในงานเวชระเบียน
การบำรุงรักษาเครื่องมือ
การรับเคลื่อนย้ายส่งมอบผู้ป่วย
การรู้จักมอบหมายและติดตามงาน
การแก้ปัญหา
ทักษะในการช่วยแพทย์ทำหัตถการ
มีสุขภาพกายและจิตแข็งแรงสมบูรณ์
มีความซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ ยุติธรรม
มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
ปฏิบัติตัวให้เป็นตัวอย่างที่ดี
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น
จำนวน : หลายอัตรา ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
หลายอัตรา
พยาบาล ICN

ตำแหน่ง : พยาบาล ICN

หน้าที่รับผิดชอบ : -เฝ้าระวังการติดเชื้อในโรงพยาบาล
-สอบสวนและยับยั้งการระบาดของการติดเชื้อ
-ให้ความรู้และเป็นที่ปรึกษาเรื่องโรคติดเชื้อแก่หน่วยงานต่างๆ
คุณสมบัติ : -จบวุฒิปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตรบัณฑิต
-มีใบประกาศนียบัตรการพยาบาลเฉพาะทางการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
1
UR Nurse

ตำแหน่ง : UR Nurse

หน้าที่รับผิดชอบ : -ทบทวน และส่งเสริมการการใช้ทรัพยากรทางแพทย์ ตามข้อบ่งชี้ ความจำเป็น อย่างเหมาะสม คุ้มค่า
-เป็นผู้ประสานงานให้ข้อมูลการรักษา หรือตรวจสอบข้อมูลทางการแพทย์กรณีที่มีการร้องขอจากบริษัทประกัน หรือหน่วยงานภายนอก
-ตรวจสอบเอกสารแฟ้มผู้ป่วย เพื่อพร้อมต่อการยื่นเบิกประกันในผู้ป่วยถูกจำหน่ายออก(Discharged)
คุณสมบัติ : -จบวุฒิฯ ปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท สาขาพยาบาลศาสตรบัณฑิต
-ต้องเป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง เท่านั้น
-มีประสบการณ์ด้านการพยาบาล 2 ปี ขึ้นไป
-มีประสบการณ์การทำงานโรงพยาบาล/บริษัทประกัน 2 ปีขึ้นไป
-มีประสบการทำงานด้านการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล อย่างน้อย 2 ปี
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น
จำนวน : 2 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
2
ผู้ช่วยพยาบาล/ผู้ช่วยเหลือคนไข้

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยพยาบาล/ผู้ช่วยเหลือคนไข้

หน้าที่รับผิดชอบ : -รับผิดชอบในการดูแลผู้ป่วยและญาติ
-รับผิดชอบ ต้อนรับ งานเอกสารที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วย
-การให้บริการการรักษา
คุณสมบัติ : -จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
-เป็นผู้สอบผ่านหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล หลักสูตร 1 ปี
-เป็นผู้สอบผ่านหลักสูตรการดูแลเด็กเล็กและผู้สูงอายุ หลักสูตร 6 เดือน
-ไม่จำเป็นต้องมีประการณ์
-ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น
จำนวน : หลายอัตรา ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
หลายอัตรา
นักสาธารณสุข

ตำแหน่ง : นักสาธารณสุข

หน้าที่รับผิดชอบ : -รับผิดชอบรวบรวมข้อมูล ส่งหัวหน้าหน่วย
-เตรียมความพร้อมก่อนปฏิบัติงาน
-งานด้านการส่งเสริมสุขภาพ ตรวจสุขภาพ ให้ความรู้การปฏิบัติตนในกลุ่มผู้รับบริการโรคเรื้อรัง ที่ถือสิทธิประกันสังคม
-งานส่งผู้ป่วยตรวจต่อ/ตรวจวินิจฉัย
คุณสมบัติ : -จบวุฒิปริญญาตรี สาธารณสุขศาสตร์
-เคยผ่านงานส่งเสริมสุขภาพ 0- 3 ปี หรือมีประสบการณ์การ
-ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
1
ผู้ช่วยทันตเเพทย์/ผู้ช่วยทันตกรรม

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยทันตเเพทย์/ผู้ช่วยทันตกรรม

หน้าที่รับผิดชอบ : -ซักประวัติทางการแพทย์เบื้องต้นของผู้ป่วย
-รับผิดชอบ เตรียมความอุปกรณ์ น้ำยา วัสดุทันตกรรม
-ช่วยทันตแพทย์ข้างเก้าอี้ส่งเครื่องมืองานทันตกรรมทั่วไป
คุณสมบัติ : -เพศหญิง อายุไม่เกิน 45 ปี
-สำเร็จการศึกษา วุฒิมัธยมปลายขึ้นไป หรือเทียบเท่า
-มีใจรักบริการ ขยันและสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
-สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
-มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น
จำนวน : หลายอัตรา ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
หลายอัตรา
เจ้าหน้าที่ช่างซ่อมบำรุง (สาขาประชาชื่น)

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ช่างซ่อมบำรุง (สาขาประชาชื่น)

หน้าที่รับผิดชอบ : -ซ่อมบำรุงอุปกรณ์และสถานที่ โดยใช้ทักษะด้านช่างที่ไม่ซับซ้อน
-ตรวจสอบและเตรียมความพร้อมของเครื่องมือ อุปกรณ์, เครื่องจักร, อาคารสถานที่ ให้พร้อมที่จะใช้งานอยู่เสมอ
-ซ่อมแซมเครื่องมือ, อุปกรณ์ , เครื่องจักร ,อาคารสถานที่ตามคู่มือการทำงาน ซึ่งเป็นงานที่ไม่ซับซ้อนให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
คุณสมบัติ : -จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ป.ว.ช. ) หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ป.ว.ส. ) และป.ตรี ตรงตามตำแหน่งงาน
-.มีความรู้ความสามารถในงานช่าง
-บุคลิกดี มีใจรักบริการ ขยัน และสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
-หากมีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
-ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น
จำนวน : 2 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
2
เจ้าหน้าที่ยานยนต์

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ยานยนต์

หน้าที่รับผิดชอบ : -ให้บริการรับ-ส่งผู้ป่วยและญาติ/พนักงาน/ผู้บริหาร ให้ถึงที่อย่างปลอดภัย
-ตรวจเช็ค ระยะทางก่อนออกรถ เตรียมความพร้อมของรถ
-ออกรถตามคิวใบสั่งงาน รถธุรการ, รถAmbulance ออกรถภายใน 5 นาที
คุณสมบัติ : -เพศชาย อายุไม่เกิน 45 ปี
-ผ่านการเกณ์์ทหารแล้ว (ไม่มีรอยสักนอกร่มผ้า)
-สำเร็จการศึกษา วุฒิมัธยมปลายขึ้นไป หรือเทียบเท่า
-มีใบขับขี่รถยนต์
-มีใจรักบริการ ขยันและสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
-สามารถทำงานเป็นกะได้
-ไม่มีประวัติอาชญากรรม
-มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
1