ภาษา

เกี่ยวกับเรา

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นโรงพยาบาลคุณภาพ อันเป็นที่รักและศรัทธาของประชาชน และบุคลากรมีความสุข

 

พันธกิจ (Mission)                                                                          

1.  ส่งเสริมศักยภาพของบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญในงานที่รับผิดชอบ

2.  พัฒนาเทคโนโลยีทางการแพทย์ให้มีประสิทธิภาพและทันสมัย

3.  ให้การดูแลรักษาพยาบาลแบบองค์รวม ( กาย จิต อารมณ์ สังคม ) อย่างครอบคลุม 4 มิติ   ( รักษา ป้องกัน ฟื้นฟูสภาพ และสร้างเสริมสุขภาพ )

4.  สร้างเสริมสิ่งแวดล้อมในการทำงาน และ สิ่งแวดล้อมรอบโรงพยาบาลให้เกิดความปลอดภัย

5.  กระตุ้น ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง และเกิดองค์กรการเรียนรู้

 

ค่านิยม (Core value) (TEAM PCC)

K – Knowledge  Friendly Culture                การมีบรรยากาศของการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้

A – Attitude to Health Promotion                 มีความตระหนักในการส่งเสริมสุขภาพแก่ผู้รับและผู้ให้บริการ

S – Staff Focus                                               การให้ความสำคัญทั้งในระดับบุคคล และระดับทีม

E – Ethic & Professional Standard             จริยธรรม จรรยาบรรณ และมาตรฐานวิชาชีพ

M –Management Effectiveness                    มุ่งกิจกรรมตามเป้าหมาย

R – Responsibility to Community                ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม

A – Approach by Fact                                      การระดมค้นคว้าความจริง

D – Directional Oriented Leadership          การนำองค์กรอย่างมีทิศทาง

 

เป้าประสงค์ (Goal)

ต่อองค์กร       ได้รับความเชื่อถือ ไว้วางใจจากผู้รับบริการ/สังคม/บริษัทคู่สัญญา

ต่อผู้รับบริการ  ผู้ป่วยได้รับการรักษาอย่างปลอดภัยตามมาตรฐานวิชาชีพ

ต่อผู้ให้บริการ    มีการส่งเสริมสุขภาพที่ดี ปลอดภัยในการทำงาน   เกิดกระบวนการเรียนรู้

 

International Patient Safety Goals KHPCC Hospital

IPSG1: ชี้บ่งผู้ป่วยได้อย่างถูกต้อง  (Patient Identifications)

IPSG2: พัฒนาประสิทธิผลของการสื่อสารระหว่างทีม  (Improve Effective Communication)

IPSG3: พัฒนาความปลอดภัยของระบบการใช้ยาที่มี ความเสี่ยงสูง  (Improve the Safety of High-Alert Medication)

IPSG4: ป้องกันความผิดพลาดในการผ่าตัดผิดตำแหน่งผิดคนและผิดประเภท (Ensure Correct-Site,

            Correct-Procedure Correct-Patient Surgery)

IPSG5: ลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อในโรงพยาบาล (Reduce the Risk of Health Care-Associated Infections)

IPSG6: ลดความเสี่ยงของการได้รับอันตรายของผู้ป่วยจากการ ลื่น ตก หกล้ม (Reduce the Risk of

            Patient Harm Resulting from Falls)