ภาษา

ค้นหาแพทย์

ค้นหาแพทย์

นายแพทย์รัจพันธ์   ปดิฐพร

นายแพทย์รัจพันธ์ ปดิฐพร

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์กุมารเวช
ความชำนาญ : กุมารแพทย์
ความชำนาญพิเศษ : สาขากุมารทั่วไป
รายละเอียด :
คุณวุฒิ : พบ.แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล
วุฒิบัตร สาขากุมารเวชศาสตร์
การศึกษา
- แพทยศาสตร์บัณฑิต : แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาลัยมหิดล
- กุมารเวชศาสตร์ : โรงพยาบาลวชิรพยาบาล
- แพทย์ประจำบ้านปีที่ 1
กุมารเวชศาสตร์โรคระบบทางเดินหายใจ : โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
อังคาร 08.00-17.00 น.
พุธ 08.00-17.00 น.
พฤหัสบดี 07.00-17.00 น.
ศุกร์ 07.00-16.00 น.
เสาร์ 07.00-16.00 น.
กรุณาติดต่อ 02-910-1600-45 ต่อ  1015,1058 เพื่อนัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ