ภาษา

ค้นหาแพทย์

ค้นหาแพทย์

แพทย์หญิงบุษกร     สวัสดิ์แสน

แพทย์หญิงบุษกร สวัสดิ์แสน

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์สูติ-นรีเวช
ความชำนาญ : สูติแพทย์
ความชำนาญพิเศษ : สาขาสูตินรีเวชกรรม
รายละเอียด :
-
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 09.00 - 15.00
อังคาร 09:00 - 14:00
พฤหัสบดี 09:00 - 15:00
ศุกร์ 09:00 - 15:00
เสาร์ 09:00 - 15:00
 
กรุณาติดต่อ 02-910-1600-45 ต่อ 1020 , 1056 เพื่อนัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ