ภาษา

ค้นหาแพทย์

ค้นหาแพทย์

แพทย์หญิงพินิตา วะน้ำค้าง

แพทย์หญิงพินิตา วะน้ำค้าง

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์จักษุ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น
ความชำนาญ : ศูนย์จักษุวิทยา
ความชำนาญพิเศษ : โรคต้อหิน
รายละเอียด :
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, ประเทศไทย, 2540
แพทย์ประจำบ้าน:
- จักษุวิทยา, โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า, 2544 - 2546
การศึกษาหลังปริญญา:
- Glaucoma, โรงพยาบาลรามาธิบดี, ประเทศไทย, กรกฎาคม 2548 - มิถุนายน 2549
วุฒิบัตร:
- สาขาจักษุวิทยา, ประเทศไทย, 2546
- สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว, ประเทศไทย, 2547
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- Advanceed Technology Intraocular lens in Cataract Surgery
- Glaucoma laser and Surgery
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
อังคาร (สัปดาห์ที่ 1 และ 3 ของเดือน) 10.00-12.00 น.
 
กรุณาติดต่อ 02-910-1600-45 ต่อ  1433, 1437 เพื่อนัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ